Concurs cererea ofertelor de preturi pentru lucrari de reparație a sistemului electric

 

Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Preţuri

 Nr.3 din “29”martie 2019

“29”martie 2019                                                                                                 Sărata Veche_______

(localitatea)

1.        Autoritatea contractantă :Asociația Obștească Asociația ”Viitorul„ din Sărata Veche

2.        Organizatorul procedurii de achiziţie : Asociația Obștească Asociația ”Viitorul„ din Sărata Veche

3.        Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparație asistemului electric în atelierul Gimnaziului ”Grigore Vieru”

Lista cu cantitățile de lucrări:

 crt.

Simbol norme şi Cod  resurse 

Denumire lucrărilor   

Unitatea de masura

Volum

1

2

3

4

5

1

RpEA01A

Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (TUB TIP GOFRA ; necesa 8 doze de ramificatie) pentru salariu se foloseste k= 0,2

m

817,0000

2

RpEB01A

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 5x2,5 mmp

m

135,0000

3

RpEB01A

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5 mmp

m

234,0000

4

RpEB01A

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5 mmp

m

430,0000

5

RpEB01A

Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 2x0,75 mmp

m

20,0000

6

RpEE03A

Montarea prizelor bipolara

buc

39,0000

7

RpEE17D

Inlocuirea prizelor - priza 380V

buc

11,0000

8

RpEE01A

Montarea interupatoarelor

buc

15,0000

9

RpEG01A

Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica

buc

3,0000

10

RpEE15A

Montarea intrerupatoarelor - intrerupator pina la 25 A

buc

39,0000

11

RpEE06A

Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) UZO

buc

1,0000

  1. Scopul achiziţiei: Reabilitarea spațiilor atelierului Gimnaziului ”Grigore Vieru”

2.        Informaţie financiară:

·      Sursa de finanţare: Grantul oferit de către Comisia Europeană prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova                                                                                              

3.        Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor : 15.04.2019-30.05.2019                                             

4.        Modul de prezentare a ofertelor:

·      ofertele se prezintă în  limba română, cu specificarea clară a parametrilor;

·      preţul lucrărilor se indică în lei MD;

·      oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

·      se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;

·      preţul lucrărilor include toate cheltuielile, și să aplice cota zero a TVA  în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.246 din 08.04.2010 și art.104, lit.c¹ din Codul Fiscal

·      preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

5.        Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “8”aprilie 2019, orele 15:00;

6.        Oferta se prezintă pînă la data de “8”aprilie 2019, orele 14:00 pe adresa s. Sărata Veche, r-nul Fălești, Gimnaziul ”Grigore Vieru” Sărata Veche sala nr. 13;

7.        Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

8.        Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

9.        Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor: 22.03.2019, Gimnaziul ”Grigore Vieru” s.Sărata Veche,r-nul Fălești

10.    Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

11.    Modul de întocmire a ofertelor:

·      fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

·      Ofertele se prezintă într-un exemplar în plic sigilat.

12.    Oferta cîştigătoare se va aprecia conform   criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor indicate în caietul de sarcini.

 

13.    Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 5 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor.

14.    Condiţiile de contractare:

·      contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 7 zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

·      modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

15.    Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

·      Oferta (cu semnătura și ștampila ofertantului, conform anexei);

·      Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;

·      Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·      Licenţa de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·      Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;  

·      Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

·      Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·      Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

·      Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

·      Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului).

16.    Relaţii de contact: tel: 069216853; e-mail ao.viitorul.sarataveche@gmail.com

 

Executor:        Paladi Dina                                              L.Ș.

Tel.:                 079104174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  01

 

OFERTANT

_____________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

 

OFERTĂ

Către ___________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai ofertantului______________________________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să executăm         ___________________________________________________________________,

(denumirea lucrării)

pentru suma de _________________________________________                                               lei,

(suma în litere şi în cifre)                                 

cu taxa pe valoarea adăugată zero.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în_______________________________________ zile calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________

_______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de                            

(durata în litere şi în cifre)

________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie

 (ziua/luna/anul)       

pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele___________________________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,                                                              

_______________________________ 

(semnătura autorizată)

 

 

 

    

ANEXA  02

 

OFERTANT

_____________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

 

 

 

DECLARAŢIE

privind personalul angajat

 

Nr.

Funcţia

Studii de specialitate

Vechimea în  munca în specialitate (ani)

Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător

Numărul certificatului de atestare

Data eliberării

 

1

2

3

4

5

1.

_________________________

diriginţi de şantier

       

2.

_________________________

maiştri

       

3.

_________________________

specialişti

_________________________

specialişti

_________________________

specialişti

_________________________

specialişti

       

4.

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

_________________________

muncitori auxiliari

       

Data completării                                   

“___”_______________20__           

ANTREPRENOR (OFERTANT)

                                                                                             

___________________________________________

(semnătura autentificată la notar)

                                                 

  L.Ş.

 

ANEXA  03

 

OFERTANT

_____________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

 

 

 

DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic

 

Nr.

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte

Unitatea de măsură

(bucăţi şi seturi)

Asigurate din dotare

Asigurate de la terţi sau din alte surse

 

1

2

3

4

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

...

       

n.

       

 

Data completării                                   

“___”_______________20__           

ANTREPRENOR (OFERTANT)

                                                                                             

___________________________________________

(semnătura autentificată la notar)

                                                 

  L.Ş.

 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.