ACTUALIZARE: Clarificari [Ro, Eng] Cerere de Oferte: Elaborarea Portalului Web de Vizualizare a Datelor privind Executarea Bugetului, FSVC

Actualizare la 22 februarie, 2019

În atenția potențialilor Ofertanți:

Sumarul Întrebărilor și Răspunsurilor de clarificare poate fi accesat la acest link

Vă reamintim că termenul limită de depunere a ofertelor este de 28 februarie, 2019, ora 16:00 (ora Moldovei) conform instrucțiunilor din Cererea de Oferte expuse mai jos. 

---

Update as of February 22, 2019

In attention of potential Offerors:

The summary of clarification Questions and Answers is available at this link.

Please be reminded that the deadline for submission of offers is 28 February, 2019, 16:00 h (Moldova time) as per instructions described in the RfP (see below). 

---

[RO] Cerere de Oferte:  Elaborarea Portalului Web de Vizualizare a Datelor privind Executarea Bugetului „VDEB” 

Financial Services Volunteer Corps (FSVC) solicită oferte de la companii calificate din Moldova privind dezvoltarea unei soluții TIC customizate de creare a Portalului Web de Vizualizare a Datelor privind Executarea Bugetului (Portal “VDEB” în continuare) pentru Ministerul Finanțelor din Republica Moldova.                

Sarcina Tehnică detaliată este prezentată în Termenii de Referință (ToR) din Anexa 1 (vezi link mai jos).  

TERMENI DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare integrală (inclusiv dezvoltarea, testarea, pilotarea și înlăturarea posibilelor erori) este stabilită pentru 15 martie – 31 mai 2019.  

Predarea completă a soluției TIC pentru Portalul “VDEB” acceptată de Beneficiar și Finanțator trebuie să fie realizată nu mai târziu de 14 iunie, 2019.  

CERINȚE FAȚĂ DE ELIGIBILITATEA OFERTANȚILOR 

 • Entitate comercială juridic înregistrată în Republica Moldova. Deținerea Certificării ISO 27001 va constitui un avantaj (anexați copiile scanate);
 • Pentru consorțiile constituite din două sau mai multe companii, includeți copia Acordului dintre Ofertantul Principal și altă/-e Parte/Părți însoțit de certificatele de înregistrare aferente, și certificările relevante dacă sunt disponibile;
 • Absența oricărui conflict de interese cu vreuna din părțile enumerate în ToR (anexați o Declarație semnată privind Lipsa Conflictului de Interese);
 • Absența falimentului declarat, a procedurilor care indică asupra aflarea Ofertantului în proces de faliment ori în acțiuni juridice îndreptate împotriva acestuia, care ar putea periclita sub orice formă executarea lucrărilor (anexați o Declarație, pe propria răspundere privind absența inițierii procedurilor de faliment, și Certificatul despre lipsa restanțelor față de bugetul de stat).

CERINȚE PRIVIND CALIFICĂRILE OFERTANȚILOR

 • Minim 3 ani de experiență în dezvoltarea soluțiilor/sistemelor TIC;
 • Minim 1 proiect TIC de complexitate similară implementat cu succes (oferiți o scurtă descriere în documentul “Experiența Companiei” menționat mai jos);
 • Experiență în dezvoltarea soluțiilor/sistemelor TIC pentru Autoritățile Publice Centrale și/sau Locale va constitui un avantaj important;
 • Disponibilitatea Personalului Cheie pentru executarea lucrărilor în cadrul proiectului (prezentați copiile CV-urilor relevante, a certificatelor specializate, etc. conform cerințelor de întocmire a “Ofertei Tehnice” expuse mai jos);
 • Situație financiară adecvată (anexați copiile Rapoartelor Financiare Consolidate pentru ultimii 2 ani fiscali).

DEPUNEREA ȘI CONȚINUTUL OFERTELOR

Ofertele trebuie expediate electronic până pe 28 februarie, orele 16:00 (ora Moldovei) către coordonatoarea de program a FSVC în Moldova, dna Victoria Ignat, la adresa de e-mail vignat@fsvc.org.  

Oferta trebuie să conțină următoarele documente:  

 1. Scurtă descriere a Experienței companiei (maxim 2 pagini) cu indicarea proiectelor similare implementate de Ofertant în decursul ultimilor 3-5 ani. Includeți datelor de contact a cel puțin 2 clienți;
 2. Oferta Tehnică care va include, ca minim: (a) Metodologia propusă; (b) Graficul de Implementare; (c) Structura Echipei de Management a proiectului și Personalul Cheie, inclusiv CV-urile acestora.  Alte documente relevante care ar veni în susținerea ofertei pot fi adăugate la discreția Ofertantului. 
 3. Oferta Financiară perfectată în formatul de Buget indicat în Anexa 2, însoțită de o descriere a bugetului (maxim 1 pagină).
 4. Copiile scanate a tuturor documentelor care demonstrează eligibilitatea și calificările Ofertantului enumerate în Secțiunile: “Cerințe față de Eligibilitatea Ofertanților” și “Cerințe privind Calificările Ofertanților”).

Solicitările de clarificare trebuie expediate la adresa de e-mail vignat@fsvc.org până cel târziu pe 21 februarie, 2019, orele 16:00 (ora Moldovei).

Vă rugăm să descărcați textul integral al Cererii de Ofertă și Anexele aici: https://www.dropbox.com/sh/v98vbwga1xtycij/AAAvl3ZqFcfbWL6rmOnBUWu4a?dl=0 

Prezenta Cerere de Oferte face parte dintr-un program al FSVC finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

***

[ENG] Request for Proposals (RfP): Development of the Web-Based Budget Execution Data Visualization Portal 

The Financial Services Volunteer Corps (FSVC) is seeking proposals from qualified Moldovan companies to develop a customized ICT solution for a web-basedBudget ExecutionData Visualization Portal (further referred to as ‘BEDV’ Portal) for the Ministry of Finance of the Republic of Moldova (MoF).  

Detailed technical specifications are provided in the Terms of Reference (ToR) in Annex 3 (please see link below). 

IMPLEMENTATION PERIOD

The total implementation period (including development, testing, piloting and removal of potential errors) is set for March 15 – May 31st, 2019. 

The full handover of the ICT solution for the BEDV portal accepted by the Beneficiary and the Funder shall be completed by no later than June 14, 2019.

ELIGIBILITY of OFFERORS 

 • Legally registered for-profit entity in the Republic of Moldova. Certification in ISO 27001 is an advantage (attach scanned copies);
 • For Consortia of two and more companies, include a copy of the Agreement between the Main Offeror and the other Party (-ies) with corresponding documents of registration, and relevant certifications if available;
 • Absence of any conflict of interest with the neither parties listed in the ToR (attach a signed Statement of No-Conflict of Interest);
 • No declared bankruptcy, no pending bankruptcy procedure or involved in any legal actions against the Offeror that may jeopardize in any way the execution of works (attach a signed Declaration, on own responsibility of non-initiated bankruptcy procedures and a Certificate of absence of debts to State Budget).

QUALIFICATIONS of OFFERORS

 • Minimum 3 years of experience in developing ICT solutions/systems;
 • Minimum 1 ICT project of similar complexity successfully implemented (brief description to be provided in the “Statement of Experience” mentioned below);
 • Experience developing ICT solutions/systems for State Institutions (Central and/or Local) will constitute a strong advantage;
 • Availability of Key Personnel to execute the project (provide copies of relevant CVs, professional certificates, etc. as requested under “Technical Proposal” requirements);
 • Sound financial standing (provide copies of last 2 fiscal years Consolidated Financial Statements to be enclosed in the Proposal)

SUBMISSION & CONTENT OF PROPOSALS

Proposals must be submitted electronically by February 28, 2019, 16:00(Moldova time) to FSVC Program Officer in Moldova, Ms. Victoria Ignat, at vignat@fsvc.org.

The Proposal shall include the following documents:

 1. Statement of company experience (maximum two pages) listing similar projects implemented by the Offeror over the past 3-5 years, with relevant contact information of at least two Clients;
 2. Technical proposal that will include, at minimum: (a) Proposed Methodology; (b) Implementation Schedule; (c) Management Structure and Key Personnel, including their respective CVs.Other relevant documents supporting the proposal can be added at the discretion of the Offeror. 
 3. Financial proposal using the Budget template provided in Annex 4, and a budget narrative (maximum one page).
 4. Scanned copies of all documents demonstrating eligibility and qualifications (as requested in the Sections: ‘Eligibility of Offerors” and “Qualification of Offerors”) 

Requests for clarifications should be submitted at vignat@fsvc.org by February 21, 201916:00 h (Moldova time) atthe latest.

Please download full text of the RFP and Annexes here:  https://www.dropbox.com/sh/v98vbwga1xtycij/AAAvl3ZqFcfbWL6rmOnBUWu4a?dl=0

This RfP is part of an FSVC program funded by the United States Agency for International Development (USAID). 

_______

 

Alte articole de acest autor:Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.