Specialist în domeniul managementului financiar (inclusiv cu funcție de contabil-șef)

Instituția publică: I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

Compartimentul: Personal de specialitate

Adresa: mun.Chișinău, str.Alexandru cel Bun 51A

Denumirea funcţiei: specialist în domeniul managementului financiar (inclusiv cu funcție de contabil-șef)

Nivelul funcţiei: Funcţie de execuție

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea managementului financiar în cadrul instituției și organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale și  Legii contabilităţii, precum şi a altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea proiectului de cadrul bugetar pe termen mediu și întocmirea bugetului anual
 2. Supravegherea gestionării mijloacelor financiare conform scopului și destinaţiei proiectelor în derulare și a planurilor de finanțare aprobate
 3. Organizarea şi asigurarea ţinerii continuă a evidenței contabile a instituției
 4. Asigurarea controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
 5. Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instituției
 6. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale

 

Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborarea proiectului de cadrul bugetar pe termen mediu și întocmirea bugetului anual
 • Contribuie la elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru CBTM;
 • Colectează și definitivează propunerile pentru CBTM;
 • Coordonează managementul financiar al proiectelor în derulare;
 • Sistematizează și întocmește propunerile pentru bugetul anual;
 • prezintă proiectul elaborat subdiviziunilor corespunzătoare din cadrul Ministerului Mediului.
 1. Supravegherea gestionării mijloacelor financiare a Fondului Național de Mediu a proiectelor în derulare și a planurilor de finanțare aprobate
 • analizează utilizarea mijloacelor financiare în raport cu planul aprobat;
 • coordonează bugetele proiectelor cu donatorii/finanțatorii;
 • după caz, întocmeşte şi prezintă modificări la planurile de finanţare;
 • asigură corectitudinea evidenţei analitice a cheltuielilor efective pe fiecare articol şi aliniat și conform cerințelor donatorilor/finanțatorilor.
 1. Organizarea şi asigurarea ţinerii continuă a evidenței contabile a instituției:
 • ţine evidenţa documentelor contabile ale instituției;
 • pregăteşte dispoziţiile de plată spre achitare, conform planului de finanţare, în contextul clasificaţiei bugetare;
 • calcularea şi plata la timp a salariilor personalului contractat de instituție;
 • asigură întocmirea şi prezentarea oportună, completă şi corectă a documentelor primare, a registrelor contabile conform regulilor stabilite de Ministerul Finanţelor;
 • asigură integritatea şi păstrarea documentelor primare şi registrelor contabile conform cerinţelor Organului de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
 • asigură documentarea faptelor economice ale instituției şi reflectarea acestora în contabilitate.
 1. Asigurarea controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
 • asigură evidenţa veniturilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat pe fiecare sursă de finanțare separat;
 • asigură finanţarea la timp a mijloacelor prevăzute în planul de finanţare și contractele semnate;
 • efectuarea decontărilor necesare în procesul executării bugetului;
 • exercitarea controlului asupra integrităţii bunurilor în locurile lor de păstrare şi utilizare.
 1. Contribuie la efectuarea inventarierii patrimoniului instituției
 • organizează inventarierea mijloacelor fixe, valorilor materiale, mijloacelor băneşti, decontărilor (debitorii şi creditorii) şi articole de bilanţ;
 • verifică evidenţierea şi reflectă în evidenţă rezultatele inventarieri;
 • întocmeşte procesul verbal cu informaţia detaliată privind rezultatele inventarierii.
 1. Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale:
 • întocmeşte raportul trimestrial şi anual, privind executarea bugetului instituției;
 • prezintă Secției financiar-administrative din cadrul Ministerului Mediului în termenii stabiliți rapoartele întocmite;
 • întocmirea și raportarea executării bugetului către donatorii/finanțatorii.

Responsabilităţile:

Titularul funcţiei este responsabil de:

 • Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu prevederile statutare şi alte acte normative;
 • Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;
 • Respectarea disciplinei de muncă;
 • Evitarea conflictului de interese;
 • Sporirea competenţei sale profesionale.

Împuternicirile:

 • Solicită de la autorităţile administraţiei publice informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;
 • Participă la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate în ţară şi peste hotare.

Cui îi raportează titularul funcției: Specialistul în domeniul managementului financiar (inclusiv cu funcție de contabil-șef) îi raportează directorului Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”.

Pe cine îl substituie: Specialistul în domeniul managementului financiar (inclusiv cu funcție de contabil-șef) nu poate fi substituit, din motiv că este unicul specialist din instituție în domeniul contabilității.

Cine îl substituie: Specialistul în domeniul managementului financiar (inclusiv cu funcție de contabil-șef) nu poate substitui, din motiv că este unicul specialist din instituție în domeniul contabilității.

Cooperarea internă:

 • Cu juristul și personalul calificat din cadrul proiectelor implementate de I.P.„UIPM”;
 • Cu specialiștii contractați;
 • Cu Secția financiar-administrativă din cadrul Ministerul Mediului
 • Cu Serviciul Fiscal de Stat, Trezoreria, CNAS, organele statistice etc.
 • Cu consultanţii locali şi internaţionali.

Cooperarea externă:

 • Cu responsabilii donatorilor/finanțatorilor a proiectelor şi programelor internaţionale relevante domeniului său de competenţă.

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat:

 • Monitorul Oficial al Republicii Moldova, culegeri de acte normative;
 • Contabilitate şi audit;
 • Computer, imprimantă, telefon, scaner, fax, copiator;
 • Internet;
 • Presă periodică din domeniu, etc.

 Condiţiile de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • Activitate flexibilă 

Cerințe față de persoană

Studii: Superioare de specialitate.

Experienţă profesională: 3 ani.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei RM;
 • Cunoaşterea limbii de stat şi rusă, cunoaşterea limbilor de circulaţie internaţională constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Softcontabil, Programul 1C.

Abilităţi: De comunicare, de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 8.07.2022, ora 16:00

 

ADRESA PENTRU DEPUNEREA CV:

I.P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, str. Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, MD2012, Republica Moldova

tel./fax: + (373 22) 22 62 54, E-mail: cancelaria@uipm.gov.md

Articol adaugat de: UIPM