Termen extins: Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare a doi/două Consultanti/e naționali/e - Formatori/Formatoare pentru consolidarea capacităților APLTermen extins: Programul Comunitatea Mea - Anunț de angajare a doi/două Consultanti/e naționali/e - Formatori/Formatoare pentru consolidarea capacităților APL

Scop de lucru: Servicii de consultanță – Formare de formatori

Statut

Servicii de consultanță

Titlul postului

Doi formatori pentru consolidarea capacităților APL

Rapoarte către

Manageră politici și cercetare

Locație

Chișinău, Republica Moldova

Durata preconizată a contractului

4 luni

Data-limită de depunere

14 mai 2024; Ora 18:00 (EEST / UTC-GMT+3)

Descrierea proiectului

„Comunitatea Mea” este un program cu o durată de 8 ani, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și administrat de IREX. Scopul Programului este de a îmbunătăți capacitatea autorităților publice locale, de a lucra într-un mod inclusiv cu cetățenii și societatea civilă, de a-și spori veniturile locale, de a îmbunătăți practicile de management financiar, de a consolida echilibrul între administrația publică centrală și cea locală, de a facilita parteneriatele public-private și cooperarea intercomunitară.

Programul „Comunitatea Mea” urmărește patru obiective interdependente:

Obiectivul 1: Îmbunătățirea calității și a accesului la serviciile publice municipale.

Obiectivul 2: Implicarea cetățenilor în guvernanța locală.

Obiectivul 3: Avansarea reformelor politicilor publice de descentralizare.

Obiectivul 4: Creșterea veniturilor la nivel local și îmbunătățirea practicilor de management financiar.  

Activitățile Obiectivului 3 includ acordarea de sprijin autorităților publice în eforturile lor de consolidare și raționalizare a cadrului instituțional și de politici publice în vederea prestării serviciilor la nivel local și asigurarea guvernanței democratice.

Context

În contextul Reformei administrației publice (RAP), Republica Moldova dorește să își consolideze guvernanța locală pentru a asigurarea respectării criteriilor de aderare la Uniunea Europeană (UE). Acestea includ creșterea capacităților administratei publice locale pentru asigurarea eficienței și accesului mai bun la resursele UE. Secretarii consiliilor locale, fiind esențiali în acest proces de transformare, necesită capacități sporite pentru a gestiona eficient rolurile administrative, juridice și de conducere. Strategia RAP prevede schimbări cuprinzătoare, inclusiv Reforma administrativ-teritorială (RAT), precum îmbunătățiri ale achizițiilor publice, gestionarea resurselor umane, elaborarea politicilor publice și ameliorarea funcțiilor interguvernamentale.

În vederea sprijinirii administrației publice locale de nivel întâi (APL I) și facilitarea adaptării secretarilor consiliilor locale la aceste reforme, este elaborat un program de sporire a competențelor celor care activează în unitățile administrativ-teritoriale (UAT) sau care corespund noului criteriu de mărime, abordând capacitățile inegale și lacunele de instruire identificate. Mai mult, această activitate este aliniată eforturilor Cancelariei de Stat de modernizare a sistemelor de consolidare a capacităților funcționarilor publici locali din Republica Moldova. Astfel, această inițiativă implică evaluarea provocărilor, elaborarea unui curriculum adaptat și o abordare de formare a formatorilor (eng. ToT) pentru îmbunătățirea durabilă a competențelor secretarilor consiliilor locale în guvernare și administrație, aliniindu-se la principiile strategice de management al resurselor umane necesare unei administrații publice locale eficiente. Se acordă prioritate secretarilor consiliilor locale din comunitățile cu o populație superioară de 5,000 de locuitori. În ansamblu, acest efort, care completează activitatea Institutului de Administrare Publică (IAP), constă într-un model de instruire rapid, receptiv și evolutiv pentru a răspunde necesităților actuale și viitoare ale guvernanței locale din Republica Moldova.

Rezumatul poziției

Programul „Comunitatea Mea” angajează doi consultanți pentru elaborarea și implementarea unui program cuprinzător de consolidare a capacităților, menit să îmbunătățească competențele și abilitățile profesionale ale secretarilor consiliilor locale din Republica Moldova.

Consultanții vor juca un rol-cheie în următoarele componente:

          I. Evaluarea necesităților (revizuirea status quo-ului) și dezvoltarea curriculumului.

Interviuri și cercetare - elaborați un raport de ansamblu cu accent pe nevoile de formare, integrându-l în contextul descris mai sus: RAP și RAT. Această componentă implică, de asemenea, desfășurarea consultărilor pentru a identifica nevoile, provocările și cele mai bune practici specifice în domeniile administrativ, juridic, operațional și de comunicare, relevante pentru guvernanța locală. Consultanții vor fi responsabili pentru conceptualizarea și elaborarea unui curriculum cuprinzător care abordează aceste domenii, inclusiv crearea de materiale de instruire. În plus, consultanții vor supraveghea revizuirea curriculumului pe baza feedbackului părților interesate, asigurând alinierea la obiectivele programului.

Curriculumul va include următoarele caracteristici:

 • Design eficient: Stabilirea obiectivelor clare de învățare, a rezultatelor și a metodelor de evaluare.
 • Aliniere juridică: Asigurarea coerenței cu cadrul juridic în vigoare relevant.
 • Aplicare practică: Facilitarea aplicării practice prin studii de caz și activități de grup.
 • Integrare de tehnologii: Sugerarea instrumentelor digitale care pot eficientiza procesele.
 • Principii de învățare: Integrarea principiilor de învățare a adulților și a metodologiilor interactive.

  II. Implementarea Programului de formare a formatorilor.

Acest rol implică dezvoltarea și livrarea unui program de formare a formatorilor (eng. ToT), care vizează pregătirea unei echipe compuse din zece secretari calificați ai consiliilor locale care dețin experiență profesională și abilități necesare pentru prestarea eficientă a instruirii. Această componentă include realizarea de interviuri, instruirea unei echipe de 10 (zece) formatori, desfășurarea 1 (una) sesiune de instruire pilot, facilitarea și monitorizarea livrării programului, elaborarea unei evaluări finale interne cuprinzătoare a programului.

          III. Mentoratul a 10 secretari instruiți ai consiliilor locale.

Acest rol presupune organizarea a 4 (patru) sesiuni de mentorat de grup pentru a facilita schimbul de experiență și a aborda eventualele provocări întâmpinate în timpul sesiunilor de formare pe teren. Consultanții sunt responsabili pentru organizarea unei sesiuni finale de feedback și reflecție pentru a încuraja formatorii să analizeze procesul de învățare și să-și exprime feedbackul cu privire la program. Obiectivul acestei activități constă în consolidarea sustenabilității programului prin punerea bazelor pentru înființarea în viitor a unei comunități de practicieni în rândul secretarilor consiliilor locale.

Atribuții și responsabilități

I. Sarcinile și responsabilitățile privind de dezvoltarea curriculumului

 1. Consultarea părților interesate și cercetarea tematică
 • Desfășurarea consultărilor cu reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”, Cancelariei de Stat și APL pentru a determina necesitățile conținutului curriculumului.
 • Desfășurarea a 1 (un) focus-grup cu secretarii consiliilor locale pentru a identifica nevoile lor specifice și provocările actuale, precum și cele mai bune practici în domeniile administrativ, juridic, operațional, de comunicare.
 • Efectuarea unei revizuiri a documentelor juridice, operaționale și de politici relevante cu privire la obligațiile și îndatoririle secretarilor consiliilor locale, inclusiv orice curriculum utilizate de IAP sau de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).
 1. Elaborarea, revizuirea și livrarea curriculumului
 • Elaborarea materialelor de instruire (document orientativ al formatorilor, prezentări interactive și document orientativ de învățarea practică, adaptate curriculumului).
 • Elaborarea a 1 (un) cadru de evaluare a programului și a șabloanelor de evaluare pentru a evalua impactul curriculumului asupra îmbunătățirii competențelor și abilităților secretarilor consiliilor locale.
 • Colectarea și integrarea feedback-ului de la reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”, Cancelariei de Stat și autorităților publice locale pentru a îmbunătăți conținutul curriculumului și materialelor de instruire.
 • Elaborarea și livrarea curriculumului, inclusiv a materialelor de instruire și a cadrului de evaluare a programului către reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”.

  II. Sarcinile și responsabilitățile privind implementarea programului de instruire a formatorilor
 1. Dezvoltarea și livrarea programului de instruire
 • Desfășurarea interviurilor și evaluarea eligibilității candidaților pentru rolul de formatori.
 • Instruirea în mod eficient a unei echipe de 10 (zece) formatori în vederea livrării ulterioare a programul, echipându-i cu cunoștințele, abilitățile, resursele necesare, și oferindu-le instruire privind conținutul curriculumului și abilitățile de facilitare.
 • Desfășurarea 1 (una) sesiune de instruire-pilot pentru a testa curriculumul, materialele de instruire și cadrul de evaluare a programului, a colecta feedback de la participanți în vederea îmbunătățirii documentelor.
 • Facilitarea și monitorizarea a 2 (două) sesiuni de livrare a programului, asigurând implementarea de către formatori în conformitate cu curriculumul elaborat și oferind sprijin continuu.
 1. Evaluarea și monitorizarea programului de instruire
 • Colectarea și analizarea feedbackului părților interesate, de la participanți și formatori, beneficiari ai activității secretarilor consiliilor locale, precum și de la Cancelaria de Stat.
 • Elaborarea 1 (un) raport cuprinzător de evaluare finală internă care detaliază dezvoltarea programului, livrarea, rezultatele evaluării și recomandările pentru îmbunătățirea continuă a acestuia.

  III. Sarcinile și responsabilitățile privind mentoratul formatorilor instruiți
 1. Mentoratul și evaluarea formatorilor instruiți
 • Desfășurarea a 4 (patru) sesiuni de mentorat de grup pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a aborda provocările întâmpinate în timpul sesiunilor de formare pe teren.
 • Desfășurarea a 1 (una) sesiune finală de feedback și reflecție pentru a încuraja formatorii să analizeze procesul de învățare și să-și exprime feedbackul cu privire la program. De asemenea, sesiunea va facilita colectarea și elaborarea recomandărilor, susținute de date, pentru modificarea rolului secretarilor în administrația publică locală.

Livrabile, cronologie și nivel de efort

Nivelul așteptat de efort (eng. LoE) pentru această misiune va fi de 62 (șaizeci și două) de zile neconsecutive. Misiunea va avea loc în perioada mai - august 2024 și va include:

Sarcini

Livrabil

Cronologie

Nivelul de efort

I.               Sarcinile și responsabilitățile privind de dezvoltarea curriculumului

Desfășurarea consultărilor cu reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”, Cancelariei de Stat și APL pentru a determina necesitățile conținutului curriculumului.

Materiale de instruire:

(I) Document orientativ al formatorului (1 (un) document de maximum 15 pagini, conținând toate informațiile necesare formatorilor pentru desfășurarea programului).

(II) Document orientativ de învățare practică (1 (un) document, destinat formatorilor, care conține într-un mod structurat toate activitățile practice de învățare, prevăzut de program).

(III) Prezentări interactive: 1 (una) prezentare explicativă destinată Programului „Comunitatea Mea” și Cancelariei de Stat, privind  conținutul curriculumului; 1 (una) prezentare completă destinată formatorilor care conține atât materiale didactice, cât și activități practice de învățare.

Cadrul de evaluare a programului: 1 (un) cadru extins pentru evaluarea eficacității și impactului programului înainte și după formare, și șabloane de evaluare.

Curriculumul programului: 1 (un) curriculum cuprinzător de învățare, integrând în mod obligatoriu (1) informații de instruire cu privire la obligațiile secretarilor consiliului local, (2) cele mai bune practici legate de exercitarea rolului acestora, (3) informații legate de materialele de instruire, (4) strategii de sustenabilitate a programului și alte informații necesare și relevante, care vor fi convenite de comun acord cu reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”.

Mai - iunie 2024

4 zile

Desfășurarea a 1 (un) focus-grup cu secretarii consiliilor locale pentru a identifica nevoile lor specifice și provocările actuale, precum și cele mai bune practici în domeniile administrativ, juridic, operațional, de comunicare.

Mai - iunie 2024

2 zile

Efectuarea unei revizuiri a documentelor juridice, operaționale și de politici relevante cu privire la obligațiile și îndatoririle secretarilor consiliilor locale, inclusiv orice curriculum utilizate de IAP sau de către Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM).

Mai - iunie 2024

4 zile

Elaborarea materialelor de instruire: document orientativ al formatorilor, prezentări interactive și document orientativ de învățarea practică.

Iunie - iulie 2024

10 zile

Elaborarea a 1 (un) cadru de evaluare a programului și a șabloanelor de evaluare pentru a evalua impactul curriculumului asupra îmbunătățirii competențelor și abilităților secretarilor consiliilor locale.

Iunie - iulie 2024

2 zile

Colectarea și integrarea feedbackului de la reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”, Cancelariei de Stat și autorităților publice locale pentru a îmbunătăți conținutul curriculumului și materialelor de instruire.

Iunie - iulie 2024

2 zile

Elaborarea și livrarea a 1 (un) curriculum, inclusiv, în mod obligatoriu, a materialelor de instruire și a cadrului de evaluare a programului către reprezentanții Programului „Comunitatea Mea”.

Iunie - iulie 2024

10 zile

II.           Sarcinile și responsabilitățile privind implementarea programului de instruire a formatorilor

Desfășurarea interviurilor și evaluarea eligibilității candidaților pentru rolul de formatori.

1 (un) Raport de sinteză ale interviurilor, care să includă în mod obligatoriu (a) criteriile de selecție, (b) întrebările interviului, (c) formularul de evaluare a candidatului, (d) rezultatele clasamentului candidaților.

Iulie - august 2024

3 zile

Instruirea în mod eficient a unei echipe de 10 (zece) formatori în vederea livrării ulterioare a programul, echipându-i cu cunoștințele, abilitățile, resursele necesare, și oferindu-le instruire privind conținutul curriculumului și abilitățile de facilitare.

1 (un) Raport de sinteză al instruiri, care să includă în mod obligatoriu (a) planificările sesiunilor de instruire și (b) sondajele de feedback al formatorilor și rezultatele acestora.

Iulie - august 2024

6 zile

Desfășurați 1 (una) sesiune de instruire-pilot pentru a testa curriculumul, materialele de instruire și cadrul de evaluare a programului, a colecta feedback de la participanți în vederea îmbunătățirii documentelor.

1 (un) Raport de sinteză al sesiunii de instruire-pilot privind eficacitatea curriculumului și a materialelor de instruire, care să includă în mod obligatoriu (a) sondajele de feedback ale participanților și rezultatele acestora.

Iulie - august 2024

2 zile

Facilitarea și monitorizarea a 2 (două) sesiuni de livrare a programului, asigurând implementarea de către formatori în conformitate cu curriculumul elaborat și oferind sprijin continuu.

1 (un) Raport de sinteză ale instruirilor, care să includă în mod obligatoriu (a) planificarea sesiunilor.

Iulie - august 2024

6 zile

Colectarea și analizarea feedbackului părților interesate, de la participanți și formatori, beneficiari ai activității secretarilor consiliilor locale, precum și de la Cancelaria de Stat.

1 (un) Raport de sinteză privind feedbackul, care să includă în mod obligatoriu (a) sondajele și răspunsurile formatorilor, participanților, beneficiarilor și părților interesate.

Iulie - august 2024

2 zile

Elaborarea 1 (un) raport cuprinzător de evaluare finală internă care detaliază dezvoltarea programului, livrarea, rezultatele evaluării și recomandările pentru îmbunătățirea continuă a acestuia; lecțiile învățate cu privire la nevoile reale, problemele, capacitatea formatorilor instruiți și suficiența formării; recomandările pentru modificarea pregătirii programului și / sau ale capacității pregătitoare necesare pentru a utiliza în mod eficient formarea.

1 (un) Raport intern de evaluare finală, inclusiv obligatoriu (a) o prezentare generală a sesiunilor de formare, (b) observații privind performanța formatorilor și implicarea participanților, (c) provocările întâmpinate și soluțiile implementate, (d) ajustările efectuate pe marginea programului, (e) lecțiile învățate ale programului și (f) recomandări pentru livrările viitoare ale programului și alte informații necesare și relevante, care vor fi convenite de comun acord cu Programul „Comunitatea Mea”

Iulie - august 2024

5 zile

III.         Sarcinile și responsabilitățile privind de mentoratul formatorilor instruiți

Desfășurarea a 4 (patru) sesiuni de mentorat de grup pentru a facilita schimbul de experiență și pentru a aborda provocările întâmpinate în timpul sesiunilor de formare pe teren.

1 (un) Raport de sinteză a feedbackului, care să includă în mod obligatoriu (a) răspunsurile formatorilor cu privire la experiențele pe teren, provocările, lecțiile învățate și recomandările lor.

Iulie 2024

4 zile

Desfășurarea a 1 (una) sesiune finală de feedback și reflecție pentru a încuraja formatorii să analizeze procesul de învățare și să-și exprime feedbackul cu privire la program. De asemenea, sesiunea va facilita colectarea și elaborarea recomandărilor susținute de date pentru modificarea rolului secretarilor în administrația publică locală.

Iulie 2024

2 zile

TOTAL

62 zile

Vă atragem atenția asupra faptului că rezultatele pot fi modificate pe baza rezultatelor consultării.

Competențe și experiență

Educație

 • Diplomă de masterat în administrație publică, drept, politici publice sau într-un domeniu conex.
 • Studii avansate în aceste domenii sau în domenii conexe vor fi considerate un avantaj.

Experiența și abilitățile profesionale necesare

 • Experiență extensivă (min. 3 ani) în calitate de secretar(ă) al consiliului local.
 • Experiență extensivă (min. 3 ani) în dezvoltarea și livrarea programelor de învățare.
 • Experiență demonstrată în lucrul cu administrația publică locală.
 • Cunoștințe și experiență demonstrate în dezvoltarea de curriculum.
 • Cunoștințe demonstrate în domeniile administrativ, juridic, operațional sau de comunicare.

Competențe lingvistice

 • Nivel avansat de competență (nivel C1 în CECRL) în limbile română și rusă.
 • Nivel intermediar de competență (nivel B2 în CECRL) în limba engleză.

Competențe digitale

 • Competență avansată în Microsoft 360 (precum Office și PowerPoint).
 • Competență intermediară în instrumentele de colectare și analiză a datelor (precum G. Forms).
 • Competență de bază în instrumente de colaborare virtuală și conferințe (precum Zoom).

Experiență și abilități profesionale preferate

 • Cunoașterea proceselor de guvernanță locală și a aspectelor sale practice.
 • Comunicare, facilitare și abilități interpersonale.
 • Cunoștințe și experiență în domeniul cercetării.
 • Cunoașterea managementului comunicării publice.
 • Capacitatea de a construi comunități durabile de practicieni.

Calități personale

 • Profesionalism, responsabilitate și integritate.
 • Organizare, gestionarea timpului și abilități de colaborare.
 • Flexibilitate, adaptabilitate și învățare continuă.

Conflictul de interese

 • Formatorii sunt contractanți independenți, fără conflicte de interese cu partenerii de implementare sau cu instituțiile publice beneficiare.

Autorizarea de securitate

 • Candidații care acceptă oferte de angajare vor fi supuși proceselor de autorizare a bazei de date antiteroriste și de verificare a angajării efectuate de IREX.

Criterii de evaluare

1.

Experiență extinsă (min. 3 ani) în domenii relevante (guvernare locală sau drept administrativ)

Max. 30 puncte

2.

Experiență extinsă (min. 3 ani) în conceperea, dezvoltarea și livrarea programelor de învățare

Max. 30 puncte

3.

Cunoștințe și experiență demonstrate în dezvoltarea de curriculum în următoarele domenii: administrativ, juridic, operațional sau de comunicare

Max. 20 puncte

4.

Experiență demonstrată în lucrul cu administrația publică locală

Max. 10 puncte

5.

Competențe lingvistice și digitale

Max. 10 puncte

Contextul organizațional: Consultanții vor lucra sub îndrumarea generală a directorului Programului „Comunitatea Mea” și sub supravegherea directă a managerei de politici și cercetare.

Cooperare: Membrii Programului „Comunitatea Mea” vor pune la dispoziție consultanților informațiile și materialele necesare pentru îndeplinirea responsabilităților lor.

Raportare: Consultanții vor elabora și prezenta rapoarte bilunare (în limba engleză) pe întreaga durată a contractului.

Confidențialitate: Materialele furnizate consultanților și toate procedurile aferente contractului de consultanță vor fi considerate confidențiale, atât în timpul, cât și după încheierea serviciilor de consultanță. Încălcarea cerințelor de confidențialitate poate duce la rezilierea imediată a contractului.

Restricții specifice: Utilizarea anumitor servicii sau echipamente de telecomunicații și supraveghere video este strict interzisă.

Candidații interesați sunt invitați să-și depună CV-urile, indicând tariful de consultanță, la adresa de e-mail: hr-md@irex.org. Vă rugăm să specificați „Servicii de consultanță/TOT” în subiectul mesajului dumneavoastră. Dosarul, care include documentele justificative, trebuie depus fie în limba română, fie în limba engleză. Data-limită pentru depunerea dosarului este 14 mai 2024; ora 18:00 (EEST / UTC-GMT+3).

Solicitanții vor fi selectați pentru un interviu în mod continuu.

IREX va răspunde numai acelor solicitanți selectați pentru un interviu.

IREX se angajează să asigure un loc de muncă divers și incluziv și o practică de angajare incluzivă.

IREX este un angajator cu șanse egale.