IPRE contribuie la consolidarea rolului societății civile și a comunității de experți în domeniul justiției cu susținerea Uniunii Europene și a Fundației Soros-MoldovaInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a prezentat în cadrul unei videoconferințe cu participarea partenerilor de dezvoltare și actorilor cheie din sectorul justiției prioritățile de intervenție în domeniul justiției și integrității, susținute în cadrul proiectelor realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației Soros-Moldova. 

Începând cu luna noiembrie 2019, IPRE în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova participă la elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniul justiției în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană. 

Activitățile desfășurate vizează:

  • Revizuirea documentelor de politici și a legislației privind evaluarea și selecția judecătorilor și procurorilor; 
  • Evaluarea eforturilor în procesul de reformă în sectorul justiției, inclusiv în ceea ce privește activitatea Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală și a instanțelor judecătorești; 
  • Evaluarea altor eforturi de reformă în domeniul justiției și lupta împotriva corupției, identificarea lacunelor relevante și promovarea soluțiilor alternative prin: opinii, note de poziții, evenimente publice și activități de creștere a nivelului de cunoaștere. 

Mai multe detalii cu privire la proiectul „Suport în elaborarea și implementarea politicilor în domeniul justiției în Republica Moldova”, realizat cu suportul financiar oferit de Uniunea Europeană pot fi găsite aici.

Suplimentar, începând cu luna martie 2020, IPRE a inițiat realizarea unui nou proiect susținut de Fundația Soros-Moldova care urmărește promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a sectorului justiției din Republica Moldova prin consolidarea rolului societății civile și a comunității de experți în monitorizarea, elaborarea și promovarea politicilor. În acest sens, IPRE va contribui la crearea și susținerea activității unui Grup de experți în domeniul justiției format din juriști și experți în politici publice neangajați în sectorul public. În scurt timp, IPRE va lansa un apel public pentru cei interesați să participe la activitatea acestui grup, care va contribui la elaborarea rapoartelor de monitorizare, opiniilor și propuneri de politici publice și la pregătirea Cărții Albe în domeniul Justiției. 

Mai multe detalii despre Proiectul „Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)” este susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului a Fundației Soros-Moldova pot fi găsite aici.

 

ENG: 

IPRE contributes to strengthening the role of civil society and the community of justice experts with the support of the European Union and Soros Foundation-Moldova

The Institute for European Policies and Reforms (IPRE) presented in a recent videoconference with the participation of development partners and key actors in the justice sector the priorities for intervention in the field of justice and integrity, implemented in projects carried out with the financial support of the European Union and Soros Foundation. Moldova.

Starting with November 2019, IPRE in partnership with the Legal Resources Center of Moldova participates in the development and monitoring of justice policies within a project funded by the European Union. The activities carried out aim at:

  • Reviewing policy documents and legislation on the evaluation and selection of judges and prosecutors;
  • Evaluation of the efforts in the implementation of the justice reform, including the activity of the Superior Council of Magistracy, the Superior Council of Prosecutors, the General Prosecutor's Office and the courts;
  • Monitor and formulate policy proposals in the justice sector and the fight against corruption, identify relevant gaps and promote alternative solutions through opinions, position notes, public events and raising-awareness activities.

More details on the project "Support in developing and implementation of justice policies in the Republic of Moldova", implemented with the financial support of the European Union area available here.

In addition, starting with March 2020, IPRE initiated a new project supported by the Soros Foundation-Moldova which aims to promote a transparent, systemic and grounded process of reform of the justice sector in the Republic of Moldova by strengthening the role of civil society and the community of experts in monitoring, developing and promoting policies. In this regard, IPRE will contribute to the creation and support of a Working Group of Justice Experts consisting of lawyers and public policy experts not employed in the public sector. Soon, IPRE will launch a public call for those interested in participating in the work of this group, which will contribute to the development of monitoring reports, public policy opinions and proposals and to the preparation of the White Paper on Justice.

More details about the project “Justice Expert’s Group (GEJ)” implemented with the financial support of the Justice and Human Rights Department of the Soros Foundation-Moldova are available here.