O noua disciplina de studii la UTM - Teoria şi practica integrării europene

Distribuie prietenilor:


Ideea de integrare europeană a Republicii Moldova, oficializată prin parafarea în noiembrie 2013 a Acordului de asociere la UE, este vehiculată cu mult interes în opinia publică. E şi firesc. Viitorul european presupune o dezvoltare economică şi culturală de mare anvergură, cuprinzând atât sfera oraşului, cât şi a satului moldovenesc, dar mai presus – sfera omului educat în spirit democratic. Spiritul acestei mari şi nobile structuri, care este Uniunea Europeană, urmează să devină o componentă indispensabilă a procesului de formare profesională a tinerei generaţii, care să devină un mesager competent în traducerea ideii de integrare europeană pentru toţi cetăţenii ţării.

Iniţiativa rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei, acad. Ion Bostan, de a pune pe ordinea de zi a şedinţei Senatului UTM din 28 ianuarie 2013 tema integrării europene ca linie de educaţie în procesul didactico-ştiinţific de la toate cele 10 facultăţi ale universităţii, a fost preluată în dezbateri ample şi multidimensionale, care au culminat cu formularea unor paşi concreţi în realizarea acesteia.

- Universitarii şi cei peste 100 de mii de actuali studenţi din universităţile de la noi ar trebui să devină promotori activi ai ideii europene în satele şi oraşele din republică. Această misiune poate fi realizată doar în cazul în care fiecare cadru didactic universitar va conştientiza cât de mare şi cât de important la momentul actual este rolul său personal în educaţia tinerei generaţii, având ca manual de referinţă Acordul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Trebuie să studiem detaliat acest Acord, găsind în el esenţa pentru fiecare disciplină de studiu predată în universităţi. Astfel vom lăsa mai puţin teren şi spaţiu pentru speculaţiile iresponsabile ale unor aventurieri şi demagogi, a concluzionat rectorul UTM, acad. Ion Bostan.

Senatorii UTM au consimţit instituirea unei discipline noi în cadrul Catedrei de ştiinţe socioumane, conduse de conf. univ., dr. Mihai Braga. Disciplina se numeşte „Teoria şi practica integrării europene” şi va fi predată la anii de studii I şi II la toate facultăţile.

Pentru a susţine implementarea predării disciplinei în cauză, Senatul UTM a aprobat alocarea sumei de 78 de mii de lei din contul special al universităţii pentru plata salariilor profesorilor antrenaţi în predarea modulelor disciplinei date.

Totodată, Senatul a cerut conducerii Facultăţii de Inginerie Economică şi Business să planifice diversificarea tematicii materiei disciplinelor economice, utilizând conţinutul prevederilor Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (responsabili: conf. univ., dr. Vasile Mămăligă, decanul facultăţii, şi conf. univ., dr. Veaceslav Bârdan, şeful Catedrei de teorie economică şi marketing).

 Actualmente la Facultatea de Inginerie Economică şi Business se predă cursul „Integrarea economică şi economie europeană”.Acestui curs i se vor conferi valenţe educative noi, care vor aduce argumente în plus la formarea convingerilor studenţilor că economia integraţionistă europeană atinge azi culmile socio-economice mondiale care induce confortul de viaţă al cetăţenilor.

Ca urmare a discuţiilor şi hotărârilor aprobate de Senat, pe 1 februarie 2014 Catedra de ştiinţe socioumane s-a convocat în şedinţă pentru a elabora un plan de activităţi dedicate procesului de asociere a RM la UE. Prima acţiune planificată în acest sens prevede predarea la toate torentele în cadrul cursurilor de Filosofie şi de Etica profesională a prelegerii „Uniunea Europeană – proiect provocator al contemporaneităţii”. În fiecare grupă academică va fi apoi organizat şi un seminar pe aceeaşi temă. Cursurile respective vor finaliza, la anul I universitar, cu o conferinţă având genericul: „Procesul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. O conferinţă pe aceeaşi temă, deja pentru studenţii de la toţi anii de studii, va fi organizată în aprilie-mai 2014, fiind dedicată Zilei Europei marcată pe 8 mai.

Pentru ca studenţii şi profesorii să poată consulta permanent materia privind integrarea europeană, Catedra de ştiinţe socioumane va elabora o broşură cu genericul „Uniunea Europeană – proiect provocator al contemporaneităţii”.

În colaborare cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe al RM, pentru cadrele didactice de la toate cele peste 60 de catedre ale UTM vor fi organizate seminare tematice în baza conţinutului Acordului de asociere a RM la UE. Seminare permanente pe aceeaşi temă vor fi organizate şi pentru îndrumătorii (cadre didactice) şi monitorii (studenţi) grupelor academice.

În aceeaşi ordine de idei, va fi antrenat şi ziarul UTM „Mesager Universitar” prin publicarea unui ciclu de articole la temă.

Cu aportul comun al Catedrei de ştiinţe socioumane şi al Facultăţii de Inginerie Economică şi Business, pentru corpul profesoral al UTM se va organiza seminarul metodologic „Problemele asocierii RM la UE”.

Din ce module se va constitui disciplina

„Teoria şi practica integrării europene”?

 

Modulul 1: „Filosofia unificării europene”.

Însuşirea temei va oferi studentului cunoştinţe în: diversitatea abordărilor istorice al unificării europene; conceptul şi ideea de „Europa”, „Spaţiu european”, „Construcţie europeană”; aspectele practice ale unificării economice, politice, culturale, spirituale. Cunoştinţele propriu-zise, însă, nu ating scopul final. Studentul trebuie să ştie să aplice aceste cunoştinţe, să aprecieze avantajele şi eventualele riscuri, inclusiv aderarea în perspectivă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Totodată, studentul trebuie să conştientizeze necesitatea de a-şi întări propria mentalitate în raport cu valorile europene.

Prelegerea pentru modulul dat se orientează spre: 1) Conceptul de unificare europeană; unificarea europeană ca proces şi fenomen politic; logica procesului de unificare (argumentele, formele, principiile, legităţile, istoria şi modalităţile unificării); evoluţia ideii de unificare europeană; 2) Conceptul de „Europa”, „Spaţiu european”, „Construcţie europeană”: conotaţii şi interpretări ale noţiunii „Europa”; conotaţii mitologice, astronomice, geografice; interpretările istorice; apartenenţa şi identitatea europeană; identitatea şi specificul cultural european; 3) Problemele, pericolele şi riscurile proiectului european (problemele identităţii europene, unificarea europeană şi problemele naţionalismului, Europa unificată: federaţie sau confederaţie; rezistenţele şi dilemele unificării europene legate de extindere şi noua vecinătate etc.).

Modulul 2: „Premisele şi evoluţia integrării europene”

Studenţii vor obţine cunoştinţe în: cauzele care au determinat începutul procesului de integrare europeană; necesitatea adoptării Constituţiei UE; cele mai importante evenimente care au cauzat demararea procesului de integrare europeană şi au contribuit la dezvoltarea ei; cele mai importante Tratate europene ce au stat la baza formării UE. Cunoştinţele acumulate vor ajuta studenţii să analizeze starea actuală a procesului de integrare europeană; să evalueze schimbările produse în timp şi spaţiu în cadrul acestei organizaţii; să determine locul Republicii Moldova în contextul geopolitic european. Predarea modulului se va orienta spre: 1) Etapele formării UE de la idee la realizarea practică; membrii comunităţii europene; necesitatea unificării europene din perspectiva economică şi politică – Planul Marshall privind refacerea Europei de Vest după cel de-al Doilea Război Mondial; cauzele care au determinat începutul procesului de integrare europeană; cei 6 fondatori ai comunităţii europene; etapele extinderii UE în Europa Centrală şi de Est; 2) Mecanismele de constituire a UE (Tratatele de la Paris, Roma, Maastricht, Amsterdam, Nice, Declaraţia de la Berlin-2007); 3) Membrii UE în căutarea documentului politic de bază al integrării UE – Constituţia europeană versus Tratat instituţional (cauzele care au determinat necesitatea adoptării Constituţiei europene; dezbaterile care au precedat adoptarea acesteia; conţinutul Constituţiei europene etc.).

Modulul 3 : „Principalele instituţii ale UE”

Aici studenţii vor cunoaşte: activitatea celor mai importante instituţii din cadrul UE; complexitatea proceselor decizionale şi de colaborare a instituţiilor europene. Pe baza acestor cunoştinţe ei vor putea să analizeze cadrul instituţional şi procesul decizional al UE; să identifice cele mai importante schimbări în sistemul instituţional al UE. Orientările în predarea modulului: 1) Cadrul instituţional şi procesul decizional al UE; 2) Parlamentul European (funcţiile, legislaţia şi bugetul, modalitatea de desemnare a parlamentarilor europeni, grupurile politice şi partidele naţionale, structura şi componenţa); 3) Comisia Europeană (funcţiile, colegiul comisarilor europeni, structura ierarhică şi mecanismele de adoptare a deciziilor etc.); 4) Consiliul european (componenţa, rolul, procedura realizării preşedinţiei etc.); 5) Consiliul UE (componenţa şi rolul, locul şi timpul întrunirilor, rolul de gardian al tratatelor etc.); 6) Curtea Europeană de Justiţie. Tribunalul Primei Instanţe (legislaţia UE, prerogativele Curţii, necesitatea instituirii Tribunalului Primei Instanţe etc.); 7) Instituţiile economice, monetare şi organismele societăţii civile ale UE (funcţiile şi responsabilităţile Băncii Europene de Investiţii, Banca Centrală Europeană etc.).

 Modulul 4: „Politicile publice în comunitatea europeană”

Modulul prevede ca studentul să cunoască: evoluţia şi complexitatea politicilor publice europene; efectele economice, sociale şi culturale realizate prin crearea Pieţei Europene Unice, PAC, PESC, PAJ. Pe baza acestor cunoştinţe studenţii vor putea să distingă pilonii de bază ai politicii comunitare europene; să determine amploarea integrării europene, identificând riscurile şi provocările. Orientările în predarea modulului: 1) Politici economice ale UE (monetară şi financiară, PAC, industrială, energetică, de transport, concurenţială); 2) Politici sociale (etno-naţională, ecologică şi de mediu, politica culturală şi de formare a cadrelor, Carta socială a drepturilor omului etc.); 3) Politica externă şi de securitate comună (UE-SUA, UE-NATO, UE-Rusia).

Modulul 5: „Republica Moldova şi integrarea europeană”

Va oferi studenţilor cunoştinţe privind specificul relaţiilor dintre RM şi UE, reieşind din situaţia geopolitică; paşii reali întreprinşi de societatea politică şi civilă din RM pentru sporirea gradului de credibilitate ale intenţiilor declarative şi realizărilor concrete; implementarea programelor europene în RM. Studenţii vor aplica cunoştinţele obţinute în: determinarea modalităţilor şi mecanismelor de integrare a RM în cadrul UE; formarea poziţiei corecte în ceea ce priveşte situaţia reală a RM, perspectivele şi necesitatea integrării în UE etc. Modulul are 3 orientări conţinutale: 1) RM – stat european: situare, probleme, perspective; 2) Calea RM spre UE: declaraţii, politică, angajamente; 3) RM în cadrul programelor europene (APCE, TACIS, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Planul de Acţiuni RM-UE).

La finalul fiecărui modul studenţii vor susţine câte un seminar pe temele respective.

Educaţia tineretului studios orientată spre integrarea europeană trebuie conştientizată ca o comandă socială benefică în gradul cel mai înalt pentru societatea noastră în tranziţie, cu toată problematica ei.

Serviciul de presă al UTM

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


helpVă place portalul CIVIC.MD? Vă invităm să contribuiți lunar cu suma de 1 Euro pentru menținerea portalului.

Click AICI pentru a contribui lunar  (Card Bancar sau PayPal)

Toate serviciile comerciale oferite de portal până recent au fost suspendate. Dacă reușim să acoperim minimul necesar din aceste contribuții - toate spațiile pentru bannere vor fi oferite gratuit organizațiilor necomerciale sau agenților economici cu puternice elemente de responsabilitate socială. Absolut toate serviciile vor fi gratuite! 

Sperăm că vă veți alătura! 

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet