Best of 2022 Caritas Cehia în MoldovaRo

Articol Original

Best of 2022 Caritas Cehia în Moldova

Best

După anii de pandeme, 2022 a venit cu noi încercări pentru Moldova și pentru echipa biroului local Caritas Cehia.  La început de an, ne-am regăsit într-un context neașteptat în care ne-am alăturat rapid efortului umanitar de ajutorare a refugiaților ucraineni. Concomitent, am continuat inițiativele care vizează îngrijirile la domiciliu oferite pe ambele maluri ale Nistrului, integrarea inovației în serviciile medico-sociale și gestionarea eficientă a deșeurilor.  În continuare, împărtășim cu voi cele mai semnificative rezultate din 2022 ale echipei Caritas Cehia:

1. Am sprijinit refugiații ucraineni adăpostiți în Moldova

De la începutul războiului, am oferit suport refugiaților adăpostiți în centrele de plasament și în gospodăriile oamenilor. Am dotat centrele de plasament cu toate echipamentele și lucrurile necesare unui trai decent și ne-am preocupat să acoperim nevoile de bază și imediate ale refugiaților ucraineni.

Grație finanțării UE, am acordat ajutor bănesc pentru mai bine de 2,600 refugiați. Am oferit peste 2,700 consultații psihologice prin intermediul partenerilor noștri și am distribuit circa 3,000 de pungi cu produse igienice de primă necesitate.

Pe parcursul a 3 luni consecutive am oferit carduri valorile pentru 350 de familii refugiate care le-au asigurat parțial și temporar securitatea alimentară și igienică.

Am

Totodată am demarat organizarea unor activități de coeziune socială a refugiaților cu populația băștinașă, iar în prag de iarnă am dezvoltat activități de suport pentru a le asigura refugiaților un trai decent în perioada rece  a anului. 

2. Criuleni deține o infrastructură modernă de gestionare a deșeurilor

Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și sănătății populației, am oferit suport orașului Criuleni și altor 2 sate adiacente (Ohrincea și Zolonceni) în a-și crea un sistem modern de gestionare a deșeurilor. Activitățile proiectului au însumat dezvoltarea unei strategii de management a deșeurilor; achiziționarea a 110 coșuri de gunoi și a unui camion de colectare a deșeurilor; renovarea a 7 platforme de colectare și prelucrare a gunoiului; procurarea a 2 tocătoare pentru resturi vegetale și crengi; instruirea personalului implicat în actul de gestionare al deșeurilor.

Concomitent, am echipat 30 de gospodării cu lăzi de compost pentru a transforma deșeurile organice în fertilizant natural pentru sol și am promovat bunele practice ecologice prin informarea localnicilor despre reciclarea selectivă. Am organizat 3 activități de salubrizare și am desfășurat 1 tabără ecologică pentru 30 de tineri din raionul Criuleni.

Criuleni

3. Nouă persoane recuperate vor deveni exemple vii de vindecare și sprijin

Ne-am ambiționat să consolidăm capacitățile actorilor locali pentru a asigura schimbări durabile în sistemul serviciilor sociale și de sănătate mintală din Republica Moldova. În acest scop am selectat și am inițiat instruirea a 9 persoane recuperate, cu experiență proprie în probleme de sănătate mintală, care vor deveni susținători de la egal la egal.

După finalizarea cursului de formare, viitorii susținători urmează a fi angajați în serviciile comunitare de sănătate mintală sau în organizațiile care oferă îngrijire persoanelor cu boli mintale.

4. Servicii sociale auditate și eficientizate pentru persoanele cu dizabilități

Pentru a dezvolta servicii sociale de calitate, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltarea Sănătății Mintale din Praga, am inițiat instruirea a 10 specialiști care urmează să auditeze 15 servicii sociale din categoria „Locuință protejată”.

Realizarea auditului social va permite evaluarea impactului pe care îl au serviciile sociale asupra beneficiarilor și asupra societății și va reseta criteriile și standardele care trebuie dezvoltate pentru a crește eficacitatea și eficiența serviciilor sociale.

IMG_6347

Totodată, în conlucrare cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova și Agenția Națională Asistență Socială, am realizat un studiu ce a analizat serviciilor sociale existente și care oferă recomandări ce pot duce la îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități. 

5. Am marcat 5 ani proiecte locale și ne-am mărit echipa de 3 ori

În noiembrie 2022, am aniversat 5 ani de muncă și proiecte operate direct prin biroul local din Moldova. Deși cooperarea Caritas Cehia cu Republica Moldova a început încă în 2004, prin implementarea diverselor inițiative cu ajutorul partenerilor locali, biroul de țară Caritas Cehia a fost inaugurat în noiembrie 2017, sub numele de Asociația Obștească Pro-Development.

De atunci, echipa locală Caritas Cehia a pus în funcțiune multiple parteneriate durabile cu instituții ale statului și cu organizații cheie din societatea civilă.

Din 2016 până în prezent, cu sprijinul donatorilor și partenerilor internaționali, Caritas Cehia a valorificat peste 12 milioane € în 34 de proiecte implementate în Moldova.

IMG_4086

Toate astea le-am realizat având alături o echipă dedicată care în 2022 s-a triplat. Actuala echipă locală numără peste 30 de membri pentru care sediul vechi era neîncăpător, motiv pentru care ne-am mutat la casă nouă. În același timp, am reușit să deschidem un oficiu local în or. Comrat unde vom avea 2 reprezentanți.

Rezultatele adunate în 2022 ne conferă încrederea că reușim zi după zi să aducem schimbarea în domeniile în care activăm și ne motivează să continuăm munca prin care ajutăm oamenii din Moldova să ducă un trai decent.

En

Traducere Automata

Best of 2022 Caritas Czech Republic in Moldova

Best

After the years of pandeme, 2022 came with new challenges for Moldova and for the team of the local office Caritas Czech Republic.  At the beginning of the year, we found ourselves in an unexpected context in which we quickly joined the humanitarian effort to help Ukrainian refugees. At the same time, we have continued the initiatives aimed at home care offered on both banks of the Dniester, the integration of innovation in medical and social services and the efficient management of waste. 

1. We have supported Ukrainian refugees housed in Moldova

Since the beginning of the war, we have provided support to refugees housed in placement centers and people's households. We have equipped the placement centers with all the equipment and things necessary for a decent living and we have been concerned with covering the basic and immediate needs of Ukrainian refugees.

Thanks to EU funding, we have provided monetary aid to more than 2,600 refugees.  We have provided over 2,700 psychological consultations through our partners and distributed about 3,000 bags of essential hygiene products.

Over the course of 3 consecutive months we have provided value cards to 350 refugee families who have partially and temporarily ensured their food and hygiene security.

Am

At the same time, we started organizing social cohesion activities for refugees with the native population, and on the threshold of winter we developed support activities to ensure refugees a decent living during the cold  period of the year. 

2. Criuleni owns a modern waste management infrastructure

In order to improve the quality of life and health of the population, we offered support to Criuleni city and other 2 adjacent villages (Ohrincea and Zolonceni) in creating a modern waste management system. The project activities summed up the development of a waste management strategy; purchase of 110 trash cans and a waste collection truck; renovation of 7 garbage collection and processing platforms; purchase of 2 shredders for plant residues and twigs; training of personnel involved in the act of waste management.

At the same time, we equipped 30 households with compost crates to convert organic waste into natural soil fertilizer and promoted good ecological practices by informing local people about selective recycling. We organized 3 sanitation activities and held 1 ecological camp for 30 young people from Criuleni district.

Criuleni

3. Nine recovered people will become living examples of healing and support

We have ambitious to strengthen the capacities of local actors to ensure sustainable changes in the system of social and mental health services in the Republic of Moldova. For this purpose, we have selected and initiated the training of 9 recovered people, with their own experience in mental health issues, who will become peer supporters.

After completing the training course, future supporters are to be employed in community mental health services or in organizations that provide care for people with mental illness.

4. Audited and streamlined social services for people with disabilities

In order to develop quality social services, in partnership with the Centre for mental health development in Prague, we have initiated the training of 10 specialists who are going to audit 15 social services in the "Protected Housing" category.

Carrying out the social audit will make it possible to assess the impact that social services have on beneficiaries and society and will reset the criteria and standards that need to be developed in order to increase the effectiveness and efficiency of social services.

IMG_6347

At the same time, in cooperation with the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Moldova and the National Agency for Social Assistance, we conducted a study that analyzed the existing social services and which provides recommendations that can lead to improving the quality of social services for people with disabilities. 

5. We have marked 5 years of local projects and we have increased our team 3 times

In November 2022, we celebrated 5 years of work and projects operated directly through the local office in Moldova. Although Caritas Czech Republic's cooperation with the Republic of Moldova started in 2004, by implementing various initiatives with the help of local partners, the Caritas Czech Republic country office was inaugurated in November 2017, under the name of Pro-Development Public Association.

Since then, the local Caritas Czech team has put into operation multiple sustainable partnerships with state institutions and key civil society organizations.

Since 2016 until now, with the support of international donors and partners, Caritas Czech Republic has capitalized over € 12 million in 34 projects implemented in Moldova.

IMG_4086

All this we have achieved with a dedicated team that in 2022 has tripled. The current local team has over 30 members for whom the old headquarters was too small, which is why we moved to a new house. At the same time, we were able to open a local office in or. Comrat where we will have 2 representatives.

The results gathered in 2022 give us the confidence that we manage day by day to bring change in the areas in which we operate and motivate us to continue the work through which we help the people of Moldova to lead a decent living.

It

Traducere Automata

Il meglio del 2022 Caritas Repubblica Ceca in Moldavia

Best

Dopo gli anni del pandeme, il 2022 è arrivato con nuove sfide per la Moldavia e per il team dell'ufficio locale Caritas Repubblica Ceca. All'inizio dell'anno, ci siamo trovati in un contesto inaspettato in cui ci siamo rapidamente uniti allo sforzo umanitario per aiutare i rifugiati ucraini.  Allo stesso tempo, abbiamo continuato le iniziative volte all'assistenza domiciliare offerta su entrambe le sponde del Dnestr, all'integrazione dell'innovazione nei servizi medici e sociali e alla gestione efficiente dei rifiuti. 

1. Abbiamo sostenuto i rifugiati ucraini ospitati in Moldavia

Dall'inizio della guerra, abbiamo fornito sostegno ai rifugiati ospitati nei centri di collocamento e nelle famiglie delle persone. Abbiamo dotato i centri di collocamento di tutte le attrezzature e le cose necessarie per una vita dignitosa e ci siamo preoccupati di coprire i bisogni di base e immediati dei rifugiati ucraini.

Grazie ai finanziamenti dell'UE, abbiamo fornito aiuti monetari a oltre 2.600 rifugiati.  Abbiamo fornito oltre 2.700 consulenze psicologiche attraverso i nostri partner e distribuito circa 3.000 sacchetti di prodotti essenziali per l'igiene .

Nel corso di 3 mesi consecutivi abbiamo fornito carte valore a 350 famiglie di rifugiati che hanno parzialmente e temporaneamente garantito la loro sicurezza alimentare e igienica.

Am

Allo stesso tempo, abbiamo iniziato a organizzare attività di coesione sociale per i rifugiati con la popolazione nativa e, alle soglie dell'inverno, abbiamo sviluppato attività di supporto per garantire ai rifugiati una vita dignitosa durante il periodo freddo  dell'anno. 

2. Criuleni possiede una moderna infrastruttura di gestione dei rifiuti

Al fine di migliorare la qualità della vita e la salute della popolazione, abbiamo offerto supporto alla città di Criuleni e ad altri 2 villaggi adiacenti (Ohrincea e Zolonceni) nella creazione di un moderno sistema di gestione dei rifiuti. Le attività del progetto hanno riassunto lo sviluppo di una strategia di gestione dei rifiuti; acquisto di 110 bidoni della spazzatura e di un camion per la raccolta dei rifiuti; ristrutturazione di 7 piattaforme di raccolta e trattamento dei rifiuti; acquisto di 2 trituratori per residui vegetali e ramoscelli; formazione del personale coinvolto nell'atto di gestione dei rifiuti.

Allo stesso tempo, abbiamo dotato 30 famiglie di casse di compost per convertire i rifiuti organici in fertilizzanti naturali del suolo e promosso buone pratiche ecologiche informando la popolazione locale sul riciclaggio selettivo. Abbiamo organizzato 3 attività igienico-sanitarie e organizzato  1 campo ecologico per 30 giovani del distretto di Criuleni.

Criuleni

3. Nove persone guarite diventeranno esempi viventi di guarigione e sostegno

Abbiamo l'ambizione di rafforzare le capacità degli attori locali per garantire cambiamenti sostenibili nel sistema dei servizi sociali e di salute mentale nella Repubblica di Moldova. A tal fine, abbiamo selezionato e avviato la formazione di 9 persone recuperate, con la propria esperienza in problemi di salute mentale, che diventeranno sostenitori tra pari.

Dopo aver completato il corso di formazione, i futuri sostenitori devono essere impiegati nei servizi di salute mentale della comunità o in organizzazioni che forniscono assistenza alle persone con malattie mentali.

4. Servizi sociali controllati e razionalizzati per le persone con disabilità

Al fine di sviluppare servizi sociali di qualità, in collaborazione con il Centro per lo sviluppo della salute mentale di Praga, abbiamo avviato la formazione di 10 specialisti che controlleranno 15 servizi sociali nella categoria "Alloggi protetti".

Lo svolgimento dell'audit sociale consentirà di valutare l'impatto che i servizi sociali hanno sui beneficiari e sulla società e reimposterà i criteri e gli standard che devono essere sviluppati al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dei servizi sociali.

IMG_6347

Allo stesso tempo, in collaborazione con il Ministero del lavoro e della protezione sociale della Repubblica di Moldova e l'Agenzia nazionale per l'assistenza sociale, abbiamo condotto uno studio che ha analizzato i servizi sociali esistenti e che fornisce raccomandazioni che possono portare a migliorare la qualità dei servizi sociali per le persone con disabilità. 

5. Abbiamo segnato 5 anni di progetti locali e abbiamo aumentato il nostro team 3 volte

Nel novembre 2022, abbiamo celebrato 5 anni di lavoro e progetti gestiti direttamente attraverso l'ufficio locale in Moldavia. Sebbene la cooperazione della Repubblica Ceca con la Repubblica di Moldova sia iniziata nel 2004, implementando varie iniziative con l'aiuto di partner locali, l'ufficio nazionale della Repubblica Ceca di Caritas è stato inaugurato nel novembre 2017, sotto il nome di Associazione pubblica pro-sviluppo.

Da allora, il team locale di Caritas ceca ha messo in atto molteplici partenariati sostenibili con istituzioni statali e organizzazioni chiave della società civile.

Dal 2016 ad oggi, con il sostegno di donatori e partner internazionali, Caritas Repubblica Ceca ha capitalizzato oltre 12 milioni di euro in 34 progetti realizzati in Moldavia.

IMG_4086

Tutto questo lo abbiamo raggiunto con un team dedicato che nel 2022 è triplicato. L'attuale team locale ha oltre 30 membri per i quali la vecchia sede era troppo piccola, motivo per cui ci siamo trasferiti in una nuova casa. Allo stesso tempo, siamo stati in grado di aprire un ufficio locale in or. Comrat dove avremo 2 rappresentanti.

I risultati raccolti nel 2022 ci danno la fiducia che riusciamo giorno dopo giorno a portare cambiamenti nelle aree in cui operiamo e ci motivano a continuare il lavoro attraverso il quale aiutiamo il popolo moldavo a condurre una vita dignitosa.

Ua

Traducere Automata

Найкраще з Карітасу Чехії 2022 року в Молдові

Best

Після років пандеми 2022 рік прийшов з новими викликами для Молдови та для команди місцевого офісу Карітас Чеської Республіки. На початку року ми опинилися в несподіваному контексті, в якому швидко долучилися до гуманітарних зусиль для допомоги українським біженцям.  Водночас ми продовжили ініціативи, спрямовані на догляд за домом, які пропонуються на обох берегах Дністра, інтеграцію інновацій у медико-соціальних послугах та ефективне управління відходами. 

1. Ми підтримали українських біженців, які перебувають у Молдові

З початку війни ми надавали підтримку біженцям, які розміщуються в центрах розміщення, та домогосподарствам людей. Ми обладнали центри розміщення всім обладнанням та речами, необхідними для гідного життя, і ми стурбовані тим, щоб покрити основні та нагальні потреби українських біженців.

Завдяки фінансуванню ЄС ми надали грошову допомогу понад 2 600 біженцям.  Ми надали понад 2 700 психологічних консультацій через наших партнерів і роздали близько 3 000 мішків необхідних гігієнічних засобів. 

Протягом 3 місяців поспіль ми надали картки цінностей 350 сім'ям біженців, які частково та тимчасово забезпечили свою продовольчу та гігієнічну безпеку.

Am

У той же час ми почали організовувати заходи соціальної згуртованості біженців з корінним населенням, а на порозі зими розробили заходи підтримки, щоб забезпечити біженцям гідне життя в холодний  період року. 

2. Criuleni володіє сучасною інфраструктурою управління відходами

З метою покращення якості життя та здоров'я населення ми запропонували підтримку місту Кріулені та іншим 2 суміжним селам (Охрінча та Золонсені) у створенні сучасної системи управління відходами. У проектній діяльності були підведені підсумки розробки стратегії управління відходами; придбання 110 сміттєвих баків та сміттєвозу; оновлення 7 майданчиків для збору та переробки сміття; придбання 2-х подрібнювачів для рослинних залишків і гілочок; навчання персоналу, залученого до акту поводження з відходами.

У той же час ми обладнали 30 домогосподарств компостними ящиками для перетворення органічних відходів у природне добриво для ґрунту та пропагували належні екологічні практики, інформуючи місцеве населення про вибіркову переробку. Ми організували 3 санітарні заходи та провели 1 екологічний табір для 30 молодих людей з району Кріулені.

Criuleni

3. Дев'ять одужалих людей стануть живими прикладами зцілення і підтримки

Ми амбітні посилити потенціал місцевих суб'єктів для забезпечення стійких змін у системі соціальних та психічних послуг у Республіці Молдова. Для цього ми відібрали та ініціювали навчання 9 людей, які одужали, з власним досвідом у питаннях психічного здоров'я, які стануть прихильниками однолітків.

Після завершення навчального курсу майбутні прихильники повинні бути працевлаштовані в громадські служби психічного здоров'я або в організації, які надають допомогу людям з психічними захворюваннями.

4. Перевірені та впорядковані соціальні послуги для людей з інвалідністю

З метою розвитку якісних соціальних послуг, у партнерстві з Центром розвитку психічного здоров'я в Празі ми ініціювали підготовку 10 фахівців, які збираються провести аудит 15 соціальних послуг в категорії «Захищене житло».

Проведення соціального аудиту дасть можливість оцінити вплив соціальних послуг на бенефіціарів та суспільство та обнулить критерії та стандарти, які необхідно розробити для підвищення ефективності та результативності соціальних послуг.

IMG_6347

Водночас у співпраці з Міністерством праці та соціального захисту Республіки Молдова та Національним агентством соціальної допомоги ми провели дослідження, в якому проаналізували існуючі соціальні послуги та в якому наводяться рекомендації, які можуть призвести до підвищення якості соціальних послуг для людей з інвалідністю. 

5. Ми відзначили 5 років локальних проектів і збільшили нашу команду в 3 рази

У листопаді 2022 року ми відсвяткували 5 років роботи, а проєкти працювали безпосередньо через місцевий офіс у Молдові. Хоча співпраця Карітасу Чеської Республіки з Республікою Молдова розпочалася у 2004 році, шляхом реалізації різних ініціатив за допомогою місцевих партнерів, у листопаді 2017 року було відкрито офіс Карітасу в Чехії під назвою Громадська асоціація «За розвиток».

З того часу місцева команда Карітасу Чехії запровадила численні сталі партнерські відносини з державними установами та ключовими організаціями громадянського суспільства.

З 2016 року і дотепер, за підтримки міжнародних донорів та партнерів, Карітас Чехії капіталізував понад 12 млн євро у 34 проектах , що реалізуються в Молдові.

IMG_4086

Всього цього ми досягли зі спеціальною командою, яка у 2022 році зросла втричі. Нинішня місцева команда налічує понад 30 членів, для яких стара штаб-квартира була занадто маленькою, через що ми переїхали в новий будинок. У той же час ми змогли відкрити місцевий офіс в ор. Комрат, де у нас буде 2 представники.

Результати, зібрані в 2022 році, дають нам впевненість в тому, що нам вдається з кожним днем вносити зміни в сфери, в яких ми працюємо, і мотивувати нас продовжувати роботу, за допомогою якої ми допомагаємо жителям Молдови вести гідне життя.

Bg

Traducere Automata

Най-доброто от 2022 Caritas Чехия в Молдова

Best

След годините на пандем, 2022 г. дойде с нови предизвикателства за Молдова и за екипа на местния офис на "Каритас Чехия".  В началото на годината се озовахме в неочакван контекст, в който бързо се включихме в хуманитарните усилия за подпомагане на украинските бежанци. В същото време продължихме инициативите, насочени към домашните грижи, предлагани на двата бряга на Днестър, интегрирането на иновациите в медицинските и социалните услуги и ефективното управление на отпадъците. 

1. Подкрепихме украинските бежанци, настанени в Молдова

От началото на войната осигуряваме подкрепа на бежанците, настанени в центрове за настаняване и домакинства на хора. Оборудвахме центровете за настаняване с цялото оборудване и неща, необходими за достоен живот и бяхме загрижени за покриването на основните и непосредствени нужди на украинските бежанци.

Благодарение на финансирането от ЕС предоставихме парична помощ на повече от 2600 бежанци.  Предоставили сме над 2700 психологически консултации чрез нашите партньори и сме разпределили около 3000 торбички с основни хигиенни продукти.

В продължение на 3 последователни месеца сме предоставили карти за стойност на 350 бежански семейства , които частично и временно са осигурили своята продоволствена и хигиенна сигурност.

Am

В същото време започнахме да организираме дейности за социално сближаване на бежанците с местното население, а на прага на зимата разработихме помощни дейности, за да осигурим на бежанците достоен живот през студения  период на годината. 

2. Criuleni притежава модерна инфраструктура за управление на отпадъците

За да подобрим качеството на живот и здравето на населението, предложихме подкрепа на град Криулени и други 2 съседни села (Охринча и Золонсени) в създаването на модерна система за управление на отпадъците. Дейностите по проекта обобщиха разработването на стратегия за управление на отпадъците; закупуване на 110 кофи за боклук и камион за сметосъбиране; обновяване на 7 платформи за събиране и обработка на боклука; закупуване на 2 шредера за растителни остатъци и клонки; Обучение на персонала, участващ в Акта за управление на отпадъците.

В същото време оборудвахме 30 домакинства с щайги за компост , за да превърнем органичните отпадъци в естествен почвен тор и популяризирахме добрите екологични практики, като информирахме местните хора за селективното рециклиране. Организирахме 3 санитарни дейности и проведохме 1 екологичен лагер за 30 младежи от квартал Криулени.

Criuleni

3. Девет възстановени хора ще станат живи примери за изцеление и подкрепа

Имаме амбицията да укрепим капацитета на местните участници за осигуряване на устойчиви промени в системата на социалните и психично-здравните услуги в Република Молдова. За целта сме подбрали и инициирали обучението на 9 възстановени хора, със собствен опит по проблемите на психичното здраве, които ще станат равностойни поддръжници.

След завършване на курса на обучение, бъдещите поддръжници трябва да бъдат наети в обществени услуги за психично здраве или в организации, които осигуряват грижи за хора с психични заболявания.

4. Одитирани и рационализирани социални услуги за хора с увреждания

За да развием качествени социални услуги, в партньорство с Центъра за развитие на психичното здраве в Прага, инициирахме обучението на 10 специалисти, които ще одитират 15 социални услуги в категория "Защитени жилища".

Извършването на социалния одит ще даде възможност да се оцени въздействието, което социалните услуги оказват върху бенефициентите и обществото, и ще нулира критериите и стандартите, които трябва да бъдат разработени, за да се повиши ефективността и ефикасността на социалните услуги.

IMG_6347

В същото време, в сътрудничество с Министерството на труда и социалната защита на Република Молдова и Националната агенция за социално подпомагане, проведохме проучване, което анализира съществуващите социални услуги и което дава препоръки, които могат да доведат до подобряване на качеството на социалните услуги за хора с увреждания. 

5. Отбелязахме 5 години местни проекти и увеличихме екипа си 3 пъти

През ноември 2022 г. отпразнувахме 5 години работа и проекти, изпълнявани директно чрез местния офис в Молдова. Въпреки че сътрудничеството на "Каритас Чешка република" с Република Молдова започна през 2004 г., чрез реализиране на различни инициативи с помощта на местни партньори, през ноември 2017 г. беше открит офисът на "Каритас Чехия" под името Обществена асоциация за развитие.

Оттогава местният чешки екип на "Каритас" е въвел в експлоатация множество устойчиви партньорства с държавни институции и ключови организации на гражданското общество.

От 2016 г. досега, с подкрепата на международни донори и партньори, "Каритас Чехия " е капитализирала над 12 милиона евро в 34 проекта , изпълнявани в Молдова.

IMG_4086

Всичко това постигнахме със специален екип, който през 2022 г. се утрои. Сегашният местен екип има над 30 членове, за които старата централа беше твърде малка, поради което се преместихме в нова къща. В същото време успяхме да отворим местен офис в или. Comrat, където ще имаме 2 представители.

Резултатите, събрани през 2022 г., ни дават увереността, че успяваме ден след ден да донесем промяна в областите, в които работим, и ни мотивират да продължим работата, чрез която помагаме на народа на Молдова да води достоен живот.

Ru

Traducere Automata

Лучшее в 2022 году Каритас Чехия в Молдове

Best

После нескольких лет пандемы 2022 год стал новым вызовом для Молдовы и для команды местного офиса Caritas Czech Republic.  В начале года мы оказались в неожиданном контексте, в котором быстро присоединились к гуманитарным усилиям по оказанию помощи украинским беженцам. В то же время мы продолжили инициативы, направленные на уход на дому, предлагаемый на обоих берегах Днестра, интеграцию инноваций в медицинских и социальных услугах и эффективное управление отходами. 

1. Мы поддержали украинских беженцев, размещенных в Молдове

С начала войны мы оказываем поддержку беженцам, размещенным в центрах размещения и домах людей. Мы оснастили центры размещения всем необходимым оборудованием и вещами, необходимыми для достойной жизни, и мы были озабочены удовлетворением основных и неотложных потребностей украинских беженцев.

Благодаря финансированию ЕС мы предоставили денежную помощь более чем 2 600 беженцам.  Мы провели более 2 700 психологических консультаций через наших партнеров и раздали около 3 000 пакетов необходимых гигиенических средств.

В течение 3 месяцев подряд мы предоставили ценные карточки 350 семьям беженцев, которые частично и временно обеспечили свою продовольственную и гигиеническую безопасность.

Am

В то же время мы начали организовывать мероприятия по социальной сплоченности для беженцев с коренным населением, а в преддверии зимы разработали мероприятия поддержки для обеспечения беженцам достойной жизни в холодный  период года. 

2. Криулень владеет современной инфраструктурой управления отходами

В целях улучшения качества жизни и здоровья населения мы предложили поддержку городу Криулень и другим 2 прилегающим селам (Охринча и Золончень) в создании современной системы обращения с отходами. Деятельность по проекту подвела итоги разработки стратегии управления отходами; приобретение 110 мусорных баков и мусоровоза; реконструкция 7 мусороуборочных и перерабатывающих площадок; приобретение 2-х измельчителей растительных остатков и веток; обучение персонала, участвующего в акте обращения с отходами.

В то же время мы оснастили 30 домашних хозяйств компостными ящиками для преобразования органических отходов в натуральные почвенные удобрения и пропагандировали надлежащую экологическую практику, информируя местное население о селективной переработке. Мы организовали 3 оздоровительных мероприятия и провели 1 экологический лагерь для 30 молодых людей из Криуленского района.

Criuleni

3. Девять выздоровевших людей станут живыми примерами исцеления и поддержки

Мы стремимся укрепить потенциал местных субъектов для обеспечения устойчивых изменений в системе социальных и психиатрических услуг в Республике Молдова. С этой целью мы отобрали и инициировали обучение 9 выздоровевших людей, имеющих собственный опыт в вопросах психического здоровья, которые станут равными сторонниками. 

После завершения учебного курса будущие сторонники должны быть приняты на работу в общинные службы охраны психического здоровья или в организации, которые оказывают помощь людям с психическими заболеваниями.

4. Проверенные и упорядоченные социальные услуги для людей с ограниченными возможностями

В целях развития качественных социальных услуг в партнерстве с Центром развития психического здоровья в Праге мы инициировали обучение 10 специалистов, которые собираются провести аудит 15 социальных услуг в категории «Защищенное жилье».

Проведение социального аудита позволит оценить влияние социальных услуг на бенефициаров и общество и перезагрузит критерии и стандарты, которые необходимо разработать для повышения эффективности и результативности социальных услуг.

IMG_6347

В то же время, в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты Республики Молдова и Национальным агентством социальной помощи, мы провели исследование, в котором проанализировали существующие социальные услуги и в котором дали рекомендации, которые могут привести к улучшению качества социальных услуг для людей с ограниченными возможностями. 

5. Мы отметили 5 лет локальных проектов и увеличили нашу команду в 3 раза

В ноябре 2022 года мы отметили 5 лет работы, и проекты осуществлялись непосредственно через местный офис в Молдове. Хотя сотрудничество Каритас Чешская Республика с Республикой Молдова началось в 2004 году, путем реализации различных инициатив с помощью местных партнеров, страновой офис Каритас в Чешской Республике был открыт в ноябре 2017 года под названием Общественное объединение за развитие.

С тех пор местная чешская команда Caritas ввела в действие многочисленные устойчивые партнерские отношения с государственными учреждениями и ключевыми организациями гражданского общества.

С 2016 года по настоящее время при поддержке международных доноров и партнеров Caritas Czech Republic капитализировала более 12 миллионов евро в 34 проектах , реализованных в Молдове.

IMG_4086

Всего этого мы достигли с преданной командой, которая в 2022 году утроилась. Нынешняя местная команда насчитывает более 30 членов, для которых старая штаб-квартира была слишком маленькой, поэтому мы переехали в новый дом. В то же время мы смогли открыть местный офис в или. Комрат, где у нас будет 2 представителя.

Результаты, собранные в 2022 году, дают нам уверенность в том, что нам удается изо дня в день вносить изменения в области, в которых мы работаем, и мотивируют нас продолжать работу, посредством которой мы помогаем народу Молдовы вести достойную жизнь.