WeWorld Moldova este în căutarea unui Supervizor de construcții (B/F)WeWorld Moldova este în căutarea unui Supervizor de construcții (B/F)

WeWorld Moldova este în căutarea unui Supervizor de construcții (B/F)

WeWorld este o organizație italiană laică, independentă, activă în cooperarea internațională și ajutorul umanitar din 1971. Prezentă în 29 de țări cu 128 de proiecte, WeWorld este implicată în următoarele domenii de asistență: drepturile omului (egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor și femeilor, migrația), ajutorul umanitar (prevenirea, ajutorul de urgență și reabilitarea), securitatea alimentară, accesul la apă, salubritate și igienă, educație, cetățenie globală și voluntariat internațional. WeWorld colaborează cu parteneri locali și internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte pe teren care îmbunătățesc viața de zi cu zi a persoanelor aflate în situații de urgență și pentru a garanta o viață demnă, oportunități și un viitor mai bun prin programe de dezvoltare umană și economică, în cadrul Agendei 2030. WeWorld este prezent în Moldova și Ucraina din 2022, în domeniile securității alimentare, educației, protecției, mijloacelor de trai și coeziunii sociale.

A te alătura echipei WeWorld înseamnă a face parte din dezvoltarea unei organizații dinamice în care contribuția fiecărui membru al personalului este apreciată, lucrând împreună pentru realizarea colectivă a obiectivelor și viziunii comune. Mai multe informații sunt disponibile pe https://www.weworld.it/

1. CONDIȚII DE MUNCĂ ȘI REMUNERARE

Loc: Moldova, cu sediul la Chișinău Deplasări zilnice în zonele de implementare: Soroca, Otaci, Edineț, Orhei, Anenii Noi, Congaz.

Contract: Contract de prestare de servicii | 5 luni

Data de începere: Urgent

Manager de linie: Manager de proiect pentru Egalitatea de Gen și Protecție

Salariu: Va fi determinat în funcție de calificările și experiența candidatului selectat.

2. DESCRIEREA POSTULUI

WeWorld Moldova angajează un SUPERVIZOR DE CONSTRUCȚII (B/F) cu experiență. Supervizor De Construcții va fi responsabil de Evaluarea tehnică, Pregătirea documentației pentru licitație și Asistență în timpul procedurii de licitație, Supraveghere și Monitorizare, Raportare, Asigurarea calității, Coordonare cu Părțile interesate locale.

 RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE  

1. Evaluarea tehnică

 • Realizează evaluări tehnice detaliate ale unităților școlare și spațiilor comunitare identificate pentru reabilitarea ușoară conform necesităților și propunerii de proiect.
 • Identifică deficiențelor structurale, a pericolelor de siguranță și a îmbunătățirilor necesare.
 • Elaborează rapoarte tehnice detaliate care să prezinte concluziile, recomandările, perioada de implementare a lucrărilor de reabilitare precum și problemele identificate.
 • Colaborează cu părțile interesate relevante pentru a valida rezultatele evaluării.
 • Asigură conformitatea cu normele și reglementările în domeniul construcțiilor din Moldova.

2. Pregătirea documentației pentru licitație

 • Pregătește specificațiile tehnice ale lucrărilor, inclusiv toate componentele lucrărilor, precum și specificațiile materialelor.
 • Devizul detaliat de cantități și preambulul la devizul de cheltuieli pentru fiecare element plătibil.
 • Caiete de sarcini detaliate.
 • Documente contractuale cuprinzând șablonul de contract, condițiile generale și condițiile speciale.
 • În pregătirea documentației de licitație, prestatorul de servicii trebuie să se respecte cadrul legal din Moldova și procedura WeWorld, în estimarea costurilor și definirea criteriilor de selectare a ofertanților, pentru lucrările care urmează a executate cu mijloace de muncă intensive.

3. Asistență în timpul procedurii de licitație

 • Răspunde la întrebările și cererile de clarificare ale potențialilor contractori.
 • Asistă la vizitele pe teren și la întâlnirile preliminare cu potențialii contractori.
 • Asistă autoritatea contractantă în pregătirea oricăror amendamente sau modificări necesare în timpul procedurii de licitație.
 • Asistă autoritatea contractantă în evaluarea ofertelor tehnice și financiare.
 • Asistă autoritatea contractantă în pregătirea contractului cu contractorul desemnat.

4. Supraveghere și Monitorizare 

 • Asigură că lucrările sunt executate în conformitate cu standardele de calitate definite și în intervalul de timp prestabilit, în conformitate cu caietele de sarcini, specificațiile lucrărilor și cu devizul de cheltuieli.
 • Verifică și aprobă planul de lucru/programul de lucru prezentat de antreprenor și oferă consultanță cu privire la cererile de prelungire a termenului, ordinele de modificare și disponibilitatea antreprenorului (antreprenorilor). Atunci când este necesar, propune introducerea modificărilor necesare documentelor contractuale, recomandă acorduri preliminare privind noile prețuri, controlează și verifică ordinele de variație rezultate din modificări ale proiectului/necesităților din teren.
 • Supraveghează și oferă asistență regulată pe șantier pentru toate activitățile executate de către contractant(i), în special în timpul etapelor decisive ale lucrărilor, asigurând progresul armonios al lucrărilor și controlul calității tuturor acțiunilor contractantului(lor).
 • Verifică lucrările din punct de vedere calitativ și cantitativ a construcției/materialelor utilizate, păstrând o evidență corectă a testelor materialelor efectuate în conformitate cu tehnicile inginerești stabilite și cu standardele internaționale (care se anexează la certificatele de recepție provizorie și finală).
 • Revizuiește și validează evaluarea lucrărilor finalizate în vederea întocmirii certificatelor de plată provizorii și finale. Măsurătorile detaliate se verifică de către inginerul (inginerii de șantier ai prestatorului de servicii ca document duplicat și se anexează la facturile contractantului. Toate măsurătorile și plățile aferente lucrărilor efectuate vor fi certificate de către prestatorul de servicii pe registrul de măsurători/documentele de plată.
 • Supraveghează testarea și punerea în funcțiune a lucrărilor și asigură o supraveghere periodică pe întreaga perioadă de garanție împotriva defectelor.

5. Raportare

 • Pregătește rapoarte periodice de progres care detaliază activitățile de construcție, realizările și provocările.
 • Documentează orice abatere de la planul de proiect și propune soluții pentru remedierea acestora.
 • Furnizează actualizări în timp util echipei de proiect și părților interesate.
 • Asigură colectarea corectă a datelor în scopuri de monitorizare și evaluare.
 • Compilează lecțiile învățate și a celor mai bune practici pentru planificarea proiectelor viitoare.

6. Asigurarea calității

 • Participă și sprijină echipa de proiect în identificarea furnizorilor de servicii, oferind detalii și asigurând calitatea procesului.
 • Stabilește și aplică protocoalele de asigurare a calității pentru proiectele în construcții.
 • Efectuează inspecții pentru a se asigura că materialele și execuția lucrărilor îndeplinesc standardele necesare.
 • Pune în aplicare măsuri de remediere a deficiențelor în ceea ce privește calitatea construcției.
 • Colaborează cu constructorii și furnizorii pentru a rezolva problemele privind calitatea.
 • Menține înregistrările activităților de control al calității și a documentației.

7. Coordonare cu Părțile interesate locale

 • Sub conducerea managerului de proiect, ține legătura cu autoritățile locale, administrațiile școlare și reprezentanții comunității.
 • Coordonează logistica și resursele cu furnizorii și prestatorii de servicii locali.
 • Promovează parteneriate de cooperare cu părțile interesate pentru a asigura o bună implementare a proiectului.
 • Rezolvă orice conflicte sau dispute care pot apărea în timpul implementării proiectului.
 • Informează continuu echipa de proiect cu privire la stadiul lucrărilor.

8. Alte atribuții

 • Asigură gestionarea în mod corespunzător a informațiilor confidențiale.
 • Coordonează în mod continuu cu managerul de proiect și cu echipa de proiect.
 • Îndeplinește orice altă sarcină solicitată de managerul de linie.

9. PROFILUL SOLICITAT PENTRU POST

1. Calificări și experiență profesională

 • Diplomă de licență în inginerie civilă, managementul construcțiilor sau în domenii conexe.
 • Minim 3 ani de experiență în supervizarea construcțiilor sau în managementul proiectelor.
 • Experiență demonstrată în proiecte de reabilitare a infrastructurii.
 • Cunoștințe în materia reglementărilor și standardelor locale în domeniul construcțiilor din Moldova.
 • Capacitate IT, cunoașterea instrumentelor Microsoft Office.
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă. Cunoștințe elementare ale limbii engleze.

2. Abilități Personale

 • Abilități organizatorice și atenție la detalii.
 • Abilități de comunicare și relaționare interpersonale excelente.
 • Abilitatea de a lucra eficient într-un colectiv multicultural.
 • Abilități excelente de soluționare a problemelor și de luare a deciziilor.
 • Flexibilitate și adaptabilitate la modificarea cerințelor proiectului.

3. Cerință suplimentară - Obligatorie:

Supervizorul de construcții trebuie să dispună de un autoturism personal și de un permis de conducere valabil pentru a se deplasa independent în interes de serviciu.

WeWorld este o organizație de oportunități egale și nu va permite discriminarea bazată pe vârstă, etnie, strămoși, gen, origine națională, dizabilitate, rasă, mărime, religie, orientare sexuală, origine socioeconomică sau orice alt statut interzis de legea în vigoare.

WeWorld are, de asemenea, o abordare de toleranță zero față de orice vătămare sau exploatare a unui copil sau a unui adult vulnerabil de către oricare dintre personalul nostru, persoanele sau partenerii noștri afiliați. Verificările de protecție fac parte din procesul de selecție. Angajamentul WeWorld față de instituirea unei organizații sigure începe cu procesul de recrutare al personalului, care include verificări meticuloase, precum verificările antecedentelor penale sau verificarea informațiilor condamnărilor anterioare, pentru a se asigura că copiii și persoanele vulnerabile sunt protejate și că abuzurile sunt prevenite.

WeWorld promovează un loc de muncă prietenos, diversificat, fără discriminare și hărțuire și se așteaptă la cele mai înalte standarde de comportament din partea personalului său, căruia i se cere să adere la principiile și normele comportamentale definite în CoEC și Politicile Organizaționale. Codul de Etică și Conduită (CoEC), Politica privind Protecția împotriva Exploatării, Abuzului și Hărțuirii Sexuale (PSEAH), Salvgardarea Copilului și toate politicile organizaționale pot fi găsite aici: https://www.weworld.it/en/about-us/transparency.

Supervizorul de construcții trebuie să acționeze în permanență în conformitate cu sistemul de management al calității umanitare al WeWorld, inclusiv cu Codul de etică și conduită (CoEC) al WeWorld, cu PSEAH, cu politicile de protecție a copiilor, antifraudă și anticorupție, precum și cu standardul Parteneriatului pentru responsabilitate umanitară (HAP).

Această descriere a postului este parte integrantă a contractului de muncă și prezintă responsabilitățile și așteptările asociate cu poziția de Supervizor de Construcții la WeWorld Moldova. Atât Organizația, cât și Angajatul sunt așteptați să respecte termenii și atribuțiile descrise în prezentul document.

5. PROCEDURA DE RECRUTARE

 • (1) Preselecție pe baza cererii - (2) Interviu individual;
 • Aplicațiile care nu corespund profilului sau sunt incomplete nu vor fi luate în considerare;
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru proba scrisă și/sau interviu.

6. DOCUMENTE NECESARE PENTRU CERERE

 • O scrisoare de motivație adresată șefului misiunii.
 • Un CV actualizat, datat și semnat, care include o listă cu cel puțin două referințe corespunzătoare la cele mai recente angajări de muncă și contractori (trebuie specificate numerele de telefon și adresele de e-mail ale acestora). De asemenea, trebuie specificate datele (începutul și sfârșitul) diferitelor poziții deținute. · Primirea aplicațiilor: numai prin e-mail md.hr@weworld.it, menționând titlul postului în subiect.
 • Recrutarea este deschisă până la miezul nopții 02/06/24.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru o analiză suplimentară.