Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Direcția monitorizare și raportareConcurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Direcția monitorizare și raportare

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului prin monitorizarea implementării instrumentelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea politicilor/ propunerilor în domeniu monitorizării nivelului de implementare a instrumentelor internaționale și regionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 2. Elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ în procesul elaborării Raportului anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova;
 3. Elaborarea îndrumărilor metodologice pentru promovarea instrumentelor internaționale şi a recomandărilor înaintate statului în domeniul drepturilor și libertăților omului;
 4. Asigurarea promovării drepturilor și libertăților omului în societate și informarea publicului larg asupra activității Avocatului Poporului;
 5. Realizarea sarcinilor complexe conform atribuţiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2109, clasa inițială de salarizare 75, coeficientul 4,70 – salariul de bază 11750,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul drept, relații internaționale, științe politice, sociologie;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1,5 an în domeniu

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

Convenția Internațională privind drepturile copilului;

Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;

Pactele Internaționale cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și cu privire la drepturile civile și politice;

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. www.ohchr.org

 4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

02 mai 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.