Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Direcția drepturile copiluluiConcurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant/ă principal/ă (C 10), Direcția drepturile copilului

Scopul general al funcţiei:

Contribuire la asigurarea exercitării atribuțiilor legale ale Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, prin asistarea acestuia în procesul protecție și promovării a drepturilor copilului.

Sarcinile de bază:

 1. Participarea la elaborarea/propunerea politicilor pentru implementarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și a drepturilor consacrate de aceasta, conform planului de acțiuni al Direcției;
 2. Avizarea actelor normative ce vizează implementării la nivel național a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, conform planului de acţiuni al Direcției;
 3. Examinarea primară și complexă a cererilor și a sesizărilor din oficiu privind drepturile copilului, ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor, conform procedurii standardizate;
 4. Realizarea analizei sistemice a cererilor examinate cu identificarea problemelor de sistem, efectelor și cauzelor acestora;
 5. Participarea la elaborarea Raportului anual, rapoartelor tematice și speciale privind respectarea drepturilor şi libertăţilor copilului în Republica Moldova;
 6. Elaborarea matricei indicatorilor de monitorizare și evaluare a nivelului de realizare a drepturilor copilului;
 7. Realizarea activităților de promovare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și a drepturilor consacrate de aceasta, conform planului de acțiuni al Direcției.

Salarizare:  conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2109, clasa inițială de salarizare 75, coeficientul 4,70 – salariul de bază 11750,0 lei (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul drept, pedagogiei, psihologiei, asistenței sociale, științelor sociale sau alte domenii relevante;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

 • Experiență profesională, minimum 1,5 an în domeniu;

Cunoștințe:

 • standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

Convenția Internațională privind drepturile copilului

Codul familiei RM

Legea nr. 370/2023 privind drepturile copilului

Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți

Legea nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. https://www.unicef.org/moldova/ 

 

4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

02 mai 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.