Fundația Regina Pacis anunță prelungirea concursului pentru selectarea unei companii/auditorFundația Regina Pacis anunță prelungirea concursului pentru selectarea unei comapnii/auditor care va efectua auditul financiar al proiectului „Distribution of food and non-food items for Ukrainian Refugees in Moldova”, care este implementat de către Fundația Regina Pacis in perioda iulie 2022 – septembrie 2022, finanțat de catre Association for Aid and Relief, Japan. 

Fundația Regina Pacis este o organizație neguvernamentală, non profit, constituită la nivel naţional în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la data de 04 mai 2001).

Obiectul auditului

Scopul auditului proiectului este de a furniza dovada obiectivă a utilizării corecte a fondurilor puse la dispoziție proiectului și implementatorului. Auditul reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale. Auditul se va efectua în perioada 14-25 noiembrie 2022. 

Auditul financiar va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Fundației conform termenilor stabiliți;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Fundației Regina Pacis ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea procedurilor interne ale Fundației Regina Pacis.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului (una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către comisia de evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Ofertele urmează a fi transmise pînă la 15 noiembrie 2022, ora 16.00, la adresa de email fin.officer@reginapacis.org. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 20 noiembrie 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: fin.officer@reginapacis.org

Tel: +373 22 235 511