Instruirea formatorilor locali la modulul - Laboratory quality management systemInstruirea formatorilor locali la modulul - Laboratory quality management system

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD-USMF-354178-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Instruirea formatorilor locali la modulul - Laboratory quality management system.

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului va fi creată Platforma de educație prin cercetare, care va include sectorul de medicină Moleculară și cel de Medicină Personalizată. Utilizarea lor în instruire va spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în R. Moldova.

În cadrul subproiectului se va dezvolta platforma de instruire prin cercetare care va include sectorul de Medicină Moleculară și sectorul de Medicină ppersonalizată, care se vor dota cu echipament pectru activități de laborator în corespundere cu noul Plan de învățământ și Curriculum-urilire adaptate la exponenta de cercetare.

Pentru asigurarea calității instruirii prin cercetare și a calității activităților de laborator se invită companii eligibile  (Companie) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare a formatorilor locali la modulul Laboratory quality management system.

Serviciile de formare a formatorilor locali la modulul Laboratory quality management system vor include instruirea unui grup de 20 de persoane pe parcursul a 5 zile cu privire la abordarea contemporană a calității activităților de laborator conform cerințelor standardelor de laborator LQSI, 15189, 17025, 9001.

Companiile interesate vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru formarea formatorilor locali la modulul Laboratory quality management system în corepundere cu cerințele standardelor internaționale ale activității de laborator.

Compania care urmează să fie selectată trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Experiență în prestarea serviciilor de instruire, consultanță, școlarizare în domeniul asigurării calității activităților de laborator de cel puțin 5 ani.
 2. Experiență internațională de instruire în domeniul asigurării calității a activităților de laborator de cel puțin 3 ani.
 3. Experiență în instruire în domeniul calității activităților de laborator conform standardelor LQSI, 15189, 17025, 9001.
 4. Experiență demonstrată de colaborare în domeniul asigurării calității activității de laborator cu organismele internaționale (OMS; CDC; EDC etc.)
 5. Capacitate de organizare și coordonare eficientă a activităților în grup.
 6. Experiență confirmată de utilizare a metodelor moderne de instruire (PBL, TBL, Project-based learning etc.).
 7. Capacitatea de a presta serviciile de instruire în limba română sau engleză sau rusă.

Se atrage atenția companiilor interesate asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Compania va fi selectată în conformitate cu metoda de achiziție “Selecția bazată pe calificarea consultanților” prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programuluide lucru:   8:00-17:00.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, (personal, sau prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 04.01.2024, ora 15:00,  (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165, Birou 213

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

 

Nume Prenume Olga Tagadiuc

 

 

 


 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD-USMF-354178-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Instruirea formatorilor locali la modulul - Laboratory quality management system. (Selecția companiei)

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului va fi creată Platforma de educație prin cercetare, care va include sectorul de medicină Moleculară și cel de Medicină Personalizată. Utilizarea lor în instruire va spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în R. Moldova.

SubProiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicate la spectrul cercetarilor știintifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetiirii stiintifice.

O.3. Intelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetarii tiintifice și al algoritmului de indicatii vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal este instruirea formatorilor locali în domeniul Laboratory quality management system.

Serviciile de formare vor include instruirea unui grup de 20 de persoane pe parcursul a 5 zile cu privire la abordarea contemporană a calității activităților de laborator conform cerințelor standardelor de laborator LQSI, 15189, 17025, 9001.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Compania va fi responsabilă de următoarele sarcini:

 • Coordonarea cu Beneficiarul a programului de instruire a formatorilor locali cu privire la standardele internaționale de asigurare a calității activității de laborator.
 • Evaluarea cunoștințelor inițiale ale celor instruiți în domeniul asigurării calității activității de laborator.
 • Realizarea instruirii formatorilor locali cu privire la standardele internaționale de asigurare a calității activității de laborator, în format cu prezență fizică la sediul USMF Nicolae Testemițanu (nr. de 20 persoane pe parcursul a 5 zile).
 • Evaluarea cunoștințelor finale ale beneficiarilor;
 • Prezentarea după finalizarea modulului de instruire a formatorilor locali a raportului de realizare a instruirii cu recomandări de instruire ulterioară.
 1. Livrabile și termeni de realizare:

Prestarea serviciilor este estimată a fi inițiată în lunaianuarie 2024 și realizată până în luna martie  2024, cu activitățile și livrabilele prezentate, după cum urmează:

 

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

ü  Coordonarea cu Beneficiarul a programului de instruire a formatorilor locali cu privire la standardele internaționale de asigurare a calității activității de laborator.

În decurs de 10 de zile de la semnarea contractului

ü  Evaluarea cunoștințelor inițiale ale celor instruiți în domeniul asigurării calității activității de laborator;

ü  Realizarea instruirii formatorilor locali cu privire la standardele internaționale de asigurării a calității a activității de laborator (20 persoane, timp de 5 zile);

ü  Evaluarea cunoștințelor finale ale beneficiarilor.

În decurs de 60 de zile de la semnarea contractului

ü  Prezentarea raportului de realizare a instruirii cu recomandări pentru instruire ulterioară.

În decurs de 60 de zile de la semnarea contractului

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 50 puncte

 1. Experiență de instruire în domeniul asigurării calității a activităților de laborator de cel puțin 5 ani
 2. Experiență internațională de instruire în domeniul asigurării calității a activităților de laborator de cel puțin 3 ani.

 

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 30 puncte

1. Experiență în instruire în domeniul calității activităților de laborator conform standardelor:

 • LQSI,
 • 15189,
 • 17025,

2. Experiență demonstrată de colaborare în domeniul asigurării calității activității de laborator cu organismele internaționale (OMS; CDC; EDC etc.)

 

Limbă și experiență: 20 puncte

 1. Experiență demonstrată de utilizare a metodelor moderne de instruire (PBL, TBL, Project-orientend teaching etc.).
 2. Capacitatea de a presta serviciile de instruire în limba română sau engleză sau rusă.
 3. Capacitate de organizare și coordonare eficientă a activităților în grup.
 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Compania va raporta: Compania contractată va coordona activitatea cu managerul de subproiect și Directorul Institutului Național de Cercetare în Medicină și Sănătate.

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Companiei spațiile și dotările necesare activităților de instruire.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Compania va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume Olga tagadiuc