Cerere de exprimare a interesuluiCerere de exprimare a interesului

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-354140-CS-INDV

Titlul sarcinii: Actualizarea planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate conform cerintelor naționale

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curriculile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Una dintre sarcinile propuse în cadrul subproiectului este elabohrarea recomandărilor privind actualizarea planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate cu sporirea componentei de cercetare ce va face posibilă înțelegerea și însusirea mai comprehensivă a materiei curriculare, precum și construcția unei punți de trecere de la materia teoretică a disciplinei la exponenta de cercetare și aplicarea acestora în activitatea clinică, precum și familiarizarea atât cu calibrul diagnostic al diferitor opțiuni tehnico-metodologice, cât și însușirea algoritmului de analiză și exegeză a panoului multi-marker.

Pentru elaborarea recomandărilor privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate se invită consultanții eligibili (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de  actualizare a planului de învățământ la Programul de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele legislației naționale.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

IP USMF „Nicolae Testemițanu” invită consultanții eligibili (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de actualizare a planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele naționale.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de actualizare a planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate;
 2. Titlu științific de doctor în științe în domeniul Sănătate;
 3. Deținători de titlu științifico-didactic de minim conferențiar universitar/cercetător;
 4. Experiență în domeniul didactic și de cercetare de cel puțin 10 ani;
 5. Experiență în elaborarea documentelor curriculare în ultimii 5 ani (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 6. Capacitate de analiză și sinteză,
 7. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 8. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 9. Experiența managerială în domeniu educației medicale de minim 5 ani (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.);
 10. Va constitui un avantaj:

- experiența în domeniul asigurării calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru: 8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal,) până la data de: 24.11.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165 Birou 220

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

 

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

„Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. ReferinţăMD-USMF-354140-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru actualizarea planului de învățământ la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele nationale.

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 – decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „NicolaeTestemițanu” din R. Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curriculile disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în R. Moldova, dar și a celei internaționale.

SubProiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicate la spectrul cercetarilor știintifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetiirii stiintifice.

O.3. Intelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetarii tiintifice și al algoritmului de indicatii vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a Programului de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corespundere cu cerințele naționale.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Evaluarea planului de învățământ actual la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea structurii planului de învățământ al programului de master Tehnologii Moleculare în Sănătate;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea conținutului raportului de evaluarea cu referire la:
 • Corespunderea Planului de învățământ la cerințele naționale ale ciclului II al învățământului superior;
 • Examinarea consecutivității logice a plasamentului disciplinelor și cuantumul de ore alocate în conformitate cu practicile naționale, precum și volumul de muncă realizat de masteranzi într-o perioadă de timp determinată pentru a obține competențele preconizate (Credite ECTS);
 • Existența cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ;
 • Corespunderea rezultatelor învățării, competențelor profesionale și transversale cu obiectivele și conținutul programului în conformitate cu Cadrul European al Calificărilor;
 • Evaluarea pachetului de cursuri opționale, care permit masterandului să-și aleagă traseul individual;
 • Reflectarea în Planul de învățământ a disciplinelor care aprofundează abilitățile de cercetare biomedicală și biotehnologică și contribuția acestora în dezvoltarea capacităților de aplicare a principiilor medicinei personalizate în corespundere cu necesitățile actuale si viitoare ale societății si sistemului de asistență medicală;
 • Ponderea stagiilor de practică în concordanță cu necesitatea achiziționării abilităților în cercetarea biomedicală, biotehnologică și farmaceutică;
 • Prezența în Planul de învățământ a disciplinelor/ modulelor ce includ elemente ale cercetării avansate, reflectă principiile metodelor cercetării științifice, dezvoltarea gândirii analitice și critice la studenți, precum și instruirea prin medicina bazata pe dovezi.
 • Prezența în planul de învățământ a elementelor necesare pentru atingerea finalităților de studii (teza de master).
 • Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a Planului de învățământ la programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele naționale și a actului de prestare a serviciilor.
  1. Durata sarcinii:

Se preconizează a începe prestarea serviciilor de către Consultantul contractat începând cu   01.12.2023.

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Număr de zile efectiv lucrate

Evaluarea planului de învățământ actual la Programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate;

Până la 15 zile de la semnarea contractului

5

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea structurii planului de învățământ al programului de master Tehnologii Moleculare în Sănătate;

Până la 45 zile de la semnarea contractului

10

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea conținutului raportului de evaluarea cu referire la:

·  Consecutivitatea logică a plasamentului disciplinelor și  cuantumul de ore alocate;

·  Prezența  integrării orizontale/verticale a științelor asociate, disciplinelor și subiectelor și verticale a științelor clinice cu cele biomedicale de bază;

·  Evaluarea pachetului de cursuri opționale;

·  Reflectarea în Planul de învățământ a disciplinelor care dezvoltă  competențe generale și profesionale;

·   Ponderea stagiilor de practică;

·   Prezența în Planul de învățământ a disciplinelor/modulelor ce includ elemente ale cercetării inițiale sau avansate.

Până la 105 zile de la semnarea contractului

20

Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a Planului de învățământ la programul de studii de master Tehnologii Moleculare în Sănătate în corepundere cu cerințele naționale și a actului de prestare a serviciilor.

Până la 200 zile de la semnarea contractului

35

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 40 puncte

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate;
 2. Deținător de titlu științific doctor în științe în domeniul Sănătate
 3. Deținător de titlu științifico-didactic de cel puțin conferențiar universitar
 4. Experiență în domeniul didactic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani.

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 50 puncte

 1. Experiență în elaborarea documentelor curriculare;
 2. Experiență managerială în domeniu educației medicale

Experiență: 10 puncte

 1. Capacitate de analiză și sinteză;
 2. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 3. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser.

Va constitui un avantaj:

 1. Experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).
 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul va raporta: Consultantul contractat va coordona activitatea cu managerul de subproiect, șeful Departamentului Didactic și Management Academic și Directorul Școlii Doctorale în domeniul Științe medicale.

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________