HelpAge International: Risk and Compliance Business PartnerRo

Traducere Automata

HelpAge International: Partener de afaceri pentru risc și conformitate

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International recrutează pentru un partener de afaceri de risc și conformitate, pentru a lucra în colaborare cu echipele și pentru a se asigura că organizația îndeplinește cu succes toate cerințele de conformitate, atât ale donatorilor, cât și ale cerințelor legale locale. Raportându-se managerului de audit intern, titularul postului va identifica acele domenii cu risc potențial mai ridicat în cadrul organizației și va depune eforturi pentru a dezvolta un cadru care să le evalueze mai bine. Acesta va juca un rol esențial în asigurarea faptului că procedurile de control financiar și de altă natură identificate în registrul de risc sunt puse în aplicare, gestionate și utilizate în mod corespunzător în toate birourile, în programele de urgență și de către partenerii noștri operaționali.

Acesta este un contract de muncă pe un an cu posibilitate de prelungire, în funcție de disponibilitatea finanțării și de performanță. Titularul postului va lucra ca parte a echipei globale, practic, dar va fi obligat să călătorească în "Ucraina" cât mai curând posibil și, prin urmare, căutăm pe cineva care are dreptul existent de a călători în Europa / Ucraina. Candidații trebuie să aibă fie un pașaport britanic sau european valabil, fie o viză actuală și valabilă pentru zona Schengen, pentru a se asigura că HelpAge International poate evacua personalul din Ucraina în țările vecine, dacă este necesar.

Organizația

HelpAge International intră într-o fază interesantă a evoluției sale pe măsură ce transformăm fundamental ceea ce facem, modul în care o facem și modul în care suntem organizați. Conduși de angajamentul nostru față de agenda de localizare, evoluăm modul în care colaborăm și livrăm valoare la nivel de țară și local. În următorii 3 ani, vom localiza birourile și programele noastre de țară și vom dezvolta noi și diverse forme de parteneriate la nivel global.  

Valorile  noastre

La HelpAge International lucrăm din greu pentru a ne atinge obiectivele împreună ca o echipă cu un scop comun clar. Valorile noastre ne informează cu privire la modul în care lucrăm împreună:  

All inclusive  

Respectăm oamenii, prețuim diversitatea și suntem dedicați egalității.  

 

Impact  

Apreciem și recunoaștem contribuția personalului nostru și a membrilor rețelei noastre, deoarece punem persoanele în vârstă în centrul a tot ceea ce facem.  

Parteneri  

Lucrăm alături de membrii rețelei și de alte persoane pentru a crește acoperirea, influența și impactul. Suntem dedicați unei culturi a colaborării și construirii unor relații pozitive.  

Învățare  

Suntem pasionați de învățare, responsabili și lucrăm împreună pentru a găsi soluții creative.  

 

Toți cei care lucrează la HelpAge împărtășesc valorile noastre și sunt dedicați comportamentelor care le demonstrează și le susțin.  

Protejarea  

Toată lumea are un rol în crearea și susținerea unui mediu de lucru sigur și respectuos, în care nimeni nu face rău sau este maltratat. La HelpAge ne luăm responsabilitățile foarte în serios și vom lua măsuri împotriva greșelilor. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că nu implicăm persoane care prezintă un risc de protecție și că vom efectua verificări ale cazierului judiciar, după cum este necesar.  

Egalitatea de șanse  

HelpAge International se angajează să creeze un mediu de lucru incluziv, să promoveze și să ofere oportunități egale și să respecte diversitatea în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Salutăm cererile tuturor persoanelor calificate corespunzător, indiferent de vârstă, handicap, reatribuirea sexului, căsătorie și parteneriat civil, sarcină și maternitate, rasă, religie sau convingeri, sex și orientare sexuală.

Cum să aplici

Pentru a aplica pentru un loc de muncă la HelpAge, vă rugăm să trimiteți următoarele documente:

 • O scrisoare de intentie, in care se stabileste modul in care indeplinesti cerintele profilului postului.
 • Curriculum vitae-ul actual (maxim 3 pagini)
 • Trei arbitri, inclusiv cel mai recent angajator

Pentru a fi luat în considerare, vă rugăm să citiți fișa postului (Risk and Compliance Business Partner JD.docx) pentru a afla mai multe informații și apoi să trimiteți cererea prin e-mail lahelpAge-hr@helpage.orgînainte de data închiderii.

Data închiderii: vineri, 27 ianuarie 2023, ora 24:00 (GMT+1)

Mesaj important: Vă rugăm să vă asigurați că eliminați din CV informații cu caracter personal, inclusiv data nașterii, vârsta, sexul și starea civilă. Vă rugăm să nu includeți fotografii.

En

Articol Original

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International is recruiting for a Risk and Compliance Business Partner, to work collaboratively with teams and ensure that the organisation is successfully meeting all compliance requirements, both donor as well as local legal requirements. Reporting to the Internal Audit Manager, the position holder will identify those areas of potentially higher risk within the organisation, and work to develop a framework to assess them more fully. S/he will play a key role in ensuring that financial and other control procedures identified in the risk register are being properly implemented, managed and used in all offices, in emergency programmes and by our operational partners.

This is a one-year employment contract with possibility of extension, depending on availability of funding and performance. The position holder will work as part of the Global Team, virtually but will be required to travel to “Ukraine” as soon as possible and therefore we are looking for someone who has the existing right to travel to Europe/Ukraine. Candidates must have either a valid British or European passport or a current and valid Schengen Zone visa to ensure HelpAge International can evacuate staff from Ukraine to neighbouring countries if required.

The Organisation

HelpAge International is entering into an exciting phase of its evolution as we fundamentally transform what we do, how we do it and how we are organised. Driven by our commitment to the localization agenda, we are evolving the way we partner and deliver value at the country and local level. In the coming 3 years, we will localize our country offices and programmes, and develop new and diverse forms of partnerships globally.  

Our Values  

At HelpAge International we work hard to achieve our goals together as a team with a clear shared purpose. Our values inform how we work together:  

Inclusive  

We respect people, value diversity and are committed to equality.  

  

Impact  

We value and recognise the contribution of our staff and network members, as we put older people at the center of everything we do.  

Partners  

We work alongside network members and others to increase reach, influence and impact. We are committed to a culture of collaboration and building positive relationships.  

Learning  

We are passionate about learning, accountable and work together to find creative solutions.  

  

Everyone who works at HelpAge share our values and are committed to behaviors that demonstrate and support them.  

Safeguarding  

 Everyone has a role in creating and sustaining a safe and respectful working environment, where no one comes to any harm or is maltreated. At HelpAge we take our responsibilities very seriously and will take action against wrongdoing. We will do everything we can to ensure that we do not engage people that pose a safeguarding risk and will undertake criminal record checks as required.  

Equal Opportunities  

HelpAge International is committed to creating an inclusive working environment, promoting and providing equal opportunities and respecting diversity in employment. We welcome applications from all suitably qualified individuals regardless of their age, disability, gender reassignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex and sexual orientation.  

How to apply

To apply for a job at HelpAge, please submit the following documents:

 • A cover letter, setting out how you meet the requirements of the job profile.
 • Your current curriculum vitae (3 pages maximum)
 • Three referees, including your most recent employer

To be considered, please read the job description (Risk and Compliance Business Partner JD.docx) to find out more information and then email your application to helpAge-hr@helpage.org before the closing date.

Closing date: Friday January 27, 2023 at 24:00 (GMT+1)

Important Message: Please ensure that you remove personal information including your date of birth, age, gender and marital status from your CV. Please do not include any photographs.

It

Traducere Automata

HelpAge International: Business Partner per il rischio e la conformità

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International sta reclutando un Business Partner per il rischio e la conformità, per lavorare in collaborazione con i team e garantire che l'organizzazione soddisfi con successo tutti i requisiti di conformità, sia i donatori che i requisiti legali locali. Riferendo al responsabile dell'audit interno, il titolare della posizione identificherà le aree di rischio potenzialmente più elevato all'interno dell'organizzazione e lavorerà per sviluppare un quadro per valutarle in modo più completo. Svolgerà un ruolo chiave nel garantire che le procedure finanziarie e di controllo di altro tipo identificate nel registro dei rischi siano correttamente implementate, gestite e utilizzate in tutti gli uffici, nei programmi di emergenza e dai nostri partner operativi.

Si tratta di un contratto di lavoro di un anno con possibilità di proroga, a seconda della disponibilità di finanziamenti e delle prestazioni. Il titolare della posizione lavorerà come parte del Global Team, virtualmente, ma sarà tenuto a recarsi in "Ucraina" il prima possibile e quindi stiamo cercando qualcuno che abbia il diritto esistente di viaggiare in Europa / Ucraina. I candidati devono avere un passaporto britannico o europeo valido o un visto valido per la zona Schengen per garantire che HelpAge International possa evacuare il personale dall'Ucraina ai paesi limitrofi, se necessario.

L'organizzazione

HelpAge International sta entrando in una fase entusiasmante della sua evoluzione mentre trasformiamo radicalmente ciò che facciamo, come lo facciamo e come siamo organizzati. Spinti dal nostro impegno per l'agenda di localizzazione, stiamo evolvendo il modo in cui collaboriamo e forniamo valore a livello nazionale e locale. Nei prossimi 3 anni, localizzeremo i nostri uffici e programmi nazionali e svilupperemo nuove e diversificate forme di partnership a livello globale.  

I nostri valori  

In HelpAge International lavoriamo duramente per raggiungere i nostri obiettivi insieme come una squadra con un chiaro scopo condiviso. I nostri valori informano il modo in cui lavoriamo insieme:  

Inclusivo  

Rispettiamo le persone, apprezziamo la diversità e ci impegniamo per l'uguaglianza.  

 

Impatto  

Apprezziamo e riconosciamo il contributo del nostro personale e dei membri della rete, poiché mettiamo le persone anziane al centro di tutto ciò che facciamo.  

Partner  

Lavoriamo a fianco dei membri della rete e di altri per aumentare la portata, l'influenza e l'impatto. Siamo impegnati in una cultura di collaborazione e costruzione di relazioni positive.  

Apprendimento  

Siamo appassionati di apprendimento, responsabili e lavoriamo insieme per trovare soluzioni creative.  

 

Tutti coloro che lavorano in HelpAge condividono i nostri valori e si impegnano in comportamenti che li dimostrano e li supportano.  

Salvaguardia  

Ognuno ha un ruolo nel creare e sostenere un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso, dove nessuno subisce alcun danno o viene maltrattato. In HelpAge prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità e prenderemo provvedimenti contro gli illeciti. Faremo tutto il possibile per garantire che non coinvolgiamo persone che rappresentano un rischio di salvaguardia e intraprenderemo controlli del casellario giudiziario come richiesto.  

Pari opportunità  

HelpAge International si impegna a creare un ambiente di lavoro inclusivo, promuovendo e fornendo pari opportunità e rispettando la diversità nel mondo del lavoro. Accogliamo con favore le domande di tutte le persone adeguatamente qualificate, indipendentemente dalla loro età, disabilità, cambiamento di sesso, matrimonio e unione civile, gravidanza e maternità, razza, religione o credo, sesso e orientamento sessuale.

Come candidarsi

Per candidarsi per un lavoro presso HelpAge, si prega di inviare i seguenti documenti:

 • Una lettera di presentazione, che spiega come soddisfare i requisiti del profilo professionale.
 • Il tuo attuale curriculum vitae (massimo 3 pagine)
 • Tre arbitri, incluso il tuo datore di lavoro più recente

Per essere considerato, si prega di leggere la descrizione del lavoro (Risk and Compliance Business Partner JD.docx) per saperne di più e quindi inviare la domanda via e-mail ahelpAge-hr@helpage.orgprima della data di chiusura.

Data di chiusura: venerdì 27 gennaio 2023 alle 24:00 (GMT+1)

Messaggio importante: Assicurati di rimuovere le informazioni personali tra cui la data di nascita, l'età, il sesso e lo stato civile dal tuo CV. Si prega di non includere fotografie.

Ua

Traducere Automata

HelpAge International: бізнес-партнер з управління ризиками та комплаєнс

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International набирає бізнес-партнера з управління ризиками та дотриманням вимог, щоб співпрацювати з командами та гарантувати, що організація успішно відповідає всім вимогам відповідності, як донорським, так і місцевим юридичним вимогам. Підпорядковуючись менеджеру з внутрішнього аудиту, власник посади визначатиме ці сфери потенційно більш високого ризику в організації та працюватиме над розробкою структури для їх більш повної оцінки. Він/вона відіграватиме ключову роль у забезпеченні належного впровадження, управління та використання фінансових та інших контрольних процедур, визначених у реєстрі ризиків, у всіх офісах, у надзвичайних програмах та нашими оперативними партнерами.

Це однорічний трудовий договір з можливістю продовження, в залежності від наявності фінансування та результатів діяльності. Власник посади працюватиме у складі Global Team, віртуально, але буде зобов'язаний якнайшвидше виїхати в «Україну», і тому ми шукаємо того, хто має існуюче право на поїздку до Європи/України. Кандидати повинні мати дійсний британський або європейський паспорт або поточну та дійсну візу Шенгенської зони, щоб гарантувати, що HelpAge International може евакуювати персонал з України до сусідніх країн, якщо це необхідно.

Організація

HelpAge International вступає в захоплюючу фазу своєї еволюції, коли ми докорінно трансформуємо те, що ми робимо, як ми це робимо і як ми організовані. Керуючись нашою відданістю порядку денному локалізації, ми розвиваємо спосіб партнерства та досягнення цінності на національному та місцевому рівнях. У найближчі 3 роки ми будемо локалізувати офіси та програми нашої країни, а також розвивати нові та різноманітні форми партнерства у всьому світі.  

Наші цінності  

У HelpAge International ми наполегливо працюємо над досягненням наших цілей разом як команда з чіткою спільною метою. Наші цінності інформують про те, як ми працюємо разом:  

Включно  

Ми поважаємо людей, цінуємо різноманітність і прагнемо до рівності.  

 

Вплив  

Ми цінуємо та визнаємо внесок наших співробітників та членів мережі, оскільки ми ставимо літніх людей у центр усього, що ми робимо.  

Партнери  

Ми працюємо разом з членами мережі та іншими, щоб збільшити охоплення, вплив та вплив. Ми прагнемо до культури співпраці та побудови позитивних відносин.  

Навчання  

Ми захоплені навчанням, підзвітними та працюємо разом, щоб знайти творчі рішення.  

 

Кожен, хто працює в HelpAge, поділяє наші цінності та відданий поведінці, яка їх демонструє та підтримує.  

Збереження  

Кожен відіграє свою роль у створенні та підтримці безпечного та шанобливого робочого середовища, де ніхто не завдає шкоди або не піддається жорстокому поводженню. У HelpAge ми дуже серйозно ставимося до своїх обов'язків і будемо вживати заходів проти правопорушень. Ми зробимо все можливе, щоб гарантувати, що ми не залучаємо людей, які становлять захисний ризик, і будемо проводити перевірку судимості, якщо це необхідно.  

Рівні можливості  

HelpAge International прагне створити інклюзивне робоче середовище, сприяти та надавати рівні можливості та поважати різноманітність у працевлаштуванні. Ми вітаємо заявки від усіх осіб, які мають відповідну кваліфікацію, незалежно від їх віку, інвалідності, зміни статі, шлюбу та цивільного партнерства, вагітності та материнства, раси, релігії чи переконань, статі та сексуальної орієнтації.

як застосовувати

Щоб подати заявку на роботу в HelpAge, будь ласка, подайте наступні документи:

 • Супровідний лист, в якому викладено, наскільки ви відповідаєте вимогам профілю вакансії.
 • Ваша поточна автобіографія (максимум 3 сторінки)
 • Три рецензенти, включаючи вашого останнього роботодавця

Для розгляду, будь ласка, прочитайте посадову інструкцію (Risk and Compliance Business Partner JD.docx), щоб дізнатися більше інформації, а потім надішліть заявку електронною поштою на адресуhelpAge-hr@helpage.orgдо дати закриття.

Дата закриття: п'ятниця 27 січня 2023 року о 24:00 (GMT+1)

Важливе повідомлення: Будь ласка, переконайтеся, що ви видалили особисту інформацію, включаючи дату народження, вік, стать та сімейний стан, зі свого резюме. Будь ласка, не включайте жодних фотографій.

Bg

Traducere Automata

HelpAge International: Бизнес партньор за риск и съответствие

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International набира бизнес партньор за риск и съответствие, за да работи съвместно с екипи и да гарантира, че организацията успешно отговаря на всички изисквания за съответствие, както на донора, така и на местните законови изисквания. Докладвайки на ръководителя по вътрешен одит, титулярът на позицията ще идентифицира тези области с потенциално по-висок риск в организацията и ще работи за разработването на рамка за по-пълната им оценка. Той/тя ще играе ключова роля, за да гарантира, че финансовите и други процедури за контрол, идентифицирани в регистъра на риска, се прилагат, управляват и използват правилно във всички офиси, в програмите за извънредни ситуации и от нашите оперативни партньори.

Това е едногодишен трудов договор с възможност за удължаване, в зависимост от наличието на финансиране и изпълнение. Титулярът на позицията ще работи като част от Глобалния екип, виртуално, но ще трябва да пътува до "Украйна" възможно най-скоро и затова търсим някой, който има съществуващото право да пътува до Европа/Украйна. Кандидатите трябва да имат валиден британски или европейски паспорт или текуща и валидна виза за Шенгенската зона, за да се гарантира, че HelpAge International може да евакуира персонал от Украйна в съседни страни, ако е необходимо.

Организацията

HelpAge International навлиза във вълнуваща фаза от своята еволюция, тъй като фундаментално трансформираме това, което правим, как го правим и как сме организирани. Водени от нашия ангажимент към програмата за локализация, ние развиваме начина, по който си партнираме и доставяме стойност на национално и местно ниво. През следващите 3 години ще локализираме офисите и програмите на нашата страна и ще развием нови и разнообразни форми на партньорства в световен мащаб.  

Нашите ценности  

В HelpAge International работим усилено, за да постигнем целите си заедно като екип с ясна споделена цел. Нашите ценности информират как работим заедно:  

Включително  

Ние уважаваме хората, ценим разнообразието и се ангажираме с равенството.  

 

Въздействие  

Ние ценим и признаваме приноса на нашите служители и членове на мрежата, тъй като поставяме възрастните хора в центъра на всичко, което правим.  

Партньори  

Работим заедно с членовете на мрежата и други, за да увеличим обхвата, влиянието и въздействието. Ние се ангажираме с култура на сътрудничество и изграждане на положителни взаимоотношения.  

Учене  

Ние сме страстни за учене, отговорни и работим заедно, за да намерим творчески решения.  

 

Всички, които работят в HelpAge, споделят нашите ценности и са отдадени на поведение, което ги демонстрира и подкрепя.  

Защита  

Всеки има роля в създаването и поддържането на безопасна и уважителна работна среда, в която никой не вреди или е малтретиран. В HelpAge ние приемаме отговорностите си много сериозно и ще предприемем действия срещу неправомерни действия. Ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че няма да ангажираме хора, които представляват риск от защита, и ще предприемем проверки на криминалното досие, както се изисква.  

Равни възможности  

HelpAge International се ангажира да създаде приобщаваща работна среда, да насърчава и предоставя равни възможности и да зачита разнообразието в заетостта. Приветстваме кандидатури от всички подходящо квалифицирани лица, независимо от тяхната възраст, увреждане, смяна на пола, брак и гражданско партньорство, бременност и майчинство, раса, религия или убеждения, пол и сексуална ориентация.

Как да кандидатствате

За да кандидатствате за работа в HelpAge, моля, изпратете следните документи:

 • Мотивационно писмо, в което се посочва как отговаряте на изискванията на профила на длъжността.
 • Вашата текуща автобиография (максимум 3 страници)
 • Трима рефери, включително най-скорошния ви работодател

За да бъдете разгледани, моля, прочетете длъжностната характеристика (Risk and Compliance Business Partner JD.docx), за да научите повече информация и след това изпратете кандидатурата си по имейл наhelpAge-hr@helpage.orgпреди крайната дата.

Крайна дата: петък януари 27, 2023 в 24: 00 (GMT + 1)

Важно съобщение: Моля, уверете се, че премахвате личната информация, включително датата на раждане, възрастта, пола и семейното положение, от автобиографията си. Моля, не включвайте никакви снимки.

Ru

Traducere Automata

HelpAge International: бизнес-партнер по рискам и соблюдению нормативных требований

HelpAge International: Risk and Compliance Business Partner

HelpAge International набирает бизнес-партнера по рискам и соответствию требованиям, чтобы работать совместно с командами и гарантировать, что организация успешно выполняет все требования соответствия, как донорские, так и местные юридические требования. Отчитываясь перед менеджером по внутреннему аудиту, владелец должности определит области потенциально более высокого риска в организации и будет работать над разработкой основы для их более полной оценки. Он/она будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы финансовые и другие процедуры контроля, указанные в реестре рисков, надлежащим образом осуществлялись, управлялись и использовались во всех отделениях, в рамках чрезвычайных программ и нашими оперативными партнерами.

Это годичный трудовой договор с возможностью продления в зависимости от наличия финансирования и производительности. Обладатель должности будет работать в составе Global Team, виртуально, но будет обязан как можно скорее выехать в «Украину», и поэтому мы ищем кого-то, кто имеет существующее право путешествовать в Европу / Украину. Кандидаты должны иметь действительный британский или европейский паспорт или действующую визу в Шенгенскую зону, чтобы HelpAge International могла эвакуировать персонал из Украины в соседние страны, если это необходимо.

Организация

HelpAge International вступает в захватывающую фазу своей эволюции, поскольку мы фундаментально трансформируем то, что мы делаем, как мы это делаем и как мы организованы. Движимые нашей приверженностью повестке дня локализации, мы развиваем то, как мы сотрудничаем и обеспечиваем ценность на страновом и местном уровнях. В ближайшие 3 года мы будем локализовать наши страновые офисы и программы, а также развивать новые и разнообразные формы партнерства во всем мире.  

Наши ценности  

В HelpAge International мы прилагаем все усилия для достижения наших целей вместе как команда с четкой общей целью. Наши ценности определяют, как мы работаем вместе:  

Включительно  

Мы уважаем людей, ценим разнообразие и привержены равенству.  

 

Удар  

Мы ценим и признаем вклад наших сотрудников и членов сети, поскольку мы ставим пожилых людей в центр всего, что мы делаем.  

Партнеров  

Мы работаем вместе с членами сети и другими лицами, чтобы увеличить охват, влияние и влияние. Мы привержены культуре сотрудничества и построения позитивных отношений.  

Учение  

Мы увлечены обучением, подотчетны и работаем вместе, чтобы найти творческие решения.  

 

Все, кто работает в HelpAge, разделяют наши ценности и привержены поведению, которое демонстрирует и поддерживает их.  

Охранение  

Каждый человек играет свою роль в создании и поддержании безопасной и уважительной рабочей среды, где никто не причиняет вреда и не подвергается жестокому обращению. В HelpAge мы очень серьезно относимся к своим обязанностям и будем принимать меры против правонарушений. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что мы не привлекаем людей, которые представляют риск защиты, и будем проводить проверки судимости по мере необходимости.  

Равные возможности  

HelpAge International стремится создавать инклюзивную рабочую среду, поощрять и предоставлять равные возможности и уважать разнообразие в сфере занятости. Мы принимаем заявки от всех квалифицированных лиц независимо от их возраста, инвалидности, смены пола, брака и гражданского партнерства, беременности и материнства, расы, религии или убеждений, пола и сексуальной ориентации.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку на работу в HelpAge, пожалуйста, предоставьте следующие документы:

 • Сопроводительное письмо, в котором излагается, как вы соответствуете требованиям профиля работы.
 • Ваше текущее резюме (максимум 3 страницы)
 • Три судьи, включая вашего последнего работодателя

Чтобы быть рассмотренным, пожалуйста, прочитайте описание работы (Risk and Compliance Business Partner JD.docx), чтобы узнать дополнительную информацию, а затем отправьте свою заявку по электронной почтеhelpAge-hr@helpage.orgдо даты закрытия.

Дата закрытия: пятница 27 января 2023 года в 24:00 (GMT+1)

Важное сообщение: Пожалуйста, убедитесь, что вы удалили личную информацию, включая дату вашего рождения, возраст, пол и семейное положение из вашего резюме. Пожалуйста, не присылайте фотографии.