Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de socialRo

Articol Original

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social în cadrul Centrului Comunitar de Integrare a Refugiaților creat în cadrul activităților de Ajutor de urgență refugiaților din Ucraina.

Fundaţia Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală fondată în anul 2001 cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: 6 luni (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: full time (8 ore)

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • Menține comunicarea cu echipa de implementare şi partenerii, beneficiarii centrului;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Evaluează nevoile beneficiarilor și întocmește Ancheta socială și Planul individualizat de intervenție pentru fiecare beneficiar al centrului;
 • Monitorizază și actualizează continuu implementarea Planului individualizat de intervenție conform nevoilor beneficiarilor;
 • Facilitează accesul refugiaților și solicitanților de azil la sistemul național de protecție și asistență socială;
 • Informează beneficiarii centrului cu privire la asistența disponibilă din și în afara centrului;
 • Întocmește rapoarte lunare cu refere la activitățile implementate;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studii superioare în domeniul Asistenței Sociale sau alte domenii relevante;
 • Experienţă de lucru în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul ajutorului umanitar va constitui un avantaj;
 • Competențe de comunicare scrisă şi verbală în limba română și rusă;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă - 8 ore;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu.

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org.  

Data limită de depunere a dosarelor: 20 ianuarie 2023.

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

En

Traducere Automata

Regina Pacis Foundation announces repeated competition to fill the vacancy of social worker

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

Regina Pacis Foundation announces a competition to fill the vacancy of social assistant within the Community Center for The Integration of Refugees created within the emergency aid activities for refugees in Ukraine.

Regina Pacis Foundation is a non-governmental organization founded in 2001 with the mission to contribute to the creation of a protected environment for the development of children and young people at risk, as well as to increase the quality of life of the elderly. For more information, go to www.reginapacis.org

Employment period: 6 months (with the possibility of extension)

Position: Full time (8 hours)

Work: Chisinau

Responsibilities:

 • Participates in the process of planning, monitoring and evaluating the project activities;
 • Maintains communication with the implementation team and partners, beneficiaries of the center;
 • Centralizes and keeps records of all working documents;
 • Assesses the needs of the beneficiaries and prepares the Social Survey and the Individualized Intervention Plan for each beneficiary of the center;
 • Continuously monitors and updates the implementation of the Individualized Intervention Plan according to the needs of the beneficiaries;
 • Facilitates the access of refugees and asylum seekers to the national system of protection and social assistance;
 • Informs the beneficiaries of the Centre of the assistance available from and outside the centre;
 • Prepares monthly reports with references to the implemented activities;
 • Other responsibilities necessary for the proper conduct of the project.

Requirements for the candidate:

 • Higher education in the field of Social Work or other relevant fields;
 • Experience of working in projects. Work experience in the field of humanitarian aid will be an advantage;
 • Written and verbal communication skills in Romanian and Russian;
 • Skills and abilities: punctuality; efficient organization of time, tasks and place of work; ability to meet deadlines; multitasking;
 • Knowledge of Microsoft Office programs (Word, Excel, Power Point), Internet.

Working conditions:

 • Work schedule - 8 hours;
 • Mainly office activity and travel in the territory.

The candidate's file will include:

 • CV;
 • Cover letter, maximum one page.

Interested persons will send their CV and cover letter to the email address: emergencyaid@reginapacis.org. 

Deadline for submission of applications: 20 January 2023.

Only those selected for the interview will be contacted.

It

Traducere Automata

La Fondazione Regina Pacis annuncia un concorso ripetuto per coprire il posto vacante di assistente sociale

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

La Fondazione Regina Pacis bandisce un concorso per coprire il posto vacante di assistente sociale all'interno del Centro Comunitario per l'Integrazione dei Rifugiati creato nell'ambito delle attività di aiuto di emergenza per i rifugiati in Ucraina.  

La Fondazione Regina Pacis è un'organizzazione non governativa fondata nel 2001 con la missione di contribuire alla creazione di un ambiente protetto per lo sviluppo di bambini e giovani a rischio, nonché per aumentare la qualità della vita degli anziani. Per ulteriori informazioni, visitare www.reginapacis.org

Periodo di occupazione: 6 mesi (con possibilità di proroga)

Posizione: Full time (8 ore)

Lavoro: Chisinau

Responsabilità:

 • Partecipa al processo di pianificazione, monitoraggio e valutazione delle attività del progetto;
 • Mantiene la comunicazione con il team di implementazione e i partner, beneficiari del centro;
 • Centralizza e tiene traccia di tutti i documenti di lavoro;
 • Valuta i bisogni dei beneficiari e predispone l'Indagine Sociale e il Piano di Intervento Individualizzato per ciascun beneficiario del centro;
 • Monitora e aggiorna continuamente l'attuazione del Piano di Intervento Individualizzato in base alle esigenze dei beneficiari;
 • facilita l'accesso dei rifugiati e dei richiedenti asilo al sistema nazionale di protezione e assistenza sociale;
 • informa i beneficiari del Centro dell'assistenza disponibile dal Centro e dall'esterno del Centro;
 • Predispone report mensili con riferimenti alle attività implementate;
 • Altre responsabilità necessarie per il corretto svolgimento del progetto.

Requisiti per il candidato:

 • Istruzione superiore nel campo del lavoro sociale o altri campi pertinenti;
 • Esperienza di lavoro in progetti. L'esperienza lavorativa nel campo dell'aiuto umanitario sarà un vantaggio;
 • Capacità di comunicazione scritta e verbale in rumeno e russo;
 • Competenze e abilità: puntualità; organizzazione efficiente del tempo, dei compiti e del luogo di lavoro; capacità di rispettare le scadenze; Multitasking;
 • Conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condizioni di lavoro:

 • Programma di lavoro - 8 ore;
 • Principalmente attività d'ufficio e viaggi sul territorio.

Il file del candidato includerà:

 • CV;
 • Lettera di presentazione, massimo una pagina.

Gli interessati invieranno il proprio CV e la lettera di presentazione all'indirizzo e-mail: emergencyaid@reginapacis.org. 

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 20 gennaio 2023.

Saranno contattati solo quelli selezionati per il colloquio.

Ua

Traducere Automata

Фонд Регіни Пацис оголошує повторний конкурс на заміщення вакансії соціального працівника

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

Фонд Regina Pacis оголошує конкурс на заміщення вакансії соціального помічника в рамках Громадського центру інтеграції біженців, створеного в рамках заходів з надання екстреної допомоги біженцям в Україні.

Regina Pacis Foundation - неурядова організація, заснована в 2001 році з місією сприяти створенню захищеного середовища для розвитку дітей та молоді, що знаходяться в групі ризику, а також підвищення якості життя людей похилого віку. Для отримання додаткової інформації перейдіть на сторінку www.reginapacis.org

Термін працевлаштування: 6 місяців (з можливістю продовження)

Посада: повний робочий день (8 годин)

Робота: Кишинів

Обов'язки:

 • Бере участь у процесі планування, моніторингу та оцінки діяльності проекту;
 • Підтримує комунікацію з командою впровадження та партнерами, бенефіціарами центру;
 • Централізує і веде облік всіх робочих документів;
 • Оцінює потреби бенефіціарів та готує Соціальне опитування та Індивідуальний план втручання для кожного бенефіціара центру;
 • Постійно контролює та оновлює впровадження Індивідуального плану втручання відповідно до потреб бенефіціарів;
 • Полегшує доступ біженців та шукачів притулку до національної системи захисту та соціальної допомоги;
 • Інформує бенефіціарів Центру про допомогу, доступну від центру та за його межами;
 • Готує щомісячні звіти з посиланнями на реалізовані заходи;
 • Інші обов'язки, необхідні для правильного ведення проекту.

Вимоги до кандидата:

 • Вища освіта у сфері соціальної роботи або інших відповідних галузях;
 • Досвід роботи в проектах. Досвід роботи в сфері гуманітарної допомоги буде перевагою;
 • Навички письмового та усного спілкування румунською та російською мовами;
 • Навички та вміння: пунктуальність; ефективна організація часу, завдань і місця роботи; вміння дотримуватися термінів; Багатозадачність;
 • Знання програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), інтернету.

Умови праці:

 • Графік роботи - 8 годин;
 • В основному офісна діяльність і подорожі по території.

У файлі кандидата будуть вказані:

 • РЕЗЮМЕ;
 • Супровідний лист, максимум одна сторінка.

Зацікавлені особи надішлють своє резюме та супровідний лист на електронну адресу: emergencyaid@reginapacis.org. 

Кінцевий термін подання заявок: 20 січня 2023 року.

Зв'язуватися будуть тільки з відібраними для співбесіди.

Bg

Traducere Automata

Фондация "Реджина Пачис" обяви многократен конкурс за запълване на свободното място на социален работник

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

Фондация "Реджина Пачис" обявява конкурс за попълване на свободното място за социален асистент в рамките на Общностния център за интеграция на бежанците, създаден в рамките на дейностите за спешна помощ за бежанци в Украйна.

Фондация Regina Pacis е неправителствена организация, основана през 2001 г. с мисията да допринася за създаването на защитена среда за развитие на децата и младежите в риск, както и за повишаване качеството на живот на възрастните хора. За повече информация посетете www.reginapacis.org

Период на заетост: 6 месеца (с възможност за удължаване)

Позиция: Пълно работно време (8 часа)

Работа: Кишинев

Отговорности:

 • Участва в процеса на планиране, мониторинг и оценка на дейностите по проекта;
 • Поддържа комуникация с екипа по изпълнението и партньорите, бенефициенти на центъра;
 • Централизира и води отчетност на всички работни документи;
 • Оценява потребностите на бенефициентите и изготвя Социалното проучване и Индивидуализирания план за интервенция за всеки бенефициент на центъра;
 • Непрекъснато следи и актуализира изпълнението на Индивидуализирания интервенционен план според нуждите на бенефициентите;
 • Улеснява достъпа на бежанците и търсещите убежище до националната система за закрила и социално подпомагане;
 • Информира бенефициентите на Центъра за помощта, която е на разположение от и извън центъра;
 • Изготвя месечни отчети с референции за изпълнените дейности;
 • Други отговорности, необходими за правилното провеждане на проекта.

Изисквания към кандидата:

 • Висше образование в областта на социалната работа или други съответни области;
 • Опит в работата по проекти. Трудовият опит в областта на хуманитарната помощ ще бъде предимство;
 • Писмени и устни комуникативни умения на румънски и руски език;
 • Умения и способности: точност; ефективна организация на времето, задачите и мястото на работа; способност за спазване на сроковете; Мултитаскинг;
 • Познаване на програмите от Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Интернет.

Условия на труд:

 • Работен график - 8 часа;
 • Основно офис дейност и пътувания на територията.

Досието на кандидата ще включва:

 • CV;
 • Мотивационно писмо, максимум една страница.

Заинтересованите лица ще изпратят своята автобиография и мотивационно писмо на имейл адреса: emergencyaid@reginapacis.org. 

Краен срок за подаване на заявленията: 20 януари 2023 г.

Ще се свържем само с избраните за интервюто.

Ru

Traducere Automata

Фонд Регины Пачис объявляет повторный конкурс на заполнение вакансии социального работника

Fundația Regina Pacis anunță concurs repetat pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social

Фонд Регины Пачис объявляет конкурс на заполнение вакансии социального помощника в Рамках Общественного центра интеграции беженцев, созданного в рамках мероприятий по оказанию экстренной помощи беженцам в Украине.  

Фонд Регины Пацис является неправительственной организацией, основанной в 2001 году с целью содействия созданию защищенной среды для развития детей и молодежи из групп риска, а также повышения качества жизни пожилых людей. Дополнительные сведения см. в разделе www.reginapacis.org

Срок работы: 6 месяцев (с возможностью продления)

Должность: Полный рабочий день (8 часов)

Работа: Кишинев

Обязанности:

 • Участвует в процессе планирования, мониторинга и оценки проектной деятельности;
 • Поддерживает связь с командой внедрения и партнерами, бенефициарами центра;
 • Централизует и ведет учет всех рабочих документов;
 • Оценивает потребности бенефициаров и готовит Социальное  обследование и Индивидуальный план вмешательства для каждого бенефициара центра;
 • Постоянно контролирует и обновляет осуществление Индивидуального плана вмешательства в соответствии с потребностями бенефициаров;
 • содействует доступу беженцев и просителей убежища к национальной системе защиты и социальной помощи;
 • информирует бенефициаров Центра о помощи, предоставляемой центром и за его пределами;
 • Готовит ежемесячные отчеты со ссылками на осуществляемые мероприятия;
 • Другие обязанности, необходимые для надлежащего ведения проекта.

Требования к кандидату:

 • Высшее образование в области социальной работы или других соответствующих областях;
 • Опыт работы в проектах. Опыт работы в сфере гуманитарной помощи будет преимуществом;
 • Навыки письменного и устного общения на румынском и русском языках;
 • Навыки и умения: пунктуальность; эффективная организация времени, задач и места работы; умение укладываться в сроки; многозадачность;
 • Знание программ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Интернета.

Условия труда:

 • График работы - 8 часов;
 • В основном офисная деятельность и путешествия по территории.

В досье кандидата будут входить:

 • РЕЗЮМЕ;
 • Сопроводительное письмо, максимум одна страница.

Заинтересованные лица пришлют свое резюме и сопроводительное письмо на адрес электронной почты: emergencyaid@reginapacis.org. 

Крайний срок подачи заявок: 20 января 2023 года.

Будут связываться только с теми, кто будет выбран для собеседования.