Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de dezvoltare și menținere a web-site al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii MoldovaAnunț de participare privind achiziționarea serviciilor de dezvoltare și menținere a web-site al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

  1. Informație generală

Denumirea organizației: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM);

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova;

Numărul de telefon: +373 69448826;

Adresa de e-mail a organizației: camera@chamber.md;

Pagina web a organizației: www.chamber.md.

Informație despre achiziția serviciilor menționate: Achiziția este efectuată în cadrul Acordului de Grant nr. 81302064 din 27.11.2023  în cadrul proiectului  „Transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din țările Parteneriatului Estic” finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), proiectul este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

  1. Dosarul de aplicare va conține
Criterii de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/
Obligativitatea
Formularul Ofertei (F1.1.) Anexa la Caietul de sarcini Original confirmat prin semnătura electronică DA
Specificația tehnică
în baza Caietului de sarcini
Original confirmat prin semnătura electronică DA
Specificația de preț Original confirmat prin semnătura electronică DA
Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau, după caz, semnătura olografă. DA
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică a ofertantului sau după caz, semnătura olografă. DA
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 1. Participantul trebuie să prezinte documente care să dovedească experiența prestării serviciilor similare de cel puțin 5 ani pentru un proiect web.

2.       Participantul va demonstra experiența de  prestare a serviciilor similare pentru minim 3 pagini-web active online din RM de complexitate similară sau mai avansată.

3.       Participantul va demonstra că deține un nivel înalt de expertiză în dezvoltarea aplicațiilor/funcționalităților web. (prin CV?)

4. Participantul va prezenta cel puțin 3 scrisori de recomandare/mulțumire din partea clienților.

5. Particiapntul va prezenta lista clienților deserviți.

DA
Demonstrarea accesului la personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea contractului Participantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia Beneficiarului pentru executarea contractului de achiziţie ce face obiectul prezentei achiziţii o echipă tehnică formată din programatori, designeri, analiști profesioniști în domeniu etc.

În acest sens, Participantul va prezenta CV-urile echipei tehnice ce va fi alocată pentru prestarea serviciilor către CCI a RM, cu detalierea competențelor și a experienței de lucru.

Echipa tehnică propusă pentru realizarea contractului trebuie:

o  să posede o experiență de cel puțin 5 ani de lucru pe platforma Worpress;

o  să posede o experiență de lucru în cel puțin 3 (mai sus era scris 3)  pagini-web executate de complexitate similară sau mai avansată

Personalul propus în cadrul echipei va fi asigurat până la finalizarea executării contractului. În cazul dacă va fi necesară schimbarea unui membru din echipă, această schimbare va fi efectuată după coordonarea şi acceptul al CCI  a RM. Noile persoane nominalizate vor da dovada îndeplinirii cel puţin ai aceloraşi criterii ca şi persoanele pe care le vor înlocui. CCI A RM are dreptul de a înainta solicitări argumentate de substituire a unuia sau mai mulți membri ai echipei în perioada de executare a contractului dacă performanța sau comportamentul acestuia/acestora nu este acceptabilă.

DA
  1. Caiet de sarcini (aici).
  2. Termenul limită de depunere a ofertelor

Dosarele de aplicare vor fi depuse până la data de 15 aprilie 2024, ora 17:00 la adresa de e-mail valentina.ichim@chamber.md, cu mențiunea „Achiziționarea serviciilor de dezvoltare și menținere a noului web-site al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova”. Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.

Limba în care trebuie redactată oferta sau cererile de participare: româna.

Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile

5. Criteriile de selectare a ofertantului

Evaluarea ofertelor se va face pe baza unui raport de 60 % pentru oferta tehnică și 40 % pentru oferta financiară in MDL:

  • dosar complet ce corespunde caietului de sarcini;
  • corespunderea serviciilor propuse indicați în caietul de sarcini.