Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoniRo

Articol Original

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), a organizat la data de 22 decembrie 2022, Conferința „Sporirea competitivității producătorilor autohtoni prin eficiența energetică”.

Conferința a constituit o platformă de discuții dintre agenții economici, sectorul public, mediul academic, organizațiile internaționale, privind sporirea eficienței energetice, dezvoltarea energiei regenerabile durabile și sporirea competitivității producătorilor autohtoni.

Potrivit lui Sergiu HAREA, președinte CCI a RM, la solicitarea membrilor Camerei, care se confruntă cu provocările legate de criza economică și cea de resurse energetice, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul Proiectului Optim – „Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de Helvetas Swiss Intercooperation , a fost organizat un eveniment pentru a discuta și identifica necesitățile antreprenorilor în vederea elaborării de programe noi de suport în domeniul eficienței energetice și selectarea potențialilor beneficiari.

„Data conferinței noastre vine în context cu sărbătoarea profesională „Ziua energeticianului”, care este sărbătorită anual la 22 decembrie, conform Hotărârii Guvernului RM 1478/2003.

Avem multe subiecte care dorim să le discutăm cu autoritățile statului, ca împreună să identificăm soluții pentru a sprijini mediul de afaceri în condițiile de criză.

Odată cu creșterea prețurilor pentru gazele naturale, la nivel internațional au început să crească prețurile în toate domeniile, inclusiv la energia electrică. Acest lucru are impact major asupra producătorilor, antreprenorilor, interesele cărora sunt reprezentate de CCI a RM. Zilnic recepționăm mesaje și solicitări de a oferi suport informațional și de a facilita dialogul cu autoritățile publice pentru a identifica soluții de sprijin pentru agenții economici.

Pentru a contribui la dezvoltarea capacităților în domeniul eficienței energetice, CCI a RM a lansat o nouă ediție a proiectului de instruire practică „EUREM – Manager Energetic European”, care se va desfășura în perioada februarie- iunie 2023. Cursul EUREM este destinat specialiștilor din cadrul întreprinderilor, cu experiență de muncă în domeniul energetic, construcții sau arhitectură și este parte componentă a rețelei de succes pentru Managerii Energetici Europeni, care se desfășoară cu regularitate în 30 de țări. În Republica Moldova, EUREM este organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova începând cu anul 2011.

La 6 februarie 2023, vom lansa un nou curs de instruire EUREM în cadrul CCI. În urma acestui curs, managerii instruiți își vor forma competențe necesare, și vor prelua practica germană în domeniul energetic. Așteptăm persoanele interesate să se înregistreze la Centrul de Formare Antreprenorială al CCI” a menționat președintele CCI.

Potrivit lui Constantin BOROSAN, secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Republica Moldova este o țară vulnerabilă din punct de vedere energetic, iar acum avem posibilitatea să creștem, să îmbunătățim intensitatea energetică. ”Apreciem foarte mult eforturile dvs. de a promova tot ce înseamnă eficiență energetică. Despre eforturile autorităților doresc să menționez că au fost realizate mai multe acțiuni, deja s-a lansat proiectul ”Eficiența energetică în Republica Moldova”. Vineri, pe 23 decembrie, la sediul MIDR va fi organizată o dezbatere privind conceptul strategiei electrice, astfel invităm persoanele interesate să urmărească acest eveniment”, a menționat secretarul de stat.

Reprezentanții ministerului au prezentat proiectul conceptului strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2050 – un document de politici care redă viziunea Guvernului și care stabilește prioritățile în sectorul energiei, ținând cont de provocările actuale globale și din regiune.

Documentul are la bază un șir de obiective strategice inclusiv: sporirea securității energetice; dezvoltarea unor piețe energetice competitive și integrarea regională; promovarea eficienței energetice; dezvoltarea energiei regenerabile durabile; protecția consumatorilor. 

În cadrul conferinței, cei peste 70 agenți economici participanți, au fost informați despre programele de suport din partea statului și a partenerilor de dezvoltare.

Astfel, Mihai TÎRȘU, directorul Institutul de Energetică, a vorbit în cadrul evenimentului despre creșterea securității energetice a Republicii Moldova prin implementarea sistemelor inovative de trigenerare și utilizare a resurselor solare regenerabile pentru obținerea energiei electrice, căldură și frig. Acest subiect este de interes sporit pentru țara noastră, în condițiile actuale, când majoritatea cetățenilor și a întreprinderilor nu își pot permite utilizarea energiei solare din cauza costului ridicat al sistemelor de generare a energiei electrice, apei calde și frigului, care includ mai multe dispozitive și nu asigură independența energetică. Aceste sisteme pot fi aplicate de case familiale, blocuri de apartamente, clădiri publice, întreprinderi industriale, sere uscătorii de legume și fructe, crescătorii de păsări, animale și pește.

Marin GHENCIU, vicepreședintele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), a vorbit despre programele de stat, printre care și Programul de retehnologizare și eficiență energetică a IMM-urilor. Programul are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

De asemenea, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a prezentat programele de subvenționare a instalațiilor de energie regenerabilă, și anume a  investițiilor efectuate în construcția sistemelor de producere a energiei regenerabile și  achiziționării de sisteme, mașini, echipamente și utilaje non agricole, inclusiv sisteme de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile.

Alexandru BOLOGA, Coordonatorul Proiectului ”EU4Business-EBRD Credit Line”  a informat participanții despre suportul acordat companiilor moldovenești pentru îmbunătățirea eficienței și competitivității, în acest sector și a încurajat agenții economici să apeleze la linia de Creditare EU4Business-BERD, care este creată pentru IMM-urile ce doresc să-și modernizeze întreprinderile pentru a tranzita spre o economie verde și pentru a-și alinia procesele și produsele la Directivele UE care promovează energia durabilă.

În cadrul sesiunii de dialog, participanții conferinței au primit răspuns la întrebările aferente politicii statului pe termen mediu și lung în vederea creării sistemului energetic independent și a rețelelor energetice care urmează a fi stabilite, precum și la întrebările cu referire la integrarea sistemului energetic al RM în sistemul European; electrificarea sectoarelor de consum; facilități fiscale pentru conducătorii mașinilor electrice; beneficiile oferite de stat persoanelor fizice în cazul utilizării panourilor solare; etc. De asemenea, participanții au obținut detalii cu referire la beneficiile programelor prezentate pentru întreprinderi și cetățeni, posibilitățile de aplicare, condițiile tehnice specifice, posibilitățile de cofinanțare oferite de partenerii de dezvoltare.

CCI îndeamnă antreprenorii să transmită întrebările și sugestiile la acest subiect pe adresa electronică svetlana.petrascu@chamber.md, pentru a fi sistematizate și oferite instituțiilor competente.

Conferința poate fi urmărită aici https://bit.ly/3vcbuFI

Acțiunea a fost susținută de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul Proiectului Optim – „Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” realizat de Helvetas Swiss Intercooperation.

 

En

Traducere Automata

Energy efficiency - a topic of major interest for domestic entrepreneurs

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

The Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova (CCI of the Republic of Moldova) organized on December 22, 2022, the Conference "Enhancing the competitiveness of domestic producers through energy efficiency".

The conference was a platform for discussions between economic agents, the public sector, academia, international organizations, on increasing energy efficiency, developing sustainable renewable energy and increasing the competitiveness of domestic producers.

 According to Sergiu HAREA, president of the Cci of Moldova, at the request of the Chamber members, who are facing the challenges related to the economic crisis and the energy resources crisis, with the support of the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) within the Optimal Project – "Opportunities through Technologies and Innovation in Moldova" carried out by Helvetas Swiss Intercooperation , an event was organised to discuss and identify the needs of entrepreneurs in order to develop new support programmes in the field of energy efficiency and the selection of potential beneficiaries.

"The date of our conference comes in context with the professional holiday "Energetician's Day", which is celebrated annually on December 22, according to the Government Decision of the Republic of Moldova 1478/2003.

We have many topics that we want to discuss with the state authorities, so that together we can identify solutions to support the business environment in the conditions of crisis.

With the rise in prices for natural gas, prices for natural gas have begun to rise internationally in all areas, including electricity. This has a major impact on producers, entrepreneurs, whose interests are represented by the CCI of the Republic of Moldova. Daily we receive messages and requests to provide informational support and to facilitate the dialogue with the public authorities in order to identify support solutions for economic agents.

In order to contribute to the development of capacities in the field of energy efficiency, the JCC of the Republic of Moldova has launched a new edition of the practical training project "EUREM – European Energy Manager", which will take place between February and June 2023. The EUREM course is intended for specialists from enterprises, with work experience in the field of energy, construction or architecture and is part of the successful network for European Energy Managers, which is regularly held in 30 countries. In the Republic of Moldova, EUREM is organized by the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova since 2011.

On 6 February 2023, we will launch a new EUREM KIC training course. Following this course, the trained managers will train the necessary skills, and will take over the German practice in the field of energy. We are waiting for interested persons to register at the KIC Entrepreneurship Training Centre", mentioned the CCI President.

 According to Constantin BOROSAN, State Secretary, Ministry of Infrastructure and Regional Development (MIDR),The Republic of Moldova is an energy vulnerable country, and now we have the opportunity to increase, to improve the energy intensity. "We very much appreciate your efforts. to promote everything that means energy efficiency. About the efforts of the authorities I would like to mention that several actions have been carried out, the project "Energy efficiency in the Republic of Moldova" has already been launched. On Friday, December 23, a debate on the concept of the electrical strategy will be organized at the MIDR headquarters, so we invite interested persons to watch this event," the secretary of state said.

The ministry's representatives presented the draft concept of Moldova's energy strategy until 2050 – a policy document that conveys the government's vision and establishes priorities in the energy sector, taking into account the current global and regional challenges.

The document is based on a number of strategic objectives including: increasing energy security; developing competitive energy markets and regional integration; promoting energy efficiency; developing sustainable renewable energy; protecting consumers. 

During the conference, the over 70 participating economic agents were informed about the support programs from the state and the development partners.

Thus, Mihai TIRSU, director of the Institute of Power Engineering, spoke at the event about increasing the energy security of the Republic of Moldova by implementing innovative systems for trigeneration and use of renewable solar resources to obtain electricity, heat and cold. This topic is of increased interest for our country, in the current conditions, when the majority of citizens and enterprises cannot afford the use of solar energy due to the high cost of generating electricity, hot water and cold systems, which include several devices and do not ensure energy independence. These systems can be applied by family homes, apartment blocks, public buildings, industrial enterprises, greenhouses vegetable and fruit dryers, poultry farmers, animals and fish.

Marin GHENCIU, vice-president of the Organization for the Development of Entrepreneurship (ODA), spoke about state programs, including the Program for refurbishment and energy efficiency of SMEs. The program aims to increase the performance of small and medium-sized enterprises, replace inefficient technical equipment / machinery with modern technological solutions and optimize production costs by implementing energy efficiency measures.

The Agency for Intervention and Payments in Agriculture (AIPA) also presented the subsidy programmes for renewable energy installations, namely  the investments made in the construction of renewable energy production systems and  the purchase of non-agricultural systems, machinery, equipment and machinery, including systems for the production and supply of energy using renewable resources.

Alexandru BOLOGA, Coordinator of the EU4Business-EBRD Credit Line  Project, informed the participants about the support provided to Moldovan companies to improve efficiency and competitiveness in this sector and encouraged the economic agents to use the EU4Business-EBRD Credit Line, which is created for SMEs that want to modernize their enterprises in order to transition to a green economy and to align their processes and products with the EU Directives that promotes sustainable energy.

During the dialogue session, the conference participants received answers to the questions related to the state policy on medium and long term in order to create the independent energy system and the energy networks to be established, as well as to the questions regarding the integration of the energy system of the Republic of Moldova into the European system; electrification of consumer sectors; tax incentives for drivers of electric cars; the benefits offered by the state to individuals when using solar panels; etc. Participants also obtained details on the benefits of the programmes presented for businesses and citizens, the application possibilities, the specific technical conditions, the co-financing possibilities offered by the development partners.

KIC urges entrepreneurs to submit questions and suggestions on this topic to e-mail svetlana.petrascu@chamber.md, to be systematised and offered to the competent institutions.

The conference can be watched here https://bit.ly/3vcbuFI

The action was supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) within the Optimal Project – "Opportunities through Technologies and Innovation in Moldova" carried out by Helvetas Swiss Intercooperation.

 

It

Traducere Automata

Efficienza energetica - un argomento di grande interesse per gli imprenditori nazionali

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

La Camera di Commercio e Industria della Repubblica di Moldova (CCI della Repubblica di Moldova) ha organizzato il 22 dicembre 2022, la Conferenza "Migliorare la competitività dei produttori nazionali attraverso l'efficienza energetica".

La conferenza è stata una piattaforma per discussioni tra agenti economici, settore pubblico, mondo accademico, organizzazioni internazionali, sull'aumento dell'efficienza energetica, lo sviluppo di energie rinnovabili sostenibili e l'aumento della competitività dei produttori nazionali.

 Secondo Sergiu HAREA, presidente del Cci della Moldavia, su richiesta dei membri della Camera, che affrontano le sfide legate alla crisi economica e alla crisi delle risorse energetiche, con il sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) nell'ambito del progetto Optimal – "Opportunità attraverso le tecnologie e l'innovazione in Moldova" realizzato da Helvetas Swiss Intercooperation , è stato organizzato un evento per discutere e individuare le esigenze degli imprenditori al fine di sviluppare nuovi programmi di sostegno nel campo dell'efficienza energetica e della selezione dei potenziali beneficiari.

"La data della nostra conferenza arriva nel contesto della festa professionale "Giornata dell'Energia", che si celebra ogni anno il 22 dicembre, secondo la decisione del governo della Repubblica di Moldova 1478/2003.

Abbiamo molti argomenti che vogliamo discutere con le autorità statali, in modo che insieme possiamo identificare soluzioni per sostenere il contesto imprenditoriale nelle condizioni di crisi.

Con l'aumento dei prezzi del gas naturale, i prezzi del gas naturale hanno iniziato a salire a livello internazionale in tutti i settori, compresa l'elettricità. Ciò ha un forte impatto sui produttori, gli imprenditori, i cui interessi sono rappresentati dall'ICC della Repubblica di Moldova. Riceviamo quotidianamente messaggi e richieste per fornire supporto informativo e per facilitare il dialogo con le autorità pubbliche al fine di individuare soluzioni di supporto per gli operatori economici.

Al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità nel campo dell'efficienza energetica, il CCM della Repubblica di Moldova ha lanciato una nuova edizione del progetto di formazione pratica "EUREM – European Energy Manager", che si svolgerà tra febbraio e giugno 2023. Il corso EUREM è destinato a specialisti di imprese, con esperienza lavorativa nel campo dell'energia, dell'edilizia o dell'architettura e fa parte della rete di successo per gli Energy Manager europei, che si tiene regolarmente in 30 paesi. Nella Repubblica di Moldova, EUREM è organizzato dalla Camera di Commercio e Industria della Repubblica di Moldova dal 2011.

Il 6 febbraio 2023 lanceremo un nuovo corso di formazione EUREM CCI. Dopo questo corso, i manager addestrati formeranno le competenze necessarie e assumeranno la pratica tedesca nel campo dell'energia. Stiamo aspettando che le persone interessate si registrino presso il Centro di formazione all'imprenditorialità delle CCI", ha affermato il presidente della CCI.

 Secondo Constantin BOROSAN, Sottosegretario di Stato, Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Regionale (MIDR), la Repubblica di Moldova è un paese vulnerabile dal punto di vista energetico, e ora abbiamo l'opportunità di aumentare, per migliorare l'intensità energetica. "Apprezziamo molto i vostri sforzi. promuovere tutto ciò che significa efficienza energetica. Per quanto riguarda gli sforzi delle autorità, vorrei ricordare che sono state realizzate diverse azioni, il progetto "Efficienza energetica nella Repubblica di Moldova" è già stato avviato. Venerdì 23 dicembre, un dibattito sul concetto di strategia elettrica sarà organizzato presso la sede del MIDR, quindi invitiamo le persone interessate a guardare questo evento ", ha detto il segretario di stato.

I rappresentanti del ministero hanno presentato la bozza di concetto della strategia energetica della Moldova fino al 2050, un documento politico che trasmette la visione del governo e stabilisce le priorità nel settore energetico, tenendo conto delle attuali sfide globali e regionali.

Il documento si basa su una serie di obiettivi strategici, tra cui: aumentare la sicurezza energetica; sviluppare mercati energetici competitivi e integrazione regionale; promuovere l'efficienza energetica; sviluppare energie rinnovabili sostenibili; proteggere i consumatori. 

Durante la conferenza, gli oltre 70 agenti economici partecipanti sono stati informati sui programmi di sostegno da parte dello stato e dei partner di sviluppo.

Così, Mihai TIRSU, direttore dell'Istituto di ingegneria energetica, ha parlato all'evento di aumentare la sicurezza energetica della Repubblica di Moldova implementando sistemi innovativi per la trigenerazione e l'uso di risorse solari rinnovabili per ottenere elettricità, calore e freddo. Questo argomento è di crescente interesse per il nostro paese, nelle condizioni attuali, quando la maggior parte dei cittadini e delle imprese non può permettersi l'uso dell'energia solare a causa dell'alto costo di generazione di elettricità, acqua calda e sistemi freddi, che includono diversi dispositivi e non garantiscono l'indipendenza energetica. Questi sistemi possono essere applicati da case familiari, condomini, edifici pubblici, imprese industriali, serre essiccatori di frutta e verdura, allevatori di pollame, animali e pesci.

Marin GHENCIU, vicepresidente dell'Organizzazione per lo sviluppo dell'imprenditorialità (ODA), ha parlato dei programmi statali, tra cui il programma per la ristrutturazione e l'efficienza energetica delle PMI. Il programma mira ad aumentare le prestazioni delle piccole e medie imprese, sostituire attrezzature / macchinari tecnici inefficienti con moderne soluzioni tecnologiche e ottimizzare i costi di produzione implementando misure di efficienza energetica.

L'Agenzia per l'intervento e i pagamenti in agricoltura (AIPA) ha inoltre presentato i programmi di sovvenzione per gli impianti di energia rinnovabile, vale a dire  gli investimenti effettuati nella costruzione di sistemi di produzione di energia rinnovabile e l'acquisto di sistemi, macchinari, attrezzature e macchinari non agricoli, compresi i sistemi per la produzione e  la fornitura di energia utilizzando risorse rinnovabili.

Alexandru BOLOGA, coordinatore del progetto della linea di credito EU4Business-BERS, ha informato i partecipanti sul sostegno fornito alle imprese moldave per migliorare l'efficienza e la competitività in questo settore e ha incoraggiato gli operatori economici a utilizzare la linea di credito EU4Business-BERS, creata per le PMI che desiderano modernizzare le loro imprese al fine di passare a un'economia verde e allineare i loro processi e prodotti alle direttive UE  che promuove l'energia sostenibile.

Durante la sessione di dialogo, i partecipanti alla conferenza hanno ricevuto risposte alle domande relative alla politica statale a medio e lungo termine al fine di creare il sistema energetico indipendente e le reti energetiche da stabilire, nonché alle domande riguardanti l'integrazione del sistema energetico della Repubblica di Moldova nel sistema europeo; elettrificazione dei settori di consumo; incentivi fiscali per i conducenti di auto elettriche; i benefici offerti dallo stato agli individui quando si utilizzano i pannelli solari; and so on. I partecipanti hanno inoltre ottenuto dettagli sui vantaggi dei programmi presentati per le imprese e i cittadini, le possibilità di applicazione, le condizioni tecniche specifiche, le possibilità di cofinanziamento offerte dai partner di sviluppo.

La CCI esorta gli imprenditori a inviare domande e suggerimenti su questo argomento via e-mail svetlana.petrascu@chamber.md, da sistematizzare e offrire alle istituzioni competenti.

La conferenza può essere vista qui https://bit.ly/3vcbuFI

L'azione è stata sostenuta dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) nell'ambito del progetto Optimal «Opportunità attraverso le tecnologie e l'innovazione in Moldova» realizzato da Helvetas Swiss Intercooperation.

 

Ua

Traducere Automata

Енергоефективність - тема, яка представляє великий інтерес для вітчизняних підприємців

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

Торгово-промислова палата Республіки Молдова (ТПП Республіки Молдова) організувала 22 грудня 2022 року Конференцію «Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників за рахунок енергоефективності».

Конференція стала майданчиком для дискусій між економічними агентами, державним сектором, науковими колами, міжнародними організаціями щодо підвищення енергоефективності, розвитку сталої відновлюваної енергетики та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників.

 За словами Сергія ГАРЕА, президента ТПП Молдови, на прохання членів Палати, які стикаються з викликами, пов'язаними з економічною кризою та кризою енергетичних ресурсів, за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) в рамках Оптимального проекту – «Можливості через технології та інновації в Молдові», що виконується Гельветас Швейцарське співробітництво , було організовано захід для обговорення та визначення потреб підприємців з метою розробки нових програм підтримки у сфері енергоефективності та відбору потенційних бенефіціарів.

"Дата проведення нашої конференції настає в контексті професійного свята "День енергетика", яке відзначається щорічно 22 грудня, згідно з Рішенням Уряду Республіки Молдова 1478/2003.

У нас є багато тем, які ми хочемо обговорити з органами державної влади, щоб разом ми могли визначити рішення для підтримки бізнес-середовища в умовах кризи.

Зі зростанням цін на природний газ ціни на природний газ почали зростати на міжнародному рівні у всіх сферах, включаючи електроенергію. Це має великий вплив на виробників, підприємців, інтереси яких представляє ТПП Республіки Молдова. Щодня ми отримуємо повідомлення та запити щодо надання інформаційної підтримки та полегшення діалогу з органами державної влади з метою визначення рішень підтримки економічних агентів.

З метою сприяння розвитку потужностей у сфері енергоефективності СЦКК Республіки Молдова започаткував нове видання проєкту практичного навчання «EUREM – European Energy Manager», який відбудеться з лютого по червень 2023 року. Курс EUREM призначений для фахівців підприємств, які мають досвід роботи в сфері енергетики, будівництва або архітектури і є частиною успішної мережі для європейських енергоменеджерів, яка регулярно проводиться в 30 країнах світу. У Республіці Молдова EUREM організовується Торгово-промисловою палатою Республіки Молдова з 2011 року.

6 лютого 2023 року ми запустимо новий навчальний курс EUREM KIC. Після цього курсу підготовлені менеджери відпрацюють необхідні навички, а також візьмуть на себе німецьку практику в сфері енергетики. Чекаємо на реєстрацію зацікавлених осіб у Навчальному центрі підприємництва KIC», – зазначив президент ТПП.

 За словами Костянтина БОРОСАНА, державного секретаря Міністерства інфраструктури та регіонального розвитку (MIDR), Республіка Молдова є енергетично вразливою країною, і зараз ми маємо можливість збільшувати, покращувати енергоємність. «Ми дуже цінуємо ваші зусилля. просувати все, що означає енергоефективність. Про зусилля влади хотілося б згадати, що було проведено кілька акцій, вже запущений проект «Енергоефективність в Республіці Молдова». У п'ятницю, 23 грудня, в штаб-квартирі MIDR будуть організовані дебати щодо концепції електричної стратегії, тому ми запрошуємо зацікавлених осіб подивитися цей захід", - сказав держсекретар.

Представники міністерства представили проект концепції енергетичної стратегії Молдови до 2050 року – програмний документ, який передає бачення уряду та встановлює пріоритети в енергетичній сфері з урахуванням поточних глобальних та регіональних викликів.

Документ ґрунтується на низці стратегічних цілей, серед яких: підвищення енергетичної безпеки;розвиток конкурентних енергетичних ринків та регіональна інтеграція;сприяння енергоефективності;розвиток сталої відновлюваної енергетики;захист споживачів. 

Під час конференції понад 70 економічних агентів-учасників були поінформовані про програми підтримки з боку держави та партнерів з розвитку.

Так, директор Інституту енергетики Міхай ТІРСУ розповів на заході про підвищення енергетичної безпеки Республіки Молдова шляхом впровадження інноваційних систем тригенерації та використання відновлюваних сонячних ресурсів для отримання електроенергії, тепла та холоду. Дана тема представляє підвищений інтерес для нашої країни, в сучасних умовах, коли більшість громадян і підприємств не можуть дозволити собі використання сонячної енергії через високу вартість генерації електроенергії, гарячого водопостачання та систем холоду, які включають в себе кілька пристроїв і не забезпечують енергонезалежність. Ці системи можуть застосовуватися сімейними будинками, багатоквартирними будинками, громадськими будівлями, промисловими підприємствами, теплицями овочевих і фруктових сушарок, птахівниками, тваринами і рибою.

Марін ГЕНЧЮ, віце-президент Організації з розвитку підприємництва (ODA), розповіла про державні програми, в тому числі про Програму реконструкції та енергоефективності МСП. Програма спрямована на підвищення продуктивності малих та середніх підприємств, заміну неефективного технічного обладнання/техніки сучасними технологічними рішеннями та оптимізацію виробничих витрат шляхом впровадження енергоефективних заходів.

Агентство з інтервенцій та платежів у сільському господарстві (AIPA) також представило програми субсидій для установок відновлюваної енергетики, а саме  інвестиції, зроблені в будівництво систем виробництва відновлюваної енергії та придбання несільськогосподарських систем, машин, обладнання та машин, включаючи системи виробництва та  постачання енергії з використанням відновлюваних ресурсів.

Александру БОЛОГА, координатор проекту кредитної лінії  EU4Business-ЄБРР, поінформував учасників про підтримку, надану молдовським компаніям для підвищення ефективності та конкурентоспроможності в цьому секторі, та закликав економічних агентів використовувати кредитну лінію EU4Business-ЄБРР, яка створена для МСП, які хочуть модернізувати свої підприємства з метою переходу до зеленої економіки та узгодження своїх процесів та продуктів з Директивами ЄС що сприяє сталій енергетиці.

Під час діалогової сесії учасники конференції отримали відповіді на питання, пов'язані з державною політикою на середньострокову та довгострокову перспективу з метою створення незалежної енергетичної системи та енергомереж, що створюються, а також на питання інтеграції енергетичної системи Республіки Молдова до європейської системи; електрифікація споживчих галузей; податкові пільги для водіїв електрокарів; пільги, які держава пропонує фізичним особам при використанні сонячних батарей; Тощо. Учасники також отримали детальну інформацію про переваги представлених програм для бізнесу та громадян, можливості подання заявок, конкретні технічні умови, можливості співфінансування, які пропонують партнери з розвитку.

KIC закликає підприємців надсилати питання та пропозиції на цю тему на електронну пошту svetlana.petrascu@chamber.md, систематизувати і запропонувати компетентним установам.

Конференцію можна подивитися тут https://bit.ly/3vcbuFI

Акція була підтримана Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC) в рамках оптимального проекту – «Можливості через технології та інновації в Молдові», що виконується компанією Helvetas Swiss Intercooperation.

 

Bg

Traducere Automata

Енергийната ефективност - тема от голям интерес за местните предприемачи

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

Търговско-промишлената палата на Република Молдова (ТПП на Република Молдова) организира на 22 декември 2022 г. конференцията "Повишаване на конкурентоспособността на местните производители чрез енергийна ефективност".

Конференцията беше платформа за дискусии между икономическите агенти, публичния сектор, академичните среди, международните организации, за повишаване на енергийната ефективност, развитие на устойчива възобновяема енергия и повишаване на конкурентоспособността на местните производители.

 Според Серджиу ХАРЕА, председател на ТПП на Молдова, по искане на членовете на Камарата, които са изправени пред предизвикателствата, свързани с икономическата криза и кризата с енергийните ресурси, с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) в рамките на Оптималния проект – "Възможности чрез технологии и иновации в Молдова", осъществяван от Helvetas Swiss Intercooperation , беше организирано събитие за обсъждане и идентифициране на нуждите на предприемачите с цел разработване на нови програми за подкрепа в областта на енергийната ефективност и подбора на потенциални бенефициенти.

"Датата на нашата конференция идва в контекста на професионалния празник "Ден на енергетиката", който се отбелязва ежегодно на 22 декември, съгласно правителственото решение на Република Молдова 1478/2003.

Имаме много теми, които искаме да обсъдим с държавните органи, за да можем заедно да набележим решения за подкрепа на бизнес средата в условията на криза.

С покачването на цените на природния газ цените на природния газ започнаха да се покачват в международен план във всички области, включително и на електроенергията. Това оказва голямо влияние върху производителите, предприемачите, чиито интереси са представени от КТИ на Република Молдова. Ежедневно получаваме съобщения и искания за предоставяне на информационна подкрепа и за улесняване на диалога с публичните органи с цел идентифициране на решения за подкрепа на икономическите агенти.

За да допринесе за развитието на капацитета в областта на енергийната ефективност, СКК на Република Молдова стартира ново издание на проекта за практическо обучение "EUREM – European Energy Manager", който ще се проведе между февруари и юни 2023 г. Курсът EUREM е предназначен за специалисти от предприятия с трудов стаж в областта на енергетиката, строителството или архитектурата и е част от успешната мрежа за европейски енергийни мениджъри, която редовно се провежда в 30 страни. В Република Молдова EUREM се организира от Търговско-промишлената палата на Република Молдова от 2011 г. насам.

На 6 февруари 2023 г. ще стартираме нов курс за обучение по EUREM KIC. След този курс обучените мениджъри ще тренират необходимите умения и ще поемат германската практика в областта на енергетиката. Очакваме заинтересованите лица да се регистрират в Центъра за обучение по предприемачество на ОЗИ", посочи председателят на CCI.

 Според Константин Боросан, държавен секретар, Министерство на инфраструктурата и регионалното развитие (MIDR), Република Молдова е енергийно уязвима страна и сега имаме възможност да увеличим, да подобрим енергийната интензивност. "Много оценяваме усилията ви. да насърчава всичко, което означава енергийна ефективност. За усилията на органите бих искал да спомена, че бяха извършени няколко действия, проектът "Енергийна ефективност в Република Молдова" вече стартира. В петък, 23 декември, в централата на MIDR ще бъде организиран дебат за концепцията на електрическата стратегия, така че каним заинтересованите лица да наблюдават това събитие", каза държавният секретар.

Представителите на министерството представиха проекта на концепция за енергийната стратегия на Молдова до 2050 г. – политически документ, който предава визията на правителството и определя приоритетите в енергийния сектор, отчитайки настоящите глобални и регионални предизвикателства.

Документът се основава на редица стратегически цели, включително: повишаване на енергийната сигурност; развитие на конкурентни енергийни пазари и регионална интеграция; насърчаване на енергийната ефективност; разработване на устойчива възобновяема енергия; защита на потребителите. 

По време на конференцията над 70-те участващи икономически агенти бяха информирани за програмите за подкрепа от държавата и партньорите за развитие.

 Така Михай ТИРСУ, директор на Института по енергетика, говори на събитието за повишаване на енергийната сигурност на Република Молдова чрез внедряване на иновативни системи за тригенерация и използване на възобновяеми слънчеви ресурси за получаване на електричество, топлина и студ. Тази тема представлява засилен интерес за страната ни, в настоящите условия, когато по-голямата част от гражданите и предприятията не могат да си позволят използването на слънчева енергия поради високите разходи за производство на електроенергия, топла вода и студени системи, които включват няколко устройства и не гарантират енергийна независимост. Тези системи могат да се прилагат от семейни домове, жилищни блокове, обществени сгради, промишлени предприятия, оранжерии за зеленчуци и плодове, птицевъди, животни и риба.

Марин Генчу, вицепрезидент на Организацията за развитие на предприемачеството (ОПР), говори за държавни програми, включително Програмата за обновяване и енергийна ефективност на МСП. Програмата има за цел да повиши производителността на малките и средни предприятия, да замени неефективното техническо оборудване/машини със съвременни технологични решения и да оптимизира производствените разходи чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Агенцията за интервенция и плащания в селското стопанство (AIPA) представи и програмите за субсидиране на инсталации за възобновяема енергия, а именно  инвестициите, направени в изграждането на системи за производство на енергия от възобновяеми източници и закупуването на неселскостопански системи, машини, оборудване и машини, включително системи за производство и  доставка на енергия с използване на възобновяеми източници.

Александру БОЛОГА, координатор на проекта за кредитна линия EU4Business-EBRD, информира участниците за подкрепата, предоставена на молдовските компании за подобряване на ефективността и конкурентоспособността в този сектор и насърчи икономическите агенти да използват кредитната линия  EU4Business-EBRD, която е създадена за МСП, които искат да модернизират своите предприятия, за да преминат към зелена икономика и да приведат своите процеси и продукти в съответствие с директивите на ЕС Това насърчава устойчивата енергия.

По време на диалоговата сесия участниците в конференцията получиха отговори на въпросите, свързани с държавната политика в средносрочен и дългосрочен план с цел създаване на независима енергийна система и енергийните мрежи, които ще бъдат създадени, както и на въпросите относно интегрирането на енергийната система на Република Молдова в европейската система; електрификация на потребителските сектори; данъчни стимули за водачите на електрически автомобили; ползите, предлагани от държавата на физическите лица при използване на слънчеви панели; и така нататък. Участниците получиха и подробности за ползите от представените програми за бизнеса и гражданите, възможностите за кандидатстване, специфичните технически условия, възможностите за съфинансиране, предлагани от партньорите за развитие.

ОЗИ призовава предприемачите да изпратят въпроси и предложения по тази тема по електронна поща svetlana.petrascu@chamber.md, да бъдат систематизирани и предлагани на компетентните институции.

Конференцията може да гледате тук https://bit.ly/3vcbuFI

Акцията бе подкрепена от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) в рамките на Optimal Project – "Възможности чрез технологии и иновации в Молдова", осъществен от Helvetas Swiss Intercooperation.

 

Ru

Traducere Automata

Энергоэффективность – тема, представляющая большой интерес для отечественных предпринимателей

Eficiența energetică- subiect de interes major pentru antreprenorii autohtoni

Торгово-промышленная палата Республики Молдова (ТПП Республики Молдова) организовала 22 декабря 2022 года конференцию «Повышение конкурентоспособности отечественных производителей посредством энергоэффективности».

Конференция стала площадкой для дискуссий между экономическими агентами, государственным сектором, научными кругами, международными организациями по вопросам повышения энергоэффективности, развития устойчивой возобновляемой энергетики и повышения конкурентоспособности отечественных производителей.

 По словам президента Cci Молдовы Серджиу ХАРЕА, по просьбе членов Палаты, которые сталкиваются с вызовами, связанными с экономическим кризисом и кризисом энергоресурсов, при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) в рамках оптимального проекта « Возможности через технологии и инновации в Молдове», осуществляемого Helvetas Swiss Intercooperation , было организовано мероприятие для обсуждения и выявления потребностей предпринимателей в целях разработки новых программ поддержки в области энергоэффективности и отбора потенциальных бенефициаров.

«Дата нашей конференции совпадает с профессиональным праздником «День энергетика», который отмечается ежегодно 22 декабря, согласно Постановлению Правительства Республики Молдова 1478/2003.

У нас есть много тем, которые мы хотим обсудить с государственными органами, чтобы вместе мы могли определить решения для поддержки бизнес-среды в условиях кризиса.

С ростом цен на природный газ цены на природный газ начали расти на международном уровне во всех областях, включая электроэнергию. Это оказывает большое влияние на производителей, предпринимателей, интересы которых представляет ТПП Республики Молдова. Ежедневно мы получаем сообщения и просьбы об оказании информационной поддержки и содействии диалогу с органами государственной власти с целью определения решений поддержки экономических агентов.

Чтобы внести свой вклад в развитие мощностей в области энергоэффективности, СКК Республики Молдова запустил новую редакцию практического учебного проекта «EUREM – European Energy Manager», который состоится в период с февраля по июнь 2023 года. Курс EUREM предназначен для специалистов предприятий, имеющих опыт работы в области энергетики, строительства или архитектуры и является частью успешной сети для европейских энергетических менеджеров, которая регулярно проводится в 30 странах мира. В Республике Молдова EUREM организуется Торгово-промышленной палатой Республики Молдова с 2011 года.

6 февраля 2023 года мы запустим новый учебный курс EUREM KIC. После этого курса обученные менеджеры будут тренировать необходимые навыки, и возьмут на себя немецкую практику в области энергетики. Мы ждем, когда заинтересованные лица зарегистрируются в Центре обучения предпринимательству КИЦ», - отметил Президент ТПП.

 По словам Константина БОРОСАНА, государственного секретаря Министерства инфраструктуры и регионального развития (MIDR), Республика Молдова является энергетически уязвимой страной, и теперь у нас есть возможность увеличить, повысить энергоемкость. «Мы очень ценим ваши усилия. продвигать все, что означает энергоэффективность. Об усилиях властей хотелось бы отметить, что было проведено несколько мероприятий, уже запущен проект «Энергоэффективность в Республике Молдова». В пятницу, 23 декабря, в штаб-квартире MIDR будут организованы дебаты по концепции электрической стратегии, поэтому мы приглашаем заинтересованных лиц посмотреть это мероприятие", - сказал госсекретарь.

Представители министерства представили проект концепции энергетической стратегии Молдовы до 2050 года – программный документ, который передает видение правительства и устанавливает приоритеты в энергетическом секторе с учетом текущих глобальных и региональных вызовов.

Документ основан на ряде стратегических целей, среди которых: повышение энергетической безопасности; развитие конкурентных энергетических рынков и региональной интеграции; содействие энергоэффективности; развитие устойчивой возобновляемой энергетики; защита потребителей. 

В ходе конференции более 70 экономических агентов были проинформированы о программах поддержки со стороны государства и партнеров по развитию.

Так, директор Института энергетики Михай ТИРСУ выступил на мероприятии с докладом о повышении энергетической безопасности Республики Молдова путем внедрения инновационных систем тригенерации и использования возобновляемых солнечных ресурсов для получения электроэнергии, тепла и холода. Эта тема представляет повышенный интерес для нашей страны, в современных условиях, когда большинство граждан и предприятий не могут позволить себе использование солнечной энергии из-за высокой стоимости выработки электроэнергии, горячей воды и холодных систем, которые включают в себя несколько устройств и не обеспечивают энергетическую независимость. Эти системы могут применяться в семейных домах, многоквартирных домах, общественных зданиях, промышленных предприятиях, теплицах, овощных и фруктовых сушилках, птицеводах, животных и рыбах.

Вице-президент Организации по развитию предпринимательства (ОПР) Марин ГЕНЧУ рассказал о государственных программах, в том числе о Программе реконструкции и энергоэффективности МСБ. Программа направлена на повышение производительности малых и средних предприятий, замещение неэффективного технического оборудования/техники современными технологическими решениями и оптимизацию производственных затрат путем реализации мероприятий по энергоэффективности.

Агентство по вмешательству и платежам в сельском хозяйстве (АИПА) также представило программы субсидирования установок на основе возобновляемых источников энергии, а именно  инвестиции, сделанные в строительство систем производства возобновляемой энергии и  закупку несельскохозяйственных систем, машин, оборудования и машин, включая системы производства и поставки энергии с использованием возобновляемых ресурсов.

Александр БОЛОГА, координатор проекта кредитной линии EU4Business-ЕБРР, проинформировал участников о поддержке, оказываемой молдавским компаниям для повышения эффективности и конкурентоспособности в этом секторе, и призвал экономических агентов использовать кредитную линию EU4Business-ЕБРР, которая создана для МСП, которые хотят модернизировать свои предприятия с целью перехода к зеленой экономике и приведения своих процессов и продуктов в соответствие с директивами ЕС  что способствует устойчивому развитию энергетики.

В ходе диалоговой сессии участники конференции получили ответы на вопросы, связанные с государственной политикой в среднесрочной и долгосрочной перспективе в целях создания независимой энергетической системы и энергетических сетей, которые будут созданы, а также на вопросы, касающиеся интеграции энергетической системы Республики Молдова в европейскую систему; электрификация потребительских секторов; налоговые льготы для водителей электромобилей; льготы, предлагаемые государством физическим лицам при использовании солнечных батарей; и так далее. Участники также получили подробную информацию о преимуществах программ, представленных для предприятий и граждан, возможностях применения, конкретных технических условиях, возможностях совместного финансирования, предлагаемых партнерами по развитию.

KIC призывает предпринимателей присылать вопросы и предложения по этой теме на электронную почту svetlana.petrascu@chamber.md, которые должны быть систематизированы и предложены компетентным учреждениям.

Конференцию можно посмотреть здесь https://bit.ly/3vcbuFI

Акция была поддержана Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) в рамках проекта «Оптимальные возможности через технологии и инновации в Молдове», осуществляемого Helvetas Swiss Intercooperation.