Fundația Regina Pacis anunță concurs de achiziționare a serviciilor de renovare a Centrului de Găzduire Temporară a Refugiaților din c. Vărvăreuca, r-ul FloreștiFundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de renovare a Centrului de Găzduire Temporară a Refugiaților din c. Vărvăreuca, r-ul Florești, în cadrul proiectului “NIN Ukrainian Refugee Support and Winterisation Programme in the Republic of Moldova”, cu numărul 2209131.

Cerințe față de oferta comercială:

Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

Oferta, care va fi formulată și prezentată în MDL, utilizând următoarele formulare care vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului:

Actele anexate la ofertă:

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și a extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila participantului și semnătura conducătorului.
 • Declarația participantului privind lipsa datoriilor față de bugetul de Stat în momentul depunerii documentației de participare la concurs;
 • Calendarul de realizarea a lucrărilor, cu menționarea termenilor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila participantului și semnătura conducătorului;
 • Informație despre experiența participantului în proiecte similare și lista principalelor contracte finalizate din aceeași categorie, confirmată prin ștampila participantului și semnătura conducătorului;
 • Lista angajaților care vor fi implicați în procesul de realizare a lucrărilor, confirmată prin ștampila participantului și semnătura conducătorului. Companiile vor antrena în realizarea proiectului exclusiv proprii angajați fără implicarea subcontractori;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex. ultimul raport financiar, certificate ISO, etc.

La pregătirea dosarului, ofertanții vor examina în detalii cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații, esențiale pentru executarea lucrărilor, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea ofertei.

Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare, vor fi suportate de către ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.

Ofertele precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română.

OFERTA TEHNICĂ

Oferta tehnică va include:

 • Denumirea, numărul și descrierea completă a materialelor, conform caietului de sarcini;
 • Numărul și tipul lucrărilor necesare pentru realizarea proiectului;
 • Termenii de efectuare și finalizare a lucrărilor;
 • Alte documente componente conform necesității: desene, grafice, formulare, protocol de recepționare provizorie și finală etc;
 • Termeni de garanție pentru lucrările efectuate.

OFERTA FINANCIARĂ 

Oferta financiară va include:

 • Oferta de prețuri indicate în MDL;
 • Prețurile vor fi indicate pentru fiecare componentă a instalației și pentru fiecare tip de lucrare;
 • În cazul în care există discrepanță între sumele și cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va fi considerată corectă;
 • În cazul în care există o discrepanță între rata unității și suma totală care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va fi considerată corectă;
 • În cazul în care există erori aritmetice nesemnificative, acestea vor fi corectate de către Fundația Regina Pacis;
 • În cazul în care compania participantă refuză să accepte corecția, oferta va fi respinsă.

CUM ȘI UNDE SE DEPUNE DOSARUL

 • Ofertele se depun în format electronic, indicându-se în subiect mesajului: ”Denumirea ofertantului”_Oferta lucrari renovare LOT1-C.
 • Ofertele recepționate după data și ora limită vor fi respinse și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Oferta înaintată, va include obligatoriu toate specificațiile detaliate a ofertei tehnice și financiare. Ofertele care nu vor respecta aceste cerințe, vor fi respinse.
 • Ofertele pot fi prezentate direct la oficiul Fundației Regina Pacis, din str. Sfatul Țării 17/32, mun. Chișinău, sau expediate pe adresa electronică: chisinau@reginapacis.org, până pe data de 11.09.2023, ora 17.00.

Mai multe detalii găsiți în Instrucțiunea pentru ofertanți.