Fundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție a două sisteme fotovoltaiceFundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție a două sisteme fotovoltaice

Fundația Regina Pacis anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a două centrale fotovoltaice cu o capacitate de 30kw (LOT 1-A) și 20kw (LOT 1-B).

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “NIN Ukrainian Refugee Support and Winterisation Programme in the Republic of Moldova”, cu numărul 2209131, finanțat de Caritas Österreich.

1. Partea contractantă:       Fundația Regina Pacis.

2. Adresa:                              mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul concursului de oferte: Achiziția a două centrale fotovoltaice separate cu o capacitate de 30 kw (LOT 1-A) pentru locația din mun. Chișinău, str. Avram Iancu 17, și 20 kw (LOT 1-B) pentru locația din  c. Vărvăreuca, r-ul Florești).

Prin acest apel invităm toate companiile specializate în comercializarea articolelor menționate să expedieze oferta de preț, în corespundere cu Instrucțiunea pentru ofertanți și parametrii tehnici prezentați în ANEXELE ȘI ACTELE plasate pe LINK.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

TERMENI CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Data lansării: 17.07.2023

Termenul limită de prezentare a dosarului ofertei: 31.07.2023

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

Candidații eligibili trebuie să fie rezidenți ai Republicii Moldova, cu experiență demonstrată în vânzarea bunurilor și serviciilor pentru instalarea sistemelor fotovoltaice.

Cerințe față de oferta comercială:

Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

1. Oferta, formulată și prezentată în MDL, utilizând următoarele formulare care vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului:

1.1. Formularul ofertei (F1.1.);

1.2. Specificații tehnice (F2.1.) depline solicitate conform Caietului de sarcini;

1.3. Specificații preț (F2.2.) în care se vor indica prețurile unitare și totalul cu TVA inclus și fără TVA.

2. Actele anexate la ofertă:

2.1. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și a extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

2.2. Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila participantului și semnătura conducătorului.

2.3. Declarația participantului privind lipsa datoriilor față de bugetul de Stat în momentul depunerii documentației de participare la concurs;

2.4. Calendarul de realizare a lucrărilor, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila participantului și semnătura conducătorului;

2.5. Fișe tehnice și certificate de conformitate pentru bunurile ofertate: panouri fotovoltaice, invertor și contor;

2.6. Declarația privind deținerea laboratoarelor proprii sau a contractelor cu astfel de laboratoare, confirmată prin ștampila participantului și semnătura conducătorului;

2.7. Informație despre experiența participantului în proiecte similare și lista principalelor contracte finalizate din aceeași categorie, confirmată prin ștampila participantului și semnătura conducătorului;

2.8. Lista angajaților care vor fi implicați în procesul de realizare a lucrărilor, confirmată prin ștampila participantului și semnătura conducătorului. Companiile vor antrena în realizarea proiectului exclusiv proprii angajați fără implicarea subcontractorilor;

2.9. Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex. ultimul raport financiar, certificate ISO etc.

3. La pregătirea dosarului, ofertanții vor examina în detalii cererea de ofertă. Lipsa anumitor informații, esențiale pentru executarea lucrărilor, solicitate în cererea de ofertă, pot duce la respingerea ofertei.

4. Toate costurile legate de pregătirea și/sau depunerea dosarului de aplicare, vor fi suportate de către ofertanți, indiferent dacă propunerea lor a fost selectată sau nu.

5. Ofertele precum și toată corespondența cu ofertantul va fi în limba română.

CUM ȘI UNDE SE DEPUNE DOSARUL

  • Ofertele se depun în format electronic, indicându-se în subiect mesajului: ”Denumirea ofertantului”_Oferta centrale fotovoltaice LOT1-A, LOT2-B.
  • Ofertele recepționate după data și ora limită vor fi respinse și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
  • Oferta înaintată va include obligatoriu toate specificațiile detaliate a ofertei tehnice și financiare. Ofertele care nu vor respecta aceste cerințe, vor fi respinse.
  • Ofertele pot fi prezentate direct la oficiul Fundației Regina Pacis, situat pe str. Sfatul Țării 17/32, mun. Chișinău, sau expediate pe adresa electronică: chisinau@reginapacis.org, până pe data de 31.07.2023, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37322235511.