Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționatRo

Articol Original

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

Fundația ‟Regina Pacis” solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat, în cadrul proiectului ‟Holistic Assistance of Ukrainian Refugee in Moldova”, finanțat de Project HOPE

1. Partea contractantă: Fundația Regina Pacis

2. Adresa: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 17, oficiul 32.

Informațiile privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în tabel:

Nr.

Denumire produs

Cantitate

Specificații (minime obligatorii) solicitate

1.

Aparat de aer condiționat

4 unități

Capacitate de răcire

9000 – 12000 BTU

Suprafața 

25-30 m2

Timer oprire/pornire

Da

Filtru aer

Da

Regim de baza

vară/iarnă

Compresor

Da

Invertor

Da

Servicii de instalare incluse

Da

 

Garanția pentru toate produsele

24 luni                              

Prezența certificatului de garanție obligatorie

Oferta în limba română trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică.

1. Prețul: Prețul trebuie sa fie indicat în Lei Moldovenești (MDL) cu TVA inclus. Prețul trebuie să includă costurile necesare livrării și instalării aparatelor de aer condiționat la adresa indicată de solicitant in raza municipiului Chișinău.

2. Evaluarea şi acordarea contractului: Ofertele considerate ca fiind adecvate vor fi evaluate în baza celui mai bun raport calitate-preț (documentelor prezentate și a criteriilor de selecție).

Criterii de selecție:

1. Cel mai bun raport calitate-preț.

2. Experiența si portofoliul organizației.

Documente solicitate:

1.Oferta prezentată în corespundere cu cererea de ofertă, cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei.

2. Prezența în anexă la ofertă a:

(a) Certificatului de înregistrare;

 (b) Denumirea companiei, adresa poștală, persoana de contact, email-ul și telefonul de contact, rechizitele bancare;

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de treizeci (30) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Termen limită: Ofertele se primesc până la 24 ianuarie 2023, ora 18:00

Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email chisinau@reginapacis.org sau depuse la adresa str. Sfatul Țării 17, oficiul 32, mun. Chișinău, Fundația Regina Pacis.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon +373 22 235511

Ofertantul trebuie să examineze cererea de ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin cererea de ofertă poate duce la respingerea ofertei.

Fundația „Regina Pacis” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

 

En

Traducere Automata

Regina Pacis Foundation asks for price offers for the purchase of air conditioners

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

Regina Pacis Foundation requests price offers for the purchase of air conditioners, within the project ‟Holistic Assistance of Ukrainian Refugee in Moldova", funded by Project HOPE

1. Contracting Party: Regina Pacis Foundation

2. Address: mun. Chisinau, str. Sfatul Ţării, 17, office 32.

The information on the technical specifications and the quantities required is given in the table:

No.

Product name

Quantity

Specifications (minimum required) required

1.

Air conditioner

4 units

Cooling capacity

9000 – 12000 BTU

Surface 

25-30 m2

Stop/start timer

Yes

Air filter

Yes

Basic regimen

summer/winter

Compressor

Yes

Inverter

Yes

Installation services included

Yes

 

Warranty for all products

24 months                              

Presence of the mandatory guarantee certificate

The offer in the Romanian language must be accompanied by a copy of the Registration Certificate or legal decision certifying that the company is registered as a legal person.

1. Price: The price must be indicated in Mdl Moldovenești (MDL) with VAT included. The price must include the costs necessary for the delivery and installation of air conditioners at the address indicated by the applicant in chisinau municipality.

2. Evaluation and award of the contract: The tenders considered to be adequate will be evaluated on the basis of the best value for money (the documents submitted and the selection criteria).

Selection criteria:

1. The best value for money.

2. Experience and portfolio of the organization.

Required documents:

1. The offer submitted in accordance with the request for quotation, the signature of the responsible person and the stamp of the company.

2. The presence in the annex to the tender of:

(a) the certificate of registration;

 (b) Company name, postal address, contact person, email and contact telephone, bank supplies;

Bid validity: The offer must be valid for thirty (30) days from the deadline for submission of bids.

Deadline: Bids are received until January 24, 2023, 18:00

The package of documents will be sent to the email addresschisinau@reginapacis.org or submitted to the address str. Sfatul Ţării 17, office 32, mun. Chisinau, Regina Pacis Foundation.

Further information can be obtained at the phone number +373 22 235511

The tenderer must examine the invitation to tender. Failure to communicate all the information or documents required by the invitation to tender may result in the rejection of the tender.

The "Regina Pacis" Foundation reserves the right to accept or reject any offer, to cancel the selection process and to reject all bids at any time before the award of the contract, without assuming responsibility towards the bidders.

 

It

Traducere Automata

La Fondazione Regina Pacis chiede offerte di prezzo per l'acquisto di condizionatori

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

La Fondazione Regina Pacis chiede offerte di prezzo per l'acquisto di condizionatori, nell'ambito del progetto "Assistenza olistica del rifugiato ucraino in Moldavia", finanziato dal Progetto HOPE

1. Parte contraente: Fondazione Regina Pacis

2. Indirizzo: mun. Chisinau, str. Sfatul Ţării, 17, ufficio 32.

Le informazioni sulle specifiche tecniche e sui quantitativi richiesti sono riportate nella tabella:

No.

Nome del prodotto

Quantità

Specifiche (minimo richiesto) richieste

1.

Condizionatore

4 unità

Frigorifera

9000 – 12000 BTU

Superficie 

25-30 m2

Timer di arresto/avvio

Filtro dell'aria

Regime di base

estate/inverno

Compressore

Invertitore

Servizi di installazione inclusi

 

Garanzia per tutti i prodotti

24 mesi                              

Presenza del certificato di garanzia obbligatorio

L'offerta in lingua rumena deve essere accompagnata da una copia del certificato di registrazione o decisione legale che certifichi che la società è registrata come persona giuridica.

1. Prezzo: Il prezzo deve essere indicato in Mdl Moldovenești (MDL) con IVA inclusa. Il prezzo deve includere i costi necessari per la consegna e l'installazione dei condizionatori d'aria all'indirizzo indicato dal richiedente nel comune di Chisinau.

2. Valutazione e aggiudicazione dell'appalto: Le offerte ritenute adeguate saranno valutate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (documenti presentati e criteri di selezione).

Criteri di selezione:

1. Il miglior rapporto qualità-prezzo.

2. Esperienza e portfolio dell'organizzazione.

Documenti richiesti:

1. L'offerta presentata in conformità con la richiesta di offerta, la firma della persona responsabile e il timbro della società.

2. La presenza, nell'allegato dell'offerta:

a) il certificato di registrazione;

 (b) Ragione sociale, indirizzo postale, persona di contatto, e-mail e telefono di contatto, forniture bancarie;

Validità dell'offerta: L'offerta deve essere valida per trenta (30) giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte.

Scadenza: Le offerte pervengono fino al 24 gennaio 2023, ore 18:00

Il pacchetto di documenti verrà inviato all'indirizzo e-mail chisinau@reginapacis.org o inviato all'indirizzo str. Sfatul Ţării 17, ufficio 32, mun. Chisinau, Fondazione Regina Pacis.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al numero di telefono +373 22 235511 

L'offerente deve esaminare il bando di gara. La mancata comunicazione di tutte le informazioni o documenti richiesti dal bando di gara può comportare il rigetto dell'offerta.

La Fondazione "Regina Pacis" si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi offerta, di annullare la procedura di selezione e di respingere tutte le offerte in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione dell'appalto, senza assumersi alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti.

 

Ua

Traducere Automata

Фонд Регіна Пацис просить цінові пропозиції на покупку кондиціонерів

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

Фонд Regina Pacis запитує цінові пропозиції на придбання кондиціонерів, в рамках проекту ‟Цілісна допомога українським біженцям у Молдові», що фінансується проектом HOPE

1. Договірна сторона: Фонд Регіни Пацис

2. Адреса: мун. м. Кишинів, вул. Sfatul Ţării, 17, офіс 32.

Інформація про технічні характеристики і необхідних кількостях наведена в таблиці:

Ні.

Назва продукту

Кількість

Технічні характеристики (мінімально необхідний) обов'язкові

1.

Кондиціонер

4 одиниці

Охолоджуюча здатність

9000 – 12000 BTU

Поверхня 

25-30 м2

Таймер зупинки/запуску

Так

Повітряний фільтр

Так

Базова схема прийому

літо/зима

Компресор

Так

Інвертор

Так

Послуги з монтажу в комплекті

Так

 

Гарантія на всю продукцію

24 місяці                              

Наявність обов'язкового гарантійного сертифіката

Пропозиція румунською мовою повинна супроводжуватися копією реєстраційного посвідчення або юридичного рішення, що засвідчує, що компанія зареєстрована як юридична особа.

1. Ціна: Ціна повинна бути вказана в Mdl Moldovenești (MDL) з урахуванням ПДВ. У вартість повинні бути включені витрати, необхідні для доставки і установки кондиціонерів за адресою, вказаною заявником в муніципалітеті Кишинева.

2. Оцінка та присудження контракту: тендери, які вважаються адекватними, будуть оцінюватися на основі найкращого співвідношення ціни та якості (подані документи та критерії відбору).

Критерії відбору:

1. Найкраще співвідношення ціни і якості.

2. Досвід і портфоліо організації.

Необхідні документи:

1. Оферта подається відповідно до запиту цінової пропозиції, підписом відповідальної особи та печаткою підприємства.

2. Наявність у додатку до конкурсу:

(a) свідоцтво про реєстрацію;

 (b) Назва компанії, поштова адреса, контактна особа, електронна пошта та контактний телефон, банківські товари;

Термін дії тендерної пропозиції: Пропозиція має бути дійсною протягом тридцяти (30) днів з кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

Дедлайн: Прийом заявок до 24 січня 2023 року, 18:00

Пакет документів буде відправлений на електронну адресуchisinau@reginapacis.org або подається за адресою стр. Sfatul Ţării 17, офіс 32, мун. Кишинів, Фонд Регіни Пацис.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону +373 22 235511

Учасник тендеру повинен вивчити запрошення до участі в тендері. Неповідомлення всієї інформації або документів, передбачених запрошенням на тендер, може призвести до відхилення тендеру.

Фонд «Регіна Пацис» залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію, скасувати процес відбору і відхилити всі тендерні пропозиції в будь-який час до присудження договору, не беручи на себе відповідальність перед учасниками торгів.

 

Bg

Traducere Automata

Фондация Regina Pacis иска ценови оферти за закупуване на климатици

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

Фондация "Реджина Пачис" иска ценови оферти за закупуване на климатици в рамките на проект "Холистична помощ на украински бежанец в Молдова", финансиран по проект HOPE

1. Договаряща страна: Фондация "Реджина Пачис"

2. Адрес: мун. Кишинев, ул. Sfatul Ţării, 17, офис 32.

Информацията за техническите спецификации и необходимите количества е дадена в таблицата:

Не.

Име на продукта

Количество

Необходими спецификации (минимум изисквани)

1.

Климатик

4 бр.

Капацитет на охлаждане

9000 – 12000 BTU

Повърхност 

25-30 m2

Таймер за спиране/стартиране

Да

Въздушен филтър

Да

Основен режим

лято/зима

Компресор

Да

Инвертор

Да

Включени инсталационни услуги

Да

 

Гаранция за всички продукти

24 месеца                              

Наличие на удостоверението за задължително обезпечение

Офертата на румънски език трябва да бъде придружена от копие от удостоверението за регистрация или правно решение, удостоверяващо, че дружеството е регистрирано като юридическо лице.

1. Цена: Цената трябва да бъде посочена в Mdl Moldovenești (MDL) с включен ДДС. Цената трябва да включва разходите, необходими за доставка и монтаж на климатици на адреса, посочен от заявителя в община Кишинев.

2. Оценка и възлагане на поръчката: Офертите, които се считат за адекватни, ще бъдат оценявани въз основа на най-доброто съотношение качество/цена (представените документи и критериите за подбор).

Критерии за подбор:

1. Най-добрата стойност за парите.

2. Опит и портфолио на организацията.

Необходими документи:

1. Офертата, подадена в съответствие с искането за оферта, подписа на отговорното лице и печата на дружеството.

2. Наличието в приложението към офертата на:

а) удостоверението за регистрация;

 б) име на фирмата, пощенски адрес, лице за контакт, електронна поща и телефон за връзка, банкови консумативи;

Валидност на офертата: Офертата трябва да бъде валидна за тридесет (30) дни от крайния срок за подаване на офертите.

Краен срок: Офертите се получават до 24 януари 2023 г., 18:00 ч.

Пакетът от документи ще бъде изпратен на имейл адресаchisinau@reginapacis.org или подадено на адрес ул. Sfatul Ţării 17, офис 32, мун. Кишинев, Фондация "Реджина Пачис".

Допълнителна информация можете да получите на телефон +373 22 235511

Оферентът трябва да разгледа поканата за участие в търг. Несъобщаването на цялата информация или документи, изисквани от поканата за участие в търг, може да доведе до отхвърляне на офертата.

Фондация "Реджина Пацис" си запазва правото да приеме или отхвърли всяка оферта, да отмени процеса на подбор и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагането на поръчката, без да поема отговорност към участниците в търга.

 

Ru

Traducere Automata

Фонд Regina Pacis просит ценовые предложения на покупку кондиционеров

Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț pentru procurarea aparatelor de aer condiționat

Фонд Регины Пачис запрашивает ценовые предложения на покупку кондиционеров, в рамках проекта «Целостная помощь украинским беженцам в Молдове», финансируемого проектом HOPE

1. Договаривающаяся сторона: Фонд Реджины Пачис

2. Адрес: мун. Кишинев, ул. Сфатул Цэрий, 17, офис 32.

Информация о технических характеристиках и требуемых количествах приведена в таблице:

Нет.

Наименование продукта

Количество

Требуемые технические характеристики (минимальные требования)

1.

Кондиционер

4 шт.

Холодопроизводительность

9000 – 12000 БТЕ

Поверхность 

25-30 м2

Таймер остановки/запуска

Да

Воздушный фильтр

Да

Базовая схема

лето/зима

Компрессор

Да

Инвертор

Да

Услуги по установке включены

Да

 

Гарантия на всю продукцию

24 месяца                              

Наличие обязательного гарантийного сертификата

Предложение на румынском языке должно сопровождаться копией свидетельства о регистрации или юридическим решением, подтверждающим, что компания зарегистрирована как юридическое лицо.

1. Цена: Цена должна быть указана в Mdl Moldovenești (MDL) с учетом НДС. Цена должна включать расходы, необходимые для доставки и установки кондиционеров по адресу, указанному заявителем в муниципии Кишинэу.

2. Оценка и присуждение контракта: Тендеры, считающиеся адекватными, будут оцениваться на основе наилучшего соотношения цены и качества (представленные документы и критерии отбора).

Критерии отбора:

1. Лучшее соотношение цены и качества.

2. Опыт и портфолио организации.

Необходимые документы:

1. Оферта подается в соответствии с запросом котировок, подписью ответственного лица и печатью компании.

2. Наличие в приложении к тендеру:

а) свидетельство о регистрации;

 b) название компании, почтовый адрес, контактное лицо, электронная почта и контактный телефон, банковские принадлежности;

Срок действия предложения: Предложение должно быть действительным в течение тридцати (30) дней с момента крайнего срока подачи заявок.

Дедлайн: Заявки принимаются до 24 января 2023 года, 18:00

Пакет документов будет отправлен на электронный адресchisinau@reginapacis.org или подается по адресу ул. Сфатул Цэрий 17, офис 32, мун. Кишинев, Фонд Регины Пачис.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +373 22 235511

Участник тендера должен рассмотреть приглашение к участию в торгах. Непредставление всей информации или документов, требуемых приглашением к участию в торгах, может привести к отклонению тендерной заявки.

Фонд «Regina Pacis» оставляет за собой право принять или отклонить любое предложение, отменить процесс отбора и отклонить все заявки в любое время до присуждения контракта, не принимая на себя ответственность перед участниками торгов.