Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modularRo

Articol Original

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

Fundația Regina Pacis implementează proiectul intitulat „Dezvoltarea mecanismelor de protecție în mediul urban și rural din Republica Moldova”, finanțat de Association for Aid and Relief, Japan.

În cadrul acestui proiect este prevăzută crearea unui Centru Comunitar pentru refugiații ucraineni. În cadrul Centrului Comunitar, persoanele refugiate vor beneficia de diverse servicii, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și a mecanismelor de adaptare a refugiaților, oferindu-le acces la servicii care contribuie la integrarea socială, la sistemul de sănătate, ocuparea forței de muncă și sprijin psihosocial.

În acest context, Fundația Regina Pacis anunță concurs de selectare a ofertelor de preț pentru achiziționarea unui container modular, conform specificațiilor tehnice indicate în CAIETUL DE SARCINI, DAȚI CLICK AICI PENTRU A CONSULTA INFORMAȚIA.

 1. Denumirea autorității contractante: Fundația Regina Pacis
 2. IDNO: 1015620000999
 3. Adresa:  Chișinăustr. Sfatul Țării 17, of. 32
 4. Numărul de telefon: 022-235511
 5. Adresa de e-mail a părții contractante: chisinau@reginapacis.org
 6. CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în construcția și/sau comercializarea containerelor modulare, cu o experiență în domeniu de minim 3 ani.

 1. CONȚINUTUL OFERTEI:
 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia Licenței de activitate;
 • Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;
 • Copia Extrasului din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, care contine informatia despre fondatori si copiile licenţelor şi certificatelor aferente activităţii agentului economic, ştampilate şi semnate de persoana autorizată;
 • Descrierea ofertei tehnice inclusiv designul produsului ofertat. Oferta tehnică se va întocmi conform caietului de sarcini anexat și va inlcude termenii de execuție a lucrărilor;
 • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu TVA inclus. Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a lucrărilor: măsurare, confecționare, transportare, montare și conectarea la rețeaua electrică. Prețurile în MDL, cu TVA, sunt ferme și nu pot fi modificate pe toată durata contractului. Ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă pe toată durata contractului.
 1. CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR: Criteriul de atribuire va constitui cel mai avantajos preț care corespunde specificațiilor solicitate.
 2. INSTRUCȚIUNI DE PARTICIPARE:

Operatorii economici interesați, vor depune ofertele în plic la sediul Fundației Regina Pacis, pe adresa str. Sfatul Țării 17, of. 32 sau la adresa de email chisinau@reginapacis.org

Oferta se va depune în limba română.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 13 ianuarie 2023, ora 18.00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 235511 sau la adresa de e-mail chisinau@reginapacis.org 

En

Traducere Automata

Regina Pacis Foundation announces the extension of the deadline for the contest on the purchase of a modular container

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

Regina Pacis Foundation implements the project entitled "Development of protection mechanisms in urban and rural areas in the Republic of Moldova", funded by the Association for Aid and Relief, Japan.

This project envisages the creation of a Community Centre for Ukrainian refugees. Within the Community Centre, refugees will benefit from various services, thus contributing to improving the quality of life and mechanisms for adapting refugees, giving them access to services that contribute to social integration, the health system, employment and psychosocial support.

In this context, regina pacis foundation announces a contest for the selection of price offers for the purchase of a modular container, according to the technical specifications indicated in the attached Specifications.

 1. Name of contracting authority: Regina Pacis Foundation
 2. IDNO: 1015620000999
 3. Address:  Chişinăustr. Sfatul Ţării 17, of. 32
 4. Phone number: 022-235511
 5. E-mail address of the Contracting Party: chisinau@reginapacis.org
 6. ELIGIBILITY CRITERIA:

The bidding company must be a legal entity, specialized in the construction and/or marketing of modular containers, with a minimum of 3 years of experience in the field.

 1. CONTENT OF THE OFFER:
 • Company data (name, postal address, bank details, contact phone, e-mail address, responsible person);
 • Copy of the Activity License;
 • The copy of the Registration Certificate or of the Legal Decision certifying that the company is registered as a legal person;
 • The copy of the Extract from the State Register of Enterprises and Organizations, which contains the information about the founders and the copies of the licenses and certificates related to the activity of the economic agent, stamped and signed by the authorized person;
 • Description of the technical offer including the design of the product offered. The technical offer will be drawn up according to the attached specifications and will violate the terms of execution of the works;
 • Financial offer, presented in MDL, VAT included. The financial offer will include the total value of the works: measuring, manufacturing, transporting, mounting and connecting to the electrical network. The prices in MDL, with VAT, are firm and cannot be changed throughout the duration of the contract. The tenderer must keep his tender valid throughout the duration of the contract.
 1. CRITERIA FOR THE EVALUATION OF TENDERS:  The award criterion will be the most advantageous price corresponding to the required specifications.
 2. INSTRUCTIONS FOR PARTICIPATION:

Interested economic operators will submit their bids in an envelope at the Regina Pacis Foundation headquarters, at the address 17 Sfatul Ţării street, of. 32 or at the email addresschisinau@reginapacis.org

The bid will be submitted in the Romanian language.

Deadline for submission of tenders: 13 January 2023, 18.00.

For further information, please contact us at +373 22 235511 or at the e-mail addresschisinau@reginapacis.org 

It

Traducere Automata

La Fondazione Regina Pacis annuncia la proroga del termine per il concorso per l'acquisto di un contenitore modulare

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

La Fondazione Regina Pacis realizza il progetto "Sviluppo di meccanismi di protezione nelle aree urbane e rurali nella Repubblica di Moldova", finanziato dall'Associazione per gli Aiuti e il Soccorso, Giappone.

Questo progetto prevede la creazione di un Centro comunitario per i rifugiati ucraini. All'interno del Centro Comunitario, i rifugiati beneficeranno di vari servizi, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e i meccanismi di adattamento dei rifugiati, dando loro accesso a servizi che contribuiscono all'integrazione sociale, al sistema sanitario, all'occupazione e al sostegno psicosociale.

In questo contesto, la Fondazione Regina Pacis bandisce un concorso per la selezione delle offerte di prezzo per l'acquisto di un contenitore modulare, secondo le specifiche tecniche indicate nel Capitolato allegato.

 1. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Regina Pacis
 2. IDNO: 1015620000999
 3. Indirizzo:  Chişinăustr. Sfatul Ţării 17, di. 32
 4. Telefono: 022-235511
 5. Indirizzo e-mail della Parte contraente: chisinau@reginapacis.org
 6. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ:

La società offerente deve essere una persona giuridica, specializzata nella costruzione e/o commercializzazione di contenitori modulari, con un minimo di 3 anni di esperienza nel settore.

 1. CONTENUTO DELL'OFFERTA:
 • Dati aziendali (nome, indirizzo postale, coordinate bancarie, telefono di contatto, indirizzo e-mail, persona responsabile);
 • copia della licenza di attività;
 • La copia del certificato di registrazione o della decisione legale che certifica che la società è registrata come persona giuridica;
 • La copia dell'estratto del registro statale delle imprese e delle organizzazioni, che contiene le informazioni sui fondatori e le copie delle licenze e dei certificati relativi all'attività dell'agente economico, timbrati e firmati dalla persona autorizzata;
 • Descrizione dell'offerta tecnica, compreso il design del prodotto offerto. L'offerta tecnica sarà redatta secondo le specifiche allegate e violerà i termini di esecuzione dei lavori;
 • Offerta finanziaria, presentata in MDL, IVA inclusa. L'offerta finanziaria includerà il valore totale delle opere: misurazione, produzione, trasporto, montaggio e connessione alla rete elettrica. I prezzi in MDL, IVA inclusa, sono fissi e non possono essere modificati per tutta la durata del contratto. L'offerente deve mantenere la sua offerta valida per tutta la durata dell'appalto.
 1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:  Il criterio di aggiudicazione sarà il prezzo più vantaggioso corrispondente alle specifiche richieste.
 2. ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE:

Gli operatori economici interessati presenteranno le loro offerte in busta presso la sede della Fondazione Regina Pacis, all'indirizzo 17 di via Sfatul Ţării, di. 32 o all'indirizzo di posta elettronica chisinau@reginapacis.org

L'offerta sarà presentata in lingua rumena.

Termine per la presentazione delle offerte: 13 gennaio 2023 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni, contattateci al numero +373 22 235511 o all'indirizzo e-mail chisinau@reginapacis.org 

Ua

Traducere Automata

Regina Pacis Foundation оголошує про продовження терміну проведення конкурсу на закупівлю модульного контейнера

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

Фонд Регіни Пацис реалізує проект під назвою «Розвиток механізмів захисту в міських і сільських районах Республіки Молдова», що фінансується Асоціацією допомоги та допомоги, Японія.

Цей проект передбачає створення Громадського центру для українських біженців. У межах Громадського центру біженці отримуватимуть різноманітні послуги, тим самим сприяючи покращенню якості життя та механізмів адаптації біженців, надаючи їм доступ до послуг, які сприяють соціальній інтеграції, системі охорони здоров'я, працевлаштуванню та психосоціальній підтримці.

У зв'язку з цим фонд Regina pacis оголошує конкурс на відбір цінових пропозицій на придбання модульного контейнера, згідно з технічними умовами, зазначеними в доданих Специфікаціях.

 1. Назва підрядного органу: Фонд Регіна Пацис
 2. IDNO: 1015620000999
 3. Адреса:  м. Кишиніввул. Sfatul Ţării 17, оф. 32
 4. Телефон для довідок: 022-235511
 5. Адреса електронної пошти Договірної Сторони: chisinau@reginapacis.org
 6. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ:

Тендерна компанія повинна бути юридичною особою, що спеціалізується на будівництві та / або маркетингу модульних контейнерів, з досвідом роботи в цій галузі не менше 3 років.

 1. ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ:
 • Дані компанії (ПІБ, поштова адреса, банківські реквізити, контактний телефон, адреса електронної пошти, відповідальна особа);
 • копія ліцензії на здійснення діяльності;
 • Копія реєстраційного свідоцтва або Рішення про право на заняття підприємством, що засвідчує, що підприємство зареєстроване як юридична особа;
 • Копія Витягу з Державного реєстру підприємств та організацій, в якому містяться відомості про засновників та копії ліцензій і свідоцтв, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання, скріплена печаткою та підписом уповноваженої особи;
 • Опис технічної пропозиції, включаючи дизайн пропонованого виробу. Технічна пропозиція буде складена згідно з доданими специфікаціями і порушить терміни виконання робіт;
 • Фінансова пропозиція, представлена в MDL, з урахуванням ПДВ. Фінансова пропозиція включатиме загальну вартість робіт: вимірювальних, виробничих, транспортних, монтажних та підключених до електричної мережі. Ціни в MDL, з ПДВ, є твердими і не можуть бути змінені протягом усього терміну дії договору. Учасник тендеру повинен зберігати свою тендерну силу протягом усього терміну дії договору.
 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРІВ:  Критерієм премії буде найбільш вигідна ціна, відповідна необхідним специфікаціям.
 2. ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО УЧАСТІ:

Зацікавлені економічні оператори подадуть свої заявки в конверті в штаб-квартирі Фонду Regina Pacis, за адресою вулиця Сфатул Ţării, 17, оф. 32 або на адресу електронної пошти chisinau@reginapacis.org

Тендерна пропозиція буде подана румунською мовою.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 13 січня 2023 року, 18.00.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами за номером +373 22 235511 або за адресою електронної пошти chisinau@reginapacis.org 

Bg

Traducere Automata

Фондация Regina Pacis обявява удължаване на срока за провеждане на конкурса за закупуване на модулен контейнер

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

Фондация "Реджина Пачис" изпълнява проект "Разработване на механизми за защита в градските и селските райони в Република Молдова", финансиран от Асоциацията за помощ и подпомагане, Япония. 

Този проект предвижда създаването на читалище за украински бежанци. В рамките на читалището бежанците ще се възползват от различни услуги, като по този начин ще допринесат за подобряване на качеството на живот и механизмите за адаптиране на бежанците, като им се даде достъп до услуги, които допринасят за социалната интеграция, здравната система, заетостта и психосоциалната подкрепа.

В този контекст фондация regina pacis обявява конкурс за избор на ценови оферти за закупуване на модулен контейнер, съгласно техническите спецификации, посочени в приложените спецификации.

 1. Наименование на възложителя: Фондация "Реджина Пачис"
 2. IDNO: 1015620000999
 3. Адрес:  Кишиневул. Sfatul Ţării 17, оф. 32
 4. Телефонен номер: 022-235511
 5. Адрес на електронна поща на договарящата страна: chisinau@reginapacis.org
 6. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

Офериращата компания трябва да бъде юридическо лице, специализирано в изграждането и/или маркетинга на модулни контейнери, с минимум 3 години опит в областта.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
 • Фирмени данни (име, пощенски адрес, банкови данни, телефон за връзка, имейл адрес, отговорно лице);
 • Копие от лиценза за дейност;
 • Копие от удостоверението за регистрация или от Правното решение, удостоверяващо, че дружеството е регистрирано като юридическо лице;
 • Копие от извлечението от Държавния регистър на предприятията и организациите, което съдържа информацията за учредителите и копията на лицензиите и удостоверенията, свързани с дейността на икономическия агент, подпечатани и подписани от упълномощеното лице;
 • Описание на техническата оферта, включително дизайна на предлагания продукт. Техническата оферта ще бъде изготвена съгласно приложените спецификации и ще наруши условията за изпълнение на строителните работи;
 • Финансова оферта, представена в MDL, с включен ДДС. Финансовата оферта ще включва общата стойност на строителните работи: измерване, производство, транспортиране, монтаж и свързване към електрическата мрежа. Цените в MDL, с ДДС, са твърди и не могат да бъдат променяни през целия срок на договора. Оферентът трябва да запази офертата си валидна през целия срок на договора.
 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:  Критерият за възлагане ще бъде най-изгодната цена, съответстваща на необходимите спецификации.
 2. ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧАСТИЕ:

Заинтересованите икономически оператори ще подадат офертите си в плик в централата на фондация Regina Pacis, на адрес ул. Sfatul Ţării 17, на. 32 или на имейл адресаchisinau@reginapacis.org

Офертата ще бъде подадена на румънски език.

Краен срок за подаване на оферти: 13 януари 2023 г., 18.00 ч.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на +373 22 235511 или на e-mail адресаchisinau@reginapacis.org 

Ru

Traducere Automata

Фонд Regina Pacis объявляет о продлении срока проведения конкурса на покупку модульного контейнера

Fundația Regina Pacis anunță extinderea termenului pentru concursul privind achiziționarea unui container modular

Фонд Регины Пачис реализует проект под названием «Развитие механизмов защиты в городских и сельских районах Республики Молдова», финансируемый Ассоциацией помощи и содействия, Япония.

Этот проект предусматривает создание Общественного центра для украинских беженцев. В рамках Общинного центра беженцы будут пользоваться различными услугами, способствуя тем самым повышению качества жизни и механизмов адаптации беженцев, предоставляя им доступ к услугам, способствующим социальной интеграции, системе здравоохранения, занятости и психосоциальной поддержке.

В этом контексте фонд Regina pacis объявляет конкурс на отбор ценовых предложений на покупку модульного контейнера, согласно техническим условиям, указанным в прилагаемом Техническом соглашении.

 1. Название организации-заказчика: Фонд Реджины Пацис
 2. ИДНО: 1015620000999
 3. Адрес:  г. Кишиневул. Сфатул Цэрий 17, оф. 32
 4. Телефон: 022-235511
 5. Адрес электронной почты Договаривающейся стороны: chisinau@reginapacis.org
 6. КРИТЕРИИ:

Тендерная компания должна быть юридическим лицом, специализирующимся на строительстве и / или маркетинге модульных контейнеров, с опытом работы в этой области не менее 3 лет.

 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 • Данные компании (имя, почтовый адрес, банковские реквизиты, контактный телефон, адрес электронной почты, ответственное лицо);
 • Копия лицензии на деятельность;
 • Копия Свидетельства о регистрации или Юридического решения, удостоверяющего, что компания зарегистрирована в качестве юридического лица;
 • Копия Выписки из Государственного реестра предприятий и организаций, содержащая сведения об учредителях и копии лицензий и свидетельств, связанных с деятельностью экономического агента, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица;
 • Описание технического предложения, включая дизайн предлагаемого продукта. Техническое предложение будет составлено в соответствии с прилагаемыми техническими условиями и будет нарушать сроки выполнения работ;
 • Финансовое предложение, представленное в молдавских леях, включая НДС. Финансовое предложение будет включать в себя общую стоимость работ: измерение, изготовление, транспортировку, монтаж и подключение к электрической сети. Цены в молдавских леях с НДС являются твердыми и не могут быть изменены в течение всего срока действия договора. Участник тендера должен сохранять свою тендерную заявку действительной в течение всего срока действия контракта.
 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ ЗАЯВОК:  Критерием присуждения будет наиболее выгодная цена, соответствующая требуемым спецификациям.
 2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ:

Заинтересованные экономические операторы представят свои заявки в конверте в штаб-квартире Фонда Regina Pacis, по адресу ул. Сфатула Цэрия, 17, 32 или по адресу электронной почты chisinau@reginapacis.org

Заявка будет представлена на румынском языке.

Крайний срок подачи тендеров: 13 января 2023 года, 18.00.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +373 22 235511 или по адресу электронной почты chisinau@reginapacis.org