Oportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crizeOportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize

Numărul de referință al apelului: 2841/02/23

Proiect: CONSOLIDAREA TRANSPARENȚEI ȘI A RESPONSABILITĂȚII PENTRU EGALITATEA DE GEN ÎN BALCANII DE VEST ȘI ÎN MOLDOVA (REȚEAUA DE MONITORIZARE A bugetelor sensibile la GEN, FAZA A DOUA) Finanțat de: Agenția Austriacă de Dezvoltare și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională

 

Parteneri de implementare: Centrul de Cercetare și Elaborare a Politicilor, Centrul Alianța de Gen pentru Dezvoltare; Centrul pentru promovarea societății civile; Rețeaua Femeilor din Kosovo; Women Action; Gender Knowledge Hub, Keystone Moldova.

Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen (GBWN) din Macedonia de Nord, Serbia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru și Moldova anunță un apel public pentru propuneri de proiecte (granturi) în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize. OSC-urile selectate vor beneficia și de o componentă de consolidare a capacităților.  

Contextul proiectului

Guvernele trebuie încă să pună în aplicare pe deplin angajamentele privind BSG și să instituționalizeze BSG în cadrul procesului bugetar. În plus, în Balcanii de Vest (BM) și în Moldova, analiza de gen și abordarea transformatoare de gen a schimbărilor climatice sunt limitate. Pe de altă parte, angajamentul societății civile în ceea ce privește egalitatea de gen și schimbările climatice este în creștere, dar, în principal, separat, în ceea ce privește egalitatea de gen și schimbările climatice, fără exemple suficiente de eforturi și intervenții transversale. În plus, OSC-urilor și factorilor de decizie politică le lipsesc în continuare cunoștințele, metodologiile și competențele în materie de BSG, în special în ceea ce privește schimbările climatice și finanțarea răspunsului de reziliență, lucru care a fost dovedit cu ocazia pandemiei COVID-19, când a fost mai mult decât evidentă lipsa de capacitate pentru un răspuns de reziliență transformator de gen.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți angajamentele publice pentru acțiun climatice sensibile la gen și de a crește finanțarea disponibilă pentru a implementa aceste acțiuni în regiunea Balcanilor de Vest și în Republica Moldova.

Rezultatele scontate ale proiectului:

 • Vizibilitate și recunoaștere internațională sporită a activității desfășurate de Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen (GBWN);
 • Capacități consolidate ale OSC-urilor de a utiliza instrumentele BSG pentru a supraveghea politica și finanțarea în domeniul schimbărilor climatice;
 • Participare îmbunătățită a OSC-urilor la procesele de elaborare a politicilor și a bugetelor prin utilizarea unui mecanism de monitorizare a bugetului în funcție de gen;
 • Accesibilitate îmbunătățită a instrumentelor de monitorizare a responsabilității guvernamentale, în special în ceea ce privește reziliența la crize, finanțarea schimbărilor climatice și sensibilitatea la gen a cadrului de politici publice privind schimbările climatice;

Apel de propuneri de proiecte

În calitate de promotori ai justiției sociale și ai egalității, este esențial ca OSC-urile să aibă o înțelegere profundă a bugetării sensibile la gen și a modului în care guvernele ar trebui să o aplice pentru a crea societăți mai echitabile. Prin urmare, în cadrul acestui apel, invităm organizațiile societății civile din Balcanii de Vest și Moldova să depună note de concept pentru următoarele tipuri de granturi:

Granturi naționale - Se vor acorda două (2) granturi pentru fiecare țară, cu o sumă maximă de 8.000 EUR pe grant. Proiectele trebuie să fie finalizate într-o perioadă de până la optsprezece (18) luni de la data semnării contractului. Organizațiile pot depune o singură propunere de proiect  pentru acest tip de grant.

Granturi regionale - Se vor acorda două (2) granturi cu o valoare maximă de 25.000 EUR pentru fiecare grant. Proiectele trebuie să fie finalizate într-o perioadă de până la douăzeci și patru (24) de luni. Organizațiile care au depus dosar pentru un grant national sunt eligibile să participe în consorțiu cu alte organzații din regiune și pentru acest tip de grant.

În total, în cadrul schemelor de granturi vor fi acordate 16 granturi (2 pentru Moldova și 2 regionale).

Nota de concept  se va referi  la bugetarea sensibilă la gen și la finanțarea pentru reziliență, inclusiv analiza de gen pentru a informa despre cheltuielile, monitorizarea acestora utilizând analiza impactului de gen sau utilizând alte instrumente de Bugetare Sensibilă la Gen (BSG )(https://gbwn.net/en/toolkits). Aspectele potențiale pe care se pot concentra proiectele pot fi, dar nu neapărat limitate la:

 • Crize energetice;
 • Crizele de securitate care rezultă din conflictul ruso-ucrainean;
 • Crize alimentare;
 • Răspunsul la situațiile de urgență și la dezastre;
 • Crize de mediu;
 • Efectele creșterii costului de trai asupra egalității de gen.

Fiecare organizație selectată va participa  la trei module obligatorii de formare privind bugetarea sensibilă la gen, în cadrul cărora își vor dezvolta cunoștințele cu privire la diferite instrumente BSG. Aceste cunoștințe ar trebui apoi utilizate pentru a dezvolta o propunere de proiect completă cu asistență personalizată (ghidare prin mentorat) din partea experților în bugetarea de gen și a mentorilor GBWN.  Două dintre modulele de formare sunt disponibile online pe GBWN e-academy (Basic GRB și Advanced GRB), concepute special pentru OSC-uri. Cel de-al treilea curs de formare privind Monitorizarea rezilienței la crize va fi organizat în format fizic în Muntenegru, în perioada 16-19 mai 2023, iar persoana care va reprezenta organizația va fi inclusă în Nota de concept la  etapa de depunere a dosarului. După participarea la aceste cursuri de formare, organizațiile vor fi invitate să depună propuneri complete de finanțare.

 

Criterii de eligibilitate

Pot depune dosare OSC-uri înregistrate legal în următoarele țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru și Serbia. Domeniul de activitate al organizațiilor poate include, dar nu se va limita la:

 • Organizații pentru drepturile femeilor - organizații care promovează drepturile femeilor, precum și cele care au o abordare intersectorială în lucrul cu diverse femei, cum ar fi femeile din mediul rural, femeile cu dizabilități, cele sărace și persoanele cu orientări sexuale diferite.
 • Think-tank - în special cele care lucrează la reforme relevante pentru aderarea la UE în domeniul educației, îmbătrânirii, tineretului, administrației publice etc.;
 • OSC care lucrează în domeniul finanțelor publice (buget sau achiziții publice) - se ocupă de finanțele publice, monitorizarea bugetului, monitorizarea achizițiilor publice;
 • Organizații de mediu - care se ocupă de programe naționale de mediu;
 • Organizații de bărbați - organizații active în domeniul egalității de gen și al problemelor masculine;
 • Organizații care se ocupă de punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a ONU - femei, pace și securitate;

 

Pentru a fi putea participa la concursul de granturi, solicitantul principal și partenerii săi trebuie:

 

 • să finalizeze cele două module de formare online și să se angajeze să participe la cel de-al treilea curs de formare în Muntenegru, cu o prezență fizică (toate costurile de călătorie și de instruire vor fi suportate de către organizatori),
 • să fie o persoană juridică,
 • să fie non-profit,
 • să fie înregistrat/înființat cu cel puțin doi ani înainte de publicarea prezentului apel și
 • să fie direct responsabil pentru pregătirea și gestionarea proiectului împreună cu partenerii lor, fără a acționa ca intermediar.
 • să fie dispus să se supună unei evaluări participative a capacității de organizare și de promovare, dacă este selectat pentru a primi un grant, să elaboreze un plan de dezvoltare a capacității în baza rezultatelor evaluării și în legătură cu proiectul propus și să lucreze pentru a-l pune în aplicare ca parte a proiectului; și

Pentru granturile regionale, cel puțin 3 OSC din 3 țări diferite trebuie să facă parte din consorțiu, iar fiecare dintre cele 3 OSC-uri  trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate de mai sus.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU ETAPA DE DEPUNERE A NOTEI DE CONCEPT

Următoarele documente trebuie să fie prezentate la etapa notei de concept:

 • Formularul de depunere a dosarului și nota de concept completate - anexa 1
 • Statutul OSC și al partenerilor acestora (în cazul granturilor regionale).
 • Declarația financiară pentru ultimii doi ani.
 • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (valabilitate).

CRONOLOGIE

Depunerea dosarului

Termen limită

Publicarea apelului

20.03.2023

Sesiune de informare (va fi anunțată pentru fiecare țară în parte)

-Albania

-Bosnia și Herțegovina

- Macedonia

-Muntenegru

- Moldova

- Kosovo

- Serbia

27-30.03.2023

Termenul-limită de depunere a dosarului (nota de concept)

07.04.2023

Anunț privind selecția beneficiarilor

25.04.2023

Finalizarea instruirii online pe GBWN e-academy (două module)

până la  10.05.2023

Instruirea BSG de supraveghere a recuperării după COVID-19 pentru OSC in Muntenegru

16-19.05.2023

Depunerea propunerilor  de proiecte și a  bugetelor (formularul va fi oferit  după selectarea notelor de concept).

31.05.2023

Semnarea contractului de grant cu beneficiarii finali și data estimativă de începere a proiectului

01.07.2023

CRITERII DE EVALUARE A NOTEI DE CONCEPT

În cadrul evaluării administrative, Consorțiul își rezervă dreptul de a verifica informațiile și documentele prezentate de către solicitanți, cu persoane autorizate, furnizori de astfel de servicii și/sau instituții de stat.

Notei de concept vor fi evaluate în funcție de criteriile stabilite mai jos. Notei de concept vor primi un punctaj total din 30 de puncte maxime, utilizând defalcarea din grila de evaluare de mai jos. Criteriile de evaluare sunt împărțite în rubrici și subrubrici. Fiecărui subtitlu i se va acorda un punctaj între 1 și 5, după cum urmează: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = adecvată; 4 = bună; 5 = foarte bună.

CRITERII

Punctaj

1. Relevanța proiectului

Subpunctaj

10

1.1  Cât de relevant este conceptul pentru obiectivul general al proiectului? Cât de relevant este conceptul pentru temele specifice menționate în apelul de propuneri?

5

 

1.2   Cât de relevant este proiectul pentru nevoile clar identificate ale beneficiarilor finali și ale grupurilor-țintă, și sunt acestea alese în mod strategic și clar definite?

5

 

2. Design-ul proiectului

Subpunctaj

20

2.1 Cât de coerent este conceptul general al proiectului?

Conceptul indică că rezultatele preconizate pot fi obținute prin proiect?

5x2

 

2.2   Experiența și capacitățile OSC-urilor , inclusiv capacitățile financiare

5

 

2.3          În ce măsură sunt incluse diverse grupuri ca grupuri țintă și/sau beneficiari, utilizând o abordare intersecțională (de exemplu, persoane de vârste, genuri, etnii, abilități, religii, identități, locații rurale/urbane și grupuri marginalizate diferite.

5

 

PUNCTAJ TOTAL

30

  

DEPUNEREA ȘI TERMENUL LIMITĂ

Dosarul completat trebuie trimis direct la managerul de instruire și granturi al GBWN - Elena Acevska la adresă de e-mail: acevska@crpm.org.mk până cel târziu vineri, 07.04.2023, ora 18.00.