Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere: șef/șefă adjunct/ă a Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicareConcurs pentru ocuparea funcției publice de conducere: șef/șefă adjunct/ă a Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea implementării eficiente a activităților de promovare a drepturilor omului în societate, promovarea imaginii pozitive a Instituției Avocatului Poporului, asigurarea transparenței în activitatea Avocatului Poporului și a Oficiului Avocatului Poporului (OAP).

Sarcinile de bază:

 1.         Elaborarea planului activităţilor de promovare/instruire în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;

2.         Coordonarea procesului de organizare, monitorizare, evaluare, după caz, și raportare a activităților de informare/instruire în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;

3.         Organizarea procesului de elaborare a programelor educaționale formale și non-formale în domeniul drepturilor omului;

4.         Participarea la organizarea, coordonarea şi realizarea activităților de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului, în conformitate cu planul de acţiuni al OAP;

5.         Realizarea sarcinilor complexe conform atribuţiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

6.         Asigurarea funcționalității/actualizării informațiilor referitoare la activitatea OAP, platformele informaționale (site, rețele sociale);

7.         Conducerea/managementul Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare în absența șefului direcției.

Salarizare: 

conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2028, clasa inițială de salarizare 95, coeficientul 7,14 – salariul de bază 17850,0 lei brut;

 (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime în funcție publică, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă – superioare, de licență sau echivalente în domeniul jurnalism și comunicare, relații internaționale, științe politice, filologie, limbi străine.
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) și f) din

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

 • Experiență profesională demonstrată în domeniu promovării, relației cu publicul, comunicării jurnalismului sau alte domenii relevante exercitării sarcinilor funcției - minimum 3 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel B2;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, Power Point, Internet, web, rețele sociale pe aspecte de promovare și comunicare, aplicații de editare/machetare etc

 

Cunoștințe:

 • cadrul normativ în domeniile de competență ale OAP și din serviciul public;
 • management, managementul resurselor umane, management financiar și control;
 • teorie organizațională, elemente de psihologie managerială;
 • cunoștințe privind abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO)
 • standardele internaționale în domeniul drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție  a drepturilor omului;
 • limba engleză la nivelul B2.

Abilități:

 • analiză şi sinteză;
 • planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, motivare;
 • luare a deciziilor;
 • raportare;
 • investigare și înțelegere a situațiilor problemă;
 • soluționare de probleme și conflicte;
 • artă oratorică;
 • comunicare eficientă/asertivă;
 • lucru în echipă;
 • cooperare și colaborare;
 • mobilizare de sine și mobilizare a echipei;
 • responsabilizare;
 • gestionare a emoțiilor;
 • concentrare/rezistență în condiții de stres;
 • auto-evaluare ;
 • întocmire de note/rapoarte, elaborare de texte/documente de complexitate înaltă;
 • artă oratorică;
 • operare și utilizare a bazei de date HUDOC și a programului HELP;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet etc

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

- Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

- Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului, (Principiile de la Paris)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare
 • Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. www.hudoc.echr.coe.int/eng 

4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

02 mai 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md  )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.