Outreach worker/event managerOutreach worker/event manager

Outreach worker/event manager/ National Congress of Ukrainians of Moldova / Национальный Конгресс Украинцев Молдовы

Национальный Конгресс Украинцев Молдовы — некоммерческая и неправительственная организация, реализующая свою цель в защите и поддержке украинцев в Молдове. В состав  входит Союз Украинцев Молдовы, Женская Община Украинок Молдовы, Ассоциация Украинской Молодежи Республики Молдова “Злагода”, лидеры гражданского общества и украинских общин. Центральное место в деятельности Национального Конгресса Украинцев Молдовы занимают три ключевые ценности: сотрудничество, транспарентность, инклюзивность.

Миссия Национального Конгресса Украинцев Молдовы  состоит в сохранении украинской идентичности, защите законных прав украинцев в Молдове, содействии эффективному участию украинцев в экономической, гражданской и социальной жизни Молдовы, фасилитации вклада украинцев в развитие молдавского общества.

С 24 февраля 2022 года Нациолнальный Конгресс Украинцев Молдовы  занимает одну из ключевых ролей в реагировании на кризис беженцев в Молдове. Команда имплементировала 10 проектов, из которых 6, посвященных реагированию на чрезвычайные ситуации, и 3, направленных на поддержку украинцев Республики Молдова. .

Описание:

1. Создание графика проведения фокус-групп по оценке

2. Подготовка оценочных материалов для фокус-групп и регистрационных списков.

3. Общение с местными партнерами для приглашения целевой аудитории к участию в фокус-группах, месте проведения.

4. Содействие на месте проведения Оценки.

5. Фотосъемка, заполнение регистрационных листов как доказательство проведения ФГ.

6. Сбор данных в базу данных для анализа результатов.

7. Проведение телефонной оценки

8. Знание русского, румынского языка на высоком уровне.

Организация мероприятий от А до Я. Мероприятия информационного характера и такие, что помогли бы сплотить сообщество беженцев и местных жителей.. Умение привлечь людей на мероприятие, как беженцев, так и жителей Молдовы.

Высокие межличностные и коммуникативные навыки.

Отличные навыки решения проблем и принятия решений.

Способность работать в коллективной многогранной среде.Владение навыками управления человеческими ресурсами и пакетом Microsoft Office.

Отчетность

Эта должность будет непосредственно подчиняется Маркетологу проекта.

Местонахождение

г. Кишинев.

Вход и продолжительность

до 31 декабря 2023 года, с возможным продлением

Заинтересованные кандидаты приглашаются предоставить свое резюме на адрес электронной почты: scripnic.c@ncum.md, указав в строке название должности «Outreach worker/event manager».Срок действия вакансии : до 10 ноября 2023.

Asistent Manager de proiect/Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova /Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova

Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova este o organizație non-profit și non-guvernamentală care își realizează scopul de a proteja și susține ucrainenii din Moldova. include Uniunea Ucrainenilor din Moldova, Comunitatea Femeilor Ucrainene din Moldova, Asociația Tinerilor Ucraineni din Republica Moldova „Zlagoda”, lideri ai societății civile și comunități ucrainene. Trei valori cheie ocupă un loc central în activitățile : cooperarea, transparența și incluziunea.

Misiunea este de a păstra identitatea ucraineană, de a proteja drepturile legale ale ucrainenilor din Moldova, de a promova participarea efectivă a ucrainenilor la viața economică, civilă și socială a Moldovei și de a facilita contribuția ucrainenilor la dezvoltarea societății moldovenești.

Din 24 februarie 2022,  a jucat un rol cheie în răspunsul la criza refugiaților din Moldova. Echipa a implementat 10 proiecte, dintre care 6 au fost dedicate răspunsului în situații de urgență, iar 3 au vizat sprijinirea ucrainenilor din Republica Moldova.

Descrierea postului vacant:

1. Creați un program pentru focus grupurile de evaluare

2. Pregătirea materialelor de evaluare pentru focus grupuri și liste de înregistrare.

3. Comunicarea cu partenerii locali pentru a invita publicul țintă să participe la focus grupuri, locație.

4. Asistență la fața locului pentru Evaluare.

5. Realizarea de fotografii, completarea fișelor de înregistrare ca dovadă a FG.

6. Colectarea datelor într-o bază de date pentru analiza rezultatelor.

7. Efectuarea unei evaluări telefonice

8. Cunoașterea limbilor rusă și română la nivel înalt.

Organizarea evenimentelor de la „A” la „Z”. Evenimente cu caracter informativ și cele care ar contribui la unirea comunității refugiaților și a localnicilor.Abilitatea de a atrage oameni la eveniment, atât refugiați, cât și rezidenți ai Republicii Moldova.

Raportare

Acest post va raporta direct managerului de proiect.

Locație

Or. Chișinău.

Intrarea și durata

până la 31 decembrie 2023, cu posibilă prelungire

Candidații interesați sunt invitați să trimită CV-ul la adresa de e-mail scripnic.c@ncum.md, indicând titlul postului „ Outreach worker/event manager/” Perioada de valabilitate a postului vacant până la data de 10 noiembrie 2023.

Articol adaugat de: Congresul National al Ucrainenilor din Moldova
Alte articole de la acest autor: