Production Manager (automotive industry)Ro

Traducere Automata

Manager de producție (industria auto)

Production Manager (automotive industry)

Manager de producție (industria auto)

Sarcinile dvs.:

 •         Organizarea și gestionarea producției și funcționării
 •         Negocierile cu autoritățile locale
 •         Responsabilitatea pentru îndeplinirea planului de producție, utilizarea eficientă a capacităților de producție și a calității producției, gestionarea producției în domeniul personalului și operațional
 •         Cooperarea cu planificarea producției privind planificarea eficientă a liniilor de producție, planificarea capacităților
 •         Stabilește măsuri pentru neconformitățile detectate (auditul produselor, auditurile și plângerile la locul de muncă, de proces și de sistem) și este responsabil pentru punerea lor imediată în aplicare
 •         Planificare, raportare, analiza abaterilor, măsuri corective
 •         Optimizarea costurilor, creșterea productivității
 •         Gestionarea și controlul activității angajaților din subordine, evaluarea performanței muncii și a rezultatelor muncii acestora
 •         Imbunatatirea continua a proceselor de productie, initierea si gestionarea proiectelor care vizeaza eficientizarea productiei
 •         Comunicare activa cu alte departamente din cadrul companiei-mama

Profilul dvs.:

 •         Gimnaziu, direcția tehnică preferată
 •         Practica min. 3 ani in functia de maistru - manager linie de productie, experienta in gestionarea activitatilor de productie
 •     Abilitatea de a comunica, în limba engleză, la toate nivelurile de scriere, vorbire și ascultare (C1 Advanced)
 •         O bună cunoaștere a MS Office, în special Excel și cunoașterea SAP un avantaj
 •         Abordare comunicativă, proactivă, personalitate independentă, jucător de echipă
 •         Flexibilitatea timpului, sistematicitatea, gândirea tehnică și analitică, abilitățile organizaționale, orientarea către rezultat

Oferta noastra:

 •         Mediul internațional
 •         Stabilitatea la locul de muncă
 •         Posibilitatea dezvoltarii personale si profesionale
 •         Salariu atractiv

V-am ridicat interesul? Vă rugăm să aplicați: tv80@search4staff.com   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la: +373 60 422 844

En

Articol Original

Production Manager (automotive industry)

Production Manager (automotive industry)

Production Manager (automotive industry)

Your Tasks:

 •         Organization and management of production and operation
 •         Negotiations with local authorities
 •         Responsibility for the fulfilment of the production plan, effective use of production capacities and production quality, production management in the area of ​​personnel and operational
 •         Cooperation with production planning on efficient planning of production lines, capacity planning
 •         Establishes measures for detected non-conformities (product audit, workplace, process and system audits and complaints) and is responsible for their immediate implementation
 •         Planning, reporting, deviation analysis, corrective measures
 •         Cost optimization, productivity growth
 •         Managing and controlling the work of subordinate employees, evaluating their work performance and work results
 •         Continuous improvement of production processes, initiation and management of projects aimed at streamlining production
 •         Active communication with other departments from the parent company

Your Profile:

 •         Secondary school, technical direction preferred
 •         Practice min. 3 years in the position of a foreman - production line manager, experience in managing production activities
 •     Ability to communicate, in English, across all written, spoken and listening levels (C1 Advanced)
 •         Good knowledge of MS Office, especially Excel and knowledge of SAP an advantage
 •         Communicative, proactive approach, independent personality, team player
 •         Time flexibility, systematicity, technical and analytical thinking, organizational skills, orientation to the result

Our offer:

 •         International environment
 •         Work stability
 •         Possibility of personal and professional development
 •         Attractive salary

Did we raise your interest? Please apply: tv80@search4staff.com   

For more information, please call: +373 60 422 844

It

Traducere Automata

Responsabile di produzione (industria automobilistica)

Production Manager (automotive industry)

Responsabile di produzione (industria automobilistica)

I tuoi compiti:

 •         Organizzazione e gestione della produzione e del funzionamento
 •         Trattative con le autorità locali
 •         Responsabilità per l'adempimento del piano di produzione, l'uso efficace delle capacità produttive e la qualità della produzione, la gestione della produzione nell'area del personale e operativa
 •         Collaborazione con la pianificazione della produzione sulla pianificazione efficiente delle linee di produzione, pianificazione della capacità
 •         Stabilisce misure per le non conformità rilevate (audit di prodotto, audit sul posto di lavoro, di processo e di sistema e reclami) ed è responsabile della loro immediata attuazione
 •         Pianificazione, reporting, analisi delle deviazioni, misure correttive
 •         Ottimizzazione dei costi, crescita della produttività
 •         Gestire e controllare il lavoro dei dipendenti subordinati, valutando le loro prestazioni lavorative e i risultati lavorativi
 •         Miglioramento continuo dei processi produttivi, avvio e gestione di progetti volti a razionalizzare la produzione
 •         Comunicazione attiva con altri reparti della casa madre

Il tuo profilo:

 •         Scuola secondaria, direzione tecnica preferita
 •         Pratica di almeno 3 anni nella posizione di caposquadra - responsabile della linea di produzione, esperienza nella gestione delle attività di produzione
 •     Capacità di comunicare, in inglese, attraverso tutti i livelli scritti, parlati e di ascolto (C1 Advanced)
 •         Buona conoscenza di MS Office, in particolare Excel e conoscenza di SAP un vantaggio
 •         Approccio comunicativo, proattivo, personalità indipendente, giocatore di squadra
 •         Flessibilità temporale, sistematicità, pensiero tecnico e analitico, capacità organizzative, orientamento al risultato

La nostra offerta:

 •         Ambiente internazionale
 •         Stabilità del lavoro
 •         Possibilità di sviluppo personale e professionale
 •         Salario interessante

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Si prega di applicare: tv80@search4staff.com   

Per ulteriori informazioni, chiamare: +373 60 422 844

Ua

Traducere Automata

Менеджер з виробництва (автомобільна промисловість)

Production Manager (automotive industry)

Менеджер з виробництва (автомобільна промисловість)

Ваші завдання:

 •         Організація і управління виробництвом і експлуатацією
 •         Переговори з місцевою владою
 •         Відповідальність за виконання виробничого плану, ефективне використання виробничих потужностей і якості продукції, управління виробництвом в області персоналу і оперативного
 •         Співпраця з виробничим плануванням щодо ефективного планування виробничих ліній, планування потужностей
 •         Встановлює заходи щодо виявлених невідповідностей (аудит продукції, робочі місця, технологічні та системні аудити та скарги) та несе відповідальність за їх негайне впровадження
 •         Планування, звітність, аналіз відхилень, коригувальні заходи
 •         Оптимізація витрат, зростання продуктивності
 •         Управління і контроль роботи підлеглих співробітників, оцінка ефективності їх роботи і результатів роботи
 •         Постійне вдосконалення виробничих процесів, ініціювання та управління проектами, спрямованими на оптимізацію виробництва
 •         Активна комунікація з іншими відділами з материнської компанії

Ваш профіль:

 •         Середня школа, перевага віддається технічному напрямку
 •         Практика мінімум 3 роки на посаді виконроба - начальника виробничої лінії, досвід управління виробничою діяльністю
 •     Здатність спілкуватися англійською мовою на всіх рівнях письмового, розмовного мовлення та аудіювання (C1 Advanced)
 •         Хороші знання MS Office, особливо Excel та знання SAP є перевагою
 •         Комунікативний, проактивний підхід, незалежна особистість, командний гравець
 •         Гнучкість часу, систематичність, технічне та аналітичне мислення, організаторські здібності, орієнтація на результат

Наша пропозиція:

 •         Міжнародне середовище
 •         Стабільність роботи
 •         Можливість особистісного та професійного розвитку
 •         Приваблива заробітна плата

Ми підняли ваш інтерес? Будь ласка, подайте заявку: tv80@search4staff.com   

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: +373 60 422 844

Bg

Traducere Automata

Мениджър производство (автомобилна индустрия)

Production Manager (automotive industry)

Мениджър производство (автомобилна индустрия)

Вашите задачи:

 •         Организация и управление на производството и експлоатацията
 •         Преговори с местните власти
 •         Отговорност за изпълнението на производствения план, ефективното използване на производствените мощности и качеството на продукцията, управлението на производството в областта на персонала и експлоатацията
 •         Сътрудничество с производственото планиране за ефективно планиране на производствените линии, планиране на капацитета
 •         Установява мерки за открити несъответствия (одит на продукти, одити и оплаквания на работното място, процесите и системите) и отговаря за незабавното им прилагане
 •         Планиране, докладване, анализ на отклоненията, коригиращи мерки
 •         Оптимизация на разходите, ръст на производителността
 •         Управление и контрол на работата на подчинените служители, оценка на тяхното изпълнение на работата и резултатите от работата
 •         Непрекъснато подобряване на производствените процеси, иницииране и управление на проекти, насочени към рационализиране на производството
 •         Активна комуникация с други отдели от компанията-майка

Вашият профил:

 •         Средно училище, предпочитано техническо направление
 •         Практика мин. 3 години в позицията на бригадир - мениджър на производствена линия, опит в управлението на производствените дейности
 •     Способност за комуникация на английски език във всички нива на писане, говорене и слушане (C1 Advanced)
 •         Добро познаване на MS Office, особено Excel и познаване на SAP предимство
 •         Комуникативен, проактивен подход, независима личност, отборен играч
 •         Гъвкавост на времето, систематика, техническо и аналитично мислене, организационни умения, ориентация към резултата

Нашата оферта:

 •         Международна среда
 •         Стабилност на работата
 •         Възможност за личностно и професионално развитие
 •         Атрактивно заплащане

Повишихме ли интереса ви? Моля, кандидатствайте: tv80@search4staff.com   

За повече информация, моля обадете се на: +373 60 422 844

Ru

Traducere Automata

Начальник производства (автомобильная промышленность)

Production Manager (automotive industry)

Начальник производства (автомобильная промышленность)

Ваши задачи:

 •         Организация и управление производством и эксплуатацией
 •         Переговоры с местными властями
 •         Ответственность за выполнение производственного плана, эффективное использование производственных мощностей и качество продукции, управление производством в области персонала и оперативной деятельности
 •         Сотрудничество с планированием производства по эффективному планированию производственных линий, планирование мощности
 •         Устанавливает меры по выявлению несоответствий (аудит продукции, аудит рабочих мест, процессов и систем и жалоб) и несет ответственность за их немедленное внедрение
 •         Планирование, отчетность, анализ отклонений, корректирующие мероприятия
 •         Оптимизация затрат, рост производительности
 •         Управление и контроль работы подчиненных сотрудников, оценка их производительности труда и результатов работы
 •         Постоянное совершенствование производственных процессов, инициирование и управление проектами, направленными на оптимизацию производства
 •         Активное общение с другими отделами материнской компании

Ваш профиль:

 •         Средняя школа, предпочтительно техническое направление
 •         Практика мин. 3 года в должности мастера - начальника производственной линии, опыт управления производственной деятельностью
 •     Способность общаться на английском языке на всех уровнях письменного, устного и аудирования (C1 Advanced)
 •         Хорошее знание MS Office, особенно Excel и знание SAP преимущество
 •         Коммуникабельность, проактивный подход, независимая личность, командный игрок
 •         Гибкость времени, системность, техническое и аналитическое мышление, организаторские способности, ориентация на результат

Наше предложение:

 •         Международная обстановка
 •         Стабильность работы
 •         Возможность личностного и профессионального развития
 •         Привлекательная зарплата

Мы вызвали у вас интерес? Пожалуйста, подайте заявку: tv80@search4staff.com   

Дополнительная информация по телефону: +373 60 422 844