Cerere de exprimare a interesului Elaborarea programului de formare profesională a cadrelor didactice privind dezvoltarea personală și instruirea cadrelor didactice universitareCerere

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

 

Denumirea subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP)

 

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022

 

Nr. ReferințăMD-PEDAGOGUNI-413700-CS-INDV

Titlul sarcinii: Elaborarea programului de formare profesională a cadrelor didactice privind dezvoltarea personală și instruirea cadrelor didactice universitare

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervenții strategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

 

Obiectivul general al subproiectului constă în reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii. 

Serviciile de consultanță includ elaborarea programului de formare a profesională a cadrelor didactice în domeniul leadership-ului și dezvoltării personale și organizarea a trei sesiuni de instruire a cadrelor didactice universitare pentru formarea competențelor profesionale privind dezvoltarea personală, managementul stresului, managementul timpului, inteligența emoțională. Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 2 luni, începutul activității – mai 2024.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: www.upsc.md 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a programului de formare a profesională a cadrelor didactice în domeniul leadership-ului și dezvoltării personale și organizarea a trei sesiuni de instruire a cadrelor didactice universitare pentru formarea competențelor profesionale privind dezvoltarea personală, managementul stresului, managementul timpului, inteligența emoțională, care urmează a fi aplicate de cadrele didactice în procesul de formare a viitorilor pedagogi la programele de studii superioare de licență și master din domeniul Științe ale Educației. Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 2 luni, începutul activității – mai 2024.

Consultanții interesați vor expedia informații/ documente care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de consultanță următoare:

 1. Elaborarea programului de formare profesională a cadrelor didactice, care va include cu 3 module tematice:
  1. Leadership și dezvoltare personală;
  2. Inteligența emoțională;
  3. Managementul stresului vs managementul timpului.
 2. Organizarea a 3 sesiuni de instruire pentru formarea cadrelor didactice Vor fi instruite minim 60 cadre didactice universitare, fiecare sesiune – 10 ore contact direct (teorie), 20 ore studiu practic. Nr. total de ore lucrate – 40 (inclusiv, 8 ore timp de pregătire, 2 ore - evaluare). Timpul alocat pentru sarcină – 2 luni.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii superioare în domeniul psihologie, pedagogie, dezvoltare personală sau în domenii conexe.
 2. Titlu științifico-didactic (doctor/ doctor habilitat/ conferențiar universitar/ profesor universitar).
 3. Experiență profesională de minim 3 ani în domeniul învățământului superior și în managementul universitar.
 4. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (programe de studii, planuri de învățământ, standarde de calificare, programe de formare continuă, curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor, suporturi curriculare etc.).
 5. Dovezi privind deținerea calificării de formator în învățământul superior sau experiență de minim 2 ani în educația adulților, formarea profesională continuă a cadrelor didactice.
 6. Experiență în activități de formare privind leadership-ul, dezvoltarea personală, inteligența emoțională, management sau în activități similare.
 7. Participarea ca manager sau membru în implementarea unor proiecte strategice în domeniul educațional (de cercetare, de formare, de dezvoltare instituțională).
 8. Publicații științifice și științifico-didactice în domeniul pedagogiei, psihopedagogiei, psihologiei, dezvoltării personale, leadership educațional ș.a.

Competențe și abilități:

 1. Capacitate de lucru în echipă;
 1. Capacitate de analiză și sinteză;
 2. Capacitate de planificare și organizare a activităților interactive;
 3. Responsabilitate și management al timpului;
 4. Capacitate de comunicare excelentă în limba română (atât scrisă, cât și vorbită).

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 08:00-17:00, achizitii.bm@upsc.md, str. Ion Creangă 1, MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cererile ar trebui să includă: Scrisoarea de exprimare a interesului; Curriculum vitae în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele stabilite, cât și date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); două Scrisori de recomandare.

La solicitare, candidatul va prezenta documente doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, certificate, alte documente de confirmare).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 30 mai 2024, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova

Str. Ion Creangă 1, Blocul nr.2, biroul nr.30

Manager în achiziții Guțu Mihaela

Tel. +373 (22) 24-07-91

Email: achizitii.bm@upsc.md

https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

 

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume: Lucia sava