Invitație pentru prezentarea ofertei de preț - Furnizarea construcție modulară și amenajarea fundamentului construcției modulareInvitație pentru prezentarea ofertei de preț - Furnizarea construcție modulară și amenajarea fundamentului construcției modulare

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI DE PREȚ

Furnizarea construcție modulară și amenajarea fundamentului construcției modulare

 

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI DE PREȚ

 

Furnizarea construcție modulară și amenajarea fundamentului construcției modulare

Beneficiar: Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”

Sursa de finanțare: Contract de grant nr.1093 pentru realizarea proiectului „Sprijinire incluziunii sociale și economice a tinerilor NEET din raionul Florești”, semnat între Fundația Est-Europeană și Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”.

Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova” și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene

 

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

 1. Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” invită companiile specializate să prezinte oferta de preț la cota TVA 0%, pentru următoarele servicii:

Lotul nr.1

Nr.ord.

Denumire

Cantitatea, buc

1.       

Serviciu construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp

1

Lotul nr.2

Nr.ord.

Serviciu construcție fundament construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp

1

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necsare sunt indicate în Anexa A la Termenii ți Condițiile de Livrare.

 1. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate serviciile întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de pret vor fi evaluate pentru toate serviciile împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic pret total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice menţionate în Anexa A la ,,Termenii și Condițiile de Livrare. Opţiuni alternative nu vor fi permise.
 2. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexa A la ,,Termenii și Condițiile de Livrare poate fi transmisă prin emai la adresa: crt.floresti@gmail.com sau la dumitrustoica2@gmail.com.
 3. Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită și de următoarele documente:
  • Oferta va fi însoțită de documentația tehnică, cataloage sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea serviciilor cu specificațiile solicitate.
  • ,,Termenii și Condițiile de Livrare și a tabelului din (Anexa A), semnat și ștampilat conform cerințelor specificate în alin.7 al prezentei cereri/invitații.
 4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 23 iulie, 2023, ora 23.59. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 1. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, şi servicii non-consultanță.
 1. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Termenilor şi Condițiile de Livrare şi va fi prezentată în format semnat şi legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a bunurilor/produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.
 • PREŢUL: Prețurile vor fi indicate în lei moldoveneşti şi vor conține toate costurile pentru pregătirea bunurilor/serviciilor de livrare până la destinația finală, iar Vânzătorul nu va pretinde compensații suplimentare.
 • Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 Cu privire la aprobarea listei creditelor şi granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale (cu modificările si completările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 29.12.14, Monitorul Oficial nr. 400-403/1114 din 31.12.14).
 • EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot şi contractul va fi acordat companiei care îndeplineşte cerințele solicitate și oferă cel mai mic pret total evaluat per Lot.

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieşind din corectarea eventualelor greşeli aritmetice după cum urmează:

(a) dacă există o discrepantă dintre cifre şi litere, suma scrisă cu litere va prevala;

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala:

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei/companiilor care oferă cel mai cel mai bun raport calitate-preț total evaluat per Lot şi care respectă specificațiile menționate în Termenii și Condițiile de Livrare.

 • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe o perioadă de 45 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.
 1. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
 1. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii şi specificațiile din Invitația de Participare/Cererea de Oferte. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Invitația de Participare/Cererea de Oferte poate duce la respingerea ofertei.
 1. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Invitația de Participare/Cererea de Oferte va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 3 de mai sus. A.O. „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.
 1. În orice moment înainte termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la de la Cumpărător
 1. O. „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără de a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.
 1. Vă rugăm să confirmați prin fax/e-mail recepționarea acestei invitații, precum și disponibilitatea DVS, de participare.

Cu respect,

Dumitru Stoica,

Administrator AO CRISDD

Termeni și condiții de livrare

 

Beneficiar: Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”

Sursa de finanțare: Contract de grant nr.1093 pentru realizarea proiectului „Sprijinire incluziunii sociale și economice a tinerilor NEET din raionul Florești”, semnat între Fundația Est-Europeană și Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”.

Acest grant este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova” și co-finanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene

Cumpărător: Asociația Obștească „Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă”

Furnizor: _____________________________________________________________

 1. Prețuri și termenii de livrare [se completeaz[ de furnizor]:

Lotul nr.1

Nr. d/o (1)

Denumire produs

(2)

Cant. Buc

(3)

Preț unitar MDL, TVA 0%

(4)

Preț total MDL, TVA 0%

(5=3*4)

Timp de livrare (maxim 30 zile calendaristice)

(6)

1.

Serviciu construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp.

- Cadrul modulului este nevoie sa fie realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele şi lacuri. Acesta este potejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 

Acoperișul :

- Tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,4/0,4 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m2. Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie.

Podea :

- Podeaua modulului este nevoie sa fie dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță  de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 500 kg/m2. Pardoseala este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR 60 mm, culoare RAL 9002/9002, grosime metal 0,4/0,4, acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum.

Pereți exteriori 

- Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, RAL 7016 exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.

6)Instalația electrică

- Instalația electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind  efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220, ventilator. 

7)Tâmplăria Container 50.90.V5 H2,4  (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, sticla 4s.)

Vitraj PVC, Antracit,5,0x2,4m cu usa inclusa 0,9x2,05m, cu framuga, miner inox, lacat maco, amortizator usa – 1 buc.

 

1

 

 

 

 

Suma totală (MDL) per Lotul nr.1 este de ___________________________________________

Semnătura____________________________________

L.Ș.

 

 

 

Lotul nr.2

Nr. d/o (1)

Denumire produs

(2)

Cant. Buc

(3)

Preț unitar MDL, TVA 0%

(4)

Preț total MDL, TVA 0%

(5=3*4)

Timp de livrare (maxim 30 zile calendaristice)

(6)

1.

Serviciu construcție fundament construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp

1

 

 

 

 

Suma totală (MDL) per Lotul nr.1 este de ___________________________________________

Semnătura____________________________________

L.Ș.

 

Notă: În cazul divergențelor între prețul unitar și prețul total, corecția se va face conform punctului (iii) alin 7, din Invitația de Participare/Cererea de oferte.

 

 1. Pretul fix: Toate prețurile indicate în ofertă sunt fixe şi rămân neschimbate pe toată perioada executării contractului, achiziția va fi efectuată la cota Zero TVA şi nu include taxe vamale și taxe pentru efectuarea procedurilor vamale în Republica Moldova. A.O.,,Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă își rezervă dreptul de a mări sau micşora cantitatea de bunuri şi servicii specificate inițial fără nici o modificare a prețurilor unitare în alți termeni şi condiţii.
 1. Țara de origine: este important să se prezinte un certificat de origine pentru serviciile solicitate (în cazul în care acest lucru este relevant).
 1. Livrarea produselor: Livrarea trebuie efectuată în cel mult 30 zile calendaristice de la primirea notei de comandă, la destinația: or. Florești, str. 31 august 19898, 89
 1. Legea aplicabilă: Contractul se interpretează în conformitate cu legislația țarii cumpărătorului (Republica Moldova).
 1. Soluționarea diferendelor: Cumpărătorul şi Furnizorul va depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin negociere direct, informale orice dezacord sau dispută între ele în cadrul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între cumpărător şi furnizor, diferendul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legislației țării achizitorului.
 1. Livrare și Documente: La livrare, Furnizorul va notifica Cumpărătorul prin fax sau e-mail, detaliile complete despre Nota de Comandă, inclusiv numărul de contract, descrierea mărfurilor, cantitatea etc.
 1. Plata va fi efectuată de către A.O. ,,Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă în lei moldoveneşti, prin transfer bancar, conform conditiilor stipulate în contract.
 1. Garanţie: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanție (termenul de valabilitate) de producător, conform indicațiilor din Anexa A la Termenii şi Condițiile de Livrare de la data documentului de acceptare finală. Vă rugăm să specificați perioada de garanţie şi termenii în detaliu în conformitate cu cerințele Anexei A.
 1. Autorizarea producătorului: Cumpărătorul poate solicita furnizorului, înainte de atribuirea contractului, de a prezenta Autorizarea Producătorului pentru serviciile oferite.
 1. Ambalarea şi Instrucțiuni de marcare: Furnizorul va asigura ambalarea standard a mărfurilor, în mod necesar pentru a preveni deteriorarea la manipulări si în timpul tranzitului, transportării până la destinația finală, aşa cum este indicat în Contract. Ambalarea nu va fi imputată Cumpărătorului drept cost suplimentar.
 1. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către furnizor, fără nici un cost către Cumpărător în termen de 10 zile de la data notificării de către Cumpărător.
 1. Force-Majoră: Furnizorul nu este supus penalități sau rezilierii în caz de neplată, dacă și în măsura în care dacă întârzierea sau alte situații de neîndeplinire a obligațiilor sale contractuale este rezultatul unui eveniment de forţă majoră.

Pentru scopurile acestei clauze, forță majoră înseamnă un eveniment în afara controlului furnizorului şi care nu implică vina sau neglijenta furnizorului şi nu poate fi previzibi. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la acestea, actul Cumpărătorului în capacitățile sale suverane, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină şi embargouri de transport de marfă.

În cazul în care o situație de forţă majoră apare, Furnizorul va notifica prompt cumpărătorul, în scris, despre această situație precum şi cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărător specifică astfel în scris, Furnizorul va continua să îşi îndeplinească obligațiile asumate prin contract, în măsura în care este practic rezonabil, şi va căuta toate mijloace alternative şi căile rezonabile care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră, pentru rezolvare obligațiunilor sale contractuale.

 1. Specificatii tehnice necesare:

(i) Descriere Generală

 1. Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, de cele mai recente şi actuale modele, care încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și materiale, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.

(ii) Detalii specifice şi standarde tehnice conform Anexei A la Termenii şi Condiții de Livrare. Furnizor confirmă respectarea specificațiilor de mai sus (în cazul abaterilor, furnizorul va lista toate aceste abateri).

 1. Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula contractul dacă Furnizorul nu livrează produsul în conformitate cu termenii și condițiile de mai sus, după o notificare prealabilă de zece (10) zile primită de la Cumpărător, fără a avea vreo obligație faţă de Furnizor.
 2. Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu livrează oricare sau toate produsele/serviciile către data livrării specificată în Contract, cumpărătorul poate, fără a aduce atingere tuturor celorlalte prevederi ale contractului, deduce din preţul contractului, în calitate de daune, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea MĂRFII sau a serviciilor neonorate pentru fiecare zi de întârziere până la livrarea/prestarea efectivă al acestora, nivelul maxim al deducerilor nedepăşind cumulativ 10% din suma totală a contractului.
 • Furnizor:
 • Adresa Furnizorului:
 • Semnătura autorizată:
 • Numele si funcția semnatarului:
 • Data: Ș.

Anexa A

la Termenii și Condițiile de Livrare

Detalii specifice și standarde tehnice

Lotul nr.1

Nr.d/o

Denumirea

Specificații cumpărător

Specificații Furnizor

1

Serviciu construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp

1.      Serviciu construcție modulară (cafenea) 5*10 =  mp

2.      Peretele panoului sandwich de 5/6 cm grosime

3.      Panoul de acoperiș al sistemului sandwich de 12

4.      Izolație termică și fonică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotul nr.2

Nr.d/o

Denumirea

Specificații cumpărător

Specificații Furnizor

1

Serviciu construcție fundament construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp

1.      Serviciu construcție fundament construcție modulară (cafenea) 5*10 = 50 mp

2.      Materiale de construcție: piatră, beton

3.      Structura fundamentului trebuie să aibă forma masivă, robustă, rezistent la trepidații și cu o greutate mare pentru a asigura ca suport stabilitate construcției modulare

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Oferta dumneavoastră va acoperi toate cheltuielile privind livrarea, instalarea și instruirea personalului.

 • Furnizor: __________________________________________
 • Adresa Furnizorului: __________________________________________
 • Semnătura autorizată: __________________________________________
 • Numele si funcția semnatarului: __________________________________________
 • Data: Ș.