Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiațiArticol adaugat de: Sergiu Mihailov

Articol adaugat de: Sergiu Mihailov

Ro

Articol Original

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați după cum urmează:

 • suport educațional si activități de integrare pentru refugiați , in special copii
 • asistenta si consiliere pentru refugiați precum si organizarea de instruiri

Anunțul este lansat în cadrul proiectului Rapid and flexible assistance to address the emergency needs of Ukrainian refugees in Moldova cu numărul 14.2267.4-021.00, din sursele GIZ Moldova, implementat în perioada ianuarie 2023 – martie 2023 de către AO „Pro Cooperare Regională”.

Obiectul achiziției îl va constitui:

 • Organizarea de activități extra-curriculare pentru copii – activități culturale, de recreere si concursuri  (350 ore)
 • Organizarea de cursuri de limba romana si limba engleza (250 ore)
 • Oferirea de asistenta psihologică si consiliere pentru refugiații cu semne de stres/suferință (300 ore)
 • Oferirea de asistenta si consiliere pentru refugiați referitor la accesul la educație si beneficii sociale, încadrarea in câmpul muncii (250 ore)
 • Organizarea de instruiri (2 instruiri si 3 workshop-uri) pentru reprezentanții APL, managerii centrelor pentru refugiați si alte instituții implicate in suportul refugiaților (Direcțiile de Asistenta Sociala din raioanele de Nord).

Dosarul de aplicare va conține:

 1. Conceptul succint al activităților extra-curriculare pentru copii, a asistentei oferite si a programului de instruire;
 2. Informație relevantă despre experiența organizației în domeniul prestării serviciilor menționate;
 3. Oferta financiară va include costurile pentru serviciile de instruire (remunerarea experților per ora, consultanța individuală oferita, alte cheltuieli relevante);

Oferta financiară se prezintă în monedă națională (MDL), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului.

DEPUNEREA OFERTELOR

Limba de redactare a ofertei: limba română sau engleza.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

 • pe e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea de servicii de suport pentru refugiați.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 30 ianuarie 2023, ora 23:59.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.

En

Traducere Automata

Announcement for contracting a company in order to provide support services for refugees

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Public  Association "Pro Cooperare Regionale" from mun. Balti announces a competition for contracting a company in order to provide support services for refugees as follows:

 • educational support and integration activities for refugees, especially children
 • assistance and counseling for refugees as well as the organization of trainings

The announcement is launched within the project "Rapid and flexible assistance to address the emergency needs of Ukrainian refugees in Moldova" with the number 14.2267.4-021.00, from GIZ Moldova sources, implemented between January 2023 and March 2023 by the NGO "Pro Regional Cooperation".

The object of the acquisition will be:

 • Organization of extra-curricular activities for children – cultural activities, recreation and competitions  (350 hours)
 • Organization of Romanian and English courses (250 hours)
 • Providing psychological assistance and counseling for refugees with signs of stress/suffering (300 hours)
 • Providing assistance and counseling for refugees regarding access to education and social benefits, employment (250 hours)
 • Organizing trainings (2 trainings and 3 workshops) for the representatives of the LPA, the managers of the centers for refugees and other institutions involved in the support of refugees (the Social Assistance Directorates from the Northern districts).

The application file shall contain:

 1. The succinct concept of the extra-curricular activities for children, of the assistance offered and of the training program;
 2. Relevant information about the organization's experience in the field of providing the mentioned services;
 3. The financial offer will include costs for training services (remuneration of experts per hour, individual advice provided, other relevant expenses);

The financial offer shall be submitted in national currency (MDL), confirmed by applying the signature and stamp of the bidder.

SUBMISSION OF TENDERS

Language of preparation of the offer: Romanian language or English.

Tenders may be dispatched as follows:

 • by e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk, with the mention: Offer for the purchase of support services for refugees.

The deadline for submission of tenders is: January 30 , 2023, 23:59.

Tenders must be valid for at least 15 calendar days from the date of submission.

It

Traducere Automata

Annuncio per l'appalto di una società al fine di fornire servizi di supporto ai rifugiati

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Associazione Pubblica  "Pro Cooperare Regionale" da mun. Balti bandisce un concorso per l'appalto di una società al fine di fornire servizi di supporto ai rifugiati come segue:

 • sostegno educativo e attività di integrazione per i rifugiati, in particolare i bambini
 • assistenza e consulenza per i rifugiati, nonché l'organizzazione di corsi di formazione

L'annuncio è lanciato nell'ambito del progetto "Assistenza rapida e flessibile per affrontare i bisogni di emergenza dei rifugiati ucraini in Moldavia" con il numero 14.2267.4-021.00, da fonti GIZ Moldova, implementato tra gennaio 2023 e marzo 2023 dalla ONG " Pro Regional Cooperation".

L'oggetto dell'acquisizione sarà:

 • Organizzazione di attività extra-curriculari per bambini – attività culturali, ricreative e concorsi  (350 ore)
 • Organizzazione di corsi di rumeno e inglese (250 ore)
 • Fornire assistenza psicologica e consulenza ai rifugiati con segni di stress/sofferenza (300 ore)
 • Fornire assistenza e consulenza ai rifugiati per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alle prestazioni sociali, l'occupazione (250 ore)
 • Organizzazione di corsi di formazione (2 corsi di formazione e 3 workshop) per i rappresentanti dell'LPA, i dirigenti dei centri per i rifugiati e altre istituzioni coinvolte nel sostegno ai rifugiati (le direzioni dell'assistenza sociale dei distretti settentrionali).

Il fascicolo di domanda contiene:

 1. Il concetto sintetico delle attività extra-curriculari per i bambini, dell'assistenza offerta e del programma di formazione;
 2. Informazioni pertinenti sull'esperienza dell'organizzazione nel campo della fornitura dei servizi menzionati;
 3. L'offerta finanziaria includerà i costi per i servizi di formazione (remunerazione oraria degli esperti, consulenza individuale fornita, altre spese pertinenti);

L'offerta finanziaria deve essere presentata in valuta nazionale (MDL), confermata mediante l'apposizione della firma e del timbro dell'offerente.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Lingua di preparazione dell'offerta: lingua rumena o inglese.

Le offerte possono essere spedite secondo le seguenti modalità:

 • via e-mail: pro_co_re@yahoo.co.uk, con la menzione:  Offerta per l'acquisto di servizi di supporto per i rifugiati.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è: 30 gennaio 2023, 23: 59.

Le offerte devono essere valide per almeno 15 giorni di calendario dalla data di presentazione.

Ua

Traducere Automata

Оголошення про укладення договору з компанією з метою надання послуг підтримки біженцям

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Громадське  об'єднання "Pro Cooperare Regionale" від мун. Balti оголошує конкурс на укладення контракту з компанією з метою надання послуг підтримки біженцям наступним чином:

 • освітня підтримка та інтеграційні заходи для біженців, особливо дітей
 • допомога та консультування біженців, а також організація тренінгів

Оголошення запущено в рамках проєкту «Швидка та гнучка допомога для вирішення надзвичайних потреб українських біженців у Молдові» з номером 14.2267.4-021.00, з джерел GIZ Moldova, що реалізується в період з січня 2023 року по березень 2023 року ГО «Про регіональне співробітництво».

Об'єктом придбання стануть:

 • Організація позакласних заходів для дітей – культурно-масових заходів, відпочинку та змагань  (350 годин)
 • Організація курсів румунської та англійської мови (250 годин)
 • Надання психологічної допомоги та консультування біженцям з ознаками стресу/страждань (300 годин)
 • Надання допомоги та консультування біженцям щодо доступу до освіти та соціальних виплат, працевлаштування (250 годин)
 • Організація тренінгів (2 тренінги та 3 воркшопи) для представників LPA, керівників центрів для біженців та інших установ, що займаються підтримкою біженців (Директорати соціальної допомоги з Північних районів).

Файл заяви повинен містити:

 1. Стисла концепція позакласних заходів для дітей, пропонованої допомоги та програми навчання;
 2. Актуальна інформація про досвід організації в сфері надання зазначених послуг;
 3. Фінансова пропозиція включатиме витрати на послуги з навчання (винагорода експертів за годину, надані індивідуальні консультації, інші відповідні витрати);

Фінансова пропозиція подається в національній валюті (MDL), що підтверджується нанесенням підпису та печатки учасника торгів.

ПОДАННЯ ТЕНДЕРІВ

Мова підготовки пропозиції: румунська мова або англійська.

Тендери можуть бути відправлені таким чином:

 • електронною поштою: pro_co_re@yahoo.co.uk, із згадкою:  Пропозиція на придбання послуг підтримки для біженців.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 30 січня 2023 року, 23: 59.

Тендери повинні бути дійсними не менше 15 календарних днів з моменту подання.

Bg

Traducere Automata

Съобщение за сключване на договор с фирма за предоставяне на услуги за подкрепа на бежанци

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Обществено  сдружение "Pro Cooperare Regionale" от мун. Балти обявява конкурс за сключване на договор с фирма за предоставяне на услуги за подкрепа на бежанците, както следва:

 • образователна подкрепа и интеграционни дейности за бежанци, особено деца
 • помощ и консултиране на бежанци, както и организиране на обучения

Съобщението стартира в рамките на проект "Бърза и гъвкава помощ за посрещане на спешните нужди на украинските бежанци в Молдова" с номер 14.2267.4-021.00, от източници на GIZ Молдова, изпълняван между януари 2023 г. и март 2023 г. от неправителствената организация " Прорегионално сътрудничество".

Предмет на придобиването ще бъде:

 • Организиране на извънкласни занимания за деца – културни дейности, отдих и състезания  (350 часа)
 • Организиране на курсове по румънски и английски език (250 часа)
 • Предоставяне на психологическа помощ и консултиране на бежанци с признаци на стрес/страдание (300 часа)
 • Предоставяне на помощ и консултиране на бежанците по отношение на достъпа до образование и социални помощи, заетост (250 часа)
 • Организиране на обучения (2 обучения и 3 семинара) за представителите на ЗЗП, управителите на центровете за бежанци и други институции, ангажирани с подкрепата на бежанците (дирекциите "Социално подпомагане" от Северните области).

Досието на заявлението съдържа:

 1. Сбитата концепция за извънкласните дейности за деца, за предлаганата помощ и за програмата за обучение;
 2. Релевантна информация за опита на организацията в областта на предоставяне на посочените услуги;
 3. Финансовата оферта ще включва разходи за услуги за обучение (възнаграждение на експертите на час, предоставени индивидуални съвети, други съответни разходи);

Финансовата оферта се подава в национална валута (MDL), потвърдена чрез полагане на подписа и печата на участника в търга.

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Език на подготовка на офертата: румънски език или английски.

Офертите могат да бъдат изпращани, както следва:

 • по електронна поща: pro_co_re@yahoo.co.uk, с упоменаване: Оферта за закупуване на услуги за подкрепа на бежанци.

Крайният срок за подаване на оферти е: 30 януари 2023 г., 23: 59 ч.

Офертите трябва да са валидни най-малко 15 календарни дни от датата на подаване.

Ru

Traducere Automata

Объявление о заключении контракта с компанией с целью предоставления услуг поддержки беженцам

Anunț pentru contractarea unei companii in vederea furnizării de servicii de suport pentru refugiați

Общественное  объединение "Pro Cooperare Regionale" от мун. Бельцы объявляют конкурс на заключение контракта с компанией с целью предоставления услуг поддержки беженцам следующим образом:

 • образовательная поддержка и интеграционные мероприятия для беженцев, особенно детей
 • помощь и консультирование беженцев, а также организация тренингов

Объявление запущено в рамках проекта «Быстрая и гибкая помощь для удовлетворения чрезвычайных потребностей украинских беженцев в Молдове» с номером 14.2267.4-021.00, из источников GIZ Moldova, реализуемого в период с января 2023 года по март 2023 года НПО «За региональное сотрудничество».

Объектом приобретения будут:

 • Организация внеклассных мероприятий для детей – культурно-массовых мероприятий, отдыха и конкурсов  (350 часов)
 • Организация курсов румынского и английского языков (250 часов)
 • Оказание психологической помощи и консультирования беженцам с признаками стресса/страданий (300 часов)
 • Оказание помощи и консультаций беженцам по вопросам доступа к образованию и социальным льготам, трудоустройству (250 часов)
 • Организация тренингов (2 тренинга и 3 семинара) для представителей ЛПА, руководителей центров для беженцев и других учреждений, занимающихся поддержкой беженцев (Директораты социальной помощи северных районов).

Файл заявки должен содержать:

 1. Краткая концепция внеклассных мероприятий для детей, предлагаемой помощи и программы обучения;
 2. Актуальная информация об опыте организации в области предоставления указанных услуг;
 3. Финансовое предложение будет включать расходы на услуги по обучению (вознаграждение экспертов в час, индивидуальные консультации, другие соответствующие расходы);

Финансовое предложение представляется в национальной валюте (MDL), подтвержденное печатью и печатью участника торгов.

ПОДАЧА ТЕНДЕРОВ

Язык подготовки предложения: румынский язык или английский.

Тендерные заявки могут направляться следующим образом:

 • по электронной почте: pro_co_re@yahoo.co.uk, с упоминанием: Предложение о приобретении услуг поддержки беженцев.

Крайний срок подачи тендеров: 30 января 2023 года, 23:59.

Тендеры должны быть действительны не менее 15 календарных дней с даты подачи.

telegram