Incluziunea Socială: Rezoluții și Recomandări pentru Republica Moldova"Ideea nu este de ai face pe oameni să accepte faptul că au prejudecăți, ci să-i facă să vadă [ei înșiși] că aceste prejudecăți au consecințe negative asupra altora"

Theresa McHenry, directorul resurse umane la Microsoft UK

Conform proiectului de Lege privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova,  incluziune socială este ansamblu de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sportului, ocrotirii sănătății, informării și comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, precum şi din alte domenii destinate integrării persoanelor cu dizabilități în societate;

Incluziunea socială este un concept foarte complex care tinde să acopere toate aspectele importante pentru asigurarea unei vieți decente. Spre exemplu angajarea unei persoane pe piața forței de muncă înseamnă și creșterea stimei de sine, asigurarea unei echilibru psihologic oferit de siguranța locului de muncă și a resurselor necesare pentru sine și familia sa. Pe de altă parte crearea serviciilor sociale specializate sporesc accesul la educație, muncă, mobilitate, justiție, toate fiind interdependente și complementare concomitent.

Caritas Republica Cehă, în parteneriat cu echipa People in Need Moldova, finanțați de către Agenția Cehă pentru dezvoltare, mai mulți actori sociali din diverse domenii sunt implicați în procesul incluziunii sociale în Republica Moldova, după cum urmează: instituțiile publice de protecție socială și sănătate, mediul academic, organizațiile naționale și internaționale, reprezentanții societății civile și grupurilor de inițiativă. Promotorii incluziunii sociale depun eforturi atât specializate pe domenii de activitate cât și unificate pe anumite aspecte de importanță comună. Aceste eforturi s-au materializat prin instruiri, schimburi de experiență, vizite de studii internaționale, conferințe științifice, realizarea studiilor relevante domeniului etc.

Împreună, întregind diverse viziuni, perspective și expertize de activitate au identificat provocări și recomandări pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, atât la nivel local prin Strategiile Locale de Incluziune Sociala cât și la nivel național prin campanii de vizibilitate și sensibilizare care au avut loc în perioada 2017- 2019 în cadrul Proiectului „Suport și asistență pentru sectorul social al Republicii Moldova”, care pot fi grupate în felul următor:

Recomandări de depășire a atitudinii discriminatorii din partea societății:

 • Promovarea și informarea constantă (nu doar cu caracter sporadic) a societății privind persoanele cu dizabilități pentru depășirea prejudecăților;
 • sensibilizarea comunității, încadrarea programelor de nondiscriminare în programul educațional, activități de implicare colectivă, acțiuni de dezaprobarea publică a actelor discriminatorii, diseminarea bunelor practici;
 • comportament pro activ al persoanelor cu dizabilități, implicarea comunitară, promovarea istoriilor de succes;
 • activități de înlocuire a stigmatizării cu toleranță, prin implicarea întregii comunități.

Recomandări privind sincronizarea politicilor sociale și a cadrului legal în favoarea incluziunii sociale:

 • Dezvoltarea serviciilor sociale astfel încât persoanele cu dizabilități din zonele rurale să primească asistență în permanență, suplinirea locurilor vacante cu asistenți medicali și asistenți sociali, oferirea unui salariu decent;
 • Crearea premiselor și asigurarea bunei funcționări a serviciilor comunitare și pentru persoanele cu dizabilități. Colaborarea Autorităților Publice Locale de nivelul II și III, privind asumarea responsabilității și bugetarea cheltuielilor necesare pentru serviciile adresate persoanelor cu dizabilități;
 • Adaptarea legislației și simplificarea procedurilor de dezinstituționalizare, instituționalizarea repetată în caz de criză; dezinstituționalizarea graduală a beneficiarilor;
 • Crearea centrelor și caselor comunitare la o distanță accesibilă de instituții pentru a asigura securitatea comunitară și un nivel corespunzător de servicii beneficiarilor (acestea lipsesc în comunități)
 • Crearea mecanismelor/pârghiilor legislative încât banul să urmeze beneficiarul;
 • Asigurarea instruirii continue și a unei salarizări decente a specialiștilor din domeniu;
 • Suport pentru acreditarea ONG-urilor ca prestatori de servicii sociale, precum și simplificarea procesului de acreditare;
 • Asigurare cu echipamente și infrastructură, transport adaptat, literatură metodică pentru nevăzători, instituții adaptate respectând standarde minime de calitate.

Recomandări pentru stimularea valorificării potențialului persoanelor cu dizabilități:

 • Crearea budgetelor participative si implicarea transparenta la decizii;
 • Încadrarea persoanelor prin instruiri, școlarizare, angajare, socializare, oferire de servicii, scriere de proiecte, împărtășirea experienței;
 • Socializare- prin limbaj accesibil, prin consiliere profesională, rețele și grupuri online, prin diseminare, schimb de bune practici;
 • dezvoltarea încrederii în sine și a abilităților de comunicare, motivarea, consilierea și instruirea persoanelor cu dizabilități;
 • Încurajarea creării întreprinderilor sociale, crearea oportunităților de angajare pentru persoanele cu dizabilități.

Acestea sunt doar câteva din aspectele ce sunt importante a fi considerate  pentru asigurarea unui context mai echitabil pentru persoanele ”mai diferite”. Prin incluziunea socială s-a încercat implicarea unei abordări sistemice, a eforturilor comune și persistente din partea tuturor promotorilor conceptului precum și a societății. În același timp, sunt încurajatoare exemplele frumoase ale țărilor care reușesc să integreze diversitatea în societățile sale, precum și voința partenerilor de dezvoltare de a ne ghida pentru a ne găsi propria cale în drum spre incluziunea socială la noi acasă. 

Acest material informativ a fost elaborat în cadrul proiectului „Suport și asistență pentru sectorul social din Republica Moldova 2017-2019”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, implementat de Caritas Republica Cehă în cooperare cu People in Need Moldova.

Logouri CDA CCR PIN