Apelul Asociației Promo-LEX cu privire la necesitatea prezentării și examinării rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2016 către 15 ianuarie 2017Asociația Promo-LEX face apel către partidele politice și autoritățile publice vizate în vederea asigurării transparenţei şi necesitatea prezentării şi recepţionării de către CEC a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2016 către data limită stabilită de lege, adică 15 ianuarie 2017.

În conformitate cu art. 29 (1) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și p. 65 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC) nr. 4401 din 23 decembrie 2015, partidele politice au obligația de a prezenta semestrial și anual la CEC rapoarte privind gestiunea financiară. Partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat au obligația de a prezenta rapoartele respective și la Curtea de Conturi.

Atragem atenția asupra faptului că Legea citată indică drept termen pentru prezentarea rapoartelor semestriale – data de 15 a ultimei luni a perioadei de raportare. Constatăm o deficiență legală în acest sens, or, asemenea raportării anuale, termenul limită de raportare urmează a fi în afara perioadei raportate. Corespunzător, astfel cum raportarea anuală are loc până la 31 martie, și raportarea semestrială trebuie să fie efectuată până la 15 iulie și respectiv 15 ianuarie.

În același timp, Asociația Promo-LEX solicită CEC să revadă conținutul Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice. Cu referire la p. 65 din Regulamentul vizat, precizăm că indicarea datei pentru raportarea semestrială a fost făcută conform logicii expuse mai sus, însă, a fost inclusă doar data de 15 iulie, fiind omisă data pentru a doua raportare semestrială. Respectiv, acesta urmează a fi redactat în vederea reglementării raportării ambelor perioade semestriale.

În corespundere cu cele expuse, Asociația Promo-LEX atenționează partidele politice despre necesitatea de a se conforma față de norma legală menționată supra și de a depune rapoartele pentru semestrul II al anului 2016, până la data de 15 ianuarie 2017. Menţionăm printre altele că în recenta campanie electorală, Comisia Electorală Centrală a atenţionat două partide politice asupra faptului că au efectuat viramente din contul partidului în Fond Electoral al concurentului, în acest sens diminuând din transparenţa campaniei. Totodată, prin eventuala amânare de prezentare a rapoartelor financiare cu peste 2,5 luni CEC contribuie la faptul ca absolut toate partidele politice să poată evita asigurarea transparenţei pentru perioada nominalizată. 

Potrivit prevederilor legale rapoartele vor fi verificate și analizate de CEC. În scopul acestei verificări, Comisia are dreptul să solicite partidelor politice, precum și unor instituții publice sau private, informațiile necesare în limita de competență. Partidele politice și celelalte instituții vizate sunt obligate să prezinte informațiile solicitate în termen de două săptămâni. La cerere și în funcție de natura informației solicitate, acest termen poate fi extins de către CEC, însă, în general, el nu poate să depășească o lună.

Informația conținută în rapoartele anuale ale partidelor politice privind veniturile acumulate și cheltuielile efectuate, inclusiv identitatea donatorilor și sumele donate, precum și informațiile concludente (concluziile) din rapoartele (opiniile) de audit independent trebuie să fie plasate pe pagina web a CEC în termen de 48 de ore de la recepționarea și acceptarea lor, precum și pe paginile web ale partidelor politice, în cazul existenței acestora.

Partidele politice care au încălcat prevederile legale privind gestiunea financiară sunt pasibile de răspundere contravențională conform Codului contravențional (articolul 481), și anume:

  • neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul și formatul stabilit de către CEC, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, se sancționează cu amendă de la 300 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere;
  • încălcarea modului de evidență și utilizare a patrimoniului partidelor politice, inclusiv neprezentarea datelor de identificare a donatorilor, se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Potrivit articolului 313 al Legii privind partidele politice, sesizarea privind încălcarea prevederilor cu privire la finanțarea și gestiunea financiară a partidelor politice poate fi depusă de orice persoană cu drept de vot sau de o persoană juridică din Republica Moldova, inclusiv de autorități sau instituții publice, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul în care încălcarea i-a devenit cunoscută.

În opinia Asociației Promo-LEX, conținutul expus mai sus, al art. 31 din Legea privind partidele politice, în coroborare cu prevederile articolului 22, alineatul (1), litera q din Codul electoral, obligă CEC să se autosesizeze în cazurile de încălcare a legislației de către partide politice pe subiectul raportării financiare.

Sesizarea trebuie să conțină datele de identitate și informația de contact ale autorului sesizării, descrierea faptelor ce ar putea constitui încălcări, indicarea probelor care confirmă încălcarea și semnătura persoanei care o depune.

În mod aparte, Asociația Promo-LEX subliniază, că partidele politice ca și organizații necomerciale care nu efectuează încasări în numerar în cadrul operațiunilor economice (vânzare de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii) cu plătitorii, țin evidența contabilă inclusiv încasările bănești în numerar fără aplicarea MCC, potrivit pct. 6 și 17 a Regulamentului cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control (MCC), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998. Astfel, încasarea taxelor de aderare, a cotizațiilor de membru se efectuează şi cu eliberarea bonului de plată, nu doar cea cu eliberarea bonului fiscal.

Asociația Promo-LEX