Anunț de selectare a participanților la Programul de formare a Intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor al infracțiuniiAnunț de selectare a participanților la Programul de formare a Intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor al infracțiunii

Audierea copiilor victime sau martori ai infracțiunilor este una din cele mai importante probe în procesul de investigație. Practica a demonstrat că audierea copiilor în condiții prietenoase contribuie ca declarațiile copilului să fie mult mai ample și să reflecte mai detaliat circumstanțele în care a fost comisă infracțiunea. În acest proces nu doar spațiul contează, copiii mai au nevoie și de suport pentru a fi capabili să exprime experiențele traumatice. Acest lucru determină ca audierea copilului să fie efectuată de intervievatori pregătiți pentru această sarcină.

Republica Moldova a prevăzut în legislația procesual penală (articolul 109 și 1101 din Codul de Procedură Penală) că toți copiii până la 18 ani, victime sau martori în cauzele penale privind infracțiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violența în familie, precum și în alte cazuri în care interesele justiției sau ale copilului o cer sunt audiați în condiții speciale, iar pe celelalte categorii de infracțiuni, în condiții speciale, sunt audiați copii până la vârsta de 14 ani prin intermediul unui intervievator calificat. Codul de procedură penală prevede nemijlocit instituția intervievatorului, definindu-l ca fiind persoană invitată într-un proces penal de către organul competent pentru a intermedia audierea copilului victimă/martor a infracțiunii în condițiile art. 1101 Cod procedură penală. În calitate de intervievator, potrivit prevederilor codului de procedură penală, pot fi implicate persoane care au studii juridice sau în domeniul psihologiei și au fost instruire special pentru această sarcină. Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 708/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor, intervievatorul este inclus în statul de personal al centrului.

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), fiind o organizație neguvernamentală care are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de dezvoltare de capacități, din 2015 desfășoară activități periodice în vederea formării intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor a infracțiunilor. În 2015 și în 2022 CNPAC în parteneriat cu UNICEF Moldova și Institutul Național al Justiție a asigurat instruirea a 16 intervievatori

Astfel, în continuarea eforturilor pentru dezvoltarea capacităților specialiștilor pe acest segment de referință, CNPAC, în perioada 15 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2025, în parteneriat cu UNICEF Moldova implementează proiectul „Servicii mai bune pentru copii în contact cu sistemul de justiției, părinți și adolescente”. Una din activitățile proiectului vizează instruirea unui nou grup de specialiști, pregătindu-i în calitate de intervievatori pentru audierea copilului victimă/martor a infracțiunilor.

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Programul de formare a intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor a infracțiunilor se realizează în patru etape prin intermediul a 5 module, acumulând în total 120 ore academice.

Prima etapă constă în instruirea de sine stătătoare prin parcurgerea și asimilarea informației din două module configurate pe platformă de instruire online a Institutului Național al Justiției. Aceasta va finaliza cu susținerea unui test eliminatoriu. În cazul în care participantul nu va promova testul, acesta nu va fi admis la următoarea fază.

Cea de-a doua etapă cuprinde 2 sesiuni interactive de instruire față în față moderate de către doi formatorii ai programului (un modul).

Etapa a treia este dedicată simulărilor. Pentru această sunt panificate 3 zile de instruire cu prezență fizică (un modul). Exercițiul se va desfășura sub ghidarea, monitorizarea și ulterior debrifarea formatorilor. După această etapă participanții vor beneficia, din partea formatorilor, de două sesiuni de supervizare și fiecare participant de a câte o sesiune de mentorat pentru a fi ghidați și îndrumați pe parcursul stagiului de practică (un modul).

Ultima etapă, a patra, vizează aplicarea în practică a cunoștințelor si abilităților asimilate urmare a parcurgerii etapelor anterioare ale programului, care se va finaliza prin certificarea participantului/participantei. Pentru a obține certificatul, fiecare participant/participantă va trebui să prezinte dovada și descrierea a cel puțin trei audieri efectuate pe parcursul a următoarelor trei luni de la finisarea simulărilor.

Programul va dura 6 luni și va fi livrat în limba română cu posibilitatea antrenării unui interpret ro-ru-ro.  Instruirea va fi desfășurată de doi intervievatori cu experiență de peste 10 ani (unul cu studii juridice și altul cu studii în domeniul psihologiei). Sesiunile cu prezență fizică se vor desfășura în Chișinău.

Nr.

Activitate

Perioada

Durata

1.

Autoinstruirea – 2 module teoretice integrate pe platformă de instruire la distanță

martie 2024

16 ore

2.

Modulul teoretic de instruire cu ghidarea formatorilor –2 sesiuni cu prezență fizică

7 - 8 aprilie 2024

16 ore

3.

Modulul simulărilor - 3 sesiuni de exerciții practice de simulări moderate de formatori

15 - 17 mai 2024

24 ore 

4.

Modulul de practică - lucru individual în realizarea a 3 audieri

iunie – august 2024

48 ore

5.

Modulul de supervizare și mentorat -ședințe de grup și individuale 

Pe parcursul desfășurării programului (februarie – august 2024)

16 ore

***Pentru a obține certificatul, participanții trebuie să parcurgă integral tot conținutul teoretic și să finalizeze activitatea practică. Este admisă o singură absență de la cursul teoretic.

 

CERINȚE SPECIFICE

Persoanele interesate să aplice pentru acest program, trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • să aibă studii juridice sau în domeniul psihologiei;
 • activitatea pe care o desfășoară să aibă legătură cu procedura de audiere a copiilor victime/martori ai infracțiunilor;
 • să aibă acordul scris al conducătorului instituției în care activează pentru a participa la programul complet de instruire;
 • să fie dispus de a semna un angajament de urmare a programului până la final.

PROCEDURA DE APLICARE

Persoanele interesate sunt invitate să depună următoarele acte:

 1. Formularul de aplicare semnat, aici.
 2. Copia diplomei de licență, care atestă specializarea în unul din domeniile solicitate;
 3. Acordul scris al conducătorului instituției în care activează pentru a participa la programul complet de instruire (formă liberă).
 4. Declarația de angajament de a urma programul integral (formă liberă).
 5. Declarația pe proprie răspundere că nu a fost condamnat pentru acte de violență față de copil.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Dosarele depuse vor fi analizate de către Comisia de selecție în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă va fi examinată corespunderea dosarului cu cerințele specifice, precum verificarea tuturor componentelor dosarului (Formularul semnat, copia diplomelor de licență, acordul conducătorului; declarația de angajament, declarația pe proprie răspundere). Dosarele incomplete nu vor fi analizate pe conținut, vor fi descalificate.

Etapa 2: Aprecierea relevanței activității și motivației pentru participarea la program

Criterii

punctaj

Motivația participantului

65 pct.

Relevanța activității desfășurate în raport cu rolul intervievatorului

35 pct.

 

DECIZIA FINALĂ

În final, vor fi selectați 12 persoane care vor fi înrolate pentru parcurgerea programului. Pentru constituirea grupului final se va ține cont de:

 • reprezentarea geografică echilibrată (Sud, Centru, Nord), trei locuri sunt atribuite pentru persoanele din regiunea Transnistreană; 
 • echilibru de gen al participanților.

Lista participanților selectați va fi anunțată pe data de 23 februarie 2024.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARULUI

Dosarele vor fi depuse la adresa de e-mail: concurs@cnpac.md cu mențiuneaProgram Intervievatori”. Informații adiționale pot fi solicitate la nr. (+373) 69852979, până la data de 20.02.2024.

***Rugăm să vă asigurați că toate actele sunt semnate, scanate în formate vizibile.

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI: 20.02.2024, ora 18.00