Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth AcademyRo

Articol Original

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

Ce este Tulip Youth Academy?


Tulip Youth Academy aflată la cea de-a treia sa ediție este o platformă pentru tineri dornici de a învăța, interacționa, împărtăși și dezvolta împreună o comunitate de cetățeni activi. Scopul platformei este de a împuternici tinerii să dezvolte inițiative pozitive. Tulip Youth Academy își propune să devină o comunitate de tineri care împărtășește valorile democrației, bunei guvernări, drepturilor omului, justiției și statului de drept și care doresc să promoveze aceste valori în societate. Prin intermediul programului, Ambasada Regatului Țărilor de Jos va sprijini potențialul, talentul, curajul și ideile tinerilor care își doresc să transforme Moldova într-un loc mai bun. 


Cum va decurge programul?


Tulip Youth Academy este un program împărțit în 2 etape. În prima etapă (Martie-Iunie 2023), participanții vor beneficia de o serie de seminare (2 pe lună) pe tematicile: democrație, bună guvernare, drepturile omului, justiție și stat de drept. În a doua etapă (Iulie-Decembrie 2023), participanții vor avea posibilitatea să beneficieze de mentorat și un mini-grant pentru implementarea unui proiect dezvoltat în grup. Cei mai activi participanți vor primi titlul de Tulip Youth Ambassador, și vor beneficia de oportunitatea de a fi implicați în proiectele și activitățile ulterioare ale Ambasadei.


Cine poate aplica?


Programul este destinat tinerilor între 18-30 ani care împărtășesc valorile democrației, bunei guvernări, drepturilor omului, justiției și statului de drept.


Ce trebuie să faci?


Identifică o problemă în comunitate, propune o soluție sau fă trimitere la bune practici (maximum o pagină de text) și expediază documentul însoțit de un CV actualizat la adresa de email: chs@minbuza.nl.


Deadline-ul pentru aplicare: 28 Februarie 2023.

En

Traducere Automata

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands, in partnership with the Association for Participatory Democracy ADEPT, announces the launch of the 2023 edition of the Tulip Youth Academy program

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

What is Tulip Youth Academy?


Tulip Youth Academy at its third edition is a platform for young people eager to learn, interact, share and develop together a community of active citizens. The aim of the platform is to empower young people to develop positive initiatives. Tulip Youth Academy aims to become a community of young people who share the values of democracy, good governance, human rights, justice and the rule of law and who want to promote these values in society. Through the program, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands will support the potential, talent, courage and ideas of young people who want to make Moldova a better place. 


How will the program go?


Tulip Youth Academy is a program divided into 2 stages. In the first stage (March-June 2023), the participants will benefit from a series of seminars (2 per month) on the topics: democracy, good governance, human rights, justice and the rule of law. In the second stage (July-December 2023), the participants will have the opportunity to benefit from mentoring and a mini-grant for the implementation of a project developed in a group. The most active participants will receive the title of Tulip Youth Ambassador, and will benefit from the opportunity to be involved in the embassy's subsequent projects and activities .


Who can apply?


The program is aimed at young people between 18-30 years of age who share the values of democracy, good governance, human rights, justice and the rule of law.


What should you do?


Identify a problem in the community, propose a solution or refer to good practices (maximum one page of text) and send the document accompanied by an updated CV to the email address: chs@minbuza.nl.


Deadline for application: February 28, 2023.

It

Traducere Automata

L'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Associazione per la Democrazia Partecipativa ADEPT, annuncia il lancio dell'edizione 2023 del programma Tulip Youth Academy

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

Cos'è Tulip Youth Academy?


Tulip Youth Academy alla sua terza edizione è una piattaforma per giovani desiderosi di imparare , interagire, condividere e sviluppare insieme una comunità di cittadini attivi. L'obiettivo della piattaforma è quello di consentire ai giovani di sviluppare iniziative positive. Tulip Youth Academy mira a diventare una comunità di giovani che condividono i valori della democrazia, del buon governo, dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto e che vogliono promuovere questi valori nella società. Attraverso il programma, l'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi sosterrà il potenziale, il talento, il coraggio e le idee dei giovani che vogliono rendere la Moldavia un posto migliore. 


Come andrà il programma?


Tulip Youth Academy è un programma diviso in 2 fasi. Nella prima fase (marzo-giugno 2023), i partecipanti beneficeranno di una serie di seminari (2 al mese) sui temi: democrazia, buon governo, diritti umani, giustizia e stato di diritto. Nella seconda fase (luglio-dicembre 2023), i partecipanti avranno l'opportunità di beneficiare di mentoring e di un mini-grant per la realizzazione di un progetto sviluppato in gruppo. I partecipanti più attivi riceveranno il titolo di Tulip Youth Ambassador e beneficeranno dell'opportunità di essere coinvolti nei successivi progetti e attività dell'ambasciata.


Chi può candidarsi?


Il programma è rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni che condividono i valori della democrazia, del buon governo, dei diritti umani, della giustizia e dello stato di diritto.


Cosa dovresti fare?


Identificare un problema nella community, proporre una soluzione o fare riferimento a buone pratiche (massimo una pagina di testo) e inviare il documento accompagnato da un CV aggiornato all'indirizzo email: chs@minbuza.nl.


Scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2023.

Ua

Traducere Automata

Посольство Королівства Нідерландів у партнерстві з Асоціацією за демократію участі ADEPT оголошує про старт програми молодіжної академії тюльпанів 2023 року

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

Що таке молодіжна академія тюльпанів?


Тюльпанова молодіжна академія у своєму третьому випуску є платформою для молодих людей, які прагнуть вчитися, взаємодіяти , ділитися та розвивати разом спільноту активних громадян. Метою платформи є розширення можливостей молоді для розвитку позитивних ініціатив. Тюльпанова молодіжна академія має на меті стати спільнотою молодих людей, які поділяють цінності демократії, належного врядування, прав людини, справедливості та верховенства права і які хочуть просувати ці цінності в суспільстві. Через програму Посольство Королівства Нідерландів підтримуватиме потенціал, талант, сміливість та ідеї молодих людей, які хочуть зробити Молдову кращою. 


Як буде проходити програма?


Тюльпанова молодіжна академія - це програма, розділена на 2 етапи. На першому етапі (березень-червень 2023 року) учасники отримають користь від серії семінарів (2 на місяць) на теми: демократія, належне врядування, права людини, правосуддя та верховенство права. На другому етапі (липень-грудень 2023 року) учасники матимуть можливість скористатися менторством та міні-грантом на реалізацію проєкту, розробленого в групі. Найактивніші учасники отримають звання Молодіжного посла тюльпанів , а також скористаються можливістю бути залученими до наступних проектів та заходів посольства.


Хто може подати заявку?


Програма орієнтована на молодих людей віком від 18 до 30 років, які поділяють цінності демократії, належного врядування, прав людини, справедливості та верховенства права.


Що робити?


Визначте проблему в спільноті, запропонуйте рішення або зверніться до передових практик (максимум одна сторінка тексту) і надішліть документ разом з оновленим резюме на електронну адресу: chs@minbuza.nl.


Кінцевий термін подання заявок: 28 лютого 2023 року.

Bg

Traducere Automata

Посолството на Кралство Нидерландия, в партньорство с Асоциацията за демокрация на участието ADEPT, обявява старта на изданието за 2023 г. на програмата на Младежката академия на лалетата

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

Какво представлява Tulip Youth Academy?


Младежка академия "Лале" в третото си издание е платформа за млади хора, нетърпеливи да учат, взаимодействат, споделят и развиват заедно общност от активни граждани. Целта на платформата е да даде възможност на младите хора да развиват положителни инициативи. Младежка академия Лале има за цел да се превърне в общност от млади хора, които споделят ценностите на демокрацията, доброто управление, правата на човека, справедливостта и върховенството на закона и които искат да популяризират тези ценности в обществото. Чрез програмата посолството на Кралство Нидерландия ще подкрепи потенциала, таланта, смелостта и идеите на младите хора, които искат да направят Молдова по-добро място. 


Как ще протече програмата?


Младежка академия "Лале" е програма, разделена на 2 етапа. В първия етап (март-юни 2023 г.) участниците ще се възползват от поредица от семинари (2 на месец) на теми: демокрация, добро управление, човешки права, правосъдие и върховенство на закона. Във втория етап (юли-декември 2023 г.) участниците ще имат възможност да се възползват от менторство и мини-грант за изпълнение на проект, разработен в група. Най-активните участници ще получат титлата младежки посланик на Лале и ще се възползват от възможността да участват в последващите проекти и дейности на посолството.


Кой може да кандидатства?


Програмата е насочена към младежи на възраст между 18-30 години, които споделят ценностите на демокрацията, доброто управление, правата на човека, правосъдието и върховенството на закона.


Какво да направите?


Идентифицирайте проблем в общността, предложете решение или се позовете на добри практики (максимум една страница текст) и изпратете документа, придружен от актуализирана автобиография, на имейл адрес: chs@minbuza.nl.


Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2023 г.

Ru

Traducere Automata

Посольство Королевства Нидерландов в партнерстве с Ассоциацией за демократию участия ADEPT объявляет о запуске программы Молодежной академии тюльпанов 2023 года

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, în parteneriat cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, anunță lansarea ediției 2023 a programului Tulip Youth Academy

Что такое Молодежная академия тюльпанов?


Tulip Youth Academy в своем третьем издании является платформой для молодых людей, стремящихся учиться, взаимодействовать, делиться и развивать вместе сообщество активных граждан. Целью платформы является расширение прав и возможностей молодых людей для развития позитивных инициатив. Молодежная академия Tulip стремится стать сообществом молодых людей, которые разделяют ценности демократии, надлежащего управления, прав человека, справедливости и верховенства закона и которые хотят продвигать эти ценности в обществе. Через программу Посольство Королевства Нидерландов будет поддерживать потенциал, талант, мужество и идеи молодых людей, которые хотят сделать Молдову лучшим местом. 


Как будет проходить программа?


Tulip Youth Academy – это программа, разделенная на 2 этапа. На первом этапе (март-июнь 2023 года) участники получат пользу от серии семинаров (2 в месяц) по темам: демократия, благое управление, права человека, правосудие и верховенство закона. На втором этапе (июль-декабрь 2023 года) участники получат возможность воспользоваться наставничеством и мини-грантом на реализацию проекта, разработанного в группе. Наиболее активные участники получат звание Молодежного посла Tulip , а также получат возможность участвовать в последующих проектах и мероприятиях посольства.


Кто может подать заявку?


Программа ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые разделяют ценности демократии, надлежащего управления, прав человека, справедливости и верховенства закона.


Что делать?


Определите проблему в сообществе, предложите решение или обратитесь к передовой практике (максимум одна страница текста) и отправьте документ вместе с обновленным резюме на адрес электронной почты: chs@minbuza.nl.


Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2023 года.

Articol adaugat de: Victoria Nemerenco