Concurs de granturi pentru promovarea și monitorizarea politicilor de responsabilitate socială - Termen limită: 31/03/2023Apel de propuneri 

Promovarea și monitorizarea politicilor de responsabilitate socială 

Capture

 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de proiecte: 

31 martie 2023  

 • Informații generale privind proiectul EU4Accountability

EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova este un proiect de 30 de luni implementat de un consorțiu format din trei organizații: Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația neguvernamentală cehă People in Need. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul se desfășoară în perioada ianuarie 2022 - iunie 2024. Pagina web a proiectului se găsește aici.

EU4Accountability urmărește să împuternicească organizațiile societății civile din Moldova (OSC) să își îndeplinească mai bine rolul de actori ai guvernării pentru a îmbunătăți responsabilitatea socială a guvernului local și central din Moldova. În acest scop, proiectul consolidează capacitatea a peste 50 de organizații de bază din 10 raioane de a participa, monitoriza și pleda pentru o mai mare responsabilitate publică și de a lua parte la dialogul politic cu autoritățile publice locale (APL) și cu guvernul central. Responsabilitatea socială se exprimă prin capacitatea cetățenilor de a-și exercita drepturile de a trage la răspundere autoritățile publice pentru ca acestea să pună în aplicare politici publice care să includă contribuții din partea societății civile.

Printr-o serie de activități de dezvoltare a capacităților, monitorizare comună, acțiuni de advocacy și ateliere de lucru în rețea, societatea civilă și autoritățile publice vor fi împuternicite să conceapă împreună politici publice locale în sfera socială extinsă prin consultări pe parcursul întregului ciclu bugetar. 50 de proiecte la scară mică sunt în curs de desfășurare la nivel local, permițând OSC-urilor să pună în aplicare mecanisme de responsabilitate socială și să monitorizeze elaborarea bugetului. Beneficiarii schemelor de granturi compun Grupurile locale de implicare civică din cadrul proiectului și acționează ca facilitatori care promovează responsabilitatea socială în comunitatea lor și în afara acesteia. Găsiți mai multe informații despre proiectele mici aici.

În paralel cu activitățile de la nivel local, un proces de dialog la nivel național este implementat de către ONG Centrul de Politici și Reforme (CPR Moldova) cu sprijinul Parteneriatului European pentru Democrație (EPD), cu scopul de a îmbunătăți cadrul general de politici privind responsabilitatea socială. Procesul de dialog urmează o abordare în trei etape, în conformitate cu abordarea INSPIRED. Componenta de dialog politic este unul dintre grupurile de activități cheie ale proiectului și servește la structurarea altor componente, ceea ce înseamnă că va trebui să fie coordonată în mod corespunzător cu alte componente ale proiectului. Acest rol de coordonare va fi asigurat de către Parteneriatul European pentru Democrație cu aportul CPR Moldova.

 • Obiectivele apelului pentru propuneri

Prezenta cerere de propuneri urmărește să selecteze 4 organizații active la nivel local pentru a promova noi mecanisme de responsabilitate socială și pentru a le monitoriza pe cele deja existente. În cele din urmă, activitățile de advocacy și de monitorizare ar trebui să fie orientate spre stimularea cererii sociale de responsabilitate, sprijinind în paralel procesul de dialog în curs de desfășurare la nivel național. 

Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a sprijini ONG-urile din Moldova să se angajeze în dialogul politic cu scopul de a îmbunătăți mecanismele de responsabilitate socială la nivel local și național.

Raționamentul care stă la baza cererii de propuneri este de a aduce mizele locale ale responsabilității sociale într-un cadru politic mai larg, pentru a crește raza de acțiune a procesului de dialog național al EU4Accountability și pentru a permite părților interesate din societatea civilă să participe la analiza politicilor publice și la monitorizarea angajamentelor de responsabilitate socială.

 • Dimensiunea grantului

Bugetul total disponibil în cadrul acestui apel de propuneri este de 41.123,6 EUR, care va fi acordat pentru patru (4) inițiative. Suma maximă pentru fiecare propunere este de 10.280,9 EUR.

Proiectele ar trebui să dureze între 6 și 12 luni și să fie puse în aplicare între 15 mai 2023 și 15 mai 2024. Beneficiarul va semna un acord de contract de grant cu EPD.

Întrucât organizațiile selectate vor fi scutite de TVA pentru costurile suportate în cadrul acestui grant, propunerea de buget trebuie să conțină costurile planificate fără TVA. 

 • Prioritățile apelului de propuneri și activitățile eligibile

Se va acorda o atenție deosebită extinderii, adaptării sau replicării inițiativelor preexistente de promovare a responsabilității sociale în Republica Moldova - în cazul în care acestea sunt în conformitate cu oricare dintre obiectivele descrise mai sus.

Sprijinul financiar poate fi, de asemenea, utilizat pentru a finanța desfășurarea unui program de monitorizare a politicilor publice în parteneriat strâns cu un anumit grup de cetățeni sau cu o organizație a societății civile care nu dispune de expertiză necesară pentru a face acest lucru pe cont propriu. În timp ce dezvoltarea de la zero a unor idei originale se califică, de asemenea, pentru finanțare, astfel de propuneri, că și toate celelalte, trebuie să demonstreze fezabilitatea și probabilitatea de succes în limitele plafoanelor bugetare specificate mai sus.

Următoarele tipuri de activități sunt eligibile (lista nu este exhaustivă - pot fi luate în considerare și alte tipuri de activități, atâta timp cât acestea răspund obiectivelor cererii de propuneri care): 

 • Sprijin pentru cercetare în cadrul procesului de dialog politic în curs privind responsabilitatea socială;
 • Evenimente regionale de dialog politic privind politicile naționale care afectează responsabilitatea socială;
 • Dezvoltarea sau extinderea activităților de monitorizare a politicilor publice; 
 • Campanii de sensibilizare și crearea de materiale de promovare pentru a stimula cererea de responsabilitate socială; 
 • Activități de sensibilizare a cetățenilor cu privire la aspectele legate de responsabilitatea socială la nivel local (de exemplu, vizând una sau mai multe regiuni ale Moldovei);
 • Activități de advocacy cu privire la prioritățile convenite în cadrul procesului de dialog politic; 
 • Producerea/diseminarea tematică a materialelor de promovare a democratizării și integrării europene a Moldovei prin îmbunătățirea responsabilității sociale, participarea cetățenilor și elaborarea transparentă a politicilor;
 • Promovarea subiectelor legate de responsabilitatea socială în timpul campaniei electorale locale din 2023;
 • Cercetare și diseminare privind implementarea mecanismelor de responsabilitate socială la nivel local.

Următoarele tipuri de activități nu sunt eligibile: a) acțiuni care vizează numai sau în principal sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere de lucru, seminarii, conferințe, congrese; b) acțiuni care vizează numai sau în principal burse individuale pentru studii sau cursuri de formare; c) acțiuni de susținere a partidelor politice sau a candidaților la alegeri; d) finanțare retroactivă pentru proiecte deja în curs de implementare sau finalizate; e) proiecte în beneficiul exclusiv al unor persoane sau al unor grupuri restrânse de persoane. De asemenea, nu vor fi finanțate proiecte dăunătoare mediului.

Tipurile de costuri eligibile includ:  costurile de personal și onorariile experților, costurile de deplasare și de ședere, costurile materialelor consumabile și ale echipamentelor, costurile contractelor de servicii și de furnizare, chiria biroului. Costurile neeligibile includ: costurile cu TVA, datoriile și cheltuielile de serviciu, provizioanele pentru pierderi, datorii sau potențiale obligații viitoare, achizițiile de terenuri sau clădiri, pierderile din schimbul valutar.

Activitățile trebuie sa fie puse în aplicare în Republica Moldova.

 • Pachet de sprijin

Beneficiarul selectat va fi îndrumat de către expertul în dialog politic al EPD (care va oferi expertiză și va acționa ca un prieten critic) în conformitate cu metoda de dialog politic INSPIRED a EPD, cu scopul de a consolida capacitățile părților terțe selectate în ceea ce privește promovarea și monitorizarea politicilor publice. 

Parteneriatul European pentru Democrație (EPD) va oferi organizațiilor selectate un sprijin specific în ceea ce privește analiza și promovarea politicilor publice, punerea în aplicare a proiectelor și gestionarea financiară. 

În concluzie, pachetul de sprijin include următoarele:

Sprijin financiar 

10.280,9 EUR per beneficiar

Asistență tehnică

Sprijin în implementarea proiectelor și managementul financiar; Dezvoltarea capacității de gestionare și raportare a proiectelor finanțate de UE


Sprijin tematic

Furnizarea de expertiză în materie de sprijinire a democrației, analiză politică, advocacy și monitorizare

Sprijin pentru sensibilizare

Participarea la procesul de dialog politic privind responsabilitatea socială și accesul la un public larg prin intermediul comunicării proiectului.

Suport pentru rețele

Implicarea în grupurile locale de implicare civică din cadrul proiectului; monitorizarea implementării Foii de parcurs pentru reformă; implicarea în dialogul politic cu autoritățile naționale

 

 • Procesul de aplicare și selecție

În cele ce urmează se oferă o imagine de ansamblu a procesului de aplicare și selecție, de la publicarea apelului până la începerea punerii în aplicare. 

6.1. Calendarul indicativ

Lansarea apelului 

10 martie 2023

Sesiune de informare

17 martie 2023 11 AM (GMT+3, ora Chișinăului) prin Zoom (link de înregistrare aici)

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor 

31 martie 2023

Evaluarea aplicațiilor

3-14 aprilie 2023 (date orientative)

Negociere, finalizare și atribuire

17-28 aprilie 2023 (date orientative)

Perioada indicativă de punere în aplicare

15 mai 2023 - 15 mai 2024 (de la 6 la 12 luni în această perioadă)

6.2. Depunerea aplicațiilor

Perioada de aplicare este deschisă imediat și se va încheia la 31 martie 2023 (23:59, GMT+3, ora Chișinăului). 

Dosarul complet de candidatură este compus din: 

Candidaturile trebuie trimise lui Simon Eslinger la următoarea adresă: simoneslinger@epd.eu

Aplicațiile trebuie completate în limba engleză, română sau rusă.

6.3. Procedura de evaluare și de atribuire

6.3.1 Conformitate administrativă

Toate aplicațiile primite vor fi supuse unei verificări administrative care va stabili dacă au fost furnizate informațiile solicitate în formularul de aplicație online. Aplicațiile vor fi evaluate pe baza criteriile de conformitate administrativă.

 • Organizația trebuie să fie un ONG înregistrat în Moldova;
 • Organizația trebuie să fie o organizație fără scop lucrativ, independentă de autoritățile locale, regionale și centrale, de partidele politice și de instituțiile religioase;
 • Organizația trebuie să fie activă sau să dispună de o rețea solidă de contacte capabile să acceseze raioanele vizate de proiect: Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești, Florești, Cahul, Comrat/Găgăuzia, Glodeni, Rîșcani și/sau Fălești;
 • Organizația trebuie să furnizeze formularul de aplicație și formularul de buget completat. Formularul de buget trebuie să se încadreze în plafonul bugetar (10.280,9 EUR);
 • Organizația trebuie să fie în măsură să semneze un acord de finanțare cu Parteneriatul European pentru Democrație (EPD);
 • Organizația nu este deja beneficiara unui grant în cadrul proiectului EU4Accountability;
 • Organizația nu trebuie să fie în stare de faliment sau în curs de lichidare și nici nu trebuie să fie administrată de instanțele de judecată;
 • Organizația nu trebuie să fi primit o opinie de audit negativă, nici din partea propriilor auditori, nici din partea auditorilor donatorilor săi;
 • Organizația trebuie să dispună de politici și/sau practici care să garanteze gestionarea etică a informațiilor personale identificabile;
 • Organizația nu trebuie să fi făcut obiectul unei hotărâri judecătorești pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală.
6.3.2. Evaluarea tehnică

Echipa de gestionare a proiectului va evalua apoi aplicațiile conforme din punct de vedere administrativ în funcție de criteriile enumerate mai jos:

 • Înțelegerea provocărilor societății civile din Republica Moldova și identificarea potențialelor puncte de intrare pentru a influența cadrul juridic al acesteia (25 puncte)
 • Abordarea și strategia de promovare a politicilor publice (25 puncte)
 • Mecanismele propuse pentru promovarea conștientizării responsabilității sociale în Moldova (15 puncte)
 • Experiența și capacitatea operațională a organizației de implementare, capacitatea tehnică a resurselor umane alocate procesului (25 puncte)
 • Raportul cost-eficacitate (10 puncte)

Echipa de management a proiectului își rezervă dreptul de a invita anumiți candidați să ia parte la un interviu online ca parte a evaluării tehnice.

6.3.3 Evaluarea finală și decizia de atribuire

Pe baza acestei evaluări, solicitanții vor primi un răspuns oficial cu privire la rezultatul aplicației trimise.

Este posibil ca solicitantul să fie nevoit să completeze o serie de documente suplimentare. După ce toate comentariile au fost abordate și au fost furnizate informații și documente suplimentare, se va semna un acord de finanțare între solicitant și echipa de gestionare.

 • Despre EPD

Parteneriatul European pentru Democrație (EPD) este o organizație non-profit care sprijină democrația în întreaga lume. Acesta cuprinde optsprezece organizații europene ale societății civile și politice din opt state membre ale UE prezente în Africa, Asia, Europa, Orientul Mijlociu și America Latină. Mai multe informații despre EPD sunt disponibile la adresa www.epd.eu.   

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să scrieți un e-mail la simoneslinger@epd.eu menționând titlul acestei invitații.