Proiectul Elveția - PNUD Moldova: Concurs pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare ale proiectului „Piețe reziliente și incluzive în Moldova” (PRIM)[ROM]

Proiect Elveția-PNUD „Piețe reziliente și incluzive în Moldova” (2023-2024) lansează concursul pentru selectarea a trei microregiuni beneficiare. PRIM susține comunitățile locale să devină mai incluzive și mai dezvoltate, prin facilitarea creării microregiunilor pentru a asigura o economie locală durabilă, cu noi locuri de muncă, implicând atât populația locală, cât și migranții reveniți și refugiații.

Cele 3 microregiuni beneficiare ale proiectului PRIM, selectate în urma acestui concurs, vor fi eligibile pentru un pachet complex de asistență tehnică și financiară pentru a accelera dezvoltarea economic locală în bază de micro-clusterizare, inclusiv asistență financiară de până la 400 mii USD per micro-cluster.

 Dosarul solicitantului va include următoarele:

  • Formularul de propunere (disponibil la link-ul de mai jos), completat în limba română sau rusă;
  • Declarația de angajament și parteneriat (disponibilă la link-ul de mai jos), semnată de către toți partenerii din sectorul privat și public;
  • Materiale relevante pentru completarea propunerii.

Dosarul complet va fi expediat electronic, nu mai târziu de 23 februarie 2023, ora 23:00 către Dorin Toma, manager al proiectului PRIM: dorin.toma@undp.org, în copie Radu Tucan, coordonator al proiectului PRIM: radu.tucan@undp.org, cu titlul „PRIM – Concurs selectare microregiuni”.

Toate detaliile necesare privind concursul de selectare sunt prezentate în Ghidul solicitantului, accesibil la link-ul de mai jos.

LINK DE ACCES RAPID LA ANUNȚUL COMPLET: https://sc.undp.md/tnddetails2/2606/

Proiectul PRIM va organiza 5 (cinci) sesiuni informative pentru potențialii solicitanți, pentru discutarea detaliilor privind obiectivele apelului de propuneri, metodologia proiectului precum și referitor la procedura de depunere a dosarelor.

Data

Ora

Locația

Marți, 31 Ianuarie 2023 

10:30 

Chișinău 

Joi, 02 Februarie 2023 

10:30 

Bălți 

Vineri, 03 Februarie 2023 

10:30 

Cimișlia 

Marți, 07 Februarie 2023 

10:30 

Comrat 

Marți, 14 Februarie 2023 

11:00 

format online

Notă: Pentru participarea în cadrul sesiunilor informative, potențialii solicitanți sunt rugați să se înregistreze la: https://rebrand.ly/prim_info_session

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să îl contactați pe Radu Tucan la radu.tucan@undp.org / (+373) 62 100 251

___________________________________________________________

[RUS]

Проект Швейцария-ПРООН «Устойчивые и инклюзивные рынки в Молдове» (PRIM / 2023–2024) объявляет конкурс на выбор трех микрорегионов-бенефициаров. PRIM поддерживает местные сообщества, чтобы сделать их более инклюзивными и развитыми, способствуя созданию микрорегионов для обеспечения устойчивой местной экономики с новыми рабочими местами, вовлекая местных жителей, а также возвращающихся мигрантов и беженцев.

3 микрорегиона-бенефициара PRIM, отобранные в результате этого конкурса, будут иметь право на получение комплексного пакета технической и финансовой помощи для ускорения местного экономического развития на основе микрокластеров, включая финансовую помощь в размере до 400 тысяч долларов США на микрокластер.

Файл заявителя будет включать следующее:

  • Форма предложения (по ссылке ниже), заполненная на румынском или русском языке;
  • Декларация об партнерстве и обязательствах (по ссылке ниже), подписанная всеми партнерами из частного и государственного сектора;
  • Сопутствующие материалы для завершения предложения.

Полный файл необходимо отправить в электронном виде не позднее 23 февраля 2023 года, 23:00 Дорину Тома, менеджеру проекта PRIM: dorin.toma@undp.org, а также копию на имя Раду Тукан, координатор проекта PRIM: radu.tucan@undp.org, с заголовком «PRIM – Конкурс по отбору микрорегионов».

Вся необходимая информация о конкурсе изложена в Руководстве для заявителей, (по ссылке ниже).

ССЫЛКА ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА К ПОЛНОЙ ВЕРСИЙ ОБЪЯВЛЕНИЯ: https://sc.undp.md/tnddetails2/2606/

В рамках проекта PRIM будет организовано 5 (пять) ознакомительных сессий для потенциальных заявителей с целью обсуждения деталей, касающихся целей конкурса, методологии проекта и процедуры подачи предложения/документов.

Дата  

Время Место проведения

вторник, 31 января 2023 года 

10:30  мун. Кишинэу

четверг, 02 февраля 2023 года

10:30  мун. Бельцы

пятница, 03 февраля 2023 года 

10:30 г. Чимишлия

вторник, 07 февраля 2023 года 

10:30 мун. Комрат

вторник, 14 февраля 2023 года 

11:00  онлайн

Примечание: Для участия в ознакомительных сессиях потенциальные кандидаты должны зарегистрироваться по адресу: https://rebrand.ly/prim_info_session

За более подробной информацией обращайтесь к Раду Тукан по адресу radu.tucan@undp.org / (+373) 62 100 251

__________________________________________________________________

[ENG]

The Swiss-PNUD project "Resilient and inclusive markets in Moldova" (2023-2024) launches the competition for the selection of three beneficiary micro-regions. PRIM project will supports local communities to become more inclusive and developed by facilitating the creation of micro-regions to ensure a sustainable local economy with new jobs, involving both the local population and return migrants and refugees.

The 3 beneficiary micro-regions of the PRIM project, selected following this competition, will be eligible for a complex package of technical and financial assistance to accelerate local economic development based on micro-clustering, including financial assistance of up to 400 thousand USD per micro-cluster

The applicant's file will include the following: 

  • The Application Form (see the link below), completed in Romanian or Russian;
  • Statement of commitment and partnership (see the link below), signed by all partners from the private and public sector;
  • Other relevant materials for completing the proposal.

The complete application set will be sent electronically, no later than February 23, 2023, 23:00 to Dorin Toma, PRIM project Manager: dorin.toma@undp.org, in copy Radu Tucan, PRIM Project Officer: radu.tucan@undp.org, with the title "PRIM - Microregion selection contest". 

All the necessary details regarding the selection contest are presented in the Applicant's Guidelines (see the link below)

QUICK LINK TO THE COMPLETE ANNOUNCEMENT: https://sc.undp.md/tnddetails2/2606/

PRIM Project will conduct 5 (five) information sessions for potential applicants, in order to discuss the details regarding the objectives of the Call for Proposals, the project methodology and the application procedure. 

Date 

Time 

Location 

Tuesday, 31 January 2023 

10:30 

Chișinău 

Thursday, 02 February 2023 

10:30 

Bălți 

Friday, 03 February 2023 

10:30 

Cimișlia 

Tuesday, 07 February 2023 

10:30 

Comrat 

Tuesday, 14 February 2023 

11:00 

online format 

Note: To attend the information sessions, potential applicants are required to register at: https://rebrand.ly/prim_info_session 

For more details, please contact Radu Tucan at radu.tucan@undp.org / (+373) 62 100 251