Concurs de selectare a unei companii/agenții pentru adaptarea și dezvoltarea site-ului web www.centruleducational.mdConcurs de selectare a unei companii /agenții pentru adaptarea și dezvoltarea site-ului web www.centruleducational.md

CDEC//MYCS//Companie/agenție pentru adaptarea/dezvoltarea unui site web

Termeni de referință

Începând cu luna iunie 2023, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local”, care își propune să dezvolte și să implementeze un program de formare și implicare a tinerilor în deciziile la nivel local, să contribuie la sporirea participării civice și implicarea tinerilor în inițiative comunitare.

Proiectul „Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local” este desfășurat de CDEC în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.

  1. Obiectivul concursului:

Cea de a doua componentă a proiectului are drept obiectiv sporirea vizibilității CDEC prin optimizarea paginii web și a prezenței pe rețelele de socializare, și digitalizarea produsele de instruire elaborate de CDEC. Urmează să îmbunătățim pagina web a organizației și să avem plasate pe ea programele CDEC de instruire și capacitare, începând cu programul de instruire al tinerilor de participare la procesul decizional local. Această activitate va spori vizibilitatea organizației prin livrarea produselor și serviciilor de care este capabilă.

Prin urmare, suntem în căutare unei companii/agenții care va avea următoarele sarcini:

  • Adaptare și dezvoltarea unui site web existent pentru activitatea Centrului pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC),
  • Adaptarea paginii web a CDEC pentru plasarea programelor de instruire în format online elaborate în cadrul proiectelor implementate de CDEC,
  • Îmbunătățirea rubricilor existente și crearea unor rubrici noi pe pagină,
  • Activităţile prevăzute spre implementare sunt prevăzute a fi externalizate sub forma unui contract de prestări servicii,
  • Operatorul economic selectat va desfăşura activităţile de dezvoltare, actualizare şi asigurare mentenanţă a site-ului web.

II. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:

Companiile/agențiile interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

1. CV-ul companiei/agenției care confirmă experiența relevantă și câteva exemple de livrabile similare realizate de companie/agenție (sub formă de link-uri).

2. Oferta tehnică
Oferta tehnică va trebui să prezinte toate serviciile pe care prestatorul se angajează să le realizeze și va respecta aspectele convenite în proces de lucru discutate și aprobate bilateral.
Cerinţele solicitate prin caietul de sarcini sunt minime şi obligatorii.
Termen de realizare este de 4 luni de la semnarea contractului. Site-ul este activ și poate fi adaptat continuu.

3. Oferta Financiară
În oferta financiară se va prezenta costul total al activităților menționate in caietul de sarcini:
- adaptarea paginii web, prin crearea de rubrici noi și posibilitatea de a plasa programe de instruire pe site site,
- introducere conţinut şi dezvoltare,
- garanție/mentenanță website (12 luni) pentru remedierea eventualelor probleme de securitate și funcționare.
Se va specifica preț unitar fără TVA, în LEI . Termenul de plată se agrează bilateral.

III. Atribuirea
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru întreaga ofertă.

Note:
(1) Administrarea site-ului va fi realizată intern.
(2) Drepturi de proprietate intelectuală: Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv
drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea
Autorităţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar.

IV.  Depunerea dosarului

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 15 decembrie 2023, ora 17.00

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: info.aocdec@gmail.com cu indicarea referinței „Adaptare CDEC Web Site”.

Caietul de sarcini şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a CDEC și pe pagina de facebook CDECMoldova.

V. Caiet de sarcini
Se solicită prezentarea unei oferte de realizare a site-ului web al CDEC. Operatorul economic selectat va trebuie să asigure elaborarea site-ului:
- adaptarea și dezvoltarea site-ului existent cu posibilitatea plasării unor programe de instruire pe acesta;

-adaptarea cu unele rubric noi și un design nou mai atractiv;
- introducerea unui minim de conţinut şi ghidarea unei persoane pentru a lucra intern site-ul nou dezvoltat;

- posibilitatea de a încărca un program de instruire, care să poată fi accesat și însușit de un număr mare de persoane;
- garanție/mentenanță 12 luni de la data recepției, cu posibilitatea extinderii serviciilor de suport.

Platforma online va trebui să fie realizată conform principiului KISS (Keep It Straight Simple)

- asigurare interfaţă în limba română și engleză;
- asigurare accesării de către echipă în orice moment, simplu, flexibil și ușor de folosit;

- asigurare de viteză și eficiență de navigare;
- furnizare de rapoarte lunare Google analytics sau similar, precum şi privind numărul de
accesări, numărul de utilizatori unici în funcţie de nivelul de access.

Prestatorul va livra beneficiarului toate informaţiile relevante privind programele folosite pentru dezvoltare și modalitatea simplificată de accesare. Prestatorul va accesa versiunea actuală a site-ului WEB al CDEC pentru a prelua date, informații, fișiere și link-uri.

Prestatorul va asigura, pe o perioadă de 12 luni de la predarea site-ului, cu titlu gratuit şi prin mijloace proprii, rezolvarea disfuncţionalităţilor de dezvoltare apărute şi corectarea erorilor de aplicaţie apărute, care nu sunt din vina sau intervenția echipei CDEC. Prestatorul va pune la dispoziţie un ghid de utilizare.

Cerințe referitoare la structura platformei
Site-ul web va fi adaptat si structurat după conținutul aprobat de Beneficiar, care va pune la dispoziție, în format text și/sau imagine (acolo unde este cazul), conținutul minim care trebuie înserat/încărcat. Ulterior, echipa CDEC ghidată va îndeplini acest aspect de sinestătător.
Pentru toate paginile vor exista variante paralele în limba română și limba engleză.
Platforma va avea încorporat un motor de căutare după cuvinte-cheie introduse, căutarea efectuându-se în tot conţinutul site-ului, inclusiv după cuvintele-cheie definite pentru documentele încărcate pe site. Rezultatele căutării vor fi afişate după relevanţă şi data încărcării. Structura finală a platformei online va fi elaborată de comun acord cu Beneficiarul și compania contractata.

Cerinţe privind grafica

Designul va fi optimizat pentru rezoluţii mici (varianta mobilă), medii și mari (varianta desktop).
Imaginile utilizate vor fi optimizate de către prestator pentru vizualizare.

Pentru info mai explicite sau neclarități, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email info.aocdec@gmail.com sau la număr de tel. 079 079 676, Cristina Berlinschii, Președintă CDEC.

Concursul are loc în cadrul proiectului Împuternicirea participării tinerilor în procesul decizional local- desfășurat de CDEC în cadrul  proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS