BNM anunță concurs pentru postul vacant de secretar/ă general/ă adjunct/ăBNM anunță concurs pentru postul vacant de secretar/ă general/ă adjunct/ă

Scopul general al postului:

Secretarul general adjunct este responsabil de activitatea Serviciului Secretariat General, pe segmentul atribuțiilor delegate de Secretarul general, în special privind procedurile de achiziții publice ale SSG, organizarea evenimentelor naționale și internaționale și realizarea obiectivelor setate de SSG.

Obiectivele principale ale postului:

 1. să asigure buna desfășurare a activităților care duc la îndeplinirea obiectivelor stabilite de SSG;
 2. să asigure achiziționarea în timp util a unor bunuri și servicii de calitate, conform Planului de achiziții și bugetului/devizului de cheltuieli anuale ale SSG;
 3. să asigure un suport eficient pentru Secretarul general prin îndeplinirea eficientă a atribuțiilor prevăzute în fișa de post, dar și a altor indicații și sarcini necesare, în limita competențelor subdiviziunii SSG;

Principalele atribuţii:

 1. exercită, prin delegarea competentelor de către Secretarul general, atribuții specifice SSG sau, după caz, la solicitarea Conducerii BNM;
 2. execută/coordonează/autorizează/semnează actele elaborate de către SSG și alte note/documente/facturi, în baza delegării de competențe și la indicația Secretarului general;
 3. coordonează executarea sarcinilor personalului SSG, în funcție de volumul de lucru, priorități și termene de executare, în limitele competenței și atribuțiilor stabilite în fișa de post;
 4. responsabil de planificarea, elaborarea, modificarea și raportarea executării devizului de cheltuieli anual al SSG și a Planului provizoriu/anual de achiziții al SSG;
 5. prezintă Secretarului general spre coordonare și autorizare proiectele devizului de cheltuieli anual al SSG și a Planului provizoriu/anual de achiziții al SSG;
 6.  direct responsabil de organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice ale SSG, prin coordonarea /autorizarea/semnarea actelor și documentelor necesare privind inițierea, contractarea, derularea, executarea achizițiilor publice ale SSG;
 7. monitorizează realizarea trimestrială/anuală a planului de achiziții SSG;
 8.  întocmește rapoartele privind executarea bugetului SSG;
 9.  elaborează și coordonează planuri/rapoarte trimestriale de activitate SSG, alte planuri/rapoarte de competența subdiviziunii;
 10.  participă activ și responsabil la organizarea și buna desfășurare a manifestărilor și evenimentelor naționale și internaționale organizate de BNM, precum și la primirea în vizită a reprezentanților altor bănci centrale, organisme internaționale sau parteneri externi, în partea ce ține de competența SSG și în baza Regulamentului privind cheltuielile de reprezentanță;
 11. participă la elaborarea şi analiza documentelor, scrisorilor, notelor ce țin de activitatea SSG sau transmise spre executare către SSG;
 12. îndeplineşte orice alte atribuții și sarcini dispuse sau delegate de către Secretarul general, în limita competențelor atribuite subdiviziunii;

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul relațiilor internaționale, politice și administrative, drept, limbi moderne, științe economice, sociale.
 2. Secretarul general adjunct trebuie să deţină experienţă de muncă în domeniul public, administrativ, economic, social, de secretariat, protocol, relații internaționale nu mai puțin de 10 ani. 
 3. Experiență obligatorie în funcție de manager sau în funcții cu responsabilitate decizională sporită în cadrul subdiviziunilor structurale secretariat, cancelarie, achiziții, logistică, relații externe în autoritate/instituție publică de cel puțin 2 ani.
 4. Experiența de muncă în domeniul achizițiilor publice constituie un avantaj.
 5. Competenţe digitale avansate ale aplicaţiilor MS Office.
 6. Competenţe lingvistice: cunoaşterea limbii române nativ; cunoaşterea limbii engleze și ruse la nivel B1/B2. Cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Competenţe: 

 • competenţă managerială: cunoştinţe de management și viziune strategică;
 • aptitudini manageriale: organizatorice, decizionale, de planificare, de conducere, coordonare și control;
 • competențe profesionale de înaltă calitate și aptitudini manageriale; un nivel înalt al calităților personale.

 Abilităţi şi atitudini :

 • lucru în echipă, negociere, comunicare eficientă;
 • gândire ordonată și constructivă, rezistență la efort şi stres, adaptabilitate la situații noi, capacitate multitasking.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 14 decembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995;
 2. Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor  şi persoanelor oficiale străine, aprobat prin HG  nr.101/2018.
 3. Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
 4. Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 870/2022.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0