Antreprenoriat Social - coordonator(-oare) de proiecte la EcoVisio în domeniul Antreprenoriatului social, economiei sociale, economiei verziFoto

 

COORDONATORI(-OARE) PENTRU PROIECTE ÎN DOMENIUL ANTREPRENORIATULUI SOCIAL, ECONOMIEI SOCIALE, ECONOMIEI VERZI

 (RO)

Dacă ești interesat(ă) în dezvoltarea antreprenoriatului local și social
Dacă vrei să schimbi lucrurile spre bine și să-ți construiești viitorul în Republica Moldova
Dacă dorești să lucrezi într-o echipă tânără, creativă și dinamică
Dacă cauți un job, care are sens
Dacă vrei să fii tu responsabil(ă) pentru proiectul tău și sarcinile tale

Atunci citește mai departe!

Departamentul Antreprenoriatului Social din cadrul Asociației Obștești EcoVisio se extinde și  este în căutarea noilor colegi / colege (1-2 persoane) pentru coordonarea proiectelor în domeniul ANTREPRENORIATULUI SOCIAL, ANTREPRENORIATULUI CU IMPACT și VERDE!

CĂUTĂM PERSOANE cu următoarele abilități:

 • Responsabile, cu abilități de respectare a termenelor limită;
 • Capabile să lucreze cu documente interne și externe (politici, liste de participanti, procese verbale, strategii, etc.) și să ducă evidența acestora, 
 • Cunosc produsele Google (GDrive, Gmail, Google Forms), Microsoft (Excel, Word, PowerPoint) și au nivel mediu/înalt de posedarea a instrumentelor digitale pentru managementul proiectelor (ex.: trello, Onedrive, Outlook, Google Forms, Canva, etc.);
 • Au experiență în elaborarea rapoartelor către donatori;
 • Capabile să comunice eficient și productiv cu echipa, cu donatori și parteneri;
 • Cunosc limba română și engleză la nivel avansat. Limba rusă constituie un avantaj.

Totodată, așteptăm ca persoanele interesate să fie:

 • Cu inițiativă în lucru și să genereze idei, care nu se limitează doar la realizarea sarcinilor scrise de coordonatorul departamentului;
 • Dornice să învețe lucruri noi din domeniu, de la colegi și parteneri din alte țări; 
 • Interesate să se implice în schimbarea situației economice și sociale pe lungă durată;
 • Căutăm persoane care înțeleg ce înseamnă advocacy, lobby. Experiența în domeniul de advocacy va constitui un avantaj.

DE CE SĂ TE ALĂTURI ECHIPEI NOASTRE? 

 • Echipă tânără și inovatoare; 
 • Oficiul comod și program flexibil;
 • Mult suport și oportunități de dezvoltare și învățare;
 • Colegi experimentați, care oferă îndrumare în coordonarea proiectului;
 • Posibilitate de creștere profesională;

LUCRUL VA CONSTA ÎN:

 • Implementarea proiectelor în domeniul Antreprenoriatului Social, antreprenoriatului local, verde și responsabil. Vei lucra cu tineri, elevi, antreprenori începători, investitori, reprezentanții  IMM-urilor;
 • Raportarea către donator despre rezultatele proiectului care se implementează;
 • Comunicarea cu alte persoane și organizații din domeniu, donatorii, partenerii și, inclusiv, cu participanții programelor (de exemplu: Ministerul Educației RM, donatori europeni, colegii și școli, organizațiile internaționale și partenere din RM etc.);
 • Asigurarea comunicării calitative, discuţii şi feedback între diferiţi actori implicați în implementarea proiectelor coordonate;
 • Lansarea de tendere și colectarea ofertelor pentru serviciile necesare cu scopul implementării proiectelor, organizarea şi coordonarea procesului de achiziție a bunurilor;
 • Managementul zilnic al proiectului – sarcini de zi cu zi, organizatorice şi conceptualizarea activităților ulterioare;
 • Participare la şedinţele organizaționale interne și externe pentru dezvoltarea proiectului, echipei departamentului, organizației, dar și pentru creșterea personală și profesională;
 • În dependență de specificul proiectului: advocacy și lobby, asistența în crearea strategiilor și programelor, atragerea potențialilor investitori din domeniul corporativ în economie socială, organizarea evenimentelor și activităților pentru antreprenori, asistența în crearea materialelor informative și creative (podcasturi, video etc) despre economie socială și verde. 

Vei desfășura activitatea cu echipa departamentului, echipa de administrare a organizației și PR manager. Vei dezvolta și revedea strategia de lucru, planul de activități și desigur vei analiza impactul produs de proiectele în care vei fi implicat.  

PROIECTELE ÎN CARE CĂUTĂM VIITORII COLEGI/COLEGE:

 1. Proiectul internațional “Collaborate for Impact”: https://collaborate4impact.org/ și http://sehub.ecovisio.org/collaborate-for-impact/
  Implicarea: Part-time, cu opțiunea de a fi implicat/ă și în alte proiecte ale departamentului sau organizației. 
  Domeniile de lucru: Promovarea conceptului de antreprenoriat social și antreprenoriat cu impact, Advocacy în Economia Socială, Crearea comunității cu potențiali investitori din domeniul corporativ. Promovarea experienței Moldovei în economia socială la nivel internațional, organizarea evenimentelor pentru antreprenorii sociali și investitorii cu impact (precum Impact for Breakfast și Impact Days) etc. 
 2. Proiectul internațional “Fostering Youth Social Entrepreneurship and Practical Career Management Skills in Ukraine, Moldova, Georgia and Armenia Through the Innovative Social Student Companies (SSC) Approach (EU4Youth  phase III)”.
  Implicarea:  Full-time.
  Domeniile de lucru: Promovarea antreprenoriatului social în cadrul colegiilor, școlilor; asistență în elaborarea curriculei, promovarea educației vocaționale pentru instituțiile de stat, elaborarea materialelor informative pentru traineri și pedagogi, replicarea și adaptarea experienței Ucrainei în dezvoltarea conceptului de Afaceri Sociale Școlare, organizarea programului de stagiere și incubator pentru tineri, organizarea rețelei de formatori în domeniul dat.

Aici poți afla mai multe despre proiectele noastre: https://www.ecovisio.org/ro/ce-facem/antreprenoriat
https://www.facebook.com/HUBAntreprenoriatSocialMD 

Ești interesat(ă)? Aplică!

Scrie motivația ta și încarcă CV-ul aici: https://forms.gle/EV7jkbCByC5p3UWc9 
Termen limită:  23 iunie 2023

Persoana de contact: Aina Idrisova, aina@ecovisio.org 

*******

(РУ)

Было бы интересно принять участие в развитии местного и социального предпринимательства?
Если тебе хочется изменить ситуацию к лучшему и построить свое будущее в Молдове
Хочется работать в молодой, творческой и динамичной команде
Если ты ищешь работу, которая имеет смысл
Если хочется нести ответственность за свой проект и свои задачи!

Тогда читай дальше!

Департамент Социального Предпринимательства в рамках организации EcoVisio расширяется и ищет новых коллег (1-2 человека) для координации проектов в сфере СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИМПАКТ И ЗЕЛЕНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

МЫ ИЩЕМ ЛЮДЕЙ СО СЛЕДУЮЩИМИ НАВЫКАМИ:

 • Ответственных, которые соблюдает сроки;
 • Умеют работать с внутренними и внешними документами (политики, списки участников, протоколы, стратегии и т.д.) и вести их учет,
 • Знакомы с продуктами Google (GDrive, Gmail, Google Forms), Microsoft (Excel, Word, PowerPoint) и имеют средний/высокий уровень владения цифровыми инструментами для управления проектами (например: Trello, Onedrive, Outlook, Google Forms, Canva, и др.).);
 • Есть опыт разработки отчетов для доноров;
 • Способных эффективно и продуктивно общаться с командой, с донорами и партнерами;
 • Владеют румынским и английским на высоком уровне. Русский язык является преимуществом.

При этом ожидаем, что заинтересованные лица будут:

 • Инициативными в работе и готовые генерировать идеи, которые не ограничиваются только выполнением заданий, поставленных координатором отдела;
 • Заинтересованы узнавать новое в своей области, от коллег и партнеров из других стран;
 • Заинтересованы в том, чтобы участвовать в изменении экономической и социальной ситуации в долгосрочной перспективе;

**Мы ищем людей, которые понимают, что такое адвокаси и лоббирование. Опыт работы в сфере адвокаси будет преимуществом;

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К НАШЕЙ КОМАНДЕ?

 • Молодой и креативный коллектив;
 • Комфортный офис и гибкий график;
 • Много поддержки и возможностей для развития и обучения;
 • Опытные коллеги, которые обеспечивают руководство в координации проекта;
 • Возможность профессионального роста;

В ЧЁМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ РАБОТА:

 • Реализация проектов в сфере социального предпринимательства, местного, зеленого и ответственного предпринимательства. Вы будете работать с молодежью, студентами, начинающими предпринимателями, инвесторами, представителями малого и среднего бизнеса;
 • Отчетность перед донором о результатах реализуемого проекта;
 • Общение с другими людьми и организациями в сфере, донорами, партнерами и, в том числе, участниками программы (например: Министерство образования Республики Молдова, европейские доноры, колледжи и школы, международные организации и партнеры в Республике Молдова, и т. д.);
 • Обеспечение качественной коммуникации, обсуждений и обратной связи между различными субъектами, участвующими в реализации скоординированных проектов;
 • Запуск тендеров и сбор предложений на необходимые услуги с целью реализации проектов, организация и координация процесса закупки товаров;
 • Ежедневное управление проектами – повседневные, организационные задачи и концептуализация последующей деятельности;
 • Участие во внутренних и внешних организационных встречах для развития проекта, команды отдела, организации, а также для личного и профессионального роста;
 • В зависимости от специфики проекта: адвокация и лоббирование, помощь в создании стратегий и программ, привлечение потенциальных инвесторов из корпоративной сферы в социальную экономику, организация мероприятий и активностей для предпринимателей, помощь в создании информационных и креативных материалов (подкасты, видео и т.д.) .) о социальной и зеленой экономике.

Вы будете работать с командой департамента, административной командой организации и PR-менеджером. Вы разработаете и пересмотрите стратегию работы, план действий и, конечно же, проанализируете влияние проектов, в которых будете участвовать.

ПРОЕКТЫ, В КОТОРЫХ МЫ ИЩЕМ БУДУЩИХ КОЛЛЕГ:

 1. Международный проект Collaborate for Impact: https://collaborate4impact.org/  и http://sehub.ecovisio.org/collaborate-for-impact/.
  Участие: неполный рабочий день, с возможностью участия в других проектах департамента или организации.
  Направления работы: Продвижение концепции социального предпринимательства и импакт-предпринимательства, Адвокация в социальной экономике, Создание сообщества с потенциальными инвесторами из корпоративной сферы. Продвижение опыта Молдовы в области социальной экономики на международном уровне, организация мероприятий для социальных предпринимателей и импакт-инвесторов (таких как Impact for Breakfast и Impact Days) и т. д.
 2. Международный проект «Содействие молодежному социальному предпринимательству и практическим навыкам управления карьерой в Украине, Молдове, Грузии и Армении с помощью подхода инновационных социальных студенческих компаний (SSC) (EU4Youth фаза III)».
  Участие: Полный рабочий день.
  Направления работы: Продвижение социального предпринимательства в колледжах, школах; помощь в разработке учебных программ, популяризация профессионального образования для государственных учреждений, разработка информационных материалов для тренеров и педагогов, тиражирование и адаптация опыта Украины в разработке концепции школьных социальных предприятий, организация программы стажировки и инкубатора для молодежи, организация сети тренеров в данной области.

Здесь вы можете узнать больше о наших проектах: https://www.ecovisio.org/ro/ce-facem/antrepreneuroniat 

https://www.facebook.com/HUBANtrepreneuriatSocialMD 

Вы заинтересованы? Отправьте нам свою заявку!

Опишите мотивацию и загрузите свое резюме здесь: https://forms.gle/EV7jkbCByC5p3UWc9 
Крайний срок: 23 июня 2023 г.

Контактное лицо: Айна Идрисова, aina@ecovisio.org