UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country OfficeRo

Traducere Automata

PNUD Moldova: Asociat achiziții - Biroul de țară al PNUD Moldova

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

Fond
 
PNUD se angajează să realizeze diversitatea forței de muncă în ceea ce privește genul, naționalitatea și cultura. Persoanele din grupurile minoritare, grupurile indigene și persoanele cu dizabilități sunt, de asemenea, încurajate să aplice. Toate cererile vor fi tratate cu cea mai mare încredere.
 
PNUD nu tolerează exploatarea și abuzul sexual, niciun fel de hărțuire, inclusiv hărțuirea sexuală și discriminarea. Prin urmare, toți candidații selectați vor fi supuși unor verificări riguroase ale referințelor și antecedentelor.
 

Scopul poziției

Sub îndrumarea și supravegherea directă a analistului achizițiilor/șefului unității de achiziții, asociatul în achiziții asigură conducerea în executarea serviciilor de achiziții publice în CO, asigurând eficacitatea, transparența și integritatea acestora. Asociatul în achiziții promovează o abordare axată pe client, calitate și rezultate în cadrul Unității.

Asociatul în achiziții lucrează în strânsă colaborare cu echipele de operațiuni, programe și proiecte din cadrul personalului co și PNUD pentru rezolvarea problemelor complexe legate de achiziții și furnizarea de informații.
Îndatoriri și responsabilități

Îndatoriri cheie și abilități contabile

În această secțiune lista de până la cinci funcții primare / abilități contabile ale poziției (de obicei, o propoziție fiecare) și exemple de sarcini care trebuie îndeplinite pentru a îndeplini cu succes responsabilitățile cheie.

1.) Asigură administrarea și implementarea strategiilor operaționale axate pe obținerea următoarelor rezultate:

Conformitatea deplină a activităților de achiziții publice cu normele, reglementările, politicile și strategiile PNUD/PNUD; implementarea controlului intern eficient, buna funcționare a unui sistem de management al achizițiilor orientat către client.
CO Procurement business processes mapping and elaboration of the content of internal Standard Operating Procedures (SOPs) in Procurement and Logistics, control of the workflows in the Procurement Unit.
Elaborarea propunerilor și implementarea strategiilor de economisire și reducere a costurilor în consultare cu conducerea biroului.
Furnizarea de informații cercetate pentru formularea și punerea în aplicare a strategiei contractuale și a achizițiilor strategice în co, inclusiv procesele de licitație și evaluarea, gestionarea contractului și a contractantului, considerații juridice și condiții de plată, strategia de aprovizionare, selecția și evaluarea furnizorilor, managementul calității, introducerea achizițiilor publice electronice.
Acționați în calitate de supleant al șefului unității de achiziții publice. 

2.)Organizeaza procese de achizitii pentru proiecte CO, INM/DIM si la solicitarea altor Agentii cu accent pe obtinerea urmatoarelor rezultate:

Intocmirea planurilor de achizitii pentru birou si proiecte si monitorizarea implementarii acestora.
Organizarea proceselor de achiziții, inclusiv pregătirea și desfășurarea circuitelor integrate, a ORGP, a ITB-urilor sau a ORGP, primirea cotațiilor, ofertelor sau propunerilor, evaluarea acestora, negocierea anumitor condiții ale contractelor în deplină conformitate cu normele și reglementările PNUD.
Pregătirea comenzilor de cumpărare și a contractelor în și în afara Quantum, pregătirea comenzilor de cumpărare recurente pentru contractarea serviciilor, crearea furnizorilor în Quantum. Profilul cumpărătorilor în Quantum.
Revizuirea proceselor de achiziție desfășurate de proiecte; observații către Comitetul pentru contracte, active și achiziții publice (PAC) și comitetul consultativ pentru achiziții publice (ACP).
Implementarea sistemului de control intern care asigură că comenzile de achiziție sunt pregătite și expediate în mod corespunzător. Acțiuni corective în timp util pentru organizațiile de producători cu erori de verificare bugetară și alte probleme.
Monitorizarea performanței furnizorului în ceea ce privește calitatea și livrarea la timp a bunurilor și serviciilor.
Menținerea datelor de recuperare a costurilor pentru serviciile de achiziții furnizate de PNUD altor agenții.
Organizarea proceselor de achiziții publice comune pentru agențiile ONU în conformitate cu reforma ONU - înființarea de LTA-uri locale.

3.)Asigură punerea în aplicare a strategiei de aprovizionare și a instrumentelor de achiziții publice electronice, concentrându-se pe obținerea următoarelor rezultate:

Elaborarea și actualizarea listelor furnizorilor, implementarea selecției și evaluării furnizorilor.
Integrarea valorilor ONU în procesele de achiziții publice (drepturile omului, egalitatea de gen, diversitate, ecologizare etc.).
Punerea în aplicare a achizițiilor durabile în domeniul CO, inclusiv a "achizițiilor ecologice".
Suport pentru implementarea modulului de achiziții publice electronice corporative.
Furnizarea de consultanță conducerii și contribuții legate de achiziții în etapa de formulare a proiectului și de redactare a bugetului4.) Asigură un control adecvat al activelor de CO, concentrându-se pe obținerea următoarelor rezultate:
Intocmirea rapoartelor de inventariere.
Punerea în aplicare a inventarului și controlul verificării fizice în CO și proiecte.
Oferirea de asistență pentru întreținerea vehiculelor cu CO

5.)Asigură facilitarea construirii de cunoștințe și a schimbului de cunoștințe în cadrul CO, concentrându-se pe obținerea următoarelor rezultate:

Organizarea de training-uri pentru personalul de operatiuni/proiecte privind achizitiile.
Sinteza lecțiilor învățate și a celor mai bune practici în domeniul achizițiilor publice.
Contribuții solide la rețelele de cunoștințe și la comunitățile de practică.

Responsabilități de supraveghere/conducere: n/a
Competențele

Miez:

Obține rezultate:-NIVELUL 2: Extinderea soluțiilor și simplifică procesele, echilibrează viteza și acuratețea în a face munca
Gandeste-te inovativ:-LEVEL 2: Ofera idei noi/deschide la noi abordari, demonstra gandeste sistemic/integrat
Invata continuu:-LEVEL 2: Iesi din zona de confort, invata de la altii si sustine-le invatarea
Adaptați-vă cu Agilitate :-LEVEL 2: Adaptați procesele / abordările la situații noi, implicați-i pe alții în procesul de schimbare
Acționați cu determinare:-NIVELUL 2: Capabil să persevereze și să facă față mai multor surse de presiune simultan
Implicare și Partener:-NIVELUL 2: Este facilitator/integrator, aduce oamenii împreună, construiește/menține coaliții/parteneriate
Activați diversitatea și incluziunea:-NIVELUL 2: Facilitați conversațiile pentru a elimina diferențele, luați în considerare în luarea deciziilor

Abilități și experiență necesare
 
Educație:

Studii medii cu pregătire de specialitate și/sau experiență în achiziții publice. Diploma universitară în afaceri sau administrație publică ar fi un avantaj.
Programul PNUD de certificare a achizițiilor publice ar fi un avantaj, dar nu o cerință.

Experiență:

 Experiență, cunoștințe și abilități

Învățământul secundar cu 7 ani de experiență administrativă responsabilă progresivă este necesară la nivel național sau internațional, inclusiv experiență în domeniul achizițiilor publice

SAU
Diploma universitară cu 4 ani de experiență administrativă responsabilă progresiv este necesară la nivel național sau internațional, inclusiv experiență în domeniul achizițiilor publice
Experienta in utilizarea calculatoarelor si a pachetelor software de birou (MS Word, Excel, etc), cunostinte avansate de sisteme automatizate de achizitii, experienta in manipularea sistemelor de management bazate pe web.
Fluență în limbile română și engleză. 
Cunoașterea uneia sau mai multor limbi suplimentare relevante pentru Moldova, inclusiv rusă, bulgară, găgăuză, romă, ucraineană sau limbajul semnelor ar fi un avantaj.

Vă rugăm să rețineți că menținerea numirii după primele 12 luni este condiționată de finalizarea cu succes a unei perioade de probă.
 
Informații despre listele PNUD
 
Notă: PNUD își rezervă dreptul de a selecta unul sau mai mulți candidați din acest anunț de post vacant. De asemenea, putem să păstrăm candidaturile și să luăm în considerare candidații care aplică la acest post pentru alte posturi similare cu PNUD la același nivel de grad și cu fișa postului, experiența și cerințele educaționale similare.
 
Avertizare înșelătorie
 
Organizația Națiunilor Unite nu percepe nicio taxă de aplicare, prelucrare, formare, intervievare, testare sau altă taxă în legătură cu procesul de depunere a candidaturii sau de recrutare. În cazul în care primiți o solicitare pentru plata unei taxe, vă rugăm să o ignorați. În plus, vă rugăm să rețineți că emblemele, logo-urile, numele și adresele sunt ușor de copiat și reprodus. Prin urmare, vă recomandăm să aplicați o atenție deosebită atunci când trimiteți informații personale pe web.

 

Data de încheiere a postului vacant: 31 ianuarie 2023

Pentru a aplica, vă rugăm să adresați link-ul: http://bit.ly/3iOApN0

 

En

Articol Original

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

Background
 
UNDP is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and culture. Individuals from minority groups, indigenous groups and persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications will be treated with the strictest confidence.
 
UNDP does not tolerate sexual exploitation and abuse, any kind of harassment, including sexual harassment, and discrimination. All selected candidates will, therefore, undergo rigorous reference and background checks.
 

Position Purpose

Under the guidance and direct supervision of the Procurement Analyst/Head of Procurement Unit, the Procurement Associate provides leadership in execution of procurement services in CO ensuring their effectiveness, transparency and integrity. The Procurement Associate promotes a client-focused, quality and results- oriented approach in the Unit.

The Procurement Associate works in close collaboration with the operations, programme and project teams in the CO and UNDP HQs staff for resolving complex procurement-related issues and information delivery.
Duties and Responsibilities

Key Duties and Accountabilities

In this section list up to five primary functions/accountabilities of the position (Typically one sentence each) and examples of duties that must be performed to successfully accomplish key responsibilities.

1.) Ensures administration and implementation of the operational strategies focusing on achievement of the following results:

Full compliance of procurement activities with UN/UNDP rules, regulations, policies and strategies; implementation of the effective internal control, proper functioning of a client-oriented procurement management system.
CO Procurement business processes mapping and elaboration of the content of internal Standard Operating Procedures (SOPs) in Procurement and Logistics, control of the workflows in the Procurement Unit.
Elaboration of proposals and implementation of cost saving and reduction strategies in consultation with office management.
Provision of researched information for formulation and implementation of contract strategy and strategic procurement in the CO including tendering processes and evaluation, managing the contract and contractor, legal considerations and payment conditions, sourcing strategy, supplier selection and evaluation, quality management, e-procurement introduction.
Act as alternate to the Head of Procurement Unit. 

2.)Organizes procurement processes for CO, NIM/DIM projects and at the request of other Agencies focusing on achievement of the following results:

Preparation of procurement plans for the office and projects and their implementation monitoring.
Organization of procurement processes including preparation and conduct of ICs, RFQs, ITBs or RFPs, receipt of quotations, bids or proposals, their evaluation, negotiation of certain conditions of contracts in full compliance with UNDP rules and regulations.
Preparation of Purchase orders and contracts in and outside Quantum, preparation of Recurring Purchase orders for contracting of services, vendors’ creation in Quantum. Buyers profile in Quantum.
Review of procurement processes conducted by projects; submissions to the Contract, Asset and Procurement Committee (CAP) and Advisory Committee on Procurement (ACP).
Implementation of the internal control system which ensures that Purchase orders are duly prepared and dispatched. Timely corrective actions on POs with budget check errors and other problems.
Monitoring supplier’s performance with respect to the quality and timely delivery of goods and services.
Maintenance of cost-recovery data for the procurement services provided by UNDP to other Agencies.
Organization of joint procurement processes for the UN Agencies in line with the UN reform - establishment of local LTAs.

3.)Ensures implementation of sourcing strategy and e-procurement tools focusing on achievement of the following results:

Development and update of the rosters of suppliers, implementation of supplier selection and evaluation.
Mainstreaming UN values into procurement processes (human rights, gender equality, diversity, greening, etc.).
Implementation of sustainable procurement in the CO, including the “green procurement”.
Support to implementation of corporate e-procurement module.
Provision of advice to management and inputs related to procurement at the project formulation and budget writing stage4.) Ensures proper control of CO Assets focusing on achievement of the following results:
Preparation of inventory reports.
Implementation of Inventory and physical verification control in the CO and projects.
Provide support on CO vehicle maintenance

5.)Ensures facilitation of knowledge building and knowledge sharing in the CO focusing on achievement of the following results:

Organization of trainings for the operations/ projects staff on Procurement.
Synthesis of lessons learnt and best practices in Procurement.
Sound contributions to knowledge networks and communities of practice.

Supervisory/Managerial Responsibilities: n/a
Competencies

Core :

Achieve Results:-LEVEL 2: Scale up solutions and simplifies processes, balances speed and accuracy in doing work
Think Innovatively:-LEVEL 2: Offer new ideas/open to new approaches, demonstrate systemic/integrated thinking
Learn Continuously:-LEVEL 2: Go outside comfort zone, learn from others and support their learning
Adapt with Agility :-LEVEL 2: Adapt processes/approaches to new situations, involve others in change process
Act with Determination:-LEVEL 2: Able to persevere and deal with multiple sources of pressure simultaneously
Engage and Partner:-LEVEL 2: Is facilitator/integrator, bring people together, build/maintain coalitions/partnerships
Enable Diversity and Inclusion:-LEVEL 2: Facilitate conversations to bridge differences, considers in decision making

Required Skills and Experience
 
Education:

Secondary Education with specialized training and/or experience in procurement. University Degree in Business or Public Administration would be an advantage.
UNDP Procurement Certification programme would be an advantage, but not a requirement.

Experience:

 Experience, Knowledge, and Skills

Secondary Education with 7 years of progressively responsible administrative experience is required at the national or international level, including experience in public procurement

OR
University Degree with 4 years of progressively responsible administrative experience is required at the national or international level, including experience in public procurement
Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc), advance knowledge of automated procurement systems, experience in handling of web-based management systems.
Fluency in Romanian and English. 
Working knowledge of one or more additional languages relevant for Moldova, including Russian, Bulgarian, Gagauzian, Romani, Ukrainian or sign language would be an asset.

Please note that continuance of appointment beyond the initial 12 months is contingent upon the successful completion of a probationary period.
 
Applicant information about UNDP rosters
 
Note: UNDP reserves the right to select one or more candidates from this vacancy announcement. We may also retain applications and consider candidates applying to this post for other similar positions with UNDP at the same grade level and with similar job description, experience and educational requirements.
 
Scam warning
 
The United Nations does not charge any application, processing, training, interviewing, testing or other fee in connection with the application or recruitment process. Should you receive a solicitation for the payment of a fee, please disregard it. Furthermore, please note that emblems, logos, names and addresses are easily copied and reproduced. Therefore, you are advised to apply particular care when submitting personal information on the web.

 

Vacancy End Date: 31 January 2023

To apply please address the link: http://bit.ly/3iOApN0

 

It

Traducere Automata

UNDP Moldova: Addetto agli appalti - UNDP Moldova Country Office

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

Sfondo
 
L'UNDP si impegna a raggiungere la diversità della forza lavoro in termini di genere, nazionalità e cultura. Gli individui appartenenti a gruppi minoritari, i gruppi indigeni e le persone con disabilità sono ugualmente incoraggiati a presentare domanda. Tutte le domande saranno trattate con la massima riservatezza.
 
L'UNDP non tollera lo sfruttamento e l'abuso sessuale, qualsiasi tipo di molestia, comprese le molestie sessuali, e la discriminazione. Tutti i candidati selezionati saranno quindi sottoposti a rigorosi controlli di referenze e background.
 

Scopo della posizione

Sotto la guida e la supervisione diretta dell'analista di approvvigionamento / responsabile dell'unità acquisti, il Procurement Associate fornisce la leadership nell'esecuzione dei servizi di approvvigionamento in CO garantendone l'efficacia, la trasparenza e l'integrità. Il Procurement Associate promuove un approccio orientato al cliente, alla qualità e ai risultati nell'Unità.

Il Procurement Associate lavora in stretta collaborazione con i team operativi, di programma e di progetto del personale della sede centrale di CO e UNDP per risolvere problemi complessi relativi agli appalti e alla consegna delle informazioni.
Doveri e responsabilità

Doveri e responsabilità chiave

In questa sezione elenca fino a cinque funzioni / responsabilità primarie della posizione (in genere una frase ciascuna) ed esempi di compiti che devono essere eseguiti per svolgere con successo le responsabilità chiave.

1.) Assicura l'amministrazione e l'attuazione delle strategie operative concentrandosi sul raggiungimento dei seguenti risultati:

Piena conformità delle attività di approvvigionamento alle norme, ai regolamenti, alle politiche e alle strategie delle Nazioni Unite/UNDP; implementazione dell'efficace controllo interno, corretto funzionamento di un sistema di gestione degli acquisti orientato al cliente.
Mappatura dei processi aziendali di CO Procurement ed elaborazione dei contenuti delle Procedure Operative Standard (SOP) interne in Procurement e Logistica, controllo dei flussi di lavoro nell'Unità Procurement.
Elaborazione di proposte e implementazione di strategie di riduzione e riduzione dei costi in consultazione con la direzione dell'ufficio.
Fornitura di informazioni ricercate per la formulazione e l'attuazione della strategia contrattuale e dell'approvvigionamento strategico nel CO, compresi i processi di gara e la valutazione, la gestione del contratto e dell'appaltatore, considerazioni legali e condizioni di pagamento, strategia di approvvigionamento, selezione e valutazione dei fornitori, gestione della qualità, introduzione di e-procurement.
Fungere da supplente del capo dell'unità acquisti. 

2.)Organizza i processi di approvvigionamento per i progetti CO, NIM/DIM e su richiesta di altre Agenzie focalizzandosi sul raggiungimento dei seguenti risultati:

Preparazione dei piani di approvvigionamento per l'ufficio e i progetti e loro monitoraggio dell'attuazione.
Organizzazione dei processi di approvvigionamento, compresa la preparazione e lo svolgimento di IC, RFQ, ITB o RFP, ricezione di preventivi, offerte o proposte, loro valutazione, negoziazione di determinate condizioni di contratti nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti UNDP.
Preparazione di ordini di acquisto e contratti all'interno e all'esterno di Quantum, preparazione di ordini di acquisto ricorrenti per la contrattazione di servizi, creazione di fornitori in Quantum. Profilo degli acquirenti in Quantum.
Revisione dei processi di approvvigionamento condotti dai progetti; le presentazioni al comitato per i contratti, i beni e gli appalti (PAC) e al comitato consultivo per gli appalti (ACP).
Implementazione del sistema di controllo interno che garantisce che gli ordini di acquisto siano debitamente preparati e spediti. Azioni correttive tempestive sugli OP con errori di controllo del budget e altri problemi.
Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori rispetto alla qualità e alla consegna tempestiva di beni e servizi.
Mantenimento dei dati di recupero dei costi per i servizi di appalto forniti dall'UNDP ad altre agenzie.
Organizzazione di processi di appalto congiunti per le agenzie delle Nazioni Unite in linea con la riforma delle Nazioni Unite - istituzione di LTA locali.

3)Assicura l'attuazione della strategia di approvvigionamento e degli strumenti di e-procurement concentrandosi sul raggiungimento dei seguenti risultati:

Sviluppo e aggiornamento dei roster dei fornitori, implementazione della selezione e valutazione dei fornitori.
Integrazione dei valori delle Nazioni Unite nei processi di appalto (diritti umani, parità di genere, diversità, inverdimento, ecc.).
Attuazione di appalti sostenibili nel CO, compresi gli "appalti verdi".
Supporto all'implementazione del modulo di e-procurement aziendale.
Fornitura di consulenza alla direzione e input relativi all'approvvigionamento nella fase di formulazione del progetto e di scrittura del budget4.) Assicura un adeguato controllo dei CO Assets focalizzandosi sul raggiungimento dei seguenti risultati:
Preparazione di report di inventario.
Implementazione dell'inventario e controllo della verifica fisica nel CO e nei progetti.
Fornire supporto per la manutenzione dei veicoli CO

5.)Assicura la facilitazione della creazione di conoscenze e della condivisione delle conoscenze nel CO, concentrandosi sul raggiungimento dei seguenti risultati:

Organizzazione di corsi di formazione per il personale operativo/progettuale sul Procurement.
Sintesi delle lezioni apprese e delle migliori pratiche in materia di approvvigionamento.
Contributi validi alle reti di conoscenza e alle comunità di pratica.

Responsabilità di supervisione/gestione: n/a
Competenze

Nucleo:

Ottenere risultati:-LIVELLO 2: scalare le soluzioni e semplificare i processi, bilanciando velocità e precisione nel lavoro
Pensare in modo innovativo:-LIVELLO 2: offrire nuove idee / aprire a nuovi approcci, dimostrare il pensiero sistemico / integrato
Impara continuamente:-LIVELLO 2: Vai fuori dalla zona di comfort, impara dagli altri e supporta il loro apprendimento
Adattarsi con agilità :-LIVELLO 2: Adattare processi/approcci a nuove situazioni, coinvolgere gli altri nel processo di cambiamento
Agire con determinazione:-LIVELLO 2: In grado di perseverare e affrontare più fonti di pressione contemporaneamente
Coinvolgere e collaborare: - LIVELLO 2: è facilitatore / integratore, riunire le persone, costruire / mantenere coalizioni / partnership
Abilita la diversità e l'inclusione: - LIVELLO 2: facilitare le conversazioni per colmare le differenze, considera nel processo decisionale

Competenze ed esperienza richieste
 
Educazione:

Istruzione secondaria con formazione specializzata e / o esperienza negli appalti. La laurea in Economia o Pubblica Amministrazione sarebbe un vantaggio.
Il programma di certificazione degli appalti UNDP sarebbe un vantaggio, ma non un requisito.

Esperienza:

 Esperienza, conoscenza e abilità

L'istruzione secondaria con 7 anni di esperienza amministrativa progressivamente responsabile è richiesta a livello nazionale o internazionale, compresa l'esperienza negli appalti pubblici

O
È richiesta una laurea con 4 anni di esperienza amministrativa progressivamente responsabile a livello nazionale o internazionale, compresa l'esperienza negli appalti pubblici
Esperienza nell'uso di computer e pacchetti software per ufficio (MS Word, Excel, ecc.), conoscenza avanzata dei sistemi di approvvigionamento automatizzati, esperienza nella gestione di sistemi di gestione basati sul web.
Ottima conoscenza del rumeno e dell'inglese. 
La conoscenza pratica di una o più lingue aggiuntive rilevanti per la Moldavia, tra cui russo, bulgaro, gagauziano, romanì, ucraino o lingua dei segni sarebbe un vantaggio.

Si prega di notare che la prosecuzione dell'incarico oltre i primi 12 mesi è subordinata al completamento con successo di un periodo di prova.
 
Informazioni sui candidati sui turni dell'UNDP
 
Nota: UNDP si riserva il diritto di selezionare uno o più candidati da questo annuncio di posto vacante. Potremmo anche conservare le domande e prendere in considerazione candidati che si candidano a questo posto per altre posizioni simili con UNDP allo stesso livello di grado e con descrizione del lavoro, esperienza e requisiti educativi simili.
 
Avviso di truffa
 
Le Nazioni Unite non addebitano alcuna tassa di candidatura, elaborazione, formazione, intervista, test o altro costo in relazione al processo di candidatura o reclutamento. Se ricevi una richiesta per il pagamento di una tassa, ti preghiamo di ignorarla. Inoltre, si prega di notare che emblemi, loghi, nomi e indirizzi sono facilmente copiabili e riproducibili. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando si inviano informazioni personali sul web.

 

Data di fine posto vacante: 31 gennaio 2023

Per candidarsi si prega di indirizzare il link: http://bit.ly/3iOApN0

 

Ua

Traducere Automata

ПРООН у Молдові: Спеціаліст із закупівель - Представництво ПРООН у Молдові

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

Тло
 
ПРООН прагне досягти різноманітності робочої сили з точки зору статі, національності та культури. Особи з груп меншин, груп корінних народів та осіб з обмеженими можливостями однаково заохочуються до подання заявки. Всі заявки будуть розглядатися з найсуворішою впевненістю.
 
ПРООН не допускає сексуальної експлуатації та насильства, будь-яких видів домагань, включаючи сексуальні домагання та дискримінацію. Таким чином, усі відібрані кандидати пройдуть ретельну перевірку рекомендацій та біографічних даних.
 

призначення посади

Під керівництвом та безпосереднім наглядом аналітика/керівника відділу закупівель, спеціаліст із закупівель забезпечує лідерство у виконанні послуг із закупівель у СО, забезпечуючи їх ефективність, прозорість та цілісність. Спеціаліст із закупівель сприяє клієнтоорієнтованому, якісному та орієнтованому на результат підходу в підрозділі.

Спеціаліст із закупівель працює у тісній співпраці з операційними, програмними та проектними командами у штаб-квартирі СО та ПРООН для вирішення складних питань, пов'язаних із закупівлями, та надання інформації.
Обов'язки і відповідальність

Основні обов'язки та підзвітність

У цьому розділі перелічено до п'яти основних функцій/підзвітності посади (як правило, по одному реченню кожна) та приклади обов'язків, які необхідно виконувати для успішного виконання ключових обов'язків.

1.) Забезпечує адміністрування та реалізацію операційних стратегій, орієнтуючись на досягнення наступних результатів:

Повна відповідність закупівельної діяльності правилам, нормам, політикам та стратегіям ООН/ПРООН; здійснення ефективного внутрішнього контролю, належного функціонування клієнтоорієнтованої системи управління закупівлями.
Картування бізнес-процесів закупівель та розробка змісту внутрішніх Стандартних операційних процедур (СОП) у сфері закупівель та логістики, контроль робочих процесів у відділі закупівель.
Розробка пропозицій та впровадження стратегій економії та зниження витрат за погодженням з керівництвом офісу.
Надання дослідженої інформації для формулювання та впровадження стратегії контрактів та стратегічних закупівель у СО, включаючи тендерні процеси та оцінку, управління контрактом та підрядником, юридичні міркування та умови оплати, стратегію сорсингу, вибір та оцінку постачальників, управління якістю, впровадження електронних закупівель.
Виконувати обов'язки заступника начальника відділу закупівель. 

2.)Організовує процеси закупівель для проектів CO, NIM/DIM та на замовлення інших Агентств, орієнтуючись на досягнення наступних результатів:

Підготовка планів закупівель для офісу та проектів та моніторинг їх виконання.
Організація процесів закупівель, включаючи підготовку та проведення ІС, ЗНП, МТБ або ЗНП, отримання цінових пропозицій, тендерних пропозицій або пропозицій, їх оцінку, узгодження певних умов контрактів у повній відповідності з правилами та нормами ПРООН.
Підготовка замовлень на закупівлю та контрактів у кванті та за його межами, підготовка замовлень на повторну закупівлю для контрактування послуг, створення постачальників у Quantum. Профіль покупців в Quantum.
Огляд процесів закупівель, проведених проектами; подання до Комітету з контрактів, активів та закупівель (CAP) та Консультативного комітету з питань закупівель (ACP).
Впровадження системи внутрішнього контролю, яка забезпечує належну підготовку та відправку замовлень на закупівлю. Своєчасні коригувальні дії по ОП з помилками бюджетної перевірки та іншими проблемами.
Контроль за роботою постачальника щодо якості та своєчасної доставки товарів і послуг.
Ведення даних про відшкодування витрат на послуги із закупівель, що надаються ПРООН іншим агенціям.
Організація спільних процесів закупівель для агенцій ООН відповідно до реформи ООН - створення локальних ОМС.

3.)Забезпечує реалізацію стратегії сорсингу та інструментів електронних закупівель, орієнтуючись на досягнення наступних результатів:

Розробка та оновлення списків постачальників, впровадження відбору та оцінки постачальників.
Включення цінностей ООН у процеси закупівель (права людини, гендерна рівність, різноманітність, екологізація тощо).
Впровадження сталих закупівель в СО, включаючи «зелені закупівлі».
Супровід впровадження корпоративного модуля електронних закупівель.
Надання консультацій керівництву та внесків, пов'язаних із закупівлями, на етапі формулювання проекту та написання бюджету4.) Забезпечує належний контроль активів СО, орієнтуючись на досягнення наступних результатів:
Складання інвентаризаційних звітів.
Здійснення інвентаризаційно-перевірочного контролю в СО і проектах.
Надайте підтримку з технічного обслуговування автомобіля CO

5.)Забезпечує сприяння формуванню знань та обміну знаннями в СО, орієнтуючись на досягнення наступних результатів:

Організація тренінгів для співробітників операцій/ проектів з закупівель.
Узагальнення засвоєних уроків та кращих практик у сфері закупівель.
Вагомий внесок у мережі знань та спільноти практики.

Наглядові/управлінські обов'язки: п/д
Компетенцій

Основні:

Досягнення результатів:-РІВЕНЬ 2: Масштабування рішень та спрощення процесів, балансує швидкість та точність у виконанні роботи
Мислити інноваційно:-РІВЕНЬ 2: Пропонуйте нові ідеї/відкриті до нових підходів, демонструйте системне/інтегроване мислення
Навчайтеся безперервно:-РІВЕНЬ 2: Виходьте за межі зони комфорту, вчіться у інших та підтримуйте їхнє навчання
Адаптуйтеся за допомогою спритності :-РІВЕНЬ 2: Адаптуйте процеси/підходи до нових ситуацій, залучайте інших до процесу змін
Дія з визначенням:-РІВЕНЬ 2: Здатний вистояти і боротися з декількома джерелами тиску одночасно
Залучайте та співпрацюйте:-РІВЕНЬ 2: Є фасилітатором/інтегратором, об'єднує людей, будує/підтримує коаліції/партнерства
Увімкнути різноманітність та інклюзію:-РІВЕНЬ 2: Сприяти розмовам, щоб подолати розбіжності, враховувати при прийнятті рішень

Необхідні навички та досвід
 
Освіта:

Середня освіта зі спеціалізованою підготовкою та/або досвідом здійснення закупівель. Університетська освіта в галузі бізнесу або державного управління була б перевагою.
Програма сертифікації закупівель ПРООН була б перевагою, але не обов'язковою вимогою.

Досвід:

 Досвід, знання та навички

Середня освіта з 7-річним прогресивно відповідальним адміністративним досвідом необхідна на національному або міжнародному рівні, включаючи досвід роботи в державних закупівлях

АБО
Університетська освіта з 4 роками прогресивно відповідального адміністративного досвіду необхідна на національному або міжнародному рівні, включаючи досвід роботи в державних закупівлях
Досвід використання комп'ютерів та пакетів офісного програмного забезпечення (MS Word, Excel тощо), глибокі знання автоматизованих систем закупівель, досвід роботи з веб-системами управління.
Вільне володіння румунською та англійською мовами. 
Робоче знання однієї або декількох додаткових мов, актуальних для Молдови, включаючи російську, болгарську, гагаузьку, ромську, українську або жестову мову, буде перевагою.

Зверніть увагу, що продовження призначення після початкових 12 місяців залежить від успішного завершення випробувального терміну.
 
Інформація про заявників у списках ПРООН
 
Примітка: ПРООН залишає за собою право відібрати одного або декількох кандидатів з цього оголошення про вакансію. Ми також можемо зберігати заявки та розглядати кандидатів, які претендують на цю посаду на інші аналогічні посади в ПРООН на тому ж рівні та з аналогічною посадовою інструкцією, досвідом та освітніми вимогами.
 
Попередження про шахрайство
 
Організація Об'єднаних Націй не стягує жодної заявки на обробку, навчання, співбесіду, тестування або іншу плату у зв'язку з процесом подання заявки або набору персоналу. Якщо ви отримаєте клопотання про сплату гонорару, будь ласка, не зважайте на це. Крім того, зверніть увагу, що емблеми, логотипи, назви та адреси легко копіюються та відтворюються. Тому вам рекомендується проявляти особливу обережність при поданні особистої інформації в Інтернеті.

 

Дата закінчення вакансії: 31 січня 2023 року

Для подачі заявки, будь ласка, зверніться за посиланням: http://bit.ly/3iOApN0

 

Bg

Traducere Automata

ПРООН Молдова: Сътрудник по обществени поръчки - ПРООН Молдова Country Office

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

Фон
 
ПРООН се ангажира да постигне разнообразие на работната сила по отношение на пол, националност и култура. Лицата от малцинствени групи, коренни групи и хора с увреждания също се насърчават да кандидатстват. Всички кандидатури ще бъдат третирани с най-строга увереност.
 
ПРООН не толерира сексуална експлоатация и злоупотреба, всякакъв вид тормоз, включително сексуален тормоз и дискриминация. Следователно всички избрани кандидати ще бъдат подложени на строги референтни и цялостни проверки.
 

Цел на позицията

Под ръководството и прекия надзор на анализатора на обществени поръчки/ръководителя на звеното за обществени поръчки, сътрудникът по възлагане на обществени поръчки осигурява лидерство при изпълнението на услугите за възлагане на обществени поръчки в СО, като гарантира тяхната ефективност, прозрачност и почтеност. Сътрудникът по обществени поръчки насърчава ориентиран към клиента, ориентиран към качеството и резултатите подход в звеното.

Сътрудникът по обществените поръчки работи в тясно сътрудничество с оперативните, програмните и проектните екипи в щабовете на СО и ПРООН за решаване на сложни въпроси, свързани с обществените поръчки, и предоставяне на информация.
Задължения и отговорности

Основни задължения и отговорности

В този раздел избройте до пет основни функции / отговорности на позицията (обикновено по едно изречение) и примери за задължения, които трябва да бъдат изпълнени, за да се изпълнят успешно ключовите отговорности.

1.) Осигурява администрирането и изпълнението на оперативните стратегии, насочени към постигането на следните резултати:

Пълно съответствие на дейностите по възлагане на обществени поръчки с правилата, регламентите, политиките и стратегиите на ООН/ПРООН; Осъществяване на ефективен вътрешен контрол, правилно функциониране на ориентирана към клиента система за управление на обществените поръчки.
CO Procurement бизнес процеси картографиране и разработване на съдържанието на вътрешните стандартни оперативни процедури (СОП) в областта на обществените поръчки и логистиката, контрол на работните процеси в звеното за обществени поръчки.
Разработване на предложения и прилагане на стратегии за спестяване и намаляване на разходите в консултация с ръководството на офиса.
Предоставяне на проучвана информация за формулиране и изпълнение на договорната стратегия и стратегическите обществени поръчки в СО, включително тръжни процеси и оценка, управление на договора и изпълнителя, правни съображения и условия за плащане, стратегия за снабдяване, избор и оценка на доставчици, управление на качеството, въвеждане на електронни обществени поръчки.
Действайте като заместник на ръководителя на отдела за обществени поръчки. 

2.)Организира процесите на възлагане на обществени поръчки за проекти по CO, NIM/DIM и по искане на други агенции, като се фокусира върху постигането на следните резултати:

Изготвяне на планове за възлагане на обществени поръчки за офиса и проектите и мониторинг на изпълнението им.
Организиране на процеси за възлагане на обществени поръчки, включително подготовка и провеждане на ИС, RFQ, ITB или RFP, получаване на оферти, оферти или предложения, тяхната оценка, договаряне на определени условия на договорите в пълно съответствие с правилата и разпоредбите на ПРООН.
Изготвяне на Поръчки за покупка и договори в и извън Quantum, изготвяне на Повтарящи се поръчки за покупка за сключване на услуги, създаване на доставчици в Quantum. Профил на купувача в Quantum.
Преглед на процесите на възлагане на обществени поръчки, провеждани по проекти; становища пред Комитета по договорите, активите и обществените поръчки (ОСП) и Консултативния комитет по обществени поръчки (АКТБ).
Внедряване на система за вътрешен контрол, която гарантира, че поръчките за покупка са надлежно подготвени и изпратени. Навременни корективни действия по ОП с грешки при проверка на бюджета и други проблеми.
Наблюдение на работата на доставчика по отношение на качествената и навременна доставка на стоки и услуги.
Поддържане на данни за възстановяване на разходите за услугите по възлагане на обществени поръчки, предоставяни от ПРООН на други агенции.
Организиране на съвместни процеси за възлагане на обществени поръчки за агенциите на ООН в съответствие с реформата на ООН - създаване на местни ОМП.

3.)Осигурява изпълнението на стратегията за снабдяване и инструментите за електронно възлагане на обществени поръчки, насочени към постигането на следните резултати:

Разработване и актуализиране на списъците на доставчиците, внедряване на избор и оценка на доставчиците.
Интегриране на ценностите на ООН в процесите на възлагане на обществени поръчки (права на човека, равенство между половете, разнообразие, екологизиране и др.).
Прилагане на устойчиви обществени поръчки в СО, включително "зелени обществени поръчки".
Подкрепа за внедряване на корпоративен модул за електронни обществени поръчки.
Предоставяне на съвети на ръководството и приноса, свързан с възлагането на обществени поръчки на етапа на формулиране на проекта и писане на бюджета4.) Осигурява правилен контрол на CO активите, като се фокусира върху постигането на следните резултати:
Изготвяне на инвентаризационни отчети.
Осъществяване на инвентаризация и контрол на физическата проверка в СО и проектите.
Осигуряване на подкрепа за поддръжката на CO превозни средства

5) Осигурява улесняване на изграждането на знания и споделянето на знания в СО, като се фокусира върху постигането на следните резултати:

Организиране на обучения за персонала по операциите/проектите по обществени поръчки.
Синтез на извлечените поуки и най-добрите практики в областта на обществените поръчки.
Солиден принос към мрежите на знанието и практическите общности.

Надзорни/управленски отговорности: n/a
Компетенции

Сърце:

Постигане на резултати:-НИВО 2: Мащабиране на решения и опростяване на процесите, балансира скоростта и точността при извършване на работа
Мислете иновативно:-НИВО 2: Предлагайте нови идеи / отворени за нови подходи, демонстрирайте системно / интегрирано мислене
НИВО 2: Излезте извън зоната на комфорт, учете се от другите и подкрепете тяхното учене
Адаптирайте се към гъвкавостта: -НИВО 2: Адаптирайте процесите / подходите към нови ситуации, включете другите в процеса на промяна
Действайте с решителност: - НИВО 2: Способен да упорства и да се справя с множество източници на натиск едновременно
Ангажиране и партньор:-НИВО 2: Е фасилитатор / интегратор, обединява хората, изгражда / поддържа коалиции / партньорства
Активиране на многообразието и приобщаването: -НИВО 2: Улесняване на разговорите, за да се преодолеят различията, като се вземат предвид при вземането на решения

Необходими умения и опит
 
Образование:

Средно образование със специализирана подготовка и/или опит в областта на обществените поръчки. Университетска степен по бизнес или публична администрация би била предимство.
Програмата за сертифициране на обществени поръчки на ПРООН би била предимство, но не и изискване.

Опит:

 Опит, знания и умения

Средно образование със 7 години прогресивно отговорен административен опит се изисква на национално или международно ниво, включително опит в обществените поръчки

ИЛИ
Изисква се университетска степен с 4 години прогресивно отговорен административен опит на национално или международно ниво, включително опит в областта на обществените поръчки
Опит в използването на компютри и офис софтуерни пакети (MS Word, Excel и др.), напреднали познания за автоматизирани системи за обществени поръчки, опит в работата с уеб-базирани системи за управление.
Владеене на румънски и английски език. 
Работните познания по един или повече допълнителни езици, подходящи за Молдова, включително руски, български, гагаузийски, ромски, украински или жестомимичен език, биха били предимство.

Моля, имайте предвид, че продължаването на назначаването след първите 12 месеца зависи от успешното завършване на изпитателен срок.
 
Информация за кандидатите за списъците на ПРООН
 
Забележка: ПРООН си запазва правото да избере един или повече кандидати от това обявление за свободна длъжност. Можем също така да запазим кандидатурите и да разгледаме кандидатите, кандидатстващи за тази длъжност за други подобни позиции с ПРООН на същото ниво и със сходна длъжностна характеристика, опит и образователни изисквания.
 
Предупреждение за измама
 
Организацията на обединените нации не начислява никакви такси за кандидатстване, обработка, обучение, интервюиране, тестване или други такси във връзка с процеса на кандидатстване или набиране на персонал. Ако получите покана за плащане на такса, моля, не я спазвайте. Освен това, моля, имайте предвид, че емблемите, логата, имената и адресите лесно се копират и възпроизвеждат. Ето защо се препоръчва да се обърне специално внимание при подаване на лична информация в интернет.

 

Вакантно място Крайна дата: 31 януари 2023 г.

За да кандидатствате, моля, адресирайте връзката: http://bit.ly/3iOApN0

 

Ru

Traducere Automata

ПРООН Молдова: Партнер по закупкам - Страновой офис ПРООН в Молдове

UNDP Moldova: Procurement Associate - UNDP Moldova Country Office

Фон
 
ПРООН привержена достижению кадрового разнообразия с точки зрения пола, национальности и культуры. Лицам из групп меньшинств, групп коренного населения и инвалидов также рекомендуется подавать заявления. Все заявки будут рассматриваться со строжайшей конфиденциальностью.
 
ПРООН не терпит сексуальной эксплуатации и надругательств, любых видов домогательств, включая сексуальные домогательства, и дискриминации. Поэтому все отобранные кандидаты будут проходить строгую справочную и справочную проверку.
 

Цель должности

Под руководством и непосредственным контролем аналитика по закупкам/руководителя Группы закупок сотрудник по закупкам играет ведущую роль в осуществлении услуг по закупкам в СО, обеспечивая их эффективность, транспарентность и добросовестность. Сотрудник по закупкам содействует применению в Группе подхода, ориентированного на клиента, качества и результатов.

Младший сотрудник по закупкам работает в тесном сотрудничестве с оперативными, программными и проектными группами в штаб-квартире CO и штаб-квартиры ПРООН в целях решения сложных вопросов, связанных с закупками, и предоставления информации.
Обязанности и ответственность

Основные обязанности и подотчетность

В этом разделе перечислены до пяти основных функций/обязанностей должности (обычно по одному предложению каждая) и примеры обязанностей, которые должны быть выполнены для успешного выполнения ключевых обязанностей.

1.) Обеспечивает администрирование и реализацию оперативных стратегий, направленных на достижение следующих результатов:

полное соответствие закупочной деятельности правилам, положениям, политике и стратегиям ООН/ПРООН; внедрение эффективного внутреннего контроля, надлежащее функционирование клиентоориентированной системы управления закупками.
Сопоставление рабочих процессов закупок и разработка содержания внутренних стандартных оперативных процедур (СОП) в области закупок и материально-технического обеспечения, контроль рабочих процессов в Группе закупок.
Разработка предложений и реализация стратегий экономии и сокращения расходов в консультации с офисным руководством.
Предоставление исследовательской информации для разработки и реализации контрактной стратегии и стратегических закупок в СО, включая тендерные процессы и оценку, управление контрактом и подрядчиком, юридические соображения и условия оплаты, стратегию снабжения, выбор и оценку поставщиков, управление качеством, внедрение электронных закупок.
Выполнять функции заместителя руководителя Группы закупок. 

2.)Организует процессы закупок для проектов CO, NIM/DIM и по просьбе других агентств, уделяя особое внимание достижению следующих результатов:

Подготовка планов закупок для офиса и проектов и контроль за их выполнением.
Организация закупочных процессов, включая подготовку и проведение КК, RFQ, ITB или RFP, получение котировок, предложений или предложений, их оценку, согласование определенных условий контрактов в полном соответствии с правилами и положениями ПРООН.
Подготовка заказов на поставку и контрактов в Quantum и за ее пределами, подготовка повторяющихся заказов на поставку для заключения контрактов на услуги, создание поставщиков в Quantum. Профиль покупателей в Quantum.
Обзор закупочных процессов, осуществляемых в рамках проектов; представления в Комитет по контрактам, активам и закупкам (ПСП) и Консультативный комитет по закупкам (АКТ).
Внедрение системы внутреннего контроля, которая обеспечивает надлежащую подготовку и отправку заказов на поставку. Своевременные корректирующие действия на ПО с ошибками бюджетной проверки и другими проблемами.
Мониторинг работы поставщика в отношении качества и своевременной поставки товаров и услуг.
Ведение данных о возмещении расходов на закупочные услуги, предоставляемые ПРООН другим учреждениям.
Организация совместных закупочных процессов для учреждений ООН в соответствии с реформой ООН - создание местных ЛТП.

3.)Обеспечивает реализацию стратегии поиска источников и инструментов электронных закупок, ориентированных на достижение следующих результатов:

Разработка и обновление реестров поставщиков, осуществление отбора и оценки поставщиков.
Учет ценностей ООН в процессах закупок (права человека, гендерное равенство, разнообразие, экологизация и т.д.).
Внедрение устойчивых закупок в СО, в том числе «зеленых закупок».
Сопровождение внедрения модуля корпоративных электронных закупок.
Предоставление консультаций руководству и вводимым ресурсам, связанным с закупками, на этапе разработки проекта и составления бюджета4.) Обеспечивает надлежащий контроль активов CO, ориентируясь на достижение следующих результатов:
Подготовка инвентаризационных отчетов.
Осуществление инвентаризационного и физического проверочного контроля в СО и проектах.
Предоставление поддержки по техническому обслуживанию транспортных средств CO

5.)Обеспечивает содействие накоплению знаний и обмену знаниями в СО с уделением особого внимания достижению следующих результатов:

Организация тренингов для персонала операций/проектов по закупкам.
Обобщение извлеченных уроков и передовой практики в области закупок.
Весомый вклад в сети знаний и сообщества практиков.

Надзорные/управленческие обязанности: н/д
Компетенции

Ядро:

Достижение результатов:-УРОВЕНЬ 2: Масштабирование решений и упрощение процессов, баланс скорости и точности выполнения работы
Мыслите инновационно:-УРОВЕНЬ 2: Предлагайте новые идеи /открывайте новые подходы, демонстрируйте системное/интегрированное мышление
Непрерывное обучение:-УРОВЕНЬ 2: Выходите за пределы зоны комфорта, учитесь у других и поддерживайте их обучение
Гибкость :-УРОВЕНЬ 2: Адаптация процессов/подходов к новым ситуациям, вовлечение других в процесс изменений
Действуйте решительно:-УРОВЕНЬ 2: Способность упорствовать и справляться с несколькими источниками давления одновременно
Взаимодействие и партнер:-УРОВЕНЬ 2: Является фасилитатором/интегратором, объединяет людей, создает/поддерживает коалиции/партнерства
Обеспечение разнообразия и инклюзивности:-УРОВЕНЬ 2: Содействие обсуждению для преодоления разногласий, учитывается при принятии решений

Необходимые навыки и опыт
 
Образование:

Среднее образование со специальной подготовкой и/или опытом работы в сфере закупок. Университетское образование в области бизнеса или государственного управления будет преимуществом.
Программа сертификации закупочной деятельности ПРООН будет преимуществом, но не обязательным требованием.

Опыт:

 Опыт, знания и навыки

Среднее образование с 7-летним прогрессивно ответственным административным опытом требуется на национальном или международном уровне, включая опыт работы в сфере государственных закупок

ИЛИ
Университетская степень с 4 годами прогрессивно ответственного административного опыта требуется на национальном или международном уровне, включая опыт в области государственных закупок
Опыт использования компьютеров и пакетов офисного программного обеспечения (MS Word, Excel и др.), углубление знаний об автоматизированных системах закупок, опыт работы с веб-системами управления.
Свободное владение румынским и английским языками. 
Рабочее знание одного или нескольких дополнительных языков, актуальных для Молдовы, включая русский, болгарский, гагаузский, цыганский, украинский или язык жестов.

Обратите внимание, что продолжение назначения после первоначальных 12 месяцев зависит от успешного завершения испытательного срока.
 
Информация о кандидатах о реестрах ПРООН
 
Примечание: ПРООН оставляет за собой право выбрать одного или нескольких кандидатов из этого объявления о вакансии. Мы также можем сохранять заявки и рассматривать кандидатов, претендующих на эту должность на другие аналогичные должности в ПРООН на том же уровне и с аналогичным описанием должности, опытом и образовательными требованиями.
 
Предупреждение о мошенничестве
 
Организация Объединенных Наций не взимает никаких сборов за подачу заявлений, обработку, профессиональную подготовку, собеседование, тестирование или другие сборы в связи с процессом подачи заявления или найма. Если вы получите предложение об уплате пошлины, пожалуйста, проигнорируйте его. Кроме того, обратите внимание, что эмблемы, логотипы, названия и адреса легко копируются и воспроизводятся. Поэтому вам рекомендуется проявлять особую осторожность при предоставлении личной информации в Интернете.

 

Дата окончания вакансии: 31 января 2023 года

Чтобы подать заявку, пожалуйста, перейдите по ссылке: http://bit.ly/3iOApN0