AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderieRo

Articol Original

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

 A N U N Ț privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

16.01.2023

Asociația Obștească LAOLALTA anunţă concurs de oferte pentru selectarea unui profesor /unei profesoare care să livreze ofere lecții de broderie, ca activitate de instruire din cadrul proiectului „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis” finanțat de UNHCR și implementat de AO Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova pentru Pace”.

Obiectivul concursului: Selectarea unui/unei profesori care să ofere lecții de broderie.

Rezultate aşteptate: Persoana selectată va livra informația necesară conform condițiilor solicitate de Asociația Obștească LAOLALTA în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (persoana selectată şi AO “Laolalta”).

Dosarul va include: 

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • CV-ul în limba română/rusă/ucraineană; 
 • Scrisoare de motivare (max 1 pagină);
 • Oferta financiară (în Lei);
 • 2 persoane de referință de la locurile de munca anterioare; 

Menționăm că adresa la care se vor livra lecțiile de broderie este adresa CC151 și anume: municipiul Chișinău, str. 31 august 1989, 151.

 • Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fi indicat expres în modelul anexat la oferta financiară (nu mai puţin de 90 de zile);

Ofertele vor cuprinde:  Oferta financiară va conține data, semnătura, prețul/oră academică, intervalul și perioada disponibilității, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail)

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa acestui document.

Criterii de Evaluare

 1. Corespunderea caracteristicilor înaintate cu cele solicitate de proiect.
 2. Oferta financiară.
 3. Cunoașterea limbii ruse. 
 4. Prețurile orelor de broderie nu vor fi mai mari decât prețul mediu pe piaţă.

Cerințe minime de calificare: 

 1. Experiență în predarea brodatului minimal un an.
 2. Nivel înalt de atenție și de comunicare.
 3. Cunoașterea limbii ucrainene/ruse la nivel avansat reprezintă un avantaj

Plata pentru serviciile prestate. Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, după recepționarea serviciilor conform actului de predare-primire. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL). 

Perioada de executare a contractului 01.02.2023 - 31.12.2023  (contractul va fi semnat în MDL).

Ofertele pot fi trimise în versiune electronică la adresele:

 achizitii@laolalta.md şi albina@laolalta.md  

Denumirea proiectului: „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis”

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25.01.2023

 

Pentru informații suplimentare: 

Albina Ciuprin, 060414021 , albina@laolalta.md

Anexa Model  la Anunț

N

Item

Caracteristici

Cantitatea

Preț unitar, MDL

Suma(total)  MDL

Disponibilitatea:  intervalul de ore 

1

Lecții de broderie


O sesiune de 1,30 h, adică 2 h academice, 1 dată pe săptămână 

 

Se indică prețul de prestator/prestatoare 

   

TOTAL, MDL

   

A se indica:

Numle

Semnătură

Data:

Notă: Organizația îşi rezervă dreptul de folosi datele de a cumpără diferite item-uri de la diferiți furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit item.

Prin prezenta, Prestatorul își da acord la prelucrarea datelor cu caracter personal și organizația le va folosi numai în acest scop

En

Traducere Automata

AO Together announces Competition on the selection of the embroidery teacher/teacher

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

 A N U N T on the selection of the embroidery teacher/teacher

16.01.2023

Laolalta Public Association announces a contest of offers for the selection of a teacher / a teacher to deliver offers embroidery lessons, as a training activity within the project "Enhancing Moldovan Society's Capacity to Respond to the Refugee Crisis" funded by UNHCR and implemented by AO Together within the "Moldova for Peace" Initiative.

The objective of the competition: To select a teacher to offer embroidery lessons.

Expected results: The selected person will deliver the necessary information according to the conditions requested by the Laolalta Public Association in this document and based on the contract signed between the parties (the selected person and the NGO "Laolalta").

The dossier will include: 

In order for tenders to be examined, the dossier must include the following:

 • CV in Romanian/Russian/Ukrainian; 
 • Motivation letter (max. 1 page);
 • Financial offer (in Lei);
 • 2 reference persons from previous jobs; 

We mention that the address to which the embroidery lessons will be delivered is the address CC151, namely: Chisinau municipality, 31 August 1989 str., 151.

 • The validity term of the submitted financial offer will be expressly indicated in the model attached to the financial offer (not less than 90 days);

The offers will include:  The financial offer will contain the date, signature, academic price/hour, interval and period of availability, bank details and contact details (address, landline phone, mobile phone, e-mail)

The model of the financial offer can be seen in the Annex to this document.

Evaluation Criteria

 1. Matching the characteristics submitted with those required by the project.
 2. Financial offer.
 3. Knowledge of the Russian language. 
 4. The prices of the hours of embroidery will not be higher than the average price in the market.

Minimum qualification requirements: 

 1. Experience in teaching embroidery minimally one year.
 2. High level of attention and communication.
 3. Knowledge of the Ukrainian/Russian language at an advanced level is an advantage

Payment for the services provided. Payments will be made by bank transfer, after receiving the services according to the delivery-receipt act. The transfer to the provider will be made in RON (MDL). 

The contract execution period 01.02.2023 - 31.12.2023  (the contract will be signed in MDL).

Tenders can be sent in electronic version to the following addresses:

 achizitii@laolalta.md And albina@laolalta.md  

Project name: "Enhancing Moldovan Society's Capacity to Respond to the Refugee Crisis"

The deadline for submission of tenders is 25.01.2023

 

For more information: 

Albina Ciuprin, 060414021 , albina@laolalta.md

Annex Model  to the Announcement

N

Item

Features

Quantity

Unit price, MDL

Amount (total)  MDL

Availability:  the time interval

1

Embroidery lessons


A session of 1.30 h, i.e. 2 h academic, 1 time per week 

 

Indicate the price of provider/supplier 

   

TOTAL, MDL

   

Indicate:

Numle

Signature

Date:

Note: The organization reserves the right to use the data to buy different items from different suppliers or to refuse to purchase a particular item.

Hereby, the Provider agrees to the processing of personal data and the organization will use them only for this purpose

It

Traducere Automata

AO Together annuncia il concorso per la selezione dell'insegnante/insegnante di ricamo

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

 A N U N T sulla selezione dell'insegnante/insegnante di ricamo

16.01.2023

Laolalta Public Association bandisce un concorso di offerte per la selezione di un insegnante/un insegnante per erogare offerte lezioni di ricamo, come attività formativa nell'ambito del progetto "Enhancing Moldovan Society's Capacity to Response to the Refugee Crisis" finanziato dall'UNHCR e implementato da AO Together nell'ambito dell'iniziativa "Moldova for Peace".

L'obiettivo del concorso: selezionare un insegnante per offrire lezioni di ricamo.

Risultati attesi: La persona selezionata fornirà le informazioni necessarie secondo le condizioni richieste dall'Associazione Pubblica Laolalta in questo documento e sulla base del contratto firmato tra le parti (la persona selezionata e l'ONG "Laolalta").

Il dossier comprenderà: 

Ai fini dell'esame delle offerte, il fascicolo deve contenere i seguenti elementi:

 • CV in rumeno/russo/ucraino; 
 • Lettera di motivazione (max. 1 pagina);
 • Offerta finanziaria (in Lei);
 • 2 persone di riferimento da precedenti lavori; 

Ricordiamo che l'indirizzo a cui verranno consegnate le lezioni di ricamo è l'indirizzo CC151, vale a dire: Comune di Chisinau, 31 agosto 1989 str., 151.

 • Il termine di validità dell'offerta finanziaria presentata sarà espressamente indicato nel modello allegato all'offerta finanziaria (non inferiore a 90 giorni);

Le offerte includeranno:  L'offerta finanziaria conterrà la data, la firma, il prezzo accademico / ora, l'intervallo e il periodo di disponibilità, le coordinate bancarie e i dettagli di contatto (indirizzo, telefono fisso, cellulare, e-mail)

Il modello dell'offerta finanziaria è riportato nell'allegato al presente documento.

Criteri di valutazione

 1. Abbinare le caratteristiche presentate a quelle richieste dal progetto.
 2. Offerta finanziaria.
 3. Conoscenza della lingua russa. 
 4. I prezzi delle ore di ricamo non saranno superiori al prezzo medio sul mercato.

Requisiti minimi di qualificazione: 

 1. Esperienza nell'insegnamento del ricamo da almeno un anno.
 2. Alto livello di attenzione e comunicazione.
 3. La conoscenza della lingua ucraina/russa a livello avanzato è un vantaggio

Pagamento per i servizi forniti. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario, dopo aver ricevuto i servizi secondo l'atto di consegna-ricevuta. Il trasferimento al fornitore sarà effettuato in RON (MDL). 

Il periodo di esecuzione del contratto 01.02.2023 - 31.12.2023  (il contratto sarà firmato in MDL).

Le offerte possono essere inviate in versione elettronica ai seguenti indirizzi:

 achizitii@laolalta.md E albina@laolalta.md  

Nome del progetto: "Migliorare la capacità della società moldava di rispondere alla crisi dei rifugiati"

Termine per la presentazione delle offerte: 25.01.2023

 

Per maggiori informazioni: 

Albina Ciuprin, 060414021 , albina@laolalta.md

  Modello allegato al bando

N

Articolo

Tratti somatici

Quantità

Prezzo unitario, MDL

Importo (totale)  MDL

Disponibilità:  l'intervallo di tempo 

1

Lezioni di ricamo


Una sessione di 1.30 h, cioè 2 ore accademiche, 1 volta a settimana 

 

Indicare il prezzo del fornitore/fornitore 

   

TOTALE, MDL

   

Indicare:

Intorpidimento

Firma

Dattero:

Nota: L'organizzazione si riserva il diritto di utilizzare i dati per acquistare articoli diversi da fornitori diversi o di rifiutare di acquistare un particolare articolo.

Con la presente, il Fornitore acconsente al trattamento dei dati personali e l'organizzazione li utilizzerà solo per questo scopo.

Ua

Traducere Automata

АТ «Разом» оголошує Конкурс з відбору вчителя/викладача вишивки

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

 А Н У Н Т про вибір вчителя/вчителя вишивки

16.01.2023

Громадське об'єднання «Лаолальта» оголошує конкурс пропозицій щодо відбору вчителя / вчителя для проведення уроків вишивки, як навчальний захід в рамках проекту «Посилення здатності молдовського суспільства реагувати на кризу біженців», що фінансується УВКБ ООН та впроваджується АО «Разом» в рамках ініціативи «Молдова за мир».

Мета конкурсу: Вибрати вчителя, який буде пропонувати уроки вишивки.

Очікувані результати: Обрана особа надасть необхідну інформацію відповідно до умов, запитаних Громадським об'єднанням Лаолальта в цьому документі та на підставі договору, підписаного між сторонами (обраною особою та НУО «Лаолальта»).

Досьє буде включати в себе: 

Для того, щоб тендери були розглянуті, досьє повинно включати наступне:

 • резюме румунською/російською/українською мовами; 
 • Мотиваційний лист (макс. 1 сторінка);
 • Фінансова пропозиція (в Лей);
 • 2 референтні особи з попередніх місць роботи; 

Згадуємо, що адресою, на яку будуть доставлені уроки вишивання, є адреса СС151, а саме: Кишинівський муніципалітет, 31 серпня 1989 р., вул., 151.

 • Термін дії поданої фінансової пропозиції буде прямо вказано в моделі, що додається до фінансової пропозиції (не менше 90 днів);

Пропозиції включатимуть:  Фінансова пропозиція міститиме дату, підпис, академічну ціну/годину, інтервал та період наявності, банківські реквізити та контактні дані (адреса, стаціонарний телефон, мобільний телефон, e-mail)

Модель фінансової пропозиції можна побачити в Додатку до цього документа.

Критерії оцінки

 1. Відповідність поданих характеристик з тими, що вимагаються проектом.
 2. Фінансова пропозиція.
 3. Знання російської мови. 
 4. Ціни годин вишивки не будуть вище середньої ціни на ринку.

Мінімальні кваліфікаційні вимоги: 

 1. Досвід викладання вишивки мінімально один рік.
 2. Високий рівень уваги і спілкування.
 3. Знання української/російської мови на просунутому рівні є перевагою

Оплата наданих послуг. Оплата буде здійснюватися за безготівковим розрахунком, після отримання послуг згідно з актом доставки-отримання. Передача провайдеру буде здійснюватися в RON (MDL). 

Термін виконання договору 01.02.2023 - 31.12.2023  (договір буде підписаний в MDL).

Тендери можуть бути надіслані в електронному варіанті за наступними адресами:

 achizitii@laolalta.md І albina@laolalta.md  

Назва проекту: "Посилення спроможності молдовського суспільства реагувати на кризу біженців"

Кінцевий термін подання тендерів – 25.01.2023

 

Для отримання додаткової інформації: 

Альбіна Сьюприн, 060414021 , albina@laolalta.md

Модель  додатку до оголошення

N

Пункт

Функції

Кількість

Ціна за одиницю товару, MDL

Сума (загальна)  MDL

Наявність:  часовий проміжок

1

Уроки вишивки


Сесія тривалістю 1.30 год, тобто 2 год академічна, 1 раз на тиждень 

 

Вкажіть ціну провайдера/постачальника 

   

ВСЬОГО, MDL

   

Вказати:

Нумле

Підпис

Дата:

Примітка: Організація залишає за собою право використовувати дані для покупки різних товарів у різних постачальників або для відмови від покупки певного товару.

Цим Виконавець дає згоду на обробку персональних даних і організація буде використовувати їх тільки з цією метою

Bg

Traducere Automata

AO Together обявява конкурс за избор на учител/учител по бродерия

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

 A N U N T относно избора на учител/учител по бродерия

16.01.2023

Обществена асоциация "Лаолалта" обявява конкурс с оферти за избор на учител/учител, който да изнася оферти за уроци по бродерия, като обучителна дейност в рамките на проект "Повишаване на капацитета на молдовското общество да реагира на бежанската криза", финансиран от ВКБООН и изпълняван от АО Заедно в рамките на инициативата "Молдова за мир".

Целта на конкурса: Да се избере учител, който да предлага уроци по бродерия.

Очаквани резултати: Избраното лице ще предостави необходимата информация съгласно условията, поискани от Обществена асоциация "Лаолалта" в този документ и въз основа на подписания между страните договор (избраното лице и НПО "Лаолалта").

Досието ще включва: 

За да бъдат разгледани офертите, досието трябва да включва следното:

 • CV на румънски/руски/украински; 
 • Мотивационно писмо (максимум 1 страница);
 • Финансова оферта (в леи);
 • 2 референтни лица от предходни работни места; 

Споменаваме, че адресът, на който ще бъдат доставени уроците по бродерия, е адресът CC151, а именно: община Кишинев, ул. 31 август 1989 г., 151.

 • Срокът на валидност на подадената финансова оферта ще бъде изрично посочен в модела, приложен към финансовата оферта (не по-малко от 90 дни);

Офертите ще включват:  Финансовата оферта ще съдържа дата, подпис, академична цена/час, интервал и период на наличност, банкови данни и данни за контакт (адрес, стационарен телефон, мобилен телефон, електронна поща)

Образецът на финансовото предложение може да се види в приложението към настоящия документ.

Критерии за оценка

 1. Съответствие на представените характеристики с тези, изисквани от проекта.
 2. Финансова оферта.
 3. Владеене на руски език. 
 4. Цените на часовете на бродерия няма да бъдат по-високи от средната цена на пазара.

Минимални изисквания за квалификация: 

 1. Опит в преподаването на бродерия минимално една година.
 2. Високо ниво на внимание и комуникация.
 3. Владеенето на украински / руски език на напреднало ниво е предимство

Заплащане на предоставените услуги. Плащанията ще се извършват по банков път, след получаване на услугите съгласно акта за доставка-получаване. Прехвърлянето към доставчика ще бъде направено в RON (MDL). 

Срокът за изпълнение на договора 01.02.2023 г. - 31.12.2023  г. (договорът ще бъде подписан в MDL).

Офертите могат да се изпращат в електронен вариант на следните адреси:

 achizitii@laolalta.md И albina@laolalta.md  

Име на проекта: "Повишаване на капацитета на молдовското общество да реагира на бежанската криза"

Крайният срок за подаване на оферти е 25.01.2023 г.

 

За повече информация: 

Албина Циприн, 060414021 , albina@laolalta.md

Образец на приложение  към обявлението

N

Точка

Функции

Количество

Единична цена, MDL

Сума (общо)  MDL

Наличност:  интервалът от време 

1

Уроци по бродерия


Сесия от 1.30 часа, т.е. 2 часа академичен, 1 път седмично 

 

Посочете цената на доставчика/доставчика 

   

ОБЩО, MDL

   

Посоча:

Numle

Подпис

Дата:

Забележка: Организацията си запазва правото да използва данните, за да закупи различни артикули от различни доставчици или да откаже да закупи определен артикул.

С настоящото Доставчикът се съгласява с обработването на лични данни и организацията ще ги използва само за тази цел

Ru

Traducere Automata

АО «Вместе» объявляет Конкурс по отбору учителя/учителя вышивки

AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului/profesoarei de broderie

 A N U N T о выборе учителя/учителя вышивки

16.01.2023

Общественное объединение «Лаолальта» объявляет конкурс предложений по выбору учителя / учителя для проведения уроков вышивки, в качестве учебного мероприятия в рамках проекта «Повышение способности молдавского общества реагировать на кризис беженцев», финансируемого УВКБ ООН и реализуемого АО «Вместе» в рамках инициативы «Молдова за мир».

Цель конкурса: Выбрать преподавателя для проведения уроков вышивки.

Ожидаемые результаты: Выбранное лицо предоставит необходимую информацию в соответствии с условиями, запрошенными Общественным объединением Лаолальта в этом документе и на основании договора, подписанного между сторонами (выбранное лицо и НПО «Лаолальта»).

Досье будет включать: 

Для рассмотрения тендерных заявок досье должно содержать следующее:

 • Резюме на румынском/русском/украинском языках; 
 • Мотивационное письмо (макс. 1 страница);
 • Финансовое предложение (в леях);
 • 2 референтных лица с предыдущих рабочих мест; 

Мы упоминаем, что адресом, по которому будут проводиться уроки вышивки, является адрес CC151, а именно: муниципий Кишинэу, ул. 31 августа 1989 года, 151.

 • Срок действия представленного финансового предложения будет прямо указан в образце, прилагаемом к финансовому предложению (не менее 90 дней);

Предложения будут включать:  Финансовое предложение будет содержать дату, подпись, академическую цену / час, интервал и период доступности, банковские реквизиты и контактные данные (адрес, стационарный телефон, мобильный телефон, электронная почта)

С моделью финансового предложения можно ознакомиться в Приложении к настоящему документу.

Критерии оценки

 1. Сопоставление представленных характеристик с требуемыми проектом.
 2. Финансовое предложение.
 3. Знание русского языка. 
 4. Цены на часы вышивки не будут выше средней цены на рынке.

Минимальные квалификационные требования: 

 1. Опыт преподавания вышивки минимум один год.
 2. Высокий уровень внимания и общения.
 3. Знание украинского/русского языка на продвинутом уровне является преимуществом

Оплата предоставляемых услуг. Оплата будет производиться банковским переводом, после получения услуг согласно акту доставки-квитанции. Передача провайдеру будет осуществляться в RON (MDL). 

Срок исполнения договора 01.02.2023 - 31.12.2023  (договор будет подписан в молдавских леях).

Тендеры могут быть отправлены в электронном виде по следующим адресам:

 achizitii@laolalta.md И albina@laolalta.md  

Название проекта: «Повышение способности молдавского общества реагировать на кризис беженцев»

Крайний срок подачи тендеров – 25.01.2023

 

Для получения дополнительной информации: 

Альбина Чуприн, 060414021 , albina@laolalta.md

Образец  приложения к объявлению

N

Пункт

Функции

Количество

Цена за единицу, MDL

Сумма (всего)  леев

Доступность:  временной интервал

1

Уроки вышивки


Сессия продолжительностью 1.30 ч, т.е. 2 ч академическая, 1 раз в неделю 

 

Укажите цену поставщика/поставщика 

   

ИТОГО, ЛЕЙ

   

Указывать:

Нумле

Подпись

Дата:

Примечание: Организация оставляет за собой право использовать данные для покупки различных товаров у разных поставщиков или отказать в покупке определенного товара.

Настоящим Провайдер дает согласие на обработку персональных данных и организация будет использовать их только для этой цели.