CNPAC anunță concurs public pentru selectarea unei companii sau persoane fizice care prestează servicii de interpretare consecutivă și simultanăCNPAC anunță concurs public pentru selectarea unei companii sau persoane fizice care prestează servicii de interpretare consecutivă și simultană

Data lansării concursului 

26 februarie 2024 

Termen limită de depunere a ofertelor 

05 martie 2024 

Procedura de achiziție 

concurs public 

Categorie/subcategorie 

servicii/ interpretare consecutivă și simultană 

Tipul contractului 

contract cadru 

Durata contractului 

ianuarie 2024 – 31 decembrie 2024 

Prezentare generală 

Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998),  care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, contribuind la diminuarea incidenței și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate (www.cnpac.md). 

Scopul concursului   

Scopul acestui concurs este de a identifica și a selecta, iar ulterior de a încheia un contract cadru  cu o persoană fizică sau companie specializată în prestarea serviciilor de interpretare consecutivă și simultanăpentru următoarele perechi de limbi: 

Lotul 1. Interpretare consecutivă și simultană pentru limbile română – engleză – română; 

Lotul 2. Interpretare consecutivă și simultană pentru limbile română – rusă – română; 

Lotul 3. Interpretare consecutivă și simultană pentru limbile engleză – rusă – engleză. 

Ofertanți eligibili:

În calitate de ofertanți pot aplica persoane fizice și juridice din Republica Moldova. 

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: achiziții@cnpac.md până la data de 05 martie, 2024 și va include:   

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă); compania ofertantă trebuie să aibă experiență în domeniu de minim 2 ani;
  2. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de efectuarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) sau CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică;
  3. Date despre oferta tehnică, completate după modelul atașat, în format Excel;
  4. Oferta financiară, completată după modelul atașat în format Excel, pentru Lotul 1Lotul 2 și Lotul 3,  în lei moldovenești, care să indice prețul NET pentru persoane fizice sau prețul inclusiv TVA și fără TVA pentru persoanele juridice. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate.

 

Etapele de evaluare a ofertelor

Etapa 1: Evaluarea condițiilor obligatorii

Următoarele condiții obligatorii urmează a fi întrunite cumulativ. Nerespectarea oricăreia dintre cerințele de mai jos va duce la discalificarea ofertei. Ofertele care vor întruni toate condițiile vor fi admise pentru etapa următoare a evaluării.

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Experiență în domeniu de cel puțin 2 ani;
  • Oferta tehnică, separată de cea financiară, completate conform formularelor propuse;
  • Ofertele sunt datate, semnate și ștampilate de către persoanele autorizate. 

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi analizată de către membrii Comisiei de evaluare folosind, printre altele, următoarele criterii și distribuție procentuală:

40% din punctajul total (pe o scară de 100 de puncte, adică maxim 40 de puncte obținute pentru oferta tehnică).

Vă rugăm să găsiți mai jos defalcarea detaliată a punctajului:           

Criteriu de evaluare

Punctaj

Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate)

10

Reputația profesională (portofoliul de clienți cu indicarea a minim 2 referințe)

10

Disponibilitatea prestării serviciilor pe teritoriul mun. Chișinău și pe teritoriul țării

10

Disponibilitatea prestării serviciilor în regim online și cu prezență fizică

10

Punctaj tehnic total

40

Punctajul obținut pentru oferta tehnică se va calcula în funcție de distribuția procentuală pentru ofertele tehnice și financiare.

Ofertele de preț vor fi evaluate numai pentru ofertanții ale căror propuneri tehnice vor obține un punctaj minim de 30 de puncte din 40 în evaluarea tehnică.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Oferta trebuie să conțină prețul pentru serviciile de interpretare sincronă și consecutivă fără TVA și cu TVA inclus, în lei moldovenești pentru persoane juridice și prețul NET  pentru persoane fizice.

Numărul maxim de puncte pentru oferta financiară este de 60 și va fi acordat celui mai mic preț ofertat, ce corespunde la 60% din punctajul total.

Pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: Puncte oferta A = valoarea ofertei minime * 60 / valoarea ofertei A.

Scorul total = 40% Scorul tehnic + 60% Scorul financiar

Procedura de depunere a ofertelor

Oferta datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă urmează a fi expediată prin e-mail, la adresa achizitii@cnpac.md sau depusă direct la sediul CNPAC (Tricolorului, 37 B).

Telefon de contact: 0 79 88 0213 

Persoana de contact: Nina Mihalachi, consultant achiziții.

Ofertele recepționate după termenul indicat nu vor fi examinate. Doar compania ofertantă câștigătoare va fi notificată despre rezultatele concursului.