Cerere de exprimare a interesului Elaborarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lorCerere de exprimare a interesului Elaborarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor

 

   CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-404689-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: ”Elaborarea  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor.”

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este „Elaborarea  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor”  pentru sporirea abilităților practice  și de cercetare ale studenților de la programele de studii superioare de masterat și instruirea personalului didactic de la catedrele responsabile privind implementarea lor.   

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de elaborare a  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniul Sănătate;
 2. Titlu științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul Științe medicale;
 3. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare, cel puțin 10 ani;
 4. Capacitate de analiză și sinteză;
 5. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 6. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
 7. Experiență în instruirea și evaluarea deprinderilor practice în domeniul Sănătate.

Va constitui un avantaj:

 • experiența managerială în domeniu educației medicale;

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă,  prin e-mail) până la  data de 19.03.2024, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Chișinău,

bd. Stefan cel Mare, 165, biroul 213 

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________

IP Universitatea de Stat de Medicină de Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-404689-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

”Elaborarea  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor.”

 

1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova Acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în R. Moldova, dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilității de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetării stiintifice.

O.3. Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

2. Obiectivul  sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea  Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master și instruire privind implementarea lor.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Analiza conținutului curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare de master.
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii și conținutului ghidurilor pentru stagiile practice cu referire la:
 • Consecutivitatea logică a finalităților de studii și a dexterităților practice achiziționate per fiecare program de master;
 • Modalitatea de achiziționarea a finalităților de studii;
 • Metodele de sporire a abilităților de cercetare a studenților masteranzi conform specificului programului;
 • Metodele de evaluare a deprinderilor practice și validitatea acestora.
 • Elaborarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a agendei și conținutului sesiunii de instruire cu cadrele didactice privind implementarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master;
 • Instruirea privind implementarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master;
 • Elaborarea și prezentarea actului de prestare a serviciilor.
 1. Durata sarcinii:

Realizarea sarcinii este planificată pentru perioada februarie 2024- iulie 2024

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Număr de zile efectiv lucrate

Analiza conținutului curricula stagiilor practice din cadrul Programelor de studii superioare de master.

Până la 30 zile de la semnarea contractului

20

-            Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii și conținutului ghidurilor pentru stagiile practice cu referire la:

·            Consecutivitatea logică a finalităților de studii și a dexterităților practice achiziționate per fiecare program de master;

·            Modalitatea de achiziționarea a finalităților de studii;

·            Metodele de sporire a abilităților de cercetare a studenților masteranzi conform specificului programului;

·            Metodele de evaluare a deprinderilor practice și validitatea acestora.

Până la 60 zile de la semnarea contractului

20

·         Elaborarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master;

Până la 120 zile de la semnarea contractului

30

Elaborarea  și coordonarea cu Clientul a agendei și conținutului sesiunii de instruire  cu cadrele didactice privind implementarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master;

Până la 125  zile de la semnarea contractului

3

Instruirea privind implementarea Ghidurilor pentru stagiile de practică la Programele de studii de master;

Până la 130  zile de la semnarea contractului

3

Elaborarea și prezentarea după realizarea sarcinii a Actului de prestare a serviciilor.

Până la 135  zile de la semnarea contractului

1

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 40 puncte

1. Studii universitare în domeniu Sănătate;

2. Titlu științific de doctor sau doctor habilitat în domeniul Științe medicale;

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 50 puncte

 1. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare, cel puțin 10 ani
 2. Experiență în instruirea și evaluarea deprinderilor practice în domeniul Sănătate.

Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 2. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
 3. Capacitate de analiză și sinteză.

Va constitui un avantaj:

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele;

- experiența managerială în domeniu educației medicale.

 

 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul  va raporta: Consultantul contractat va coordona și va raporta activitatea managerului de subproiect, șefului Departamentului Didactic și Management Academic.  

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).