CRJM anunță concurs pentru selectarea companiilor specializate în producția și comercializarea materialelor de vizibilitate personalizateCentrul de Resurse Juridice din Moldova anunță concurs pentru selectarea unei sau mai multe companii pentru producția și livrarea materialelor de vizibilitate personalizate necesare organizației. În urma acestui concurs, va fi semnat un contract de prestări servicii pentru perioada martie 2024 – martie 2027.

Materialele de vizibilitate vor fi elaborate la solicitare, conform condițiilor indicate de CRJM și în corespundere cu Manualul de identitate vizuală al organizației, care va fi pus la dispoziția companiei sau a companiilor selectate.

Sarcina tehnică

Oferta tehnică propusă de prestator va corespunde Anexei 1 în format Excel. Lista de produse incluse au caracter general pentru a permite identificarea capacităților de producție și compararea ofertelor depuse de companiile înregistrate în concurs.

Cantitatea și tipul produselor de vizibilitatea ar putea fi modificată în funcție de costuri, suma disponibilă și/sau necesități.

Companiile pot depune oferta pentru toată gama de produse solicitată sau doar pentru anumite produse disponibile.

Termenii de referință detaliați pot fi accesați aici.

Oferta de participare la concurs

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 11 martie 2024, ora 15:00. Oferta va include:

  1. Copia certificatului de înregistrare/extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

  2. Datele generale ale companiei (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);

  3. Oferta financiară trebuie sa corespundă sarcinii tehnice solicitate, completată după modelul în format EXCELPrețul produselor va fi  indicat în valută națională (MDL) inclusiv TVA, pentru fiecare poziție în parte, cu indicarea termenilor și condițiilor de realizare, precum și disponibilitatea livrării produselor la sediul Asociației.

    Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea prestării serviciilor cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative de către Beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi calculate la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. 

  4. Portofoliul cu prezentarea mostrelor relevante/ portofoliul materialelor de vizibilitate similare realizate anterior (în ultimii 3 ani) cu indicarea beneficiarilor serviciilor prestate;

  5. Referințele vor fi înalt apreciate, cu indicarea numelui  şi datelor de contact pentru cel puțin două persoane de referință. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;

  6. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Evaluarea și criteriile de selecție

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință.

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criteriu de evaluare

Punctaj

Experiența companiei ofertante și prezența pe piață (minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu)

35

Portofoliul ofertantului (prezentarea mostrelor, indicarea a minim 2 referințe)

30

Termeni și condiții de realizare (disponibilitatea de a lucra în termeni restrânși și în regim de urgență va constitui un avantaj)

20

Posibilitatea de livrare a produselor la sediul Asociației

15

TOTAL – oferta tehnică

100

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) *100.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org

Reamintim că termenul limită pentru expedierea ofertelor este 11 martie 2024, ora 15:00.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

 

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate. 

Logo