Invitație la depunerea ofertelor pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul Soft SkillsInvitație la depunerea ofertelor pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul Soft Skills

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

Chișinău, 12 februarie 2024

Achiziție publică Nr. 2/NANSEN/2024

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 23 februarie 2024, ora 18:00

Subiect: Invitație la depunerea ofertelor pentru furnizarea de servicii de formare în domeniul Soft Skills

Stimate prestator de servicii,

 

Într-o epocă caracterizată prin schimbări rapide și provocări diverse, abilitățile de comunicare eficientă și de negociere sunt mai valoroase ca niciodată. Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), având ca pilon central dezvoltarea și sprijinul comunităților, își propune să abordeze această necesitate prin proiectul ”Entrepreneurial Growth and Financial Literacy Initiative (EGFLI) . Acest demers de dezvoltare este posibil datorită finanțării oferite de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și sponsorizărilor generoase din partea NANSEN.

 

În contextul acestui proiect, AFAM lansează un apel pentru oferte pentru furnizarea de sesiuni de formare în domeniul soft skills. Ne adresăm prestatorilor de servicii cu experiență recunoscută, care pot oferi sesiuni interactive și practice, structurate pe durata a 3 zile consecutive în intervalul Martie – Iunie 2024 în regiunile din Nordul Moldovei ( Ocnița și Soroca). Această formare are ca scop dotarea participanților cu aptitudinile necesare pentru a naviga cu succes în contextul actual, promovând incluziunea economică și împuternicirea lor.

 

Obiectul achiziției: Se axează pe colaborarea cu experți capabili să furnizeze servicii de formare în domeniul Soft Skills.

Temele selectate pentru instruiri:

1. Negociere și Persuasiune

Sub-teme Propuse pentru Curriculum:

 • Introducere în Negociere: Diferența dintre negociere și persuasiune, tipuri de negocieri (distributive vs. integrative).
 • Pregătirea pentru Negociere: Stabilirea obiectivelor, cunoașterea valorii propriei oferte, identificarea necesităților și dorințelor celuilalt.
 • Tehnici de Persuasiune: Principiile persuasiunii (reciprocitate, angajament, validare socială etc.).
 • Comunicare în Negociere: Ascultarea activă, folosirea limbajului pozitiv, claritatea în exprimare.
 • Aspecte Culturale în Negociere: Cum diferă stilurile de negociere în funcție de cultură.
 • Gestionarea Conflictelor și Impasurilor: Strategii pentru a depăși rezistența și pentru a ajunge la un consens.
 • Exerciții Practice și Studii de Caz: Role-play cu scenarii diverse de negociere.

 2. Comunicare Interculturală

Sub-teme Propuse pentru Curriculum:

 • Introducere în Comunicare Interculturală: Ce este cultura și cum influențează comunicarea.
 • Dimensiuni Culturale: Modelul lui Hofstede și alte modele relevante pentru analiza culturilor.
 • Bariere în Comunicarea Interculturală: Stereotipuri, prejudecăți și erori de interpretare.
 • Stiluri de Comunicare: Cum diferă stilurile de comunicare în funcție de cultură.
 • Adaptarea Comunicării: Tehnici de adaptare a stilului de comunicare în funcție de contextul intercultural.
 • Limbajul Non-Verbal: Semnificația gesturilor, a contactului vizual și a spațiului personal în diferite culturi.
 • Exerciții Practice: Jocuri de rol și analiza scenariilor pentru a dezvolta competențe de comunicare interculturală.

3.Dezvoltarea Competențelor în Echipă

Sub-teme Propuse pentru Curriculum:

 • Introducere în Dezvoltarea Competențelor în Echipă: Importanța abilităților interpersonale pentru o echipă eficientă și productivă.
 • Comunicare Eficientă în Echipă: Ascultare activă, feedback constructiv, stiluri de comunicare și cum să le adaptezi în funcție de colegi.
 • Rezolvarea Conflictelor în Echipă: Identificarea surselor de conflict, tehnici de mediere și promovarea unei atmosfere de respect reciproc.
 • Lucrul în Echipă și Colaborare: Identificarea punctelor forte ale fiecărui membru, promovarea sinergiei și maximizarea eficienței colaborative.
 • Motivarea și Încurajarea Colegilor: Tehnici de motivare, recunoaștere și recompensare a eforturilor și realizărilor individuale și de echipă.
 • Auto-cunoaștere și Dezvoltare Personală în Echipă: Reflectarea asupra propriei abordări și a impactului asupra echipei, identificarea ariilor de dezvoltare personală.
 • Construirea încrederii în echipă: Strategii pentru construirea și menținerea încrederii între membrii echipei.
 • Promovarea Diversității și Includerii: Înțelegerea și aprecierea diferențelor individuale, promovarea unui mediu de lucru inclusiv.
 • Exerciții și Ateliere Pratice: Jocuri de rol, studii de caz și activități de grup pentru dezvoltarea și consolidarea abilităților interpersonale în echipă.

Pentru fiecare sub-temă, trainerul ar trebui să ofere informații teoretice, exemple practice și oportunități pentru participanți de a exersa și de a-și dezvolta competențele. La fel fiecare trainer va fi obligat să organizeze pre-testarea cunoștințelor și la final de training, verificare cunoștințelor, și prezentarea unui raport narative cu privire la implementarea serviciilor de training cît și a nivelului de performanță a fiecărui participant.

Notă: Acestea sunt sugestii orientative și pot fi adaptate sau modificate în funcție de abordarea și nevoile specifice ale trainerului.

 

Cerințe Minime de Participare:

1. Statutul Legal al Participanților:

 • Operatori Economici: Aceștia trebuie să fie înregistrați legal în Republica Moldova, având toate documentele necesare și autorizațiile pentru a opera în calitate de entitate juridică.
 • Persoane Fizice: Indivizii interesați trebuie să aibă toate autorizațiile și îndeplinirea cerințelor legale pentru a desfășura activități de instruire în Republica Moldova.

2. Prezentarea Ofertei Financiare:

 • Participanții trebuie să prezinte o ofertă financiară detaliată care să includă tarifele pentru serviciile oferite, cheltuielile aferente și orice alte costuri asociate ( conform formularului pentru oferta financiară din cadrul documentelor de licitație prezentate de AFAM)

3. Prezentarea Curriculum-ului:

 • Curriculum-ul propus trebuie să fie aliniat la temele menționate anterior și redactat în limba rusă.
 • Acesta trebuie să se concentreze pe dezvoltarea și consolidarea abilităților soft în contextul muncii în echipă.
 • Curriculum-ul ar trebui să includă o descriere a fiecărei sesiuni, obiectivele de învățare, metodele pedagogice utilizate și orice materiale sau resurse necesare.

4. Proficiență în Limba Rusă:

 • Candidații trebuie să demonstreze o cunoaștere avansată a limbii ruse, atât în scris cât și în vorbire.

5. Experiență în Domeniul Instruirilor de Soft Skills:

 • Candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență relevantă în oferirea instruirilor pe teme de soft skills.
 • Ar trebui să prezinte cazuri de studiu, referințe sau recomandări de la organizații sau indivizi pentru care au oferit instruire în trecut.

Termeni și Condiții

1. Capacitatea de Instruire:

- Prestatorul trebuie să aibă capacitatea de a oferi sesiuni de instruire eficiente pentru un grup format din maximum 20-25 de participanți și disponibilitatea prestării serviciilor în perioada indicată.

2. Materiale Didactice și Curriculum:

 • Prestatorul este responsabil pentru elaborarea și furnizarea unui curriculum detaliat de instruire.
 • Acesta trebuie să includă toate materialele educaționale aferente și să fie disponibil atât în format digital, cât și în format tipărit.
 • Limba rusă este obligatorie pentru redactarea tuturor materialelor și curriculum-ului.
 1. Gestionarea Prezenței Participanților:
 • Prestatorul trebuie să asigure gestionarea riguroasă a listelor de prezență pentru fiecare sesiune de instruire.
 • Orice neregularități sau absențe trebuie comunicate prompt managerului de proiect.

4. Procesul de Selecție:

 • Furnizorul va fi selectat pe baza evaluării ofertelor depuse.
 • Contractul va fi atribuit prestatorului care îndeplinește în mod corespunzător cerințele și oferă condițiile cele mai avantajoase.

5. Criterii de Achiziție:

 • Selecția se va efectua având în vedere oferta cu cel mai bun raport calitate-preț, care să fie în acord cu termenii și condițiile stabilite.

6. Drepturi Rezervate:

 • Autoritatea contractantă își păstrează dreptul de a respinge orice ofertă la discreția sa. De asemenea, poate decide anularea procedurii de achiziție în orice moment, fără a fi necesară furnizarea unor justificări.

Modalități de participare:

 • Ofertanții pot opta să depună oferte pentru toate cele trei teme sau doar pentru o singură temă. În documentele de licitație, trebuie indicată tema sau temele selectate. Un ofertant poate fi fie o persoană fizică care depune oferta pentru o singură temă sau mai multe, fie o entitate juridică (companie) care să furnizeze CV-urile relevante pentru trainerii pentru toate temele propuse.
 • AFAM intenționează să contracteze cel puțin 4 traineri specializați per temă pentru fiecare grup. Astfel, în cazul ofertanților care sunt entități juridice, aceștia trebuie să asigure CV-urile a cel puțin 4 traineri specializați pentru temele propuse.
 • Toate documentele pentru depunerea ofertei, inclusiv CV-urile trainerilor propuși, trebuie să fie consolidate și depuse într-un singur fișier PDF.
 • Fișierul PDF cu documentele pentru depunerea ofertei trebuie să fie denumit după numele organizației dvs., urmat de 'Soft Skills Training Tender'.
 • Pentru a obține documentația necesară depunerii ofertei, ofertanții trebuie să trimită un email, specificând numărul licitației și subiectul mesajului. Ofertele incomplete sau cele depuse după termenul limită nu vor fi evaluate.

Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 068384224

Termen limită pentru depunerea ofertelor:23 februarie 2024, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)