Concurs privind selectarea unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizării lucrărilor de reparație și construcțieConcurs privind selectarea unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizării lucrărilor de reparație și construcție

Termeni de referință privind selectarea unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizării lucrărilor de reparație și construcție

Publicat: 08.02.2024

Cadrul general

A.O. ”CONCORDIA. Proiecte Sociale” este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, pentru a avea o viață independentă și responsabilă.

Obiectul concursului

A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” anunță concurs de selectare a unui responsabil tehnic pentru supravegherea realizării de lucrări de reparație și construcție în cadrul resistematizării a două construcții. O construcție este monument istoric de importanță locală. 

Amplasarea obiectului: Construcțiile supuse resistematizării sunt amplasate în mun. Chișinău, str. A. Corobceanu 13/1.

Tipuri de lucrări necesare de a fi supravegheate de către responsabilul tehnic: arhitectură, canalizare, apeduct, încălzire, electricitate, ventilare, condiționare, sistem anti incendiu. 

Termenul de prestare a serviciilor: până la recepția finală a lucrărilor de construcție.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Formularul de Aplicare (Anexa 1) completat integral (datat, semnat și ștampilat), va fi prezentat în limba română;
 2. Oferta tehnică, care va conține următoarele acte:
 3. Curriculum Vitae semnat;
 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională, copie;
 5. Legitimația de responsabil tehnic, copie;
 6. Diploma de studii superioare, copie;
 7. Declarația cu privire la litigii (Anexa nr. 2);
 8. Oferta financiară (Anexa nr. 3) cu indicarea sumei brute, completată, semnată și ștampilată, va fi prezentat în limba română.

Cernițe de eligibilitate față de ofertant:

 • Studii superioare în domeniul construcțiilor sau arhitectură;
 • Experiență în domeniul de responsabil tehnic minim 3 ani;
 • Deținerea atestării pentru lucrări de construcție și pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor valabile pe tot parcursul executării lucrărilor de construcție;
 • Deținerea legitimației de responsabil tehnic;
 • Disponibilitatea de a presta servicii conform acestor Termeni de referință pe toată durata executării lucrărilor;
 • Lipsa litigiilor ce țin de activitatea de responsabil tehnic;
 • Prezentarea tuturor actelor solicitate conform prezenților Termeni de referință.

Descarca anexele:
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

Criterii de selectare

Ofertele vor fi evaluate de o comisie de selecție numită pentru desfășurarea procedurii de selecție a unui responsabil tehnic pentru supravegherea executării lucrărilor de construcție. În procesul de evaluare a dosarelor de ofertă, comisia de selecție se va asigura de îndeplinirea tuturor cerințelor și condițiilor stabilite în Termenii de referință.

Comisia de selecție va examina toate documentele depuse de ofertanți, inclusiv ofertele tehnice și financiare, certificările, atestările. Dosarele care nu îndeplinesc toate cerințele și condițiile vor fi respinse.

Comisia de selecție va urmări ca oferta câștigătoare să fie cea mai avantajoasă din punct de vedere al prețului. În același timp, ofertele trebuie să corespundă cerințelor de calitate și performanță înaintate.

Criterii de excludere sunt necorespunderea ofertanților cerințelor și condițiilor indicate în Termenii de referință.

Comisia va evalua cel puțin următoarele aspecte:

Corespunderea cu cerințele de formă – Ofertele vor fi revizuite în funcție de conformitatea lor cu cerințele înaintate. Ofertele trebuie să includă toate cerințele înaintate în prezentele Termene de referință și să fie conforme criteriilor de eligibilitate. Nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe poate duce la descalificarea ofertei.

Corespunderea cu cerințele tehnice – Ofertele vor fi evaluate din punctul de vedere al calificării ofertantului, inclusiv credibilitatea oferită și condițiile propuse, se va evidenția profilul ofertantului, certificări, experiență anterioară.

Oferta financiară propusă – Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor, specificate în ofertă.

Pentru atribuirea contractului ofertantului câștigător se va aplica raportul dintre dosar complet, condițiile ofertate și preț.

A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării, fie explicații suplimentare în cazul apariției unor neclarități.

Dreptul la prezentări și valabilitatea propunerii:

 • Beneficiarul își rezervă dreptul de a invita ofertanții să facă prezentări verbale. Aceste prezentări vor fi evaluate pe baza acelorași criterii.
 • Ofertele trebuie să rămână valabile timp de 60 de zile de la data limită de depunere.

Dezvăluirea evaluării și responsabilitatea costurilor:

 • Beneficiarul nu este obligat să dezvăluie ofertanților modul în care sunt evaluate ofertele sau să furnizeze informații despre procesul de selecție;
 • Ofertanții sunt responsabili pentru propriile cheltuieli suportate pentru pregătirea și depunerea ofertei în temeiul prezenților Termeni de referință. Aceasta include inclusiv costurile pentru demonstrații funcționale, întâlniri și negocieri.

Nu este un contract: Acești Termeni de referință nu sunt un contract sau angajament. Depunerea/transmiterea unei oferte nu obligă Beneficiarul să încheie un contract, și Beneficiarul nu se angajează să acopere nici un cost suportat în pregătirea ofertei.

Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

Ofertele înscrise la concurs vor conține, direct sau indirect, date cu caracter personal. A.O. „CONCORDIA. Proiecte Sociale” va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în procesul de colectare, prelucrare și stocare a acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale ofertanților și ale reprezentanților acestora, inclusiv datelor privind identitatea, contactele și datele lor financiare vor fi prelucrate conform Legii Nr.133/2011 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării ofertelor și atribuirii contractului. Prin participarea la această procedură de achiziție, ofertanții își dau consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopurile menționate mai sus. Toate datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale și nu vor fi transferate către terțe părți, decât în cazul în care legea o prevede sau dacă este necesar pentru buna desfășurare a procesului de achiziție.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 16.02.2024, până la orele 15:00.

Ofertele cu mențiunea – Concurs responsabil tehnic/ numele ofertantului – se vor expedia la adresa electronică moldova@concordia.md semnate cu semnătură electronică, sau se vor depune personal la sediul AO „CONCORDIA. Proiecte Sociale”, mun. Chișinău, str. Anatol Corobceanu, 13/1, oficiul 1, semnate și ștampilate, în plicuri sigilate.

Ofertele vor fi deschise în cadrul unei comisii formate în acest scop după data limită de depunere a ofertelor. În baza rezultatelor evaluării de către comisie, va fi semnat un contract de prestare servicii responsabil tehnic cu persoana care va fi selectată câștigătoare. 

Contractul cu persoana câștigătoare va fi semnat în MDL. Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de implementare a contractului. 

Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon 060754455 sau ne scrieți pe adresa electronică elena.sendrea@concordia.md

 AO „CONCORDIA. Proiecte Sociale” își rezervă dreptul de a anula și/sau a suspenda procedura de achiziție, total sau parțial și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de adjudecarea contractului, inclusiv în cazul în care se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în prezenta documentație, fără a-și crea astfel anumite obligații și a purta răspundere față de ofertanți.