Anunț extins: Cerere de oferte pentru servicii de elaborare a analizei privind gradul de preluare a recomandărilor de politici formulate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”Anunț extins: Cerere de oferte pentru servicii de elaborare a analizei privind gradul de preluare a recomandărilor de politici formulate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”

Termeni de referință Analiza privind gradul de preluare a recomandărilor de politici formulate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și buna guvernare”

Context

În perioada aprilie 2021 – aprilie 2024, fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis” implementează proiectul „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare” cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Fundației „Friedrich Ebert”. Scopul proiectului este consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte. Activitățile proiectului sunt implementate atât la nivel național, precum și raional, în raioanele Ialoveni, Rezina, Telenești și Strășeni.

Domeniile de intervenție ale proiectului sunt:

Una dintre activitățile importante ale proiectului a fost elaborarea și prezentarea unei serii de note de politici care abordează aspecte de integrare a principiilor egalității de gen în politicile publice elaborate și implementate la nivel național și/sau local. Ținând cont de faptul că integrarea dimensiunii de gen în toate domeniile de dezvoltare ale țării reprezintă o premisă importantă pentru asigurarea dezvoltării economice și sociale sustenabile, scopul notelor de politici este să contribuie la îmbunătățirea cadrului general de politici din Republica Moldova, în special pentru redresarea situației femeilor în toate domeniile de dezvoltare ale țării și de a contribui la asigurarea unui cadru normativ prielnic implementării principiilor egalității de gen în domeniile economic, social, politic etc.

Astfel, în cadrul Proiectului au fost elaborate 6 note de politici, care abordează inegalitățile de gen în politicile publice și lacunele cadrului normativ național în domeniul economic, social (protecția socială a femeilor și accesul la serviciile publice, finanțarea afacerilor lansate de femei), după cum urmează:

 1. Elemente de inechitate în stabilirea pensiei minime în Republica Moldova: cauze, consecințe și soluții de remediere;
 2. Reflecții privind Gradul de Integrare a Dimensiunii de Gen în cadrul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”;
 3. Femeile în domeniul științei și cercetării: analiza provocărilor în calea asigurării egalității de gen și politici recomandate;
 4. Accesul la resursele financiare pentru femeile care lansează sau gestionează afaceri în Republica Moldova: realități, provocări și perspective de viitor;
 5. Notă cu privire la mecanismele de transpunere a Directivei 2004/113/UE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii în legislația Republicii Moldova;
 6. Notă cu privire la mecanismele de transpunere a Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femeile care desfășoară o activitate independentă.

Scopul general al consultanței și descrierea sarcinii

Scopul acestei consultanțe este de a realiza o analiză a gradului de preluare de către APC și APL în documentele de politici publice naționale și locale a recomandărilor formulate în cele 6 note de politici sus-menționate, precum și a celor din rapoartele de audit de gen realizate cu suportul Proiectului în 4 raioane pilot – Telenești, Strășeni, Ialoveni și Rezina. De asemenea, analiza se va axa și pe identificarea măsurilor de remediere și încurajare a autorităților publice să ajusteze politicile publice existente în baza recomandărilor sus-menționate.

Constatările analizei și acțiunile de remediere propuse vor fi prezentate și discutate în cadrul unui eveniment public de către expertul/a selectat/ă. Evenimentul va fi organizat de către beneficiar.

Proiectul va pune la dispoziția expertului/expertei contractat/e toate materialele disponibile (notele de politici elaborate în cadrul proiectului, rapoartele de audit de gen, planurile de acțiuni de promovare a egalității de gen, proiectele de acte normative cu tabele de concordanță, etc.).

Analiza se va baza inclusiv pe colectarea datelor, analiza legislației existente, în special ținând cont de ultimele evoluții legislative și inițiative în domeniile abordate, precum și a proiectelor de legi.

Responsabilități și livrabile

  Activități/responsabilități/livrabile Perioada de implementare Livrabil(e)
1. Etapa de cercetare și elaborare a analizei 15 ianuarie – 11 februarie 2024 Proiectul analizei
2. Definitivarea analizei conform comentariilor echipei de proiect 16 februarie – 25 februarie 2024 Proiectul final al analizei
3. Prezentarea constatărilor analizei în cadrul unui eveniment public Sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie 2024 Eveniment public de advocacy desfășurat

Cerințe față de expert/ă – formare, experiență profesională și abilități 

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane sau alte domenii relevante;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în unul din următoarele domenii ce țin de elaborarea, implementarea, monitorizarea și/sau coordonarea implementării principiilor egalității de gen în politicile publice socio-economice;
 • Cel puțin 3 ani experiență în analiza, monitorizare și/sau evaluarea politicilor publice în domenii precum protecție socială, muncă, politici salariale, sistemul de pensii, analiza acquis-ului communautaire și elaborarea recomandărilor de transpunere a practicilor/prevederilor europene în cadrul normativ, legislativ și de politici național;
 • Experiență în elaborarea și prezentarea documentelor de analiză a politicilor publice, cadrului normativ cu privire la aspecte socio-economice, muncă, protecție socială, egalitate de gen, dezvoltare socială și socio-economică etc.;
 • Capacități demonstrate de cercetare și analiză;
 • Abilități de prezentare și comunicare.

Perioada de contractare: ianuarie – martie 2024. Expertul/a va planifica și coordona toate activitățile cu echipa FES și IVC.

Depunerea dosarelor

Expertul/a interesat/ă va expedia documentele enumerate mai jos la adresa de e-mail fes.moldova@fes.de până la data de 15 decembrie 2023, cu subiectul intitulat „Consultanță_analiza politici”:

 • , care va include CV-ul expertei/ului și o listă cu lucrările elaborate (analize, note de politici, etc.), inclusiv linkuri, dacă există;
 • . În oferta financiară va fi indicată suma NET în Euro pentru sarcina descrisă mai sus. Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către beneficiar în conformitate cu legislația în vigoare.  

Criteriile de evaluare

Procedura de evaluare și selecție a consultantului/ei va include analiza și evaluarea ofertei tehnice și a ofertei financiare. 

Criteriile de evaluare   Punctaj
Oferta tehnică (calificările și experiența anterioară relevantă sarcinii sus-menționate) max. 70 puncte
Oferta financiară max. 30 puncte
Punctaj maxim total 100 puncte