Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului din data de 22.11.2023Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului din data de 22.11.2023

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-12 din 24.10.2022

Nr. Referință: MD-USMF-353713-CS-INDV

Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului

din data de 22.11.2023

Titlul sarcinii: Actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină conform corespunderii acestuia standardelor internaționale WFME (World Federation for Medical Education).

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este elaborarea recomandărilor privind actualizarea planului de învățământ la Programul de studii superioare integrate Medicină, USMF „Nicolae Testemițanu” în corespundere cu standardele Federației Mondiale pentru Educație Medicală (World Federation for Medical Education- WFME), cu sporirea componentei de cercetare ce va face posibilă înțelegerea și însușirea mai comprehensivă a materiei curriculare, precum și construcția unei punți de trecere de la materia teoretică a disciplinei la exponenta clinică.  

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web:  site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae   

IP USMF „Nicolae Testemițanu” invită consultanții eligibili (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de evaluarea a planului de învățământ la Programul de studii  integrate  Medicină în corepundere cu standardele Federației Mondiale pentru Educație Medicală (World Federation for Medical Education- WFME) și elaborarea recomandărilor privind actualizarea lui și sporirea componentei de cercetare.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de evaluare și elaborarea recomandărilor de actualizare a planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină în corespundere cu cerințele standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală (World Federation for Medical Education- WFME) și sporirea componentei de cercetare.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate;
 2. Titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică Medicina fundamentală, Medicină clinică);
 3. Deținători de titlu științifico-didactic de minim conferențiar universitar/cercetător;
 4. Experiență în domeniul didactic/clinic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani;
 5. Experiență în elaborarea documentelor curriculare în ultimii 5 ani (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 6. Capacitate de analiză și sinteză;
 7. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 8. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 9. Experiența managerială în domeniu educației medicale de minim 5 ani (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.);
 10. Va constitui un avantaj:

- experiența în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III);

- experiență în evaluarea programelor de studii conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală (World Federation for Medical Education- WFME).

Se atrage atenția consultanților internaționali interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile ), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos, personal, până la  data de: 12.12.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: or. Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, Biroul nr. 213

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________

 

 

 

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referință:   MD-USMF-353713-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru actualizarea planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină conform corespunderii acestuia standardelor internaționale WFME (World Federation for Medical Education).

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în R. Moldova, , dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilității de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetării științifice.

O.3. Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este:  elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de  actualizare a planului de învățământ la Programul de studii superioare integrate Medicină în corespundere cu standardele Federației Mondiale pentru Educație Medicală (World Federation for Medical Education- WFME) și fortificarea componentei de cercetare.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea structurii planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea rezultatelor învățării, competențelor profesionale și transversale din planul de învățământ la Programul de studii integrate Medicină;
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea conținutului raportului de evaluarea cu referire la:
 • Consecutivitatea logică a plasamentului disciplinelor și cuantumul de ore alocate;
 • Existența cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ;
 • Prezența integrării orizontale/verticale a științelor asociate, disciplinelor și subiectelor și verticale a științelor clinice cu cele biomedicale de bază;
 • Evaluarea pachetului de cursuri opționale;
 • Reflectarea în Planul de învățământ a disciplinelor care dezvoltă competențe clinice și profesionale;
 • Ponderea stagiilor de practică; prezența în Planul de învățământ a disciplinelor/modulelor ce includ elemente ale cercetării inițiale sau avansate;
 • Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a Planului de învățământ la programul de studii Medicină, domeniul Sănătate în corespundere cu standardele WFME și a actului de prestare a serviciilor.
 1. Durata sarcinii:

Se preconizează a începe prestarea serviciilor de către Consultantul contractat începând cu 20.12.2023.

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Număr de zile efectiv lucrate

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea structurii planului de învățământ la Programul de studii integrate Medicină;

Până la 15 zile de la semnarea contractului

5

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea rezultatelor învățării, competențelor profesionale și transversale din planul de învățământ la Programul de studii integrate Medicină;

Până la 45 zile de la semnarea contractului

10

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a recomandărilor privind actualizarea conținutului raportului de evaluarea cu referire la:

·         Consecutivitatea logică a plasamentului disciplinelor și  cuantumul de ore alocate;

·         Existența cursurilor interdisciplinare, de tip integrativ;

·         Prezența  integrării orizontale/verticale a științelor asociate, disciplinelor și subiectelor și verticale a științelor clinice cu cele biomedicale de bază;

·         Evaluarea pachetului de cursuri opționale;

·         Reflectarea în Planul de învățământ a disciplinelor care dezvoltă  competențe clinice și profesionale;

·         Ponderea stagiilor de practică; prezența în Planul de învățământ a disciplinelor/modulelor ce includ elemente ale cercetării inițiale sau avansate;

Până la 105 zile de la semnarea contractului

20

Elaborarea raportului de expertiză cu recomandări de actualizare a Planului de învățământ la programul de studii Medicină, domeniul Sănătate în corespundere cu standardele WFME și a actului de prestare a serviciilor.

Până la 200 zile de la semnarea contractului

35

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 40 puncte

 1. Studii universitare în domeniu Sănătate
 2. Deținător de titlu științific doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică Medicină fundamentală, Medicină clinică);
 3. Deținător de titlu științifico-didactic de minim conferențiar universitar/cercetător;
 4. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare cel puțin 10 ani

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 50 puncte

 1. Experiență în elaborarea documentelor curriculare în ultimii 5 ani (ex.: Programe de studii, Planuri de învățământ, Standarde de calificare în domeniul Sănătate; programe de instruire prin rezidențiat; programe de educație continuă; Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 2. Experiență managerială în domeniu educației medicale de minim 5 ani (coordonator al programului de studii, decan, vice-decan, șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.).

 Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 2. Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser,
 3. Capacitate de analiză și sinteză.

 

Va constitui un avantaj:

 1. Experiența în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III);
 2. Experiență în evaluarea programelor de studii conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală (World Federation for Medical Education- WFME).
 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul  va raporta: Consultantul contractat va coordona  și  va prezenta raportul de evaluarea al planului de învățământ la programul de studii Medicină cu recomandări de actualizare conform standardelor Federației Mondiale pentru Educație Medicală,  managerului de subproiect și șefului Departamentului Didactic și Management Academic.

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________