CRJM anunță concurs privind achiziția serviciilor de traducere scrisă



Prezentare generală

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanismele anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație. În aceste domenii noi identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică, reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

Scopul concursului

CRJM solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova, pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă a textelor cu specific juridic, pentru următoarele perechi de limbi:

 1. română – engleză;
 2. română – rusă;
 3. engleză – română.

Persoanele fizice și/sau juridice selectate vor presta serviciile conform condițiilor indicate de CRJM în prezenta solicitare de oferte și în baza unui contract de prestare servicii semnat între părți (persoana fizică/juridică selectată și CRJM) pentru perioada decembrie 2023 – decembrie 2026 (3 ani).

Volumul anual estimativ al traducerilor constituie aproximativ:

 1. 800 de pagini pe an pentru traducerile din română în engleză;
 2. 300 de pagini pe an pentru traducerile din română în rusă;
 3. 200 de pagini pe an pentru traducerile din engleză în română.

Calculul pentru o pagină se face pentru 1800 de caractere fără spații.

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:

Oferta va fi expediată prin e-mail la adresa applications@crjm.org până pe 11 decembrie 2023, ora 11:00, și va include:

 1. Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web) sau Nume, Prenume și datele de contact ale persoanei fizice;
 2. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de efectuarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) sau CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică, prin care să confirme experiența de traducere a textelor cu specific juridic;
 3. Exemple relevante de lucrări traduse anterior, în particular traduceri cu specific juridic (traducerile pot fi expediate electronic sau indicând link-ul unde pot fi accesate);
 4. Oferta financiară în lei moldovenești, care să indice prețul NET per pagină (1800 de caractere fără spații) pentru persoane fizice sau prețul inclusiv TVA pentru persoanele juridice. Oferta financiară trebuie să includă și tariful pentru prestarea serviciilor în regim de urgență. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;
 5. Termenul de realizare a traducerii (pagini per zi);
 6. Referințele de la alți beneficiari ai lucrărilor traduse. În cazul în care nu sunteți de acord ca CRJM să verifice informația, vă rugăm să menționați expres acest fapt;
 7. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial, cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), ofertantul se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Ofertanții pot participa la concurs pentru una sau mai multe perechi de limbi, indicate mai sus.

Evaluarea și criteriile de selecție

Etapa 1: Evaluarea formală

La prima etapă, toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință.

Etapa 2: Evaluarea preliminară a ofertei tehnice 

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criteriu de evaluare

Punctaj

Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate și experiența în traducerea scrisă a textelor cu specific juridic vor constitui un avantaj)

45

Reputația profesională (portofoliul de clienți; indicarea a minim 2 referințe)

35

Termenul de executare, disponibilitatea prestării serviciilor în regim de urgență

20

TOTAL – oferta tehnică

100

Persoanele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi invitate la proba scrisă.

CRJM va propune spre traducere un scurt document (aproximativ o pagină) pentru fiecare dintre perechile de limbi indicate la obiectul concursului. Traducerea va fi evaluată cu un punctaj de la 0 (zero) până la 100, iar punctajul final al ofertelor tehnice va fi stabilit prin calcularea mediei dintre totalul punctajului acumulat la evaluarea criteriilor de mai sus și totalul punctajului acumulat la proba scrisă.

Persoanele care au colaborat anterior cu CRJM nu vor susține proba scrisă. Acestor persoane li se vor atribui punctaje pentru ultimele trei traduceri efectuate la comanda CRJM.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat cel puțin 70 de puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către ofertanți trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.  Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate) * 100.

Concluzia evaluării ofertelor

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică * 0,80 + scor oferta financiară * 0,20.

Toate companiile/persoanele fizice, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la persoana juridică/fizică selectată după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 22 843 601, ext. 102, sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org, persoana de contact – Alina Frimu.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie/persoană fizică în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile/persoanele fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.

Logo