Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului din data de 30.10.2023Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului din data de 30.10.2023

  CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U123 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-353690-CS-INDV

Extinderea termenului de prezentare a CV-ului la Cererea de exprimare a interesului

din data de 30.10.2023

Titlul sarcinii: Elaborarea caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT.

  Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

  În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de finanțare cuMinisterul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

     În cadrul subproiectului se va dezvolta un sistem integrat de predare-învățare bazat pe princiipiile Telemedicinei în cadrul căruia se vor dota cu echipament pentru transferul la distanță a datelor achiziționate în laboratoare (imagini de înaltă rezoluție, sunete, înregistrări etc) instalat în 3 săli de studii (calculatoare, rețea internet, sistem video, tablă interactivă).

     Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web:  site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae

     Astfel, USMF „Nicolae Testemițanu” invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a caietului de sarcini necesar achiziționării sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT pentru crearea sistemului integrat de predare-învățare bazat pe princiipiile Telemedicinei, 

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de consultanță privind elaborarea caietului de sarcini necesar achiziționării sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul telecomunicațiilor și/sau tehnologiei informației;
 • experiență de cel puțin de 5 ani în domeniul respectiv (IT/telecomunicații);
 • experiență în elaborarea caietelor de sarcini (cel puțin 2) în domeniul sistemelor de achiziționare, transmisiune la distanță și stocare a informației (video/imagini/date);
 • cunoașterea specificului transferului la distanță a datelor achiziționate în laboratoarele biomedicale, a probelemelor care pot fi asociate și a metodelor de prevenție și combatere;
 • cunoștințe bune de limbă română în domeniul dezvoltării caietului de sarcini;

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8.00-17.00,

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin e-mail) până la  28.11.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165 Birou 220

Tel: 022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

 

Semnătura Managerului de proiect

 

Nume Prenume___________________

Universitatea de Stat de Medicică și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

 

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. ReferinţăMD-USMF-353690-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru elaborarea caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT.

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii. Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educational prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin crerșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curriculile disciplinelor și va fi dezvoltată Platforma pentru educație prin cercetare, care va include Laboratorul de medicina moleculara și Laboratorul de medicină personalizată în cadrul cărora se vor realiza activități de instruire în metodologia modernă de cercetare. Activitățile preconizate în subproiect vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieții muncii în R. Moldova, dar și a celei internaționale.

Proiectul propus este orientat spre atingerea a 3 Obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetarilor știintifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilitiătii de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetiirii stiintifice.

O.3. Intelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetarii tiintifice și al algoritmului de indicatii vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

 1. Obiectivul sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este elaborarea caietului de sarcini necesar achiziționării sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT pentru crearea sistemului integrat de predare-învățare bazat pe princiipiile Telemedicinei.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini :

 • Analiza cerințelor Universității (denumită în continuare Beneficiar) față de sistemul de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT;
 • Elaborarea proiectului caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT;
 • Coordonarea cu Beneficiarul a proiectului caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT;
 • Analiza pieței în domeniul sistemelor de transmisiune video de tip Telemedicina, similar celui solicitat, cu prezentarea a minim 3 producători de echipamente ce corespund specificațiilor tehnice prezentate, pentru fiecare poziție;

- Întocmirea listei de cerințe privind atestarea conformității/calității echipamentelor.

 • Prezentarea și aprobarea varinatei finale a caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT;
 • Perfectarea și prezentare Actului de primire-predare a caietului de sarcini;
 • Consultarea Beneficiarului in procesul de aprobare a caietului de sarcini de către Agenția de Guvernare Electronică și introducerea ajustărilor în corespundere cu cerințele AGE.

4. Livrabile și termeni de realizare:

Prestarea serviciilor este estimată a fi inițiată în luna octombrie și realizată până în luna decembrie 2023,  cu activitățile și livrabilele prezentate, după cum urmează:

 

Sarcini, activități, livrabile

Număr

zile lucrătoare

Termen de realizare

Analiza cerințelor Beneficiarului față de sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT

3 zile

Pînă la 3 zile de la semnarea contractului

Elaborarea caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT

11  zile

Până la 23zile de la semnarea contractului

Coordonarea cu Beneficiarul a caietului de sarcini a sistemului de transmisiune video de tip Telemedicina și a echipamentului IT

3 zi

Până la 30 zile de la semnarea contractului

Întocmirea listei de cerințe privind atestarea conformității/calității echipamentelor și prezentarea spre aprobare a variantei finale a caietului de sarcini

5 zile

Până la 38 zile  de la semnarea contractului

Analiza pieței în domeniul sistemelor de transmisiune video de tip Telemedicina, similar celui solicitat, cu prezentarea a minim 3 producători de echipamente ce corespund specificațiilor tehnice prezentate, pentru fiecare poziție

3 zile

Până  la 45 zile de la semnarea contractului

Consultare în procesul de aprobare a caietului de sarcini la AGE

La necesitate

La necesitate

Număr TOTAL de zile estimate

30 de zile

Până la 45 de zile

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 50 puncte

 • Studii superioare în domeniul telecomunicațiilor și/sau tehnologiei informației.
 • Experiență de activitate de cel puțin de 5 ani în domeniul respectiv (IT/telecomunicații).
 • Experiență în elaborarea caietelor de sarcini în domeniul sistemelor de achiziționare, transmisiune la distanță și stocare a informației (video/imagini/date), cel puțin 2 caiete de sarcini.

Corespunderea cu sarcinile proiectului:40 puncte

 • Cunoașterea specificului transferului la distanță a datelor achiziționate în laboratoarele biomedicale, a probelemelor care pot fi asociate și a metodelor de prevenție și combatere.

Limbă și experiență: 10 puncte

 • Cunoștințe bune de limbă română în domeniul dezvoltării caietului de sarcini - sistemelor de achiziționare, transmisiune la distanță și stocare a informației (video/imagini/date).
 • Abilități de comunicare și de lucru în echipă.
 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul va raporta: Consultantul contractat va coordona activitatea și va raporta  managerului de subproiect, șefului Serviciului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor și șefului Departamentul Achiziții și Marketing

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului informația și planurile tehnice necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________