Cerere de exprimare a interesuluiCerere de exprimare a interesului

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-354154-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: ”Actualizarea curriculum-ului la disciplina „Morfopatologie” în cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obținut subproiectul „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med” și respectiv a semnat Acordul de subfinanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect IP USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători.

În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricule noi pentru a spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în Republica Moldova, dar și a celei internaționale.

Una din sarcinile propuse în cadrul subproiectului este actualizarea curriculum-ului la disciplina  „Morfopatologie” în cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate cu sporirea componentei de cercetare ce va face posibilă înțelegerea și însușirea mai comprehensivă a materiei curriculare.   

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta Cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://juridic.usmf.md/ro/anunturi-3/subproiectul-fortificarea-educatiei-prin-cercetare-medicina-cadrul-usmf-nicolae   

IP USMF „Nicolae Testemițanu”  invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de evaluare a curriculumului la Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate și actualizarea acesteia cu  sporirea componentei de cercetare.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de evaluare a curriculumului la Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate și actualizarea acesteia prin valorificarea componentei cercetării, rezultatele învățării vizavi de aplicarea acestora în medicina practică.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii universitare în domeniul Sănătate;
 2. Titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică: Medicina clinică);
 3. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare, cel puțin 5 ani;
 4. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex: Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.)
 5. Capacitate de analiză și sinteză;
 6. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 7. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
 8. Titlu științifico-didactic de cel puțin conferențiar universitar/ cercetător;
 9. Experiența managerială în domeniu educației medicale (șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.)

Va constitui un avantaj:

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00-18:00

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă,  prin e-mail) până la  data de 23.11.2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:or. Chișinău,

Bd. Stefan cel Mare 165 Birou 220

Tel:022-205-240

E-mail: vadim.juc@usmf.md

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________

IP Universitatea de Stat de Medicină de Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

 „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Nr Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-USMF-354154-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

”Actualizarea curriculum-ului la disciplina  „Morfopatologie” în cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.

 

1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS MEC a semnat cu USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova Acordul de subfinanțare a subproiectului  „Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med”

Prin intermediul acestui subproiect USMF „Nicolae Testemițanu” își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea procesului educațional prin fortificarea capacităților tehnico-materiale și prin creșterea abilităților de cercetare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, precum și a tinerilor cercetători. În cadrul subproiectului vor fi optimizate Planurile de învățământ și curricula disciplinelor, precum și vor fi dezvoltate curricula noi orientate spre creșterea componentei de cercetare ce vor spori nivelul de corespundere a competențelor achiziționate cerințelor pieței muncii în R. Moldova, dar și a celei internaționale.

Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiective specifice după cum urmează:

O.1. Angrenarea predării disciplinelor fundamentale medicale la spectrul cercetărilor științifice iminente strategiei multi-marker.

O.2. Formarea abilității de exegeza a elementelor conceptuale tratate la disciplina în conexiune cu rezultatele cercetării stiintifice.

O.3. Înțelegerea suportului tehnico-metodologic al cercetării științifice și al algoritmului de indicații vizavi de aplicarea acesteia cu scop diagnostic și prognostic în medicina practică, conform principiilor medicinei bazate pe dovezi.

2. Obiectivul  sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este actualizarea curriculum-ului la disciplina  „Morfopatologie” în cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate prin valorificarea componentei cercetării.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • Analiza conținutului Curriculum-ului la disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” ) a structurii Curriculum-ului actualizat al disciplinei obligatorii Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.
 • Elaborarea și coordonarea cu Clientul a denumirii, conținuturilor și sarcinilor aplicative ale disciplinei obligatorii Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”;
 • Elaborarea Curriculum-ului actualizat la disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate conform cerințelor:
 • Curriculum disciplinei va fi actualizat în conformitate cu prevederile actelor normative naționale și procedurile universitare;
 • Conținutul tematic al disciplinei va fi în concordanță cu rezultatele cercetării din domeniul respectiv la nivel național și internațional;
 • Finalitățile de studii, competențele profesionale și transversale vor corespunde cu obiectivele și conținutul curricular, Planul de învățământ și Cadrul Național/European al Calificărilor;
 • Utilizarea diversificată a metodelor interactive de învățare-predare-evaluare pentru dezvoltarea gândirii analitice și critice la studenți, precum și instruirea prin medicina bazata pe dovezi;
 • Manoperele practice achiziționate pe parcursul disciplinei vor fi axate pe metodele moderne de cercetare în domeniul morfopatologiei și vor asigura dezvoltarea abilităților practice de cercetare;
 • Sarcinile și metodele de evaluare a lucrului individual vor asigura atingerea finalităților disciplinei și implementarea educației prin cercetare;
 • Bibliografia va fi elaborată în corespundere cu nivelul de cunoaștere științifică în domeniul Morfopatologiei;
 • Prezentarea și avizarea proiectului Curriculum-ului actualizat la disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”:
 • la ședința catedrei coordonatoare Morfopatologie;
 • la ședința Consiliului Științific.
 • Ajustarea Curriculum-ului conform recomandărilor subdiviziunilor sus-numite, după caz;
 • Prezentarea variantei finale actualizate a Curriculum-ului la disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”
 • Elaborarea și prezentarea după realizarea sarcinii a Actului de prestare a serviciilor.
 1. Durata sarcinii:

Realizarea sarcinii este planificată pentru perioada noiembrie 2023- februarie 2024

Sarcini, activități, livrabile

Termen de realizare

Număr de zile efectiv lucrate

Analiza conținutului Curriculum-ului la disciplina  obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”

Până la 10 zile de la semnarea contractului

5

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a structurii Curriculum-ului actualizat al disciplinei obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”;

Până la 40 zile de la semnarea contractului

10

Elaborarea și coordonarea cu Clientul a denumirii, conținuturilor și sarcinilor aplicative Curriculum-ului disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”

Până la  80 zile de la semnarea contractului

15

Elaborarea Curriculum-ului actualizat al disciplinei obligatorii Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”

Până la 120 zile de la semnarea contractului

15

Prezentarea și avizarea proiectului Curriculum-ului actualizat la disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate”: la ședința catedrei coordonatoare Morfopatologie; la ședința Consiliului Științific.

Până la 145  zile de la semnarea contractului

7

Ajustarea Curriculum-ului conform recomandărilor subdiviziunilor sus-numite, după caz.

Până la 165 zile de la semnarea contractului

6

Prezentarea variantei finale a Curriculum-ului actualizat la disciplina obligatorie Morfopatologie din cadrul Programului de studii superioare de master Tehnologii Moleculare în sănătate.”

Până 170 zile de la semnarea contractului

    1

Elaborarea și prezentarea după realizarea sarcinii a Actului de prestare a serviciilor.

Până 175 zile de la semnarea contractului

1

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală: 40 puncte

1. Studii universitare în domeniu Sănătate;

2. Titlu științific de doctor în științe în domeniile Științe medicale (Ramura științifică: Medicina clinică);

3.Titlu științifico-didactic de cel puțin conferențiar universitar/ cercetător;

4. Experiență în domeniul clinic sau didactic, metodic și de cercetare cel puțin 5 ani.

Corespunderea cu sarcinile proiectului: 50 puncte

 1. Experiență în elaborarea documentelor curriculare (ex.: Curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.);
 2. Experiența managerială în domeniu educației medicale (șef catedră, titular al disciplinei; șef de studii, membru al comisiei curriculare etc.).

Limbă și experiență: 10 puncte

 1. Abilități de comunicare, lucru în echipă și responsabilitate;
 2. Abilități de utilizare a calculatorului, în special procesare documente Word și utilizarea motoarelor de căutare în Internet;
 3. Capacitate de analiză și sinteză.

Va constitui un avantaj:

- experiența de expert în domeniul calității și evaluării programelor de studii la diverse nivele de studii superioare (expert internațional/național în acreditarea Programelor de studii în învățământul superior, ciclurile I-III).

 

 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul  va raporta: Consultantul contractat va coordona și va raporta activitatea managerului de subproiect, șefului Departamentului Didactic și Management Academic și directorului Școlii Doctorale în Științe Medicale.  

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului toate documentele necesare activității.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a USMF „Nicolae Testemițanu” din R. Moldova.

 1. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

 

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume___________________