Cerere de oferte de prețuri pentru servicii de cateringCerere de oferte de prețuri pentru servicii de catering

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” anunță concurs de selectare a unei companii care va oferi servicii de alimentare / catering (prânz) pentru beneficiarii proiectului „Educational Youth Centre” implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, cu următoarele specificații tehnice:

CONSIDERAŢII GENERALE:

 

I. DESCRIEREA SERVICIULUI DE CATERING

Prestatorul trebuie să asigure zilnic livrarea hranei la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 196, mun Chișinău, pentru beneficiarii proiectului „Educational Youth Centre” în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare: Ordinul nr. 638 din 12.08.2016 al Ministerului Sănătății cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și o activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. 

În ceea ce privește întocmirea meniurilor, prestatorul trebuie să dispună de minim 10 meniuri, care se vor derula pe parcursul a 2 săptămâni, elaborate de către un medic nutriționist, în strictă concordanță cu prevederile legislative în vigoare, cu posibilitatea modificării acestora.

Gramajele sunt stabilite potrivit raportului caloric necesar pentru copiii de 12 -18 ani.

Comanda pentru numărul de porţii ce vor trebui preparate şi livrate se va transmite prestatorului în ziua livrării, până la orele 10:00.

În funcție de modificările intervenite în frecvența beneficiarilor proiecului ai serviciului de catering, MilleniuM îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua numărul de porții, fără modificarea preţului unitar şi fără vreo notificare prealabilă, ci numai prin precizările cu privire la numărul de beneficiari cuprinse în comanda lansată către prestator.

II. CONDIȚII DE LIVRARE

Livrarea serviciilor de catering se va face zilnic (5 zile în săptămână), între orele 12:30 și 13:30. Acest program va putea fi modificat şi adaptat, în mod corespunzător, în funcţie de necesităţile şi la cerinţa motivată a MilleniuM, cum ar fi: perioada de vară, vacanțele din timpul anuului școlar și  sărbători naționale.

Programul va fi anunţat la începutul activităţii şi, ori de câte ori el va suferi modificări, pe parcursul derulării contractului.

Numărul de porții pe zi 20, cu dreptul de a diminua sau suplimenta numărul de porții.

III. CUM ȘI UNDE SE DEPUNE DOSARUL

Dosarul de aplicare va include formularul pentru oferta tehnică și financiară (Anexa 1) și va  fi transmis la adresa electronică a organizației – info@millenium.md și isaicul95@gmail.com 

Descaracă oferta tehnică și financiară / Anexa 1 AICI

Termenul limită de expediere a ofertelor – 29.04.2023, inclusiv.

IV. EVALUAREA DOSARELOR

Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea politicilor şi procedurilor interne ale Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”

 

CONSIDERAŢII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII 

 1. CONDIŢII MINIME IMPUSE DE MILLENIUM:
 • La prepararea mâncărurilor, se vor folosi recomandările de către Ministerul Sănătății. Ordinul nr. 638 din 12.08.2016 al Ministerului Sănătății cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și o activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. 
 • Ofertantul trebuie să respecte piramida alimentară pentru nutriţia adolescenţilor în funcţie de necesarul caloric, grupe de alimente şi grupe de vârstă, pentru asigurarea creşterii şi unei stări de sănătate şi imunitate corespunzătoare.
 • Ofertantul trebuie să asigure condiţiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru depozitarea şi păstrarea produselor agro-alimentare şi pentru prepararea și transportul hranei.
 • Ofertantul trebuie să respecte cele 10 variante de plan meniu, însoțite de calculul caloriilor.
 • Recepţia hranei se va realiza zilnic de către o pesoană desemnată de MilleniuM.
 1. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND TRANSPORTUL
 • Transportul hranei va fi asigurat de către ofertant cu mijloacele sale de transport fără modificarea prețului din propunerea financiară, până la sediul MilleniuM.
 • Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie avizate de către organele de specialitate din subordinea Ministerului Sănătăţii.
 • Transportul şi distribuirea hranei preparate se va face în recipiente închise care să păstreze temperatura alimentelor - vase izoterme, separate de unică folosință.
 • Mijloacele de transport şi/sau containerele folosite la transportul alimentelor trebuie să fie capabile să menţină alimentele la o temperatură adecvată.
 1. CERINŢE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE
 • Toate alimentele care sunt depozitate, împachetate, manipulate, afişate şi transportate, vor fi protejate împotriva oricăror contaminări probabile ce va face alimentele improprii consumului uman, periclitării sănătăţii sau contaminării în aşa mod încât nu se vor putea consuma în acea stare. În particular, alimentele trebuie amplasate şi/sau protejate astfel încât să se minimalizeze riscul contaminării. Se vor introduce măsuri adecvate astfel încât eventualele epidemii să poată fi controlate.

Oferta tehnică și finaciară (datată, semnată și ștampilată de ofertant) va fi prezentată în limba română. Oferta va include:

 1. formularul de participare completat;
 2. copia celui mai recent extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. copia licenței de activitate;
 4. alte documente care susțin oferta.

Preţurile vor fi indicate în Lei moldovenești şi valori cu TVA.

În cazul în care există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va fi considerată corectă. În cazul în care există o discrepanță între rata unității și suma totală care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va fi considerată corectă.

Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe lună în baza actului de predare-primire a porțiilor zilnice livrate, preferabil prin eliberarea facturii electronice.

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ȘI PLATA
 • Oferta cu cel mai bun raport preț-calitate, care respectă cerințele din anunț va fi desemnată câștigătoare.
 • Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de implementare a contractului.
 • Plata va fi efectuată, prin transfer bancar, pe contul de decontare a furnizorului, în lei moldovenești.
 • Achitarea pentru serviciile de catering va fi realizată lunar, în baza facturii fiscale (preferabil prin e-Factură) și actelor de predare primire.

DURATA CONTRACTULUI:

Durata acordului-cadru este de la 1 mai 2023 - 31 martie 2024.

Termenul limită de expediere a ofertelor – 29.04.2023, inclusiv.

Modalitatea de expediere a ofertelor: adresa de email a organizației, info@millenium.md și isaicul95@gmail.com